แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวนันทนา เพ็งคำ (ผตป.ผง.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผตป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ด้านการประเมิณผล สำนักงบประมาณ โดยมีนายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ผตป. และเจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี รมว. ช่วย ลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

กผง 04/1339/2561 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561)

กผง 04/1286/2561 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการแปรญัตติ)
----> แบบฟอร์ม
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561)

รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ กษ.
>> แบบฟอร์มที่ 1
>> แบบฟอร์มที่ 2 (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561)

กผง 06/1351/2561 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----> ฐานข้อมูลรายการที่แล้วเสร็จในปี 2560 ทุกแหล่งงบประมาณ
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561)

----> กผง 06/1292/2561 รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
(ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ไฟล์ PDF
----> ไฟล์ PPT
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
----> ไฟล์ PDF
----> ไฟล์ PPT
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)

กผง 04/1002/2561 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----> รายละเอียดแผนงาน/โครงการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
----> รายการเสนอปรับลด พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
----> โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
----> โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
----> โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ