::ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมชลประทาน::

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

หน้าหลัก / ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์


ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2560
แจ้งเวียนคำรับรองการปฏิบติราชการ พ.ศ. 2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2555
การจัดทำความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์กองแผนงานกับเป้าประสงค์กรมชลประทาน ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2552

รายงานผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)

รายงานผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2559

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤษภาคม 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
บันทึกคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง

การจัดทำรายงายผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ในระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน (PMQA)
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2560
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2559
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2558
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2556

คณะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานจัดทำคำรับรองกองแผนงาน พ.ศ.2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี 2557
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี 2556