หน้าแรก | กรมชลประทาน | ระบบสารสนเทศภายในกรมชลประทาน |  ระบบบริหารงานงบประมาณ | ติดต่อกองแผนงาน |คำถาม-คำตอบ

:: คลังความรู้ กองแผนงาน ::

สารบัญหลัก

แนวคิดและหลักการ
แนวทางการดำเนินงานปี 2553
ฐานข้อมูลแผนงาน MTEF
คำถาม - คำตอบ
 

งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(Medium Terms Expenditure Framework : MTEF)

ฐานข้อมูลแผนงาน MTEF จำแนกรายสำนัก

 
สำนักชลประทานที่ 1
สำนักชลประทานที่ 2
สำนักชลประทานที่ 3
สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 5
สำนักชลประทานที่ 6
สำนักชลประทานที่ 7
สำนักชลประทานที่ 8
สำนักชลประทานที่ 9
สำนักชลประทานที่ 10
สำนักชลประทานที่ 11
สำนักชลประทานที่ 12
สำนักชลประทานที่ 13
สำนักชลประทานที่ 14
สำนักชลประทานที่ 15
สำนักชลประทานที่ 16
สำนักชลประทานที่ 17

*

หมายเหตุ
- ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2552
- การเปิดใช้งานขอรหัสผ่านได้ที่เจ้าหน้าที่กองแผนงาน โดยกลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ

(โทร.022415069)

- กองแผนงาน กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิ์การใช้ข้อมูลนี้เพื่อการบริหารงานภายในกรมชลประทานเท่านั้น
 
 
กองแผนงาน กรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 811 กรมชลประทาน สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร .0-2241-5069 ภายใน 2435 ติดต่อผู้จัดทำ