ผู้บริหาร  กองแผนงาน

หน้าหลัก / ผู้บริหารกองแผนงาน


วิชัย

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

จันตรี

นางจันตรี ประจำวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ชุตินาถ

นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย

ไวทิต

นายไวทิต โอชวิช
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

อุทัยวุฒิ

นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว
รก. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

วันทนา

นางวันทนา อินทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

วันทนา

นางสาวนันทนา เพ็งคำ
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล