:: ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560::


>>วีดิโอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2560
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2560
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
:: แผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2579 (ดาวน์โหลด):: :: แผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ดาวน์โหลด)::

:: รวมเล่มแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับสมบูรณ์ :: :: หนังสือ แผนุยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 :: :: แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับผู้บริหาร ::
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 :: :: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับผู้บริหาร ::  
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับสมบูรณ์ :: :: ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ สชป.1-17 (ดาวน์โหลด)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กงบ., กพด., ศทส., สมด., สลก.)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (รอบ 12 เดือน) คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5
>> สบค.
>> สวพ.
>> ศทส.
>> แบบฟอร์มรายงานผล (สบค., สวพ., ศสท.)

ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน

ตรวจสอบการรายงานผลตัวชี้วัดนระบบ KPI Online
>> ชป.1
>> ชป.2

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 61)
>> ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม

>> ผส.ชป.1-17 รองอธิบดี
>> ผอ.ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และ ผอ.ศูนย์ภูพาน
>> ตารางสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย อธช. (แบ่งตามสายงาน รอบ 4 เดือน)

ข้อมูลโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
>> ตารางรายงานกิจกรรม/ความก้าวหน้า โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
>> บันทึก ผส.วพ.
>> บันทึก ผอ.ทส.
>> บันทึก ผส.บค.
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
>> ตารางรายงานกิจกรรม/ความก้าวหน้า โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

กผง 02/93/2561 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
----> แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
>> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน

การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจ
>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
>> ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เดิม <<

ผู้บริหาร

นางสาวนันทนา เพ็งคำ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายเมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ