ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

แผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 +มติ ครม.กรอบวงเงิน 1,168 ล้านบาท
(ร่าง)แผนงาน/โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ของกรมชลประทานภายใต้ พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้าง อนาคตประเทศ พ.ศ.2555
1.(ร่าง) กรอบวงเงินการลงทุน กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป้าหมาย 8 ลุ่มน้ำ
2.(ร่าง) กรอบวงเงินการลงทุน แผนปฏิบัติการในพื้นที่อีก 17 ลุ่มน้ำ 
3.หนังสือ กผง.ที่174/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
4.แนวทางการจัดทำแผนงานฯ
5.แบบฟอร์มตารางแผนงานฯ

ขอเชิญประชุมพร้อมชี้แจงแผนงาน/โครงการายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 พร้อมรายละเอียดโครงการ

รายงานผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแผนงาน/โครงการตามพระราชกำหนดเพื่อการบริหารจัดการน้ำและวางอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 วันที่ 4 พฤษภาคม 2555(ฉบับสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดเพื่อการบริหารจัดการน้ำและวางอนาคต ประเทศ พ.ศ.2555 วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 
1.Powerpoint นำเสนอในที่ประชุม
2.เอกสารแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการในส่วนของกรมชลประทาน
3.เอกสารแบบฟอร์ม นอป.01 นอป.02 นอป.03
ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและอนาคตประเทศ
1.หนังสือ กผง ที่ 210/2555 ลว 20 เมษายน 2555
2.รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่สำนักงบประมาณเสนอขอใช้งบ กบอ.(เงินกู้)
3.รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่สำนักเสนอ (Update ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555)
4.แบบฟอร์ม สบอช.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555