ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 56-59
แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 56-59
 
 
 

การดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ของกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ชป.01 - ชป.29)
กรอบการประเมินผลราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานชลประทานที่ 1-17
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 14 
บันทึกเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 14 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการสำรวจประสิทธิภาพการสื่อสารคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามเรื่อง "ประสิทธิภาพการสื่อสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม"
รายงานการประชุมคณะทางานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 144
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานชลประทานที่ 1-17 
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 1-17  รอบระยะเวลา 6-12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สรุปมติคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ส่วนกลาง)
แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 14  (24.9 MB) หรือดาวน์โหลดแบบ ZIP file  (17.4 MB)
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
บันทึกข้อความ เรื่อง คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการตรวจทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557)
ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ชป08)
สรุปคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ชป29.1)
บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปคะแนนคำรับรองฯ ของกรมชลประทาน คะแนนคำรับรองฯของสำนักงานชลประทาน ที่ 1-17 และสำนัก/กอง ส่วนกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557)
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการจัดทำ KPI Template รายบุคคล
  >> การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  >> KPI Mapping 2556 และ KPI Template กองแผนงาน
  >> แบบฟอร์มตัวชี้วัดรายบุคคล
 
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมชลประทาน  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
  >> นโยบายที่เกี่ยวกับกรมชลประทาน
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
  >> นโยบายที่เกี่ยวกับกรมชลประทาน
 
แผนยุทธด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2555-2557 (ศอ.บต.)
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 
คำสั่งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี กรมชลประทาน 2558
รายงานประจำปี กรมชลประทาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน
  ปี 2557
  ปี 2556
  ปี 2555
  ปี 2554
  ปี 2553
  ปี 2552
  ปี 2551
แบบสอบถาม "การศึกษาวิเคราะห์ขีดจำกัดในกระบวนการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้า"
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ.2556