ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/เอกสารการดาวน์โหลดล่าสุด

ให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี 2561

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาจ การจัดทำคำสั่งจ้าง คำสั่งอนุญาตให้ ลาออกจากการปฏิบัติงาน เปลี่ยนชื่อตัว/สกุล/คำนาหน้านาม และถึงแก่กรรม

 

สัญญาจ้างพนักงานทุนหมุนเวียน 2561

 

การจ้างพนักงานกองทุน(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)จากการประมานการายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2561

 

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาร มอบอำนาจ

ให้ข้าราชการปฏิบัติการด้านบริหารบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

 
 

ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ.2556

แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ(รอบ2)

ระบบสเปคครุภัณฑ์ copylink http://intranet.rid.go.th/spec/

กิจกรรมต่างๆ

  • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

    นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน (ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

    พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนเงินทุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "ทุนหมุนเวียนก้าวไกล สู่ Thailand 4.0" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

    ___________________________________________________________

 

แบบฟร์อม ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 8

แบบฟร์อม ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำชลประทาน ตามมาตรา 5

แผนประมาณการรายรับค่าชลประทาน แผนการประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 แผนขอออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 8 และแผนผู้ใช้น้ำรายใหม่

แผนปฎิบัติการ

โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดสินทรัพย์ ส่วนกลาง/สำนักชลประทาน 1-17

ขอให้จัดทำรายการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ทที่ได้รับอนุมัติประมานการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2560

ติดตามและประเมินผล

แจ้งการโอนเงิน

แผนแม่บทสารสนเทศ

วารสารข่าวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

คู่มือ

รายงานสถานะการเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผลการดำเนินการประจำปี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กรอบครุภัณฑ์

การขอใช้รถเช่า - ในราชการ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

นายไวฑิต โอชวิช

ผวง.ผง.รักษาการในตำแหน่ง ผงช.ผง.
(ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนฯ)

บุคคลากรส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ