ระเบียบ กฏหมาย  วิธีการบริหารงบประมาณ

หน้าหลัก / ระเบียบกฏหมายวิธีการบริหารงบประมาณ

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (มีนาคม 2555)

มาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2555)

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546

ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันธ์ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ.2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ ว33 )

กรอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ(ฉบับที่3)ตามโครงสร้างพื้นฐาน

ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจใก้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

หนังสือทำความตกลงอัตราราคางานต่างๆ ระหว่างกองแผนงานกับสำนักงบประมาณ พฤษภาคม 2532 (สำหรับอ้างอิงอัตราค่าควบคุมงานจ้างเหมาร้อยละ 3 ของค่างานตามสัญญา)

แนวทางการขออนุมัติเปิดโครงการขนาดกลางและการจัดทำประกาศกรมฯกำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ