แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ และร่วมแสดงความเห็นกับร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของกรมชลประทาน และร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผอ.ผง. พร้อมด้วย ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมของโครงการ ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบติดตามออนไลน์ ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ กิจการร่วมค้าเอ็นบีเค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่อง Big data ของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

กผง 04/262/2561 ด่วนที่สุด ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
----> แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561)

กผง 06/750/2561 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----> สรุปผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561)

รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561)

กผง 06/545/2561
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และคำสั่งจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

(ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561)

ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
----> รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอแผนงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม(งบกลางปี) (กรมชลประทาน)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561)

กผง 02/93/2561 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
----> แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561)

กผง 06/428 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
----> รายงานรายการรายจ่ายลงทุน ไม่ก่อหนี้ แบ่งรายการผูกพัน ปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561)

กผง 02/79/2561 การสรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับเวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561)

กผง 06/396 ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 06/395 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
----> รายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561)

กผง 02/65/2561 การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
----> แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ