แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานบริหาร) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิขาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์และรับทราบข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ จากตัวแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

กผง 02/51/2562 การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน RID No.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
----> รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562)

กผง 04/1174/2562 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562
----> รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562)

กผง 02/21/2562 ผลการวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
----> รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
----> เอกสารสรุปผลการศึกษาฉบับผู้บริหารโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

กผง 04/1431/2562 ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ
----> รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
----> รายการที่ยังไม่ดำเนินการ 136 รายการ
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)

กผง 06/136/2562 ขอให้ตรวจสอบร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
----> ส่วนที่ 1 ปี 61
----> ส่วนที่ 2 ปี 61
----> ส่วนที่ 3 ปี 61
----> โครงการชลประทานขนาดเล็ก ตั้งแต่ต้นจนถึงปี 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

กผง 1638/2562 ขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของงบประมาณ 20%
----> แบบฟอร์มรายการขอตั้งงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

กผง 04/340/2562 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
----> แบบฟอร์มแบบสำรวจการตรวจสอบข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการของกรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โครงสร้างกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ