ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

ขอต้อนรับเข้าสู่ :: ส่วนติดตามและประเมินผล
  >> การขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูก พันได้ทัน ภายในวันที่ 31 ม.ค. 59 แต่ยังคงมีความจตำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
  >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
  >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558
   
   
  >> ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
  >> สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ทุกแหล่งงบประมาณ)
  >> รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 (ทุกแหล่งงบประมาณ)
  >> สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558
   
  >> Cover สารสนเทศกรมชลประทาน
  >> รายงานประจำกรมชลประทาน ปี 2557
  >> แผนที่สำหรับลงหนังสือสารสนเทศโครงการ ปี 2557
 
 >> ส่วนที่ 1
 
>> ส่วนที่ 2 
 
>> ส่วนที่ 3 
  >> คำสั่งที่ ข 1403/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการกรมชลประทานเขต
  >> คำสั่งที่ ข 112/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  v>> ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 1-18 และรายการแต่ละเขตตรวจราชการ
   
  >> Part ประจำปี 2559 การวัดวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินราชการใช้จ่ายงบประมาณ
   
  >> คู่มือการใช้งานระบบติดตาม Online
  >> คู่มือการตรวจราชการ