บุคคลากร  ส่วนแผนงาน

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 
หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 1

หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 1

นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 1
ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 1


นางสาวนันท์นภัส นิตตะโย
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 1


นางสาวนิภาธร จงดี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 1


นางสาววรวรรณ วงษ์ญาติ
วิศวกรชลประทาน
หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 2

หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 2

ผง.2 ผง.
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 2

ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 2

นายเฉลิมพล ฉัตรมณีวัฒนา
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 2

นายปฏิภาณ จงกลสิริกุลพร
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 2

นายวุฒิชัย เหลืองเกียรติคุณ
วิศวกรชลประทาน
หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 3

ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 4

นายพงศกร ชูโชติ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 3

ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 3

นางสาวชลรดา คงยนต์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 3


นายพิษณุ รัตนปริคณน์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 3


-
-
หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 4

หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 4

นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 4

ฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

นางณัชชา จงกลสิริกุลพร
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 4

นางสาวศิริพร ทวีเดช
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ฝ่ายจัดทำแผนงานที่ 4

นายศุภชัย ใจยงค์
วิศวกรชลประทาน
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

สผ.ผง.
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

นายภควันต์ เสรีรักษ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

นายสมโภชน์ พุกขำ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

-
-
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

นางสาวแพรว นุชพงษ์
พนักงานพิมพ์ ส 3

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสุภัทรา อำมรึก
พนักงานธุรการ ส 2

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวจีรนันท์ วิชญพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวสุภาวดี สิงหฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวสุภาพร ฉาบเพ็ชร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแผนงาน

นางสาววนิดา มีทอง
พนักงานทั่วไป