การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 23
 

 

 
 
 
 
 

ขอให้เร่งรัดจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> รายการค่าสำรวจที่อนุมัติแล้วแต่ยังขาดเอกสาร
>> รายการค่าออกแบบที่อนุมัติแล้วแต่ยังขาดเอกสาร
ทบทวนแผนการดำเนินงานค่าเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประกอบการประชุม
วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560
>> รายการงานพระราชดำริ
>> รายการงานนโยบายและอื่นๆ

(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2560)

 
 
 
 
 

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ผู้บริหาร

นายอุทัยวุฒิ  ชำนาญแก้ว

นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

บุคคลากรส่วนแผนงาน


เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

 

ระบบค้นหา

 

 

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาในกองแผนงาน

facebook budget RID