แบนเนอร์
แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. รธว. พร้อมด้วย ผส.บก. ผอ.ผง. ผส.ชป.8 ผคป.นครราชสีมา เข้าพื้นที่ดูความพร้อมการเตรียมงานรับ นรม.ที่ศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณะเทศบาล ต.หัวทะเล
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธช.พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รธบ. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รธร.และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง.เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม เมืองทองธานี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รธว. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รธร. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง.พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อติดตามและทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำท่วมทั่วประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมระดมความเห็น เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เดิมเคยมีปัญหาเฉพาะการขาดแคลนน้ำเป็นหลักให้เพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแต่ละลุ่มน้ำด้วย โดยจะพิจารณานำเสนอแผนงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นี้
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปี พ.ศ.2560
-------> แบบฟอร์มแบบรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปี พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560)

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560)

แผนงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พ.ร.บ.โอน ปี 2560)
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560)

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจักทำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการ
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560)

ด่วนที่สุด ที่ กผง.04/362/2560 การขออุทธรณ์งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560)

ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
----> สชป.1       ----> สชป.2       ----> สชป.3      
----> สชป.4       ----> สชป.5       ----> สชป.6      
----> สชป.7       ----> สชป.8       ----> สชป.9       
----> สชป.10      ----> สชป.11      ----> สชป.12      
----> สชป.13      ----> สชป.14      ----> สชป.15      
----> สชป.16      ----> สชป.17      ----> สพญ.      
----> กพก.        ----> สจด.        ----> สบอ.      
----> สบก.   
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ครั้งที่ 1
-------> แบบสอบถามเพื่อการสำรวจเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการ
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560)

ด่วนที่สุด ที่ กผง.04/342/2560 ขออนุมัติหลักการกำหนดเกณฑ์จัดสรรงบดำเนินงานปี 2560
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560)

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ก.ค. 2560
-------> คู่มือการคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกล ปรับปรุง 2560
-------> รายงานการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ งานบานฝาท่อและเครื่องยก (กรณีงานจ้างเหมา)
-------> รายงานการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ งานบานฝาท่อและเครื่องยก (กรณีงานดำเนินการเอง)
-------> รายงานการพิจารณาทบทวนปรับปรุงงานกำจัดวัชพืช (งานดำเนินการเอง)
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560)

ประชุมสัมมนา ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2560-2561
-------> มอบนโยบาย ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เลขานุการ รมว.กษ. : พลเอก ประสาท สุขเกษตร)
-------> การดำเนินงานตามนโยบายของกรมฯ (อธช.)
-------> แนวทางการบริหารจัดการน้ำ (รธบ.)
-------> การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (รธว.)
-------> การดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ (รธส.)
-------> การบริหารตามแผนการปฏิบัติงาน (รธร.)
-------> การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ผอ.ผง.) / สรุปผลการประชุม ตอบข้อซักถาม (อธช.)
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ