แผนปฏิบัติราชการประจำปี

หน้าหลัก / แผนปฏิบัติราชการประจำปี


แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบ สงป. 301 302 302/1)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

หลักฐานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

หลักฐานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
หลักฐานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติราชการด้านบริหาร

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง