หน้า 1

โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2551 

(แบบ ง. 241)

  เลขที่ส่งออก
กษ 0304/
วัน เดือน ปี โอน/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ รหัสบัญชีผลผลิต/โครงการ รายการ จำนวนเงินรวม (บาท)
9357 23 พ.ย.50 250 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ปทุมธานี 600,000
9356 23 พ.ย.50 249 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง สชป.15 21,658,500
9351 23 พ.ย.50 248 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   สชป.13 8,091,400
9350 23 พ.ย.50 247 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน   (ส่วนกลาง) 8,091,400
9349 23 พ.ย.50 246 79-001 ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย สชป.10 1,799,300
9352 23 พ.ย.50 244 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ. นนทบุรี 50,000
9381 26 พ.ย.50 243 22-004 ประตูระบายน้ำปากคลองหนองบัว -โคกตาดวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 13,758,000
9330 22 พ.ย.50 242 22-002 ระบบส่งน้ำโครงการห้วยติ๊กชู  จ.ศรีสะเกษ 41,200,000
9327 22 พ.ย.50 241 22-004 การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ   จ.เพชรบุรี  ขอนแก่น 1,300,000
9325 22 พ.ย.50 240 79-001 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม  19 รายการ  จ.อุดรธานี 73,300
9324 22 พ.ย.50 239 79-001 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม  11 รายการ  จ.สุรินทร์ 2,000,000
9323 22 พ.ย.50 238 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   จ.น่าน  นครราชสีมา 10,508,200
9322 22 พ.ย.50 237 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ    จ.ขอนแก่น ลำปาง พะเยา 2,229,200
9292 21 พ.ย.50 236 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ.พิษณุโลก 50,000
9291 21 พ.ย.50 235 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ. แม่ฮ่องสอน 1,963,000
9290 21 พ.ย.50 234 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ. นนทบุรี 350,000
9329 22 พ.ย.50 233 22-002 ฝายหัวงานโครงการฝายบ้านกระมอล จ.ศรีสะเกษ 6,000
9286 22 พ.ย.50 232 22-002 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุโขทัย  โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ จ.ตาก  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จ.ยะลา โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา  ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ระบบส่งน้ำโครงการห้วยสมอทบ จ.กาฬสินธุ์  ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จ.เชียงราย  โครงการแม่ใจ จ.พะเยา 1,419,300
9285 21 พ.ย.50 231 22-004 ันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด จ.อุทัยธานี 14,402,000
9280 21 พ.ย.50 230 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน  สชป.15 9,310,100
9279 21 พ.ย.50 229 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน  สชป.7 5,178,000
9278 21 พ.ย.50 228 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน  สชป.9 30,656,800
9277 21 พ.ย.50 227 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน  สชป.16 18,911,160
9276 21 พ.ย.50 226 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน  (ส่วนกลาง) 64,056,060
9275 21 พ.ย.50 225 79-003 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 59 รายการ สชป.15 5,200,000
9274 21 พ.ย.50 224 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ ราชบุรี 82,740
9220 20 พ.ย.50 223 22-002 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สุพรรณบุรี 8,852,400
9219 20 พ.ย.50 222 79-001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ.ขอนแก่น  อุบลราชธานี 2,335
9218 20 พ.ย.50 221 22-002 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน จ. พิษณุโลก พิจิตร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง 1,200,000
9217 20 พ.ย.50 220 22-002 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโครงการห้วยผาก จ.เพชรบุรี 82,000
9216 20 พ.ย.50 219 22-002 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค จ.จันทบุรี 843,300
9215 20 พ.ย.50 218 22-002 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จ.นครนายก 171,000
9184 19 พ.ย.50 216 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง สชป.7 67,380,200
9183 19 พ.ย.50 215 79-001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 307,460
9182 19 พ.ย.50 214 22-002 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองสะพานหิน จ.ตราด ค่าปรับปรุงสิ่งก่อส้างโครงการคลองสะพานหิน จ.ตราด 120,487,000
9180 19 พ.ย.50 213 แก้ไข 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 15 24,736,900
9180 19 พ.ย.50 213 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 15 24,736,900
9179 19 พ.ย.50 212 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน 25,402,500
9178 19 พ.ย.50 211 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 11 1,264,000
9214 20 พ.ย.50 210 22-002 ฝายทดน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ จ.เพชรบุรี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 286,177,200
9213 20 พ.ย.50 209 22-004 การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ  สชป.9 8,500,000
9212 20 พ.ย.50 208 79-003 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 37 รายการ  สชป. 1 14,330,000
9188 19 พ.ย.50 207 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง จ.ตรัง 12,646,300
9187 19 พ.ย.50 206 22-002 ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน จ.ศรีสะเกษ 400,000
9186 19 พ.ย.50 205 22-002 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน จ. นครราชสีมา สุรินทร์ 600,000
9176 19 พ.ย.50 203 79-001 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ  สชป. 1-17 43,297,400
614 9 เม.ย.51 202  แก้ไข 79-001 ขอแก้ไขรายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ 23,950,200
9175 19 พ.ย.50 202 79-001 ฝายแม่มอนโครงการชลประทานลำปาง  ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ จ.สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม  ลำปาง  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก 23,950,200
9174 19 พ.ย.50 201 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ ประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย ร 2 ข. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จ.สิงห์บุรี 22,471,000
9173 19 พ.ย.50 200 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ จ.ขอนแก่น  อุบลราชธานี 4,170,100
9172 19 พ.ย.50 199 79-001 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน สชป. 3,4,5,6,7,9,10,11,12,15 14,884,400
9171 19 พ.ย.50 198 79-001 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน สชป.5, 6, 11, 14 4,002,000
9107 15 พ.ย.50 197 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 6 8,021,700
9106 15 พ.ย.50 196 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ส่วนกลาง) 8,021,700
9105 15 พ.ย.50 195 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 3 13,528,000
9104 15 พ.ย.50 194 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ส่วนกลาง) 13,528,000
9103 15 พ.ย.50 193 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 2 16,474,800
9102 15 พ.ย.50 192 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ส่วนกลาง) 16,474,800
9101 15 พ.ย.50 191 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง สชป.15 12,990,000
9100 15 พ.ย.50 190 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง สชป.12 42,800,800
9075 14 พ.ย.50 189 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง สชป.2 29,314,200
9039 13 พ.ย.50 188 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง กาญจนบุรี 7,673,500
8956 9 พ.ย.50 187 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ส่วนกลาง) 600,000
9038 13 พ.ย.50 186 22-002 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน กาญจนบุรี ราชบุรี กระบี่ ภูเก็ต อ.ปากพนัง 1,200,000
9037 13 พ.ย.50 185 79-001 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นนทบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี เพชรบุรี อ.ปากพนัง สงขลา นราธิวาส 7,119,684
9036 13 พ.ย.50 184 22-002 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ชลบุรี ลพบุรี นนทบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี เพชรบุรี อ.ปากพนัง สงขลา 17,406,927
8979 12 พ.ย.50 182 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง สชป.15 76,369,200
8955 9 พ.ย.50 181 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ สชป.6, 13 917,260
8954 9 พ.ย.50 180 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการฯ แม่ลาว 48,100
8953 9 พ.ย.50 179 79-001 ค่าใฃ้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 24,550,000
8949 9 พ.ย.50 178 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป.1  (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 43,816,100
8948 9 พ.ย.50 177 เพิ่มเติม 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป.11 51,425,100
8948 9 พ.ย.50 177 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป.11 (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 51,425,100
8947 9 พ.ย.50 176 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป.12   (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 38,143,400
8946 9 พ.ย.50 175 22-004 ป้องกันตลิ่งคลองส่งน้ำฝายน้ำสอด จ.น่าน 1,838,600
8945 9 พ.ย.50 174 22-004 ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ่างพร้อมขุดคลองเชื่อมและสะพาน จ.จันทบุรี 671,300
8944 9 พ.ย.50 173 22-004 สันทำนบดินและขยายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนลำตะโคง จ.บุรีรัมย์ ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 78,244,400
8940 9 พ.ย.50 172  เพิ่มเติม 79-001 ขอแก้ไขรายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 47,185,280
8940 9 พ.ย.50 172 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 13 (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 47,185,280
8939 9 พ.ย.50 171 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 14 (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 26,541,400
8938 9 พ.ย.50 170 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป. 6   (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 39,762,800
8894 8 พ.ย.50 169 22-018 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - บูรณะสิ่งก่อสร้าง - บูรณะถนน 316,000
8888 8 พ.ย.50 168 22-017 ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอื่นๆ 1,200,000
8887 8 พ.ย.50 167 22-016 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - บูรณะสิ่งก่อสร้าง - บูรณะถนน 1,100000
8886 8 พ.ย.50 166 22-009 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ- บูรณะสิ่งก่อสร้าง 500,000
8885 8 พ.ย.50 165 22-005 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - บูรณะสิ่งก่อสร้าง 1,200,000
8890 8 พ.ย.50 163 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป.7  (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 27,673,500
8889 8 พ.ย.50 162 79-001 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สชป.4  (เพิ่มเติม ส่วนกลาง) 37,449,000
8843 7 พ.ย.50 161 79-001 คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ. ชัยนาท 10,256,000
8842 7 พ.ย.50 160 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ สชป. 7(อุบลราชธานี) สชป.4 (กำแพงเพชร) 19,722,000
8841 7 พ.ย.50 159 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ สชป.6, 7 22,604,000
8840 7 พ.ย.50 158 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (สชป.6) 14,200,000
8839 7 พ.ย.50 157 22-002 (23)ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 35 แห่ง สชป.17 38,998,500
8838 7 พ.ย.50 156 79-001 ค่าสาธารณูปโภค สชป.1,2,3,5-16 236,300
8837 7 พ.ย.50 155 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ ราชบุรี 2,242,000
8836 7 พ.ย.50 154 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ สชป.12,9,13,16 27,069,900
8805 6 พ.ย.50 153แก้ไข 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สชป.10) 4,514,700
8804 6 พ.ย.50 152 22-004 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (สชป.9, 15) 10,849,000
8803 6 พ.ย.50 151 22-004 การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ จ.กระบี่ อ.ปากพนัง 2,775,000
8883 8 พ.ย.50 149 22-002 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ สชป.14 40,800
8882 8 พ.ย.50 148 22-002 ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 800,000
8881 8 พ.ย.50 147 22-002 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน 6,400,000
8881 6 พ.ย.50 146 แก้ไข 22-004 แก้ไขรายละเอียดในรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงฯ 104,666,000
8801 6 พ.ย.50 146 22-004 ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ่างพร้อมขุดคลองเชื่อมและสะพาน จ.จันทบุรี ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกหนองขลา(ระยะที่2) จ.พิจิตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองปากจ่าพร้อมขุดลอก จ.สงขลา คันกั้นน้ำบึงวังพลับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จ.สุพรรณบุรี ปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน 8 แห่ง จ.สุโขทัย ประตูระบายน้ำ กม.10+240 แม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน จ.สุโขทัย 104,666,000
8800 6 พ.ย.50 145 22-002 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการคลองใหญ่ จ.ระยอง) 1,205,000
8981 12 พ.ย.50 144 22-002 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างฯ จ.พัทลุง 1,319,400
8783 5 พ.ย.50 143 79-001 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (สชป.4) 2,980,000
8782 5 พ.ย.50 142 79-001 คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก (สชป.2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่อยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สชป.4) 21,413,000
8781 5 พ.ย.50 141 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.14 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร) 64,192,200
8780 5 พ.ย.50 140 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สชป.1,3,6,8,9,12,13,14,15,16,17 2,256,050
8778 5 พ.ย.50 139 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี 45,329,400
8776 5 พ.ย.50 138 22-002 (24)ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.6 ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) 35,980,000
8775 5 พ.ย.50 137 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.5 โครงการชลประทานสกลนคร) 696,000
8774 5 พ.ย.50 136 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.11 ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่6) 2,000,000
8772 5 พ.ย.50 135 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น (สชป.4) 57,710,900
8771 5 พ.ย.50 134 79-001 ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ อุบลราชธานี 30,363,000
8770 5 พ.ย.50 133 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ (สชป.17) 12,656,800
8769 5 พ.ย.50 132 79-001 ค่าปรับปรุงโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช อ่างทอง ลพบุรี สงขลา นราธิวาส 46,187,600
8768 5 พ.ย.50 131 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (ราชบุรี ปากพนัง กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง) 32,774,600
8767 5 พ.ย.50 130 79-001 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่ ฝายหนองสลีก ระยะที่5 โครงการชลประทานลำพูน ฝายแม่มอน โครงการชลประทานลำปาง ฝายท่าแม่มูล โครงการชลประทานพะเยา อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง โครงการชลประทานนครพนม 56,425,000
8766 5 พ.ย.50 129 79-001 ขุดลอกคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จ. ตรัง 50,000,000
8737 2 พ.ย.50 128 79-001 คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ สระบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน นครปฐม 25,901,200
8698 1 พ.ย.50 127แก้ไข 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ (สชป.11, 12, 13 นนทบุรี ชัยนาท อุทัยธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม) 34,944,000
8697 1 พ.ย.50 126 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ (นครราชสีมา สุรนทร์ เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก พิจิตร) 102,836,200
8696 1 พ.ย.50 125 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ (สชป.15 ปากพนัง ภูเก็ต สุราษฎรธานี ตราด นครนายก สระแก้ว) 13,183,200
8695 1 พ.ย.50 124 79-001 ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการรังสิตเหนือ รังสิตใต้ คลองด่าน 200,000
8694 1 พ.ย.50 123 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ (สชป.9 ตราด นครนายก สระแก้ว) 24,129,700
8693 1 พ.ย.50 122 79-001 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (สชป.2 พะเยา) 5,762,600
8692 1 พ.ย.50 121 79-001 ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (สชป.1 2 เชียงราย ลำปาง พะเยา) 53,916,400
8691 1 พ.ย.50 120 79-001 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (สชป.3, 8 พิษณุโลก พิจิตรนครราชสีมา สุรินทร์) 2,200,000
8690 1 พ.ย.50 119 79-001 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (สชป.3, 7 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ยโสธร) 4,223,500
8689 1 พ.ย.50 118 79-001 คูน้ำและอาคารประกอบหนองควายตก จ. เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 2,100 ไร่ 7,817,000
8660 31 ต.ค.50 117 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.1,5,7,11,13,โครงการฯ ชลหารพิจิตร,โครงการฯ ราชบุรีฝั่งซ้าย) 5,661,264
8626 30 ต.ค.50 116 22-004 การปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ จ.นครพนม จ.อุบลราชธานี จ.แพร่ จ.กำแพงเพชร 15,188,000
8625 30 ต.ค.50 115 22-004 การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง จ.ชัยนาท(สชป.12) 1,000,000
8624 30 ต.ค.50 114 22-004 การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก แพร่ ตาก กำแพงเพชร สกลนคร อุดรธานี มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม สระบุรี ลพบุรี ปัตตานี นราธิวาส) 23,344,000
8588 29 ต.ค.50 113 79-001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการชป.มหาสารคาม ( สชป.6 คลังจ.ขอนแก่น) 55,620
8587 29 ต.ค.50 112 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.1) 1,800,000
8779 5 พ.ย.50 111แก้ไข 22-002 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา (ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนลำแซะ นครราชสีมา ระบบสูบน้ำแนวท่อส่วนเหนือ(จากแม่น้ำชีถึงอ่างห้วยตะคร้อ) นครราชสีมา 7,549,800
8765 5 พ.ย.50 110 22-002 ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำแม่ทะลบหลวง จ.เชียงใหม่ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จ.เชียงราย ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการคลองท่าแพร ระยะที่2 จ.สตูล 116,749,200
8764 5 พ.ย.50 109 22-002 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 25,532,200
8659 31 ต.ค.50 108 22-004 สันทำนบดินและขยายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี ผันน้ำแม่กรณ์-แม่กก ดาดคลองผันน้ำ จ.เชียงราย ปรับปรุงระบบชลประทานราษฎร์ลุ่มน้ำอิง จ.พะเยา ป้องกันตลิ่งคลองส่งน้ำฝายน้ำสอด จ.น่าน คลองผันน้ำ DR-2.8 แม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก ประตูระบายน้ำบ้านโนนระเวียง จ.สุรินทร์ ท่อระบายน้ำบาโงมูลง จ.ปัตตานี 87,784,200
8582 29 ต.ค.50 107 22-004 ปรับปรุงโครงยกและบานระบายประตูระบายน้ำตามแนวคันคลองพระองค์ไชยานุชิต จ.สมุทรปราการ ปรับปรุงลานกองวัชพืช บริเวณสถานีสูบน้ำ จ.สมุทรปราการ 33,730,000
8581 29 ต.ค.50 106 22-004 ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองโยง จ. นครปฐม, ก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์ จ. นนทบุรี, สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำหนองจอก, สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำประเวศน์บุรีรัมย์, สถานีสูบน้ำคลองหกวาสายล่าง จ. ปทุมธานี 419,975,700
8580 29 ต.ค.50 105 แก้ไข 22-002 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ จ.พิษณุโลก อุบลราชธานี มุกดาหาร (สชป.3,7) 32,338,000
8579 29 ต.ค.50 104 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง จ.สงขลา ตรัง พัทลุง (สชป.16) 48,596,700
8578 29 ต.ค.50 103 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (สชป.17) 52,187,000
8574 29 ต.ค.50 102 79-001 อาคารบังคับน้ำคลองตะกรุดเย็น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 10,883,600
8573 29 ต.ค.50 101 79-001 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ จ. ลพบุรี ชัยนาท (สชป.10) 13,936,400
8550 26 ต.ค.50 100 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.10 , 11 , 12 , 17) 9,552,794
8509 25 ต.ค.50 99 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำฯ ปชด. 35 แห่ง (สชป.3) 10,536,000
8508 25 ต.ค.50 98 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.4) 51,750,600
8507 25 ต.ค.50 97 79-001 ขุดขยายคลองระบายน้ำ D2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ. ปัตตานี 1 สาย 23,000,000
8506 25 ต.ค.50 96 79-001 ระบบส่งน้ำฝายบ้านกำพี้ หมู่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จ. มหาสารคาม 9,504,000
8505 25 ต.ค.50 95 79-001 ระบบส่งน้ำฝายยางมะแซว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จ. มหาสารคาม 1 แห่ง 25,350,000
8504 25 ต.ค.50 94 79-001 ผันน้ำอ่างฯ จอขวาง-หนองไฮ สบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียงใหญ่ 30,680,000
8503 25 ต.ค.50 93 79-001 ระบบส่งน้ำฝายยางบ้านเมืองบัว คบ.พัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง 38,350,000
8502 25 ต.ค.50 92 79-001 เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม คบ.ห้วยหลวง จ.อุดรธานี 1 แห่ง 27,900,000
8501 25 ต.ค.50 91 79-001 คลองชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ ค.วังยาง-หนองขวัญ คป.กำแพงเพชร 17,470,000
8500 25 ต.ค.50 90 79-001 ระบบส่งน้ำฯ 1L-LMC อ่างฯ คลองกระทูน คป.นครศรีธรรมราช 18,200,000
8479 24 ต.ค.50 89 22-002 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นนทบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี เพชรบุรี ปากพนัง สงขลา นราธิวาส 8,500,000
8477 24 ต.ค.50 88 79-001 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 347,780
8465 24 ต.ค.50 87 79-001 ฝายยางบ้านวังวุ้ง คป.ฉะเชิงเทรา 91,607,200
8464 24 ต.ค.50 86 79-001 คลองชักน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย     คบ. ทับเสลา จ.อุทัยธานี 1 สาย 8,955,000
8463 24 ต.ค.50 85 79-001 ประตูระบายน้ำปลายคลองสาน กม. 17+645 คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 15,670,300
8462 24 ต.ค.50 84 79-001 ประตูระบายน้ำปลายคลอง 21 คบ.รังสิตใต้ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 15,920,000
8461 24 ต.ค.50 83 79-001 ประตูระบายน้ำคลองชวดพานทองและงานประกอบ คบ.บางพลวง จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 12,090,000
8460 24 ต.ค.50 82 79-001 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หมู คป.มุกดาหาร 1 แห่ง 9,980,000
8459 24 ต.ค.50 81 79-001 ระบบกระจายน้ำนิคมลำโดมน้อย คป.อุบลราชธานี 1 แห่ง 19,710,000
8455 24 ต.ค.50 80 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 35 แห่ง จ.สงขลา จ.สตูล 17,858,000
8577 29 ต.ค.50 79 22-002 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สุพรรณบุรี 41,147,600
8576 29 ต.ค.50 78 22-002 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยแคน จ.นครพนม 76,696,000
8575 29 ต.ค.50 77 22-002 ฝายหัวงานโครงการฝายบ้านกระมอล จ.ศรีษะเกษ 62,490,400
8451 26 ต.ค.50 76 22-002 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโครงการห้วยป่าเลา(ห้วยท่า จ.เพชรบูรณ์ ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยป่าเลา(ห้วยท่า) จ.เพชรบูรณ์ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการห้วยละมืด(โครงการพนมดงเร็ก) จ.อุบลราชธานี ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการห้วยตะแบง(โครงการพนมดงเร็ก) จ.ศรีษะเกษ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง จ.นครพนม ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงการระบายน้ำห้วยแคน จ.นครพนม ค่าปิดงานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านนาบัว จ.นครพนม) 1,514,400
8450 24 ต.ค.50 75 22-002 ขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ จ.ตาก ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จ.ปราจีนบุรี ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา(ห้วยท่า) จ.เพชรบูรณ์ ระบบส่งน้ำโครงการห้วยใหญ่(วังแขม) จ.ลพบุรี 481,064,000
8449 24 ต.ค.50 74 79-001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.15)  (กลับส่วนกลาง) 46,308
8448 24 ต.ค.50 73 79-001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.16) (เปลี่ยนคลัง) 58,404
8446 24 ต.ค.50 72 79-001 ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย ชป.อุทัยธานี (สชป.12) 996,000
8413 22 ต.ค. 50 71 79-001 งบดำเนินงาน (สชป.3,6) 286,000
8412 22 ต.ค. 50 70 22-002 ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทราย คป.ชัยภูมิ 1 สาย 11,830,000
8411 22 ต.ค. 50 69 22-002 ระบบกระจายน้ำในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ พื้นที่ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร 18,900,000
8410 22 ต.ค. 50 68 22-002 คลองชักน้ำสาย 2-คลองชะอวด แพรกเมือง คบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จ.นครศรีธรรมราช 1 สาย 18,700,000
8409 22 ต.ค. 50 67 79-001 ปตร.ปากคลองปัตตามัง คป.ประจวบคีรีขันธ์ 26,332,000
8408 22 ต.ค. 50 66 22-002 ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำที่2 คบ.รังสิตเหนือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง 15,170,000
8407 22 ต.ค. 50 65 22-002 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ข-ส 8 คบ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 18,050,000
8406 22 ต.ค. 50 64 22-002 งบบุคลากรและงบดำเนินงาน (สชป.16) 61,236
8405 22 ต.ค. 50 63 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 35 แห่ง (สชป.4,13,14) 100,286,000
8404 22 ต.ค. 50 62 79-001 อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้ายประตูระบายน้ำห้วยหลวง       คป.หนองคาย 1 แห่ง 14,195,000
8403 22 ต.ค. 50 61 79-001 คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำท่าไม้แดง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก คป.สุโขทัย 1 สาย 18,260,000
8402 22 ต.ค. 50 60 79-001 อาคารระบายน้ำล้น ประตูระบายน้ำแคววังทอง คป.พิษณุโลก 1 แห่ง 21,640,000
8401 22 ต.ค. 50 59 79-001 ศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบคาดการณ์เตือนภัยระดับความเค็มและคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง 6,240,000
8400 22 ต.ค. 50 58 79-001 ปตร.พร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ สบ.ภาษีเจริญ 27,740,000
8399 22 ต.ค. 50 57 79-001 ปตร.กลางคลองประเวศน์บุรีรมย์ สบ.พระองค์ไชยานุชิต จ.ฉะเชิงเทรา 40,785,600
8377 19 ต.ค. 50 56 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำ ฯ ปชด. 35 แห่ง (สชป.9) 17,189,900
8376 19 ต.ค. 50 55 79-001 งบดำเนินงาน (สจจ. สชป.2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15) 4,124,347
8375 19 ต.ค. 50 54 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 35 แห่ง (สชป.2) 41,235,400
8374 19 ต.ค. 50 53 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำ ฯ ปชด. 35 แห่ง (สชป.1) 24,561,100
8373 19 ต.ค. 50 52 79-001 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.13) 21,919,000
8372 19 ต.ค. 50 51 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ (สชป.5) 1,295,000
8367 19 ต.ค. 50 50 79-001 ฝายยางจันทบุรี ป.จันทบุรี 50,490,000
8366 19 ต.ค. 50 49 79-001 ปตร.ท่าตะเภา ป.ชุมพร 55,450,000
8365 19 ต.ค. 50 48 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.12) 53,644,100
8364 19 ต.ค. 50 47 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.11) 33,048,000
8363 19 ต.ค. 50 46 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.10) 39,439,500
8362 19 ต.ค. 50 45 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.3) 44,644,900
8458 24 ต.ค. 50 44 22-002 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -ค่าเช่าบ้านนายสนาน น้อยปรีชา 8,400
8457 24 ต.ค. 50 43 22-002 งบดำเนินงาน (สชป.15) 27,000
8456 24 ต.ค. 50 42 22-002 งบดำเนินงาน (สชป.15) 9,000
8369 19 ต.ค. 50 41 22-002 งบดำเนินงาน (สชป.10) 472,500
8368 19 ต.ค. 50 40 22-004 ขุดลอกปรับปรุงแม่น้ำวัง จ.ตาก , ปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ(แก้มลิง) และก่อสร้างปรับปรุงคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า(แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จ.สุโขทัย 158,339,900
8316 17 ต.ค. 50 39 22-019 งบดำเนินงาน 655,900
8315 17 ต.ค. 50 38 22-018 งบดำเนินงาน 1,998,900
8342 18 ต.ค. 50 37 22-017 งบดำเนินงาน 1,018,300
8351 18 ต.ค. 50 36 22-016 งบดำเนินงาน 6,986,600
8350 18 ต.ค. 50 35 22-010 งบดำเนินงาน 1,008,100
8349 18 ต.ค. 50 34 22-009 งบดำเนินงาน 2,395,900
8348 18 ต.ค. 50 33 22-008 งบดำเนินงาน 3,657,200
8347 18 ต.ค. 50 32 22-005 งบดำเนินงาน 810,500
8346 18 ต.ค. 50 31 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.2) 57,642,200
8345 18 ต.ค. 50 30 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.1) 59,643,500
8344 18 ต.ค. 50 29 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ) (สูบน้ำ 2 สชป.3) 2,436
8314 17 ต.ค. 50 28 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (กมด. , สชป.1-8 ,  10-11 , 13-15) 2,399,400
8343 18 ต.ค. 50 27 22-004 งบดำเนินงาน 40,700,000
8312 17 ต.ค. 50 26 22-017 ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ ปตร.คลองท่าแซะ 89,455,000
8311 17 ต.ค. 50 25 22-016 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบฯ เขื่อนทดน้ำพญาแมนและอาคารประกอบฯ 1,645,372,500
8310 17 ต.ค. 50 24 22-015 ค่าก่อสร้างฐานคอนกรีตติดตั้งฝายยาง พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ 51,711,000
8309 17 ต.ค. 50 23 22-010 ระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 626,617,500
8308 17 ต.ค. 50 22 22-008 การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี 145,817,900
8307 17 ต.ค. 50 21 22-005 คลองส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ Zone D อาคารประกอบในคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ กม. 0+700 และ กม.2+754 102,759,700
8271 16 ต.ค. 50 20 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6 (สชป.11) 2,000,000
8267 16 ต.ค. 50 19 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สบ.พระองค์ไชยานุชิต (สชป.11) 685,192
8266 16 ต.ค. 50 18 22-002 ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม -โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม โครงการโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ -โครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ 27,099,800
8265 16 ต.ค. 50 17 22-002 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 200 แห่ง (สชป.9) 85,561,100
8270 16 ต.ค. 50 16 22-009 ระบบส่งน้ำฯ สบ.นครนายก สัญญาที่ 1 , 2 457,453,200
8454 24 ต.ค. 50 15 22-002 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา(อาคารบังคับน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา งานขุดลอกและถมบดอัดคันดินพร้อมอาคารประกอบและงานถนนรอบโครงการ โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จ.สุโขทัย ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุโขทัย เขื่อนดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการห้วยละมืด(โครงการพนมดงเร็ก) จ.อุบลราชธานี เขื่อนดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการห้วยตะแบง(โครงการพนมดงเร็ก) จ.ศรีษะเกษ) 21,431,500
8268 16 ต.ค. 50 14 22-002 แม่วาง แม่ใจ แก้มลิงทะเลหลวง ห้วยทรวง ลำพันชาดน้อย ฝายร้อยเอ็ด ลำพะยัง(ตอนบน) ห้วยสังเคียบ ห้วยเชียงส่ง-สามสัตย์ ฝายลำโดมใหญ่ ลำเชียงสา เขื่อนลำแซะ ระบบสูบน้ำแนวท่อส่วนเหนือ (จากแม่น้ำชีถึงอ่างห้วยตะคร้อ) บ้านบึงขยาย คลองใหญ่ คลองท่าลาด หนองปลาไหล ห้วยใหญ่ ห้วยผาก บางเหนียวดำ หาดส้มแป้น คลองหัวช้าง น้ำก่ำตอนล่าง ห้วยละมืด/ห้วยตะแบง(พนมดงเร็ก) 2,206,584,700
8229 15 ต.ค. 50 13 22-019 คลองระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 1,016,263,900
8228 15 ต.ค. 50 12 22-018 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 121,778,300
8200 12 ต.ค. 50 11 79-003 งบดำเนินงาน (สชป.1 , 5 , 15) 5,335,900
8199 12 ต.ค. 50 10 22-004 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 53,820
8198 12 ต.ค. 50 9 79-001 งบดำเนินงาน (สชป.1-17) 86,943,000
8162 11 ต.ค. 50 8 79-001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.1 - 17) 56,509,062
8161 11 ต.ค. 50 7 79-003 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สชป.1 , 5) 18,309,552
8160 11 ต.ค. 50 6 79-001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ (สคก. , สชป.1-16) 121,685,898
8158 11 ต.ค. 50 5 79-001 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.15) 1,400,000
8197 12 ต.ค. 50 4 22-002 งบดำเนินงาน (สรธ., สคก., สชป.) 12,832,700
8137 10  ต.ค. 50 3 22-004 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.11) 2,928,534
8136 10 ต.ค. 50 2 22-002 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (สชป.1 - 10 , 12 - 16) 4,629,816
8011 4 ต.ค. 50 1 22-002 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (สชป.1-17) 2,597,100

Top