หน่วยงานในกรมชลประทาน ส่วนกลาง

Loading

http://kromchol.rid.go.th/....
 กองการเงินและบัญชี
 สำนักกฎหมายและที่ดิน
 กองพัสดุ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กองแผนงาน
 สำนักบริหารโครงการ
 สำนักเครื่องจักรกล
 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
 โครงการส่งเสริมข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงกรมชลประทาน (Hi4P)
 โครงการฯ ลุ่มน้ำท่าจีน
    
http://information.rid.go.th/...
 สำนักเลขานุการกรม
http://water.rid.go.th/...
 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
http://research.rid.go.th
 สำนักวิจัยและพัฒนา