ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมชี้แจงเรื่องการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนฯ...


         เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงานในฐานะคณะผู้จัดการประชุม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ในฐานะ CoO (Cheif of Operation) โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน และมีรองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี