บุคคลากร  ส่วนติดตามและประเมินผลผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
 
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางฐาปนีย์  จิรานิธิศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 1

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาววราภรณ์  ทัตพงษ์ศรีธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล 1

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นายธวัชชัย  สุขเจริญโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวปรารถนา ตู้คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวกานต์นภัส เถื่อนหมื่นไวย
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นายพรรษชนม์ กุตัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นางสาววันทนีย์ สืบขำเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 2

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวอาวียศ  ด้วงนุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล 2

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวนัฏชา  รุ่ยใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวรุจีพัชร มัฏฐาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวปริศนา  ศรีวะอุไร
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 3

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางฐาปนีย์  จิรานิธิศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ.
เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล 3

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสลิลทิพย์  วีระวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวกาญจนา  นิยมมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางสาวสุชาวลี ขุนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้างานธุรการ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางกรณ์วรัญญา  แก้วสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางราโยง ฟักบัว
ปฏิบัติงานด้านธุรการ