ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> เอกสารประกอบ <<
ขอข้อมูลโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
- บันทึกข้อความ กผง 02(ส)/265/2559  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์ช่องว่างงานโครงการเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
บันทึกข้อความ E กผง 02(ส)/191/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559
เรื่อง ขอความร่วมมือนำผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
บันทึกข้อความ E กผง 02(ส)/184/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1374/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน