:: ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560::

>>วีดิโอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

หนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2561
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2560
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
"แนวทางการขับเคลื่อน RID No.1 และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน"
อนุมัติโครงการสัมมนา RID No.1 เมื่อ 4 มกราคม 2562
:: แผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2579 (ดาวน์โหลด):: :: แผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ดาวน์โหลด)::

:: รวมเล่มแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับสมบูรณ์ :: :: หนังสือ แผนุยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 :: :: แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับผู้บริหาร ::
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 :: :: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับผู้บริหาร ::  
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับสมบูรณ์ :: :: ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 ::
 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รายงานการวิเคราะห์ความสำเร็จการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 รอบ 2 ปี (มกราคม 2561 - ธันวาคม 2562)
>> ตารางรายงานความผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
>> เล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> รายงานความประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>> ตารางผลงาน RID No.1 ไตรมาส 4
รายงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62)
ข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 44 (After Action Review : AAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> รายงานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
>> รายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
>> แบบแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของสำนัก
ข้อมูลประกอบการกำหนดตัวชี้วัดสำนักกอง ปี2563
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 19 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์
>> รายชื่อตัวชี้วัดสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562

ภาพแสดงผลงาน RID No.1 จากนิทรรศกาลวันสถาปนา 117 ปี กรมชลประทาน (12-14 มิ.ย. 62)

รายงานผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง ปี 2562"
- สำนักงานชลประทาน
- สพญ., กพก.
- สำนัก/กอง ส่วนกลาง

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)
>> รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การรายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระด่ับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>> แบบรายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง ส่วนกลาง

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส2) มกราคม 2562 - มีนาคม 2562
>> ตารางติดตามผลการดำเนินงาน RID NO.1 ปี 2562

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560-2579
>> แบบรายงานผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กรม

>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
>> ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เดิม <<

ผู้บริหาร

นางสาวนันทนา เพ็งคำ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายเมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ