ข้อมูลติดต่อ  กองแผนงาน

หน้าหลัก / ติดต่อกองแผนงาน


กองแผนงาน อาคารอำนวยการชั้น 3
กรมชลประทาน สามเสน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์.0-2241-2366 ภายใน 2430 โทรสาร.0-2243-6951

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
สายใน 2300
โทรศัพท์ 0-2241-2417
โทรสาร 0-2243-6951

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 2430
โทรศัพท์ 0-2241-2366
โทรสาร 0-2241-7551

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย
สายใน 2404
โทรศัพท์ 0-2241-2418, 0-2241-5132
โทรสาร 0-2669-5014, 0-2241-5132

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สายใน 2435
โทรศัพท์ 0-2241-5069
โทรสาร 0-2243-6917

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
สายใน 2229
โทรศัพท์ 0-2241-2364
โทรสาร 0-2243-0964

ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
สายใน 2213
โทรศัพท์ 0-2667-0968
โทรสาร 0-2667-0968

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สายใน 2286
โทรศัพท์ 0-2243-1417
โทรสาร 0-2241-2686


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ