แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผวน.ผง. และ ตป.3ผง. ลงพื้นที่เพื่อประเมิน ฝสบ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยมีท่าน รธบ.เป็นประธาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ผง. เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย นยปส รุ่นที่ 10 และให้การต้อนรับท่านประธาน ป.ป.ช. ท่านเลขาธิการ ป.ป.ช. และท่านรองเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.ผง. เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กษ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนงานโครงการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กษ และติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองแผนงาน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562)

>> กผง 9524/2562 การซักซ้อมการดำเนินงานถนน Para Soil Cement
----> กผง 6586/2562 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
----> สว/5220 เสนอข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Specification of Natural Rubber Modified Soil Cement Base Course)
----> กษ 2910/0185 คู่มือปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรองรับมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
----> ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
----> พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
----> พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
----> พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
----> สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562)

----> กผง 06/817/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
----> รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562)

กผง 8925/2562 ขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
----> กรอบจัดสรรงบประมาณค่างานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
----> รายการขอตั้งงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
----> รายการที่ยังไม่ดำเนินการ 136 รายการ
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562)

----> กผง 04/2329/2562 แนวทางการบริหารงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562)

----> เอกสารแนบวิสาหกิจแปลงใหญ่
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กระบวนการบริหารงบประมาณ

กระบวนการบริหาร
งบประมาณ

โครงสร้างกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ