ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

หน้าหลัก / ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์


ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561)
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2560
แจ้งเวียนคำรับรองการปฏิบติราชการ พ.ศ. 2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2555
การจัดทำความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์กองแผนงานกับเป้าประสงค์กรมชลประทาน ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน พ.ศ.2552

รายงานผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)

รายงานผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2559

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤษภาคม 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
บันทึกคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง

การจัดทำรายงายผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ในระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน (PMQA)
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2560
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2559
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2558
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปี 2556

คณะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานจัดทำคำรับรองกองแผนงาน พ.ศ.2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี 2557
คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี 2556