แบนเนอร์
แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ส่วนวิเคราะห์นโยบาย โดยมีนางนันทพร เกิดสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรการถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สายงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ชั้น 6 อาคารฝ่ายวิชการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม สุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

กผง 06/428 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
----> รายงานรายการรายจ่ายลงทุน ไม่ก่อหนี้ แบ่งรายการผูกพัน ปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561)

กผง 02/79/2561 การสรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับเวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561)

กผง 06/396 ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 06/395 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
----> รายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 02/65/2561 การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561)

กผง 01/218/2561 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
----> ตัวอย่าง โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561)

กผง 02/65/2561 การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน
--> สชป.1     --> สชป.2     --> สชป.3   
--> สชป.4     --> สชป.5     --> สชป.6   
--> สชป.7     --> สชป.8     --> สชป.9   
--> สชป.10    --> สชป.11    --> สชป.12   
--> สชป.13    --> สชป.14    --> สชป.15   
--> สชป.16    --> สชป.17   
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561)

กผง 06/254 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันวงเงินขอขยายการเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่าย รายการงานภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน:มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

กผง 06/244 ขอความอนุเคราะห์นำไฟล์ทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นเว็บไซต์
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product สูงสุด)
----> ค่าก่อสร้าง ขนาดกลาง
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
-> ppt นำเสนอ แนวทางขับเคลื่อนไทยนิยม
-> road Map
-> แนวทางดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน-ชป.-18กพ.61
-> ภาพรวม คำขอ งบเพิ่มเติม 61
-> ไทยนิยมยั่งยืน v.9
-> มาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน61
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ