++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

******************************************************************************

..... กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ......

วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2559 นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ที เค พาเลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการนี้ นางสาววันทนา อินทร์แจ้ง ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้การต้อนรับ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พด.ชป. 1-17 บท.คป. บท.คบ. และ กองแผนงาน (ส่วนเงินทุนหมุนเวียนฯ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบการบริหารจัดเก็บฐานข้อมูลครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป >>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<


 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

นางสาววันทนา อินทร์แจ้ง

นางสาววันทนา อินทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการส่วนเงินทุนฯ

บุคคลากรส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ