ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555
แผนงานตามกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF)
 
แผนงานประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนงานค่าใช้จ่ายด้านการเตรียมความพร้อมงบประมาณปี พ.ศ.2554
:: เกณฑ์ค่าเตรียมความพร้อม
:: แบบฟอร์มMAASTERPLAN
:: แบบฟอร์มค่าเตรียมความพร้อม
:: แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
:: ตารางสรุปงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมที่กรมชลประทานได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
:: ตารางสรุปงบประมาณตามกรอบที่แต่ละสำนักได้รับ
:: แนวทางและกรอบค่าเตรียมความพร้อมปี 54 ผลผลิตที่ 2 และ 4