ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


        เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนวิเคระาห์นโยบาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาโครงร่างรูปแบบและองค์ประกอบของหนังสือรายงานประจำปี โดยมี นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน