แผนปฏิบัติราชการประจำปี

หน้าหลัก / แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2561


แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (แบบ สงป. 301 302 302/1)


แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) (สงป. 302)

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำฯ

ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001791)
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 0002 เลขที่เอกสาร 1000002074)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302)
----> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302/1)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001791)
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 0003 เลขที่เอกสาร 1000002076)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302)
----> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สงป. 302/1)

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 0005 เลขที่เอกสาร 1000002330)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 0006 เลขที่เอกสาร 1000002488)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
นร 0718/23162 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน) (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน) (สงป. 302)
----> กองทุนจัดรูปที่ดิน (สงป. 302/3)

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 302)
----> โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (สงป. 302/1)
----> โครงการขนาดใหญ่การบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้ชายแดน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (สงป. 302/1)