แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 303 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผวน.ผง.ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผวน.ผง.และทีมงานได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้อง IEC 300
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 11 เดือน (มกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2561)
>> หนังสือเรียน ส่วนกลาง -- ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม --
>> หนังสือเรียน สชป. -- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

กระบวนการบริหารงบประมาณ
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

ขอให้ตรวจสอบร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานปี 2560 และโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
----> ร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานปี 2560
--------> ส่วนที่ 1
>>>>>>>>>> พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
>>>>>>>>>> คำนำ
>>>>>>>>>> สารบัญ
>>>>>>>>>> 1 ข้อมูลด้านการชลประทาน
>>>>>>>>>> นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
--------> ส่วนที่ 2
>>>>>>>>>> 2 สรุปผลการดำเนินงานถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน
>>>>>>>>>> สรุปจำนวนโครงการ ปริมาตรน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามประเภทของโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามสำนักชลประทาน ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามภาค จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างเสร็จตั้งแต่ต้น ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560
>>>>>>>>>> สรุปภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560
--------> ส่วนที่ 3
>>>>>>>>>> 3 รายละเอียดข้อมูลโครงการชลประทาน
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดกลาง ที่เพิ่มพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ และปริมาตรน้ำเก็บกักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>>>>>>>>>> คณะผู้จัดทำ รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
----> โครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
>>>>>>>>>> ฐานข้อมูลโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561)

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สู่การปฏิบัติในพื้นที่
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561)

แบบฟอร์มโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1738/2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1745/2561 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
----> รายการข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

กผง 13037/2561 ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
----> ขออนุมัติแผนงานค่าเตรียมความพร้อม งานชลประทาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
----> ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ) จำแนกตามสายงาน
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1726/2561 ขอให้ตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับข้อมูลในระบบ putil
----> รายละเอียดการสำรวจหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1656/2561 อนุมัติหลักการแผนกการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ