แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. นายวิทยา แก้วมี ผอ.ผง. ทำพิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่อนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลพ่อปู่แม่ย่า ศาลต้นโพธิ์ และศาลแม่ย่าทิพย์มงคลชัยวารีศรีไพศาล ภายในบริเวณกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนแผนงานประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการชี้แจ้งอภิปรายไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Thailand Competitiveness : How to turn challenges into success? รับมือความท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี " ณ ห้อง Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม<<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

>> เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

>> ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันความพร้อมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

>> การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
>> PPT ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) ประจำทุก 15 วัน
>> รายละเอียดรายงานตามฐานข้อมูลในระบบติดตาม Online งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
>> รายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
>> รายงานงานที่มีวงเงินทั้งโครงการมากกว่า 50 ล้านบาท งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563)

>> ขอให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563)

>> รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562
>> ข้อมูลสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>> คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) แก้ไขปรับปรุงใหม่(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 14 มกราคม 2563)

>> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 13 มกราคม 2563)

>> ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 63 ก่อนปรับลด
>> รายการตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ก่อนปรับลดต่ำกว่า 10 ล้านบาท
>> สรุปวงเงินปรับลด อนุฯ ที่ดินสิ่งก่อสร้างปี 2563
>> สรุปวงเงินปรับลด อนุฯ ฝึกอบรม ปี 2563(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562)

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 รอบ 2 ปี (มกราคม 2561-ธันวาคม 2562)
---> ตารางรายงานความผลการดำเนินงาน(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562)

การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
>> รวมแผนงานการใช้ยาง พ.ร.บ.ปี63และแผนการใช้ยางเพิ่มเติมปี63(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562)

ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ.2561-2569(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562)

ผลการดำเนินงาน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
---> PPT ประชุมผู้บริหาร ชป.(ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562)
การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 4) (มกราคม 2562 - กันยายน 2562)
--->ตารางผลงาน RID No.1 ไตรมาส 4(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562)

>> ตารางสรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำแนกตามนโยบายหลักรัฐบาล 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
----> เล่มสรุปประเด็นการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาล 25-26 ก.ค.62 ณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562)

>> กผง 04/5231/2562 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562)

 

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


ผู้บริหาร

นายวิทยา แก้วมี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กระบวนการบริหารงบประมาณ

กระบวนการบริหาร
งบประมาณ

โครงสร้างกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ