ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ :: ฝ่ายบริหารทั่วไป :: กองแผนงาน

ประกาศ ::::

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน / ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน (ครุฑ)

คำสั่งกองแผนงาน ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาวางแผนการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557

คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการที่ 6/2556

การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงานหลักภายในกรมชลประทาน

>> คำสั่งด้านการบริหารพัสดุ

>> คำสั่งด้านการเจ้าหน้าที่

>> คำสั่งการมอบอำนาจในการตัดสินใจ

คำสั่งกรมชลประทาน
ประจำปี พ.ศ.2559 ประจำปี พ.ศ. 2558 ประจำปี พ.ศ.2557 ประจำปี พ.ศ.2556 ประจำปี พ.ศ.2555