แบนเนอร์
แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รธร. และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริ ในเขตลุ่มน้ำน่าน ป่าสักและปราจีนบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กษ.เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม รมช.กษ. กระทรวงเกษตรฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.45 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงานเดินทางเข้าพบ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงานเดินทางเข้าพบ นายประพิศ จันทร์มา เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

ขอส่งแผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560)

กผง 06/1656 รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----> เอกสารรายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560)

แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดระยะ 1 ปี พ.ศ. 2561-2564
----> เอกสารแสดงเนื้อที่ปลูกสับปะรดตามระดับความเหมาะสมในเขตเกษตรกรรม ในรัศมี 100 กิโลเมตร
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

>> แผนการดำเนินที่ได้รับงบประมาณค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
>> แผนการดำเนินงานศึกษา ออกแบบ และสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและรอการ พิจารณา
-- ค่าศึกษา
-- ค่าออกแบบ
-- ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา
>> แผนการดำเนินงานตามแนวนโยบาย
-- แปลงใหญ่
-- เกษตรอินทรีย์
-- ส.ป.ก.
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลจัดทำแผนและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1
----> การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลจัดทำแผนและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
----> รายการที่ ประมาณการไม่สมบูรณ์
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560)

ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560)

รายงานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) สาระสำคัญของ
----> S-curve (PDF)
----> Script การนำเสนอ โดย อธช. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ กษ. เป้าหมาย ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560)

ขออนุมัติหลักการแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ