การประชุมชี้แจง
เรื่อง "หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง"
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2550
ณ หอประชุมชูชาติ สถาบันพัฒนาการชลประทาน
         
   บันทึกข้อความ
                      
                      
++ บันทึกข้อความ กง.ผง. 484/2550 เรื่อง ขออนุมัติการจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง "หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง"
                            ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550
 
   เอกสารการนำเสนอ (Powerpoint) ประกอบการประชุม

 หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับปรับปรุงใหม่),
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(File : unitcost_cgd.ppt)
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง (ปรับปรุงใหม่),
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(File : unitcost_rid.ppt)

   แผ่น CD-ROM
          
                แผ่น CD-ROM ประกอบการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
                (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2550) จำนวน 4 เล่ม ซึ่งได้จัดทำไว้ในรูปของ PDF File ดังนี้

1.
มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อร้าง
File : DETAIL.zip
(DETAIL\
Detail1.pdf - Detail5.pdf)

2.
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร
File : BUILD.zip
(BUILD\Build1.pdf - Build16.pdf
)
3.
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

File : ROAD.zip
( ROAD\Road1.pdf - Road5.pdf)
4.
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน

File : DUMP.zip
( DUMP\Dump1.pdf - Dump5.pdf)

   ภาพบรรยาการการประชุม
                      
                      
++ คลิกที่นี่