บุคคลากร  ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 


นางสาวนันทนา เพ็งคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

นางสาววีรยา เรืองหิรัญ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
 
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

น.ส.ณัฏฐิมา บุณยานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
หัวหน้างานธุรการ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

น.ส. วรรณา แจ่มจำรัส
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

น.ส. เพ็ญพัชร สุวรรณสนธิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นายนิติ ชื่นยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

น.ส.จิตราวดี มุ่งเจียกกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นายวัฒนา ยี่ภู่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางวิลัย ทองเจริญ
พนักงานบริการเดินเอกสาร

 

 


เจ้าหน้าที่งานงานการเงินและบัญช

 ว่าง
หัวหน้างานงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

นางเบญญาภา เครือศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่งานงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นายวัชรพล เจริญทัศน์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 


เจ้าหน้าที่งานงานการเงินและบัญช

 ว่าง
 
หัวหน้างานพัสดุ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

นายธีรวัจน์ เกษมวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

นายชัยวุฒิ สมศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

น.ส. มนตรา ปินตาเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่งานงานการเงินและบัญช

 

 

 ว่าง
พนักงานขับรถยนต์

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

นายรวิ สุขสำราญ
พนักงานขับรถยนต์ ส2