ผู้บริหาร  กองแผนงาน

หน้าหลัก / ผู้บริหารกองแผนงาน


วิชัย

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นันทนา

นางสาวนันทนา เพ็งคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร (รักษาราชการแทน)

นันทนา

นางสาวนันทนา เพ็งคำ
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย

ไวทิต

นายไวทิต โอชวิช
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

อุทัยวุฒิ

นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว
รก. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

วันทนา

นางนิตยา ปานขำ
ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

วันทนา

นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล