แบนเนอร์
แบบสอบถาม

ภาพข่าว  ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็น เรื่องแนวทางการปรับระบบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ:กองทุน/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รธร.พร้อมด้วยนางสาวนันทนา เพ็งคำ ผตป.ผง.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประของ กษ. ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง

>>ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

ข่าว ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

ขอให้จัดลำดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
----> แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม สงป. 301)
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) (สงป. 302)
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302)
----> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302/1)
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302)
----> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302/1)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน) (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน) (สงป. 302)
----> กองทุนจัดรูปที่ดิน (สงป. 302/3)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 302)
----> โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (สงป. 302/1)
----> โครงการขนาดใหญ่การบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้ชายแดน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (สงป. 302/1)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560)

ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 ครั้งที่ 4 จำนวน 1,007 แปลง
----> ฐานข้อมูลแปลงใหญ่ปี 60 ระยะสุดท้าย จำนวน 1007 แปลง
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560)

แบบฟอร์มโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่จะนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
-------> แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ Area base
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560)

ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560)

ขอให้ปรับแผนการใช้เงินรายการที่จะขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเพิ่มเติม และตรวจสอบสถานะโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
-------> แผนการใช้เงินรายการที่ขอขยายแล้ว โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : ( 2558 เพิ่มเติม)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560)

ขอให้ทบทวนพร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-------> รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560)

ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการตามร่าง พรบ. งบประมาณ ปี 2561
-------> รายการที่ยังไม่จัดส่งประมาณการ สำนัก/กอง
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560)

ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางที่จะนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
-------> แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม)
-------> ตัวอย่างพิกัดที่ตั้งโครงการ ขอบเขตหัวงาน และขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 27 กันยายน 2560)

รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ปี พ.ศ. 2559
-------> สรุปผลการดำเนินงานถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-------> 2.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน
         2.2 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         2.3 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-------> 2.4 สรุปจำนวนโครงการ ปริมาตรน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-------> 2.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามประเภทของโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-------> 2.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆจำแนกตามลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-------> 2.7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆจำแนกตามสำนักชลประทาน ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         2.8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆจำแนกตามภาค จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-------> 2.9 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างเสร็จตั้งแต่ต้น ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560)

ขอให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560)

แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 (ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560)

>>ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<


วิดิทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ