ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม 2555)
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2555)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันธ์ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ ว33 )
กรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ(ฉบับที่3)ตามโครงสร้างพื้นฐาน
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจใก้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
หนังสือทำความตกลงอัตราราคางานต่างๆระหว่างกองแผนงานกับสำนักงบประมาณ พฤษภาคม 2532(สำหรับอ้างอิงอัตราค่าควบคุมงานจ้างเหมาร้อยละ 3 ของค่างานตามสัญญา)
แนวทางการขออนุมัติเปิดโครงการขนาดกลางและการจัดทำประกาศกรมฯกำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ