• วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์


  >> กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการปรับ "ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
  โดยนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน


  แบบสอบถาม

  ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

  เมื่อเวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนวิเคระาห์นโยบาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาโครงร่างรูปแบบและองค์ประกอบของหนังสือรายงานประจำปี โดยมี นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

  รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมแจ้งแผนการลงพื้นที่ (Site Visit) เก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่ 38 รายการที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เข้าร่วมชี้แจงแผนกับผู้แทนจาก สทนช. โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายบำรุงรักษา) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

  รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) และ นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี
  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

  รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

   

  >>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

  ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

  ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2561 - 2569(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562)

  ผลการดำเนินงาน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ---> PPTประชุมผู้บริหาร ชป.(ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562)
  การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 4) (มกราคม 2562 - กันยายน 2562)
  --->ตารางผลงาน RID No.1 ไตรมาส 4(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562)

  >> ตารางสรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามนโยบายหลักรัฐบาล 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
  ----> เล่มสรุปประเด็นการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาล 25-26 ก.ค.62 ณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
  (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562)

  >> กผง 04/5231/2562 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
  (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562)

  >> กผง 04/4191/2562 ขอรับการจัดสรรงบประมาณการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราขการ (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ----> แบบฟอร์มสรุปค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมชลประทาน
  ----> แบบฟอร์มค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ (พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมชลประทาน
  (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562)

  >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
  ----> รายการที่ยังไม่ดำเนินการ 293 รายการ
  (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562)

  >> กษ 0201.06/5883 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
  ----> ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การและวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
  ----> รายละเอียดเพิ่มเติม
  (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562)

  >> ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ สังกัดกองแผนงาน
  (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562)

  ----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
  (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562)

  >> กผง 04/3910/2562 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  (ข้อมูล ณ วันพฤหัสดีที่ 8 สิงหาคม 2562)

  ---> ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานเป็นระดับ 3
  ---> ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานเป็นระดับ 4
  (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562)

  >> นร 0702/ว 112 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ----> ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ----> ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ----> ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  >> กค (กวจ) 0405.2/ว 371 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  >> นร 0702/ว 14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
  (ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562)

  >> ขอให้ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ
  >> แบบฟอร์มตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ
  (ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562)

  >> ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองแผนงาน
  (ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2562)

  ----> ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ...
  (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562)

  ----> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานให้สูงขึ้น ระดับ 3
  ----> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชิ้นงานให้สูงขึ้น ระดับ 4
  (ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562)

  ----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
  (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562)

   

  >>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


  ผู้บริหาร

  นายวิชัย ไตรสุรัตน์

  นายวิชัย ไตรสุรัตน์
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน

  กระบวนการบริหารงบประมาณ

  กระบวนการบริหาร
  งบประมาณ

  โครงสร้างกองแผนงาน

  เมนูภายในกรมชลประทาน

  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  ศูนย์ปฏิบัติการกรม
  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
  ศูนย์ความรู้กลาง
  ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
  วารสารข่าวชลประทาน
  โครงการพระราชดำริ
  ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
  วารสารชลสาร
  คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
  คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ