แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. มีการสัมมนา "การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด" ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ทั้งนี้ยังได้เชิญหน่วยงานจากภายนอกรวมถึงเกษตรผู้ใช้น้ำเข้าร่วมใสการะสัมมนาเพื่อเสนอความคิดเห็นด้วย ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 กองแผนงานได้มีการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมถึงกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ กองแผนงาน ณ โรงแรมThe Grand Pacific Sovereign Resort & Spa อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผตป. เข้าร่วมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ณ โครงการส่งน้ำฯ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 61)
>> ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม

>> ผส.ชป.1-17 รองอธิบดี
>> ผอ.ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และ ผอ.ศูนย์ภูพาน
>> ตารางสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย อธช. (แบ่งตามสายงาน รอบ 4 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561)

กผง 04/262/2561 ด่วนที่สุด ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
----> แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561)

กผง 06/750/2561 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----> สรุปผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561)

รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561)

กผง 06/545/2561
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และคำสั่งจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

(ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561)

ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
----> รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอแผนงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม(งบกลางปี) (กรมชลประทาน)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561)

กผง 02/93/2561 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
----> แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561)

กผง 06/428 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
----> รายงานรายการรายจ่ายลงทุน ไม่ก่อหนี้ แบ่งรายการผูกพัน ปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561)

กผง 02/79/2561 การสรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับเวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561)

กผง 06/396 ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 06/395 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
----> รายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 02/65/2561 การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ