แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) และติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ RID No.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการกองแผนงาน เนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้อง KM กองแผนงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์นโยบายเป็นผู้บรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน และสำนักกอง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562)

----> กผง 04/2329/2562 แนวทางการบริหารงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562)

----> เอกสารแนบวิสาหกิจแปลงใหญ่
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562)

กผง 06/449/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562)

กผง 06/383/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562)

รายการงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมงาน ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายการไม่ผ่านเกณฑ์)
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562)

กผง 06/359/2562 ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปรับปรุงงานชลประทาน รายการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ เฉพาะค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ของกรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562)

กผง 02/51/2562 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
----> รายงานการดำเนินงานขับเคลื่อน RID NO.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ. 2562)
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562)

กผง 04/1174/2562 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562
----> รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562)

กผง 02/21/2562 ผลการวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
----> รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
----> เอกสารสรุปผลการศึกษาฉบับผู้บริหารโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กระบวนการบริหารงบประมาณ

กระบวนการบริหาร
งบประมาณ

โครงสร้างกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ