:: ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2560::


>>วีดิโอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2560
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปี 2560
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 :: :: แผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ดาวน์โหลด)::

:: รวมเล่มแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับสมบูรณ์ :: :: แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับผู้บริหาร ::
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 :: :: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับผู้บริหาร ::  
:: หนังสือแผนุยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2579 ฉบับสมบูรณ์ :: :: ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 61)
>> ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม

>> ผส.ชป.1-17 รองอธิบดี
>> ผอ.ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และ ผอ.ศูนย์ภูพาน
>> ตารางสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย อธช. (แบ่งตามสายงาน รอบ 4 เดือน)

ข้อมูลโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
>> ตารางรายงานกิจกรรม/ความก้าวหน้า โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
>> บันทึก ผส.วพ.
>> บันทึก ผอ.ทส.
>> บันทึก ผส.บค.
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
>> ตารางรายงานกิจกรรม/ความก้าวหน้า โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

กผง 02/93/2561 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
----> แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
>> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน

การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจ

การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
>> แบบสำรวจขับเคลื่อนไทยนิยม

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
>> คู่มือการขับเคลื่อนไทยนิยม

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

รายละเอียดตัวชี้วัดของสำนัก/กอง (สชป. 1 - 17 และ ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกำกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
(เรียน อธช. และ รองอธิบดี)

(เรียนคณะกรรมการบริหารเพื่อดำกับการดำเนิการฯ)
>> เอกสารประกอบการประชุม (ร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

รายงานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) สาระสำคัญของ
>> S-curve (Power Point)

>> S-curve (PDF)
>> Script การน าเสนอ โดย อธช. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ กษ. เป้าหมาย ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 กรมชลประทาน

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมษณ พ.ศ.2560

>> แบบฟอร์มการรายงานผล (Download)

สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2560
>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<
>> ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เดิม <<

ผู้บริหาร

นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย


เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ