>>วีดิโอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

การปรับกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี

 

 

ผลงานส่วนวิเคราะห์นโยบาย

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนัก/กอง ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>> ตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกรมชลประทาน
การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> ร่างตัวชี้วัดระดับ สำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการวิเคราะห์ความสำเร็จการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 รอบ 2 ปี (มกราคม 2561 - ธันวาคม 2562)
>> ตารางรายงานความผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
>> เล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> รายงานความประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>> ตารางผลงาน RID No.1 ไตรมาส 4
รายงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) ข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 44 (After Action Review : AAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> รายงานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
>> รายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
>> แบบแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของสำนัก
>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
>> ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เดิม <<

ผู้บริหาร

นางสาวนันทนา เพ็งคำ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายเมนูภายในกรมชลประทาน


>> ระบบเดิม <<
รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ