เกี่ยวกับกองแผนงาน

หน้าหลัก / เกี่ยวกับกองแผนงาน


         ตามที่กรมชลประทานได้มีการกำหนดกรอบการบริหารงานตามแผนการปฏิรูประบบบริหารราชการไทย ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 25 กอง 6 สำนัก แล้วนั้น จากการดำเนินการดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงการบริหารภายในกรมชลประทาน โดยการพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบจึงปรับปรุงส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและโครงการขึ้นเป็น “กองแผนงาน” หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย จัดทำแผนกลยุทธ์ของกรมชลประทาน
 • จัดทำแผนปฏิบัติการงานพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกรมชลประทาน
 • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดำเนินการ
 • ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงบประมาณประจำปี
 • วางแผนควบคุมและรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อวัดผลสำเร็จของงาน/โครงการ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โครงสร้างกองแผนงาน

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
 • ส่วนแผนงาน
 • ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
 • ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 • ส่วนติดตามและประเมินผล

         ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ บัญชีและการและพัสดุ จัดทำแผน ปฏิบัติงานและรับงานของกองรวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่มิใช่หน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ

         ส่วนวิเคราะห์นโยบาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้า-หมาย จัด ทำแผนกลยุทธ์ของกรมโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดำเนินงานใน แต่ละช่วงเวลาของแผน และทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง เทคโนโลยีและนโยบายรัฐ วิเคราะห์การลงทุน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้และแหล่งเงินอื่นๆในการเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน กำหนดนโยบายการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำ การ จัดสรรน้ำ และการบริหารจัดการวิเคราะห์วางแผนควบคุม ดำเนินการให้เป็นแหล่งสถิติข้อมูลสารสนเทศของกรม วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ จัดทำข้อมูลทรัพย์สินอาคารชลประทานจัดทำข้อมูล โครงการชลประทานที่ก่อสร้าง เสร็จแล้วและที่กำลังก่อสร้างทั่วประเทศทั้งข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมและที่จะพัฒนาขึนในอนาคตจัดทำเอกสาร สถิติ โครงการชลประ-ทานประจำปี จัดทำประวัติโครงการชลประทานและเอกสารเผยแพร่งานชลประทาน ดำเนินการ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงานของกรมชลประทาน

         ส่วนแผนงาน มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์การบริหารแผนงานรวบรวมและประสานงาน จัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานพัฒนางานพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำให้สอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์ของกรมชลประทาน ประกอบ ด้วยแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แผนการจัดการน้ำชลประทานแผนการปรับปรุงโครงการ ชลประทาน แผนงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ แผนงานพัฒนาจังหวัด ตลอดจนแผนงานโครงการพิเศษซึ่งมิ ใช่แผนงานปกติของกรม และนโยบายที่เกี่ยวกับเมือง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของกรมโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นและแผนปฏิบัติการระยะยาว ติดตามประสานงานด้านการเมืองนโยบายรัฐบาล การประชุมรัฐสภาโดยจัดทำสรุปรายงานเพื่อเสนอกรมทราบและพิจารณา ข้อสังเกตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานในการประชุมแต่ละครั้ง การตอบญัตติและกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทน - ราษฏรตลอดจนตรวจสอบติดตามการประสานแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

         ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการบริหารงบประมาณประจำปี การจัดทำกรอบงบประมาณ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางศึกษาวิเคราะห์ของงบประมาณต่างๆ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอแปร - ญัตติเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกรมชลประทานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ชี้แจงรายละเอียดคำขอตั้งงบ ประมาณต่อกระทรวงฯ สำนักงบประมาณ และรัฐสภาวิเคราะห์รายละเอียดการขอเงินประจำงวด ขอโอนเพิ่ม-ลด เปลี่ยน แปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำจัดทำต้นทุนการผลิต(Output Costing) เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณ ของงานและโครงการต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนวิเคราะห์และจัดทำอัตราราคางานต่อ หน่วย (Unit Cost) ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและหลักวิชาการรวมทั้งควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงประมาณให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการ

         ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการบริหารเงินงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน การจัดทำประมาณรายรับ-จ่าย จากการจัดเก็บรายได้หรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากการชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรและงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ทุกประเภทให้สูงขึ้น จัดทำ สถิติเงินรายได้ประจำปี ติดตามลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ส่วนติดตามและประเมินผล มีหน้าที่วางแผนควบคุมและรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อวัด ความสำเร็จของงาน/การในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพท์ (Outcomes) ตามเป้าหมายที่กำหนดจัดทำรายงานแผน และผลการปฏิบัติงานรายการแผนการบริหารและผลการใช้เงินงบประมาณรายงานการติดตามผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และผล การก่อสร้างตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกระทรวงเกษตรและ - สหกรณ์กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรมเพื่อให้ ทราบข้อบกพร่องปัญหาหรืออุปสรรคด้านวิศวกรรมและงบประมาณเพื่อหาวิธีแก้ไขเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นไป ตามแผนและเป้าหมายของวงเงินงบประมาณประจำปีรวมทั้งงานพิเศษที่ส่วนราชการอื่นโอนมาให้กรมเป็นผู้ดำเนินการ


ยุทธศาสตร์กองแผนงาน

      การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564

ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> เอกสารประกอบ <<
ขอข้อมูลโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
- บันทึกข้อความ กผง 02(ส)/265/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์ช่องว่างงานโครงการเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
บันทึกข้อความ E กผง 02(ส)/191/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือนำผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
บันทึกข้อความ E กผง 02(ส)/184/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1374/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน


ผู้บริหาร

นายวิชัย ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ