แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เชิญนางสาวมลฤดี อภิชยาพงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 จากสำนักงบประมาณ มาร่วมชี้แจงแนวทาง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงบประมาณ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม และ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมต้อนรับประชุมและต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณด้วย ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภารด้วยระบบ Video Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินการงานตามแนวทาง RID.no.1 รอบ 1 ปี การชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติฯ โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย รองอธิบดี ของกรมชลประทาน ณ ห้องธารทิพย์ 01 ห้องดงตาล ชั้น 4 ห้องประชุม SWOC และห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

----> ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อนุมัติครั้งที่ 4)
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2561
----> รหัสสาขา
ผู้ประสานงาน อารียา จันทรขันตี โทร. 2229
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561)

กผง 17049/2561 สรุปการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
----> เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561)

ขอให้รายงานแผนการใช้เงินและ Action Plan โครงการจัดการคุณภาพน้ำ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> แผนปฏิบัติงานโครงการจัดการคุณภาพน้ำตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 11 เดือน (มกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2561)
>> หนังสือเรียน ส่วนกลาง -- ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม --
>> หนังสือเรียน สชป. -- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

กระบวนการบริหารงบประมาณ
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โครงสร้างกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ