หน้าแรก | กรมชลประทาน | ระบบสารสนเทศภายในกรมชลประทาน |  ระบบบริหารงานงบประมาณ | ติดต่อกองแผนงาน |คำถาม-คำตอบ

:: คลังความรู้ กองแผนงาน ::

สารบัญหลัก

แนวคิดและหลักการ
แนวทางการดำเนินงานปี 2553
ฐานข้อมูลแผนงาน MTEF
คำถาม - คำตอบ
 

งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(Medium Terms Expenditure Framework : MTEF)

คำถาม - คำตอบ

 
 
 
กองแผนงาน กรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 811 กรมชลประทาน สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร .0-2241-5069 ภายใน 2435 ติดต่อผู้จัดทำ