:: ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560::


>>วีดิโอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
หนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2561
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2560
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
"แนวทางการขับเคลื่อน RID No.1 และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน"
อนุมัติโครงการสัมมนา RID No.1 เมื่อ 4 มกราคม 2562
:: แผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2579 (ดาวน์โหลด):: :: แผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ดาวน์โหลด)::

:: รวมเล่มแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับสมบูรณ์ :: :: หนังสือ แผนุยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 :: :: แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับผู้บริหาร ::
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 :: :: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับผู้บริหาร ::  
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับสมบูรณ์ :: :: ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)
>> รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การรายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระด่ับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>> แบบรายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง ส่วนกลาง

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส2) มกราคม 2562 - มีนาคม 2562
>> ตารางติดตามผลการดำเนินงาน RID NO.1 ปี 2562

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560-2579
>> แบบรายงานผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กรม

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5
>> ตารางสรุปบทเรียนยุทธศาสตร์ที่ 5 ปี 2561

ผลการสอบทานคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กรมชลประทานรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 60 - 30 กันยายน 61)

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 11 เดือน (มกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2561)
>> หนังสือเรียน ส่วนกลาง -- ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม --
>> หนังสือเรียน สชป. -- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม --

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ สชป.1-17 (ดาวน์โหลด)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กงบ., กพด., ศทส., สมด., สลก.)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (รอบ 12 เดือน) คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5
>> สบค.
>> สวพ.
>> ศทส.
>> แบบฟอร์มรายงานผล (สบค., สวพ., ศสท.)

ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน

ตรวจสอบการรายงานผลตัวชี้วัดนระบบ KPI Online
>> ชป.1
>> ชป.2

>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
>> ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เดิม <<

ผู้บริหาร

นางสาวนันทนา เพ็งคำ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายเมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ