ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

 

GFMIS Web Report

  ขอนุมัติหลักการแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ใบอนุมัติเงินประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงบประมาณ

      >> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      >> แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนละเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

      >> แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ปี 2560
การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด

การอนุมัติเงินประจำงวดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 2)
รหัสงบประมาณกรมชลประทานสำนักงบประมาณปี2559
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
รหัสงบประมาณ ปี 2559
งวดตามงบประมาณรายจ่าย 2558
รหัสงบประมาณ ปี 2558
การลดค่ากระแสไฟฟ้าส่วนของสถานีสูบน้ำ กรมชลประทาน
ตรวจสอบเร่งรัดเพื่อชำระหนี้ค่าสาธาณูปโภคในส่วนของค่าไฟฟ้า
แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใข้จ่ายงประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (สงป.301)
หลักเกณฑ์การดำเนินการด้านงบประมาณในกรณี ผู้รับจ้างละทิ้งงาน
แจ้งเวียนมาตรการในการบริหารงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าลูกจ้างชั่วคราวตกเบิก
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
รหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำรวจอัตราค่าจ้างพนักงานขับเครื่องจักรของ บริษัท/ห้าง ที่เป็นคู่สัญญากับกรมชลประทาน
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
มาตรการการบริหารงบประมาณรายจ่ายของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคาลางงานก่อสร้างชลประทาน และการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้าง
ชลประทาน ครั้งที่ 2/2556

:: ขอปรับปรุงอัตราราคางานต่อหน่วยงานทำเองของสำนักสำรวจฯ
:: ขอให้ดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน (งานทำเอง) [งานปลูกหญ้า, งานบำรุง รักษาคลองชลประทาน, งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน]
:: อัตราราคางานออกแบบคันคูน้ำแบบลัดเลาะแปลงกรรมสิทธิ์ กรมชลประทาน
:: ราคาคอนกรีตและหิน
ขอให้จัดทำข้อมูลกรอบวงเงินค่าจ้างชั่วคราวที่จ้างเป็นแรงงานในงบลงทุน
ตารางคำนวณประกอบการทบทวนปรับโครงสร้างอัตราราคางานต่อหน่วยงานดำเนินการเอง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานและ การจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้าง
ชลประทาน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 9.3๐ น.
:: ตารางคำนวณเครื่องจักรงานทำเองปี 2548
:: ตารางคำนวณราคาคอนกรีตและหิน
ขออนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รหัสผลผลิต / โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงานการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการ
>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รายงานตามแบบ สงป.302)
>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รายงานตามแบบ สงป.302/1)
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ
รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินกู้
แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายเงินกู้
ขอให้ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
ขอข้อมูลกระแสไฟฟ้าสูบน้ำ เอกสารpdf , เอกสารexcel 
ขอแจ้งอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2555) 
แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาฯ และค่าใช้จ่ายในการบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน สชป.1-17
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สชป.1-17 update 21/6/55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กรอบวงเงินค่าจ้างเหมาบริหาร ปี 2555 (กรณีจ้างต่อเนื่อง)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยแข้มแข็ง 2555 เงินกู้ (SP2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 8 ( 5 ก.ค. 54)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยแข้มแข็ง 2555 เงินกู้ (SP2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 5
     
  งบส่วนราชการ
    หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/896 ลว 13 ตุลาคม 2553
   
>> แบบ สงป.301
>> แบบ สงป.302
>> แบบ สงป.302/1 
   
  การจัดการน้ำชลประทาน
   
 >> File 1
>> File 2
   
 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
   
 การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
   
 โครงการขนาดใหญ่
  กองทุนจัดรูปที่ดิน
    หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/181 ลว 6 ตุลาคม 2553
    แบบ วงป.301 302 และ 302/1
  ขอโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ กลับส่วนกลาง
  รายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณในระบบ GFMIS
    Download
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 บันทึกกองแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณที่ กง.ผง. 3425./2552 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
    Download
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    Download
  แบบ สงป.301 302 และ 302/1
ลำดับที่ ผลลัพธ์ Download File
1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(แบบ สงป.301)
file
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(แบบ สงป.302)
file
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(แบบ สงป.302/1)
 
ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน file
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน file
ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนา
        อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
file
ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ file
โครงการขนาดใหญ่ file
 
  แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมชลประทาน (26 ก.พ. 53)
  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 125 ตอนที่109 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551
  เอกสารงบประมาณฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
  แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกรมชลประทาน (2 ก.พ. 51)
  การกำหนดเลขประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (31 ต.ค. 49)
   การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ 2549
>> ข้อมูลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
>>
ข้อมูลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 
  กองทุนจัดรูปที่ดิน
    หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/1701 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
    Download
  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ SP2
    บันทึกกองแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กง.ผง. 3294/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (เงินกู้ SP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
    Download
    หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/24526 28 กันยายน 2552 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเช้มแข็ง (เงินกู้ SP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
    Download
    แบบ สงป.301 302 และ 302/1
ลำดับที่ ผลผลิต Download File
1

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกู้ SP
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เฉพาะเงินกู้)
(แบบ สงป.301)

File
2 แผนการใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
(เฉพาะเงินกู้ SP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(แบบ สงป.302)
File
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรร
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (เฉพาะเงินกู้)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(แบบ สงป.302/1)
 
โครงการ : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน File
โครงการ : การป้องกันและบรรอุทกภัย File
โครงการ : การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน File
โครงการ : การจัดการน้ำชลประทาน File
     
  การฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในส่วนที่ต้องดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (เพิ่มเติม)
    Download
  การฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในส่วนที่ต้องดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
    Download
     
  คู่มือ / รหัส GFMIS
  การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
  แบบ ง.241 (ย้อนหลัง ปี 2550 - 2553 )
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ / การเสริมสร้างบรรยาการศในการทำงาน
  >> back to top <<