หน่วยงานในกรมชลประทาน ส่วนกลาง

Loading


 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองการเงินและบัญชี
 สำนักกฎหมายและที่ดิน
 กองพัสดุ
 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กองแผนงาน
 สำนักบริหารโครงการ
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักเครื่องจักรกล
 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กองส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สายตรง 02-2431096 ภายใน 2468, 2952