ส่วนติดตามและประเมินผล


 

 

 

 

×

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

เพิ่มประกาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนติดตามและประเมินผล
ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ (พ.ร.บ.) ของกรมชลประทาน เงินกันขยายและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง งบประมาณ กปร. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เงินกู้ และกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของกรมเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแหน พัฒนาระบบติดตามผลงานแบบ Online พร้อมถ่ายทอดการใช้ระบบงานแก่หน่วยงานระดับสำนัก/กอง เพื่อให้องค์กรมีระบบติดตามข้อมูลด้านการบริหารงบประมาณ และสนับสนุนการตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (Decision Support System)

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทบทวน ความสำเร็จในการดำเนินงานของกรม (After Action Review) เพื่อให้การดำเนินงานของกรมสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนด

4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การจัดทำการประเมินผลโครงการชลประทาน ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน

5) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทาน (Value For Money : VFM) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดลำดับความสำคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ และเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป

6) ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน กำกับ ดูแล การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้เครื่องมือ PART (Performance Assessment Rating Tool) ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

7) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการประเมินผล ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริการงบประมาณของส่วนราชการ

8) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน กำกับ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณ

9) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน กำกับ การจัดทำข้อมูลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นสถิติข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

10) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ การจัดทำรายงานใน Website ด้านการติดตามและประเมินผลผ่านระบบการรายงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11) ให้คำปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่กำหนด

12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 

ผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล

นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

บุคคลากรส่วนติดตามและประเมินผล

บุคคลากรส่วนติดตามและประเมินผล 

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ