โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
โครงการภายใ้ต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553
(โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : SP2)

 (แบบ ง.241)

   

เลขที่ส่งออก
กษ 0304/
วัน เดือน ปี โอน/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ รหัสบัญชีผลผลิต/โครงการ รายการ จำนวนเงินรวม (บาท)
8063 25 ส.ค.53 4693 A1036 คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กลับส่วนกลาง) 65,357
7950 23 ส.ค.53 4664 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ตาก (สชป. 4 ) 22,838
7948 23 ส.ค.53 4662 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ตาก (สชป. 4 ) 1,269,082
7947 23 ส.ค.53 4661 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป. ตาก (สชป. 4 ) 671,248
7944 23 ส.ค.53 4658 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท คป. ตาก (สชป. 4 ) 840,100
7943 23 ส.ค.53 4657 A1036 สะพานฯ คป. แพร่ ,คบ. แม่ยม (สชป. 4 ) 82,200
7942 23 ส.ค.53 4656 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท คป.แพร่ ,คบ. แม่ยม (สชป. 4 ) 543,300
7941 23 ส.ค.53 4655 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท คป.แพร่ ,คบ. แม่ยม (สชป. 4 ) 1,363,600
7940 23 ส.ค.53 4654 A1036 คลองฯ โครงการวังบัว คป. กำแพงเพชร (สชป. 4 ) 902,900
7939 23 ส.ค.53 4653 A1034 อาคารบังคับน้ำบ้านลานศิลา คป. กำแพงเพชร (สชป. 4 ) 57,300
7842 19 ส.ค.53 4628 A1036 โรงเก็บพัสดุ โครงการฯ ห้วยหลวง  จ.อุดรธานี   (สชป. 5) 681,500
7911 20 ส.ค.53 4624 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   (กลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 1,126,420
7836 19 ส.ค.53 4623 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (กลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 1,871,980
7835 19 ส.ค.53 4622 A1036 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบฯ .พิจิตร (กลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 248,700
7829 19 ส.ค.53 4617 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (กลับส่วนกลาง) (สชป. 10) 100,480
7775 18 ส.ค.53 4607 A1034 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ จ.อุตรดิตถ์  (กลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 26,840
7771 18 ส.ค.53 4605 A1035 ประตูระบายน้ำคลองไดสะแก  คป.พิษณุโลก (สชป. 3) 452,000
7721 17 ส.ค.53 4584 A1036 คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการกิ่วลม (ขยาย) จ.ลำปาง (กลับส่วนกลาง) (สชป. 2) 12,456
7716 17 ส.ค.53 4579 A1034 อ่างเก็บน้ำฯ จ.ตาก  คป.ตาก (สชป. 4) 634,000
7659 16 ส.ค.53 4575 A1034 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สชป. 8) 20,177
7648 16 ส.ค.53 4564 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คบ.ลุ่มน้ำบางนรา (สชป. 17) 2,371
7647 16 ส.ค.53 4563 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (โอนกลับส่วนกลาง) 34,400
7595 11 ส.ค.53 4553 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน คป.นครสวรรค์ (โอนกลับส่วนกลาง) 203,400
7550 10 ส.ค.53 4541 A1036 ท่อลอดถนนคลองส่งน้ำลำฝาย สายล่าง กม.1+555 โครงการท่อทองแดง โครงการฯกำแพงเพชร  (สชป. 4) 760,000
7393 5 ส.ค.53 4498 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป.11) 132,000
7359 4 ส.ค.53 4489 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป.12) 720,400
7355 4 ส.ค.53 4486 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป.13) 549,200
7352 4 ส.ค.53 4475 A1035 อาคารประตูระบายทรายฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (สชป.1) 750,000
7205 30 ก.ค.53 4442 A1036 ฝายคลองบ้านตาลฯ  โครงการฯ นครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 15) 758,008
7195 30 ก.ค.53 4438 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    (สชป. 15) 1,462,673
7189 30 ก.ค.53 4435 A1036 ูน้ำฯ โครงการท่าเดื่อ จ.อุตรดิตถ์   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 3) 1,000,000
7178 30 ก.ค.53 4425 A1036 ูน้ำฯ  จ.สกลนคร  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 5) 8,200
7177 30 ก.ค.53 4424 A1034 สถานีสูบน้ำฯ บ้านดอนเมย 2  จ.อำนาจเจริญ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 7) 342,800
7175 30 ก.ค.53 4422 A1036 ปรับปรุงคลองฯ  โครงการฯ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 14) 2,015
7140 29 ก.ค.53 4405 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ     (สชป. 8) 284,442
7139 29 ก.ค.53 4404 A1036 คูน้ำและอาคารประกอบฯ  (สชป. 8) 29,148
7134 29 ก.ค.53 4400 A1034 ฝายลำห้วยประทุนฯ  จ.ชัยนาท   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 12) 13,600
7156 29 ก.ค.53 4397 A1035 แก้มลิงฯ  จ.ร้อยเอ็ด  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 8) 4,364
7125 29 ก.ค.53 4396 A1036 สะพานคอนกรีตฯ  จ.ขอนแก่น  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 6) 3,000
7124 29 ก.ค.53 4395 A1035 อาคารระบายน้ำฯ  จ.นครราชสีมา  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 6) 900
7123 29 ก.ค.53 4394 A1034 อ่างเก็บน้ำฯ, อาคารบังคับน้ำฯ  จ.กำแพงเพชร   (สชป. 4) 7,604
7122 29 ก.ค.53 4393 A1035 ท่อระบายน้ำฯ  จ.กำแพงเพชร   (สชป. 4) 27,676
7121 29 ก.ค.53 4392 A1034 โครงการการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน คป.ตาก ,แพร่  (สชป. 4) 22,534
7118 29 ก.ค.53 4389 A1037 ซ่อมแซมคลองฯ  โครงการฯ ปัตตานี   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 17) 11,865
7117 29 ก.ค.53 4379 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (สชป. 1) 803,300
7053 28 ก.ค.53 4378 A1034 ฝายทุ่งขุยปู  จ.สระบุรี   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 10) 96,800
7052 28 ก.ค.53 4376 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 3) 571,300
7051 28 ก.ค.53 4375 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ    (สชป. 3) 571,300
7048 28 ก.ค.53 4373  แก้ไข A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 6) 2,554,690
7048 28 ก.ค.53 4373 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 6) 2,554,690
7047 28 ก.ค.53 4372 A1036 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด  จ้างเหมา   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 6) 380,843
7046 28 ก.ค.53 4371 A1036 ระบบส่งน้ำฯ โครงการฯ ร้อยเอ็ด   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 6) 1,852,539
6980 22 ก.ค.53 4363 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 11) 830,600
6976 22 ก.ค.53 4359 A1036 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองฯ  โครงการฯ แม่แตง  (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 1) 1,000
6975 22 ก.ค.53 4358 A1036 คลองส่งน้ำฯ  โครงการแม่แตง  จ.เชียงใหม่  (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 1) 5,000
6974 22 ก.ค.53 4357 A1036 คลองส่งน้ำฯ โครงการฯ แม่แตง  (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 1) 12
6973 22 ก.ค.53 4356 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 1) 11,940
6926 21 ก.ค.53 4340 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ    (สชป. 6) 521,500
6925 21 ก.ค.53 4339  แก้ไข A1035 แก้มลิงบึงชวนฯ  จ.ชัยภูมิ   (สชป. 6) 607,200
6925 21 ก.ค.53 4339 A1035 แก้มลิงบึงชวนฯ  จ.ชัยภูมิ   (สชป. 6) 607,200
6916 20 ก.ค.53 4338 A1035 คันกั้นน้ำแม่ลาว  จ.เชียงราย   (สชป. 2) 493,131
6915 20 ก.ค.53 4337 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (สชป. 8) 2,114,600
6914 20 ก.ค.53 4336 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (สชป. 4) 3,865,000
6913 20 ก.ค.53 4335 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   (สชป. 9, 11, 13) 10,307,900
6912 20 ก.ค.53 4334 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (สชป. 11, 13) 2,300,000
6911 20 ก.ค.53 4333 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   (สชป. 5) 2,604,000
6910 20 ก.ค.53 4332 A1035 ขุดลอกลำปาวฯ  จ.อุดรธานี   (สชป. 5) 4,795,310
6909 20 ก.ค.53 4331 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (สชป. 5) 509,900
6908 20 ก.ค.53 4330 A1035 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ  อ่างฯ ห้วยแม่ประจันต์ฯ  จ.เพชรบุรี   (สชป. 14) 1,681,600
6907 20 ก.ค.53 4329 A1036 ทำนบดินฯ ค่ายธนะรัชต์  โครงการฯ ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์   (สชป. 14) 1,082,800
6871 20 ก.ค.53 4328 A1034 ระบบส่งน้ำ  จ.แม่ฮ่องสอน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 5,518
6870 20 ก.ค.53 4327 A1034 ฝายสบลาฯ  จ.แม่ฮ่องสอน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 1,577
6869 20 ก.ค.53 4326 A1034 ฝายบ้านอุมโล๊ะฯ  จ.แม่ฮ่องสอน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 1,854
6868 20 ก.ค.53 4325 A1034 ฝายแม่เงาฯ  จ.แม่ฮ่องสอน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 3,329
6867 20 ก.ค.53 4324 A1034 ระบบส่งน้ำฝายบ้านเมืองปอน  จ.แม่ฮ่องสอน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 4,360
6865 20 ก.ค.53 4323 A1034 ฝายห้วยมาด 2  จ.แม่ฮ่องสอน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 71,117
6864 20 ก.ค.53 4322 A1034 ระบบส่งน้ำฝายดอยครั่ง (ระยะที่ 5)  จ.ลำพูน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 3,625
6863 20 ก.ค.53 4321 A1034 ระบบส่งน้ำฝายดอยครั่ง  จ.ลำพูน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 2,148
6862 20 ก.ค.53 4320 A1034 ระบบส่งน้ำอ่างฯบ้านห้วยแม่ป่าข่า  จ.ลำพูน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 53,604
6861 20 ก.ค.53 4319 A1034 ระบบส่งน้ำฝายดอยครั่ง  จ.ลำพูน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 2,148
6906 20 ก.ค.53 4289 A1034 ฝายบ้านห้วยกองเลาะฯ  จ.ลำพูน  (สชป. 1) 3,516
6906 20 ก.ค.53 4289 A1034 ฝายคลองเกาะเกาะ  จ.พังงา   (สชป. 15) 1,745,000
6752 16 ก.ค.53 4288 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 15) 17,020,914
6751 16 ก.ค.53 4287 A1034 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 15) 600,715
6708 15 ก.ค.53 4277 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 13) 545,960
6707 15 ก.ค.53 4276 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 13) 1,114,660
6706 15 ก.ค.53 4275 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 1,000,000
6704 15 ก.ค.53 4273 A1034 โครงการการจัดหาแหล่งน้ำฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 16) 3,267,950
6697 15 ก.ค.53 4272 A1036 ค่าบำรุงรักษาทางฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 17) 5,692
6671 14 ก.ค.53 4268 A1035 ท่อระบายน้ำบ้านกล้วย  จ.จันทบุรี   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 9) 150,300
6703 15 ก.ค.53 4267 A1035 แก้มลิงหนองหวายใหญ่  จ.อำนาจเจริญ    (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 7) 428,300
6702 15 ก.ค.53 4266 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ    (สชป. 7) 200
6701 15 ก.ค.53 4265 A1034 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแค  จ.นครพนม   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 7) 50,000
6700 15 ก.ค.53 4264 A1034 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  จ.มุกดาหาร   (สชป. 7) 40,000
6699 15 ก.ค.53 4263 A1034 อ่างฯ หนองกุดแข้, ฝายห้วยบ่อ  จ.นครพนม   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 7) 1,100
6698 15 ก.ค.53 4262 A1034 ระบบส่งน้ำอ่างฯ ห้วยดอกผึ้ง  จ.มุกดาหาร   (สชป. 7) 22,000
6669 14 ก.ค.53 4260 A1036 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 14) 7,078,738
6616 13 ก.ค.53 4239 A1034 ฝายบ้านเตยกระโตน  จ.นครราชสีมา   (สชป. 8) 894,636
6577 12 ก.ค.53 4234 A1035 พนังป้องกันฯ  โครงการป้องกันฯ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน  จ.เชียงใหม่   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 290,000
6576 12 ก.ค.53 4233 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 170,000
6575 12 ก.ค.53 4232 A1036 ฝายเชียงดาว  โครงการฯ เชียงใหม่   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 3,300,000
6574 12 ก.ค.53 4231 A1036 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบชลประทาน   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 1,420,000
6572 12 ก.ค.53 4229 A1036 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด  จ้างเหมา   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 11,731
6571 12 ก.ค.53 4228 A1036 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด  จ้างเหมา   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 14,548
6570 12 ก.ค.53 4227 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 4,043,794
6569 12 ก.ค.53 4226 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 6,000
6568 12 ก.ค.53 4225 A1036 ระบบส่งน้ำฯ ฝายหนองสลีก  โครงการฯ ลำพูน   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 1) 4,120
6564 12 ก.ค.53 4221 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  คป.พิจิตร (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 3 ) 1,079,900
6563 12 ก.ค.53 4220 A1037 ระบบประปาฯ โครงการฯ ปัตตานี   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 17) 4,995,000
6520 9 ก.ค.53 4210 A1034 ฝายห้วยตะค้อ  จ.ลพบุรี   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 10) 3,181,370
6480 8 ก.ค.53 4195 A1036 โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 14) 4,786,102
6479 8 ก.ค.53 4194 A1035 โครงการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 14) 130,382
6478 8 ก.ค.53 4193 A1034 โครงการการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 14) 32,282
6473 8 ก.ค.53 4188 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ    (สชป. 12) 1
6468 8 ก.ค.53 4184 A1036 คูน้ำฯ  จ.ลำปาง   (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 2) 58,700
6467 8 ก.ค.53 4183 A1036 โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน   (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 17) 2,638,904
6424 7 ก.ค.53 4161 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 10) 2,680,801
6392 6 ก.ค.53 4155 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 3) 1,719,000
6391 6 ก.ค.53 4154 A1036 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำฯ คป.พิษณุโลก (กลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 461,960
6390 6 ก.ค.53 4153 A1036 สะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฯ   คป. พิษณุโลก (กลับส่วนกลาง) (สชป. 3) 717,580
6354 5 ก.ค.53 4151 A1034 อ่างเก็บน้ำวัดป่าแสวงธรรม  จ.พิษณุโลก     (สชป. 3) 9,400
6350 5 ก.ค.53 4147 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 10) 353,006
6344 5 ก.ค.53 4143 A1036 ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 10) 136,610
6343 5 ก.ค.53 4142 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 13) 7,573,900
6331 2 ก.ค.53 4139 A1034 อ่างเก็บน้ำบ้านขุมดิน  จ.สุรินทร์    (สชป. 8) 5,805,730
6314 2 ก.ค.53 4123 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน    (สชป. 9) 727,000
6313 2 ก.ค.53 4122 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 5) 778,000
6312 2 ก.ค.53 4121 A1036 ระบบส่งน้ำฯ บ้านนาเมืองไทย  โครงการฯ อุดรธานี  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 5) 2,101,400
6311 2 ก.ค.53 4120 A1036 ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 5) 1,497,500
6310 2 ก.ค.53 4119 A1036 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 5) 2,223,400
6281 1 ก.ค.53 4117 A1035 แก้มลิงบือนังกือเปาะฯ  จ.นราธิวาส  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 17) 338,996
6275 1 ก.ค.53 4111 A1034 สถานีสูบน้ำฯ บึงเตยกระโตน  จ.นครราชสีมา   (สชป. 8) 425,081
6270 1 ก.ค.53 4108 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   (สชป. 12) 126
6267 1 ก.ค.53 4105 A1034 ฝายบ้านบางนา  จ.อุตรดิตถ์   (สชป. 3) 14,370
6266 1 ก.ค.53 4104 A1035 ประตูระบายน้ำคลองโพธิ์  จ.อุตรดิตถ์   (สชป. 3) 8,660
6265 1 ก.ค.53 4103 A1034 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น  จ.อุตรดิตถ์   (สชป. 3) 53,700
6160 28 มิ.ย.53 4088 A1036 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 14) 87,317
6157 28 มิ.ย.53 4085  แก้ไข A1036 ดาดคอนกรีตคลองฯ,  ระบบส่งน้ำฯ  โครงการฯ น่าน  (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 2) 522,260
6157 28 มิ.ย.53 4085 A1036 ดาดคอนกรีตคลองฯ,  ระบบส่งน้ำฯ  โครงการฯ น่าน  (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 2) 522,260
6156 28 มิ.ย.53 4084 A1034 ฝายฯ  จ.ลำปาง   (กลับส่วนกลาง)    (สชป. 2) 868,600
6152 28 มิ.ย.53 4080 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน     (สชป. 6) 115,037
6150 28 มิ.ย.53 4078 A1036 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา  (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 11) 1,218,153
6122 25 มิ.ย.53 4072 A1036 ราดยางฯ  อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย  จ.บุรีรัมย์     (สชป. 8) 23,600
6220 30 มิ.ย.53 4096 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน     (สชป. 4) 561,775
6079 23 มิ.ย.53 4057 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน     (สชป. 4) 10,300
6066 23 มิ.ย.53 4045 A1036 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา     (สชป. 4) 661,400
6065 23 มิ.ย.53 4044 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน     (สชป. 4) 3,428,000
5959 21 มิ.ย.53 4029 A1037 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 17) 650,286
5957 21 มิ.ย.53 4027 A1035 โครงการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 17) 754,051
5956 21 มิ.ย.53 4026 A1034 โครงการการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 17) 414,004
5921 18 มิ.ย.53 4016 A1036 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 16) 15,527
5920 18 มิ.ย.53 4015  แก้ไข A1035 สถานีสูบน้ำฯ  จ.สงขลา   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 16) 1,799,330
5920 18 มิ.ย.53 4015 A1035 สถานีสูบน้ำฯ  จ.สงขลา   (กลับส่วนกลาง)   (สชป. 16) 1,799,330

 

Top

 

 

 Last  updated :  26 สิงหาคม 2553 10:51 น.

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ    กองแผนงาน

 

โทร. 0-2243-1195   0-2243-0772   สายใน 2229