• วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์


  >> กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการปรับ "ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
  โดยนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน


  แบบสอบถาม

  ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. รธบ. และ ผอ.ผง. เข้วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และการประชุม ค.ร.ม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยนายสำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 4 ห้อง 1403
  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

  รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
  เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 อธิบดี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ผส.บอ. และ ผอ.ผง เข้าประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุม หมายเลข 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

  รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
  เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กองแผนงานได้ร่วมกับกองการเงิน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการต้อนรับ ทั้งนี้ตัวแทนจากกองแผนงานนำโดย นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และ นางสาวมยุรี ศรียุคุณธร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

  รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

  >>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

  ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

  >> รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
  >> ข้อมูลสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  >> คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) แก้ไขปรับปรุงใหม่ (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 14 มกราคม 2563)

  >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 13 มกราคม 2563)

  >> ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 63 ก่อนปรับลด
  >> รายการตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ก่อนปรับลดต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  >> สรุปวงเงินปรับลด อนุฯ ที่ดินสิ่งก่อสร้างปี 2563
  >> สรุปวงเงินปรับลด อนุฯ ฝึกอบรม ปี 2563(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562)

  การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 รอบ 2 ปี (มกราคม 2561 - ธันวาคม 2562)
  ---> ตารางรายงานความผลการดำเนินงาน(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562)

  การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
  >> รวมแผนงานการใช้ยาง พรบ.ปี63และแผนการใช้ยางเพิ่มเติมปี63(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562)

  ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2561 - 2569(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562)

  ผลการดำเนินงาน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ---> PPTประชุมผู้บริหาร ชป.(ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562)
  การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 4) (มกราคม 2562 - กันยายน 2562)
  --->ตารางผลงาน RID No.1 ไตรมาส 4(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562)

  >> ตารางสรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามนโยบายหลักรัฐบาล 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
  ----> เล่มสรุปประเด็นการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาล 25-26 ก.ค.62 ณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
  (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562)

  >> กผง 04/5231/2562 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
  (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562)

   

  >>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


  ผู้บริหาร

  นายวิทยา แก้วมี
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน

  กระบวนการบริหารงบประมาณ

  กระบวนการบริหาร
  งบประมาณ

  โครงสร้างกองแผนงาน

  เมนูภายในกรมชลประทาน

  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  ศูนย์ปฏิบัติการกรม
  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
  ศูนย์ความรู้กลาง
  ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
  วารสารข่าวชลประทาน
  โครงการพระราชดำริ
  ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
  วารสารชลสาร
  คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
  คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ