ประชาสัมพันธ์

>> อ่านเพิ่มเติม <<

วารสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

โปสเตอร์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

หนังสือเวียน (สำหรับหน่วยงาน)

>> อ่านเพิ่มเติม <<

รายงานผลการดำเนินงาน

ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

แบบฟอร์ม

คู่มือ

รายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์

 

 

 

 

นางนิตยา ปานขำ
ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
โครงสร้างส่วนเงินทันฯ
บุคคลากรส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ