ลำดับ

หัวข้อเรื่อง

ชื่อ - สกุล
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

วัน เดือน ปี
ที่ถ่ายทอดฯ

File
download

1

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 23

1.นางสาวชลรดา คงยนต์
2.นายภควันต์ เสรีรักษ์

7 สิงหาคม 2561