ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมแจ้งแผนการลงพื้นที่ (Site Visit) เก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่ 38 รายการที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เข้าร่วมชี้แจงแผนกับผู้แทนจาก สทนช. โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายบำรุงรักษา) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) และ นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอการจัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง จาก ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบมาตรฐาน CMMI Level 3 และ KPI ด้านระบบ Software องค์กร ด้านการวางระบบสารสนเทศในภาครัฐและเอกชน โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอการจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง จากที่ปรึกษา โดยมี ผู้อำนวยการกองพัสดุเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผปบ.และ ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมติดตามทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 501 กรมโยธาธิการและผังเมือง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการบริจาคอุปรกรณ์การของของกองแผนงาน นำโดยนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ให้แก่ โรงพยาบาลชลประทาน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า เครื่องวัดความดัน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องพ่นยา เครื่องวัดปลายนิ้ว และเครื่องตรวจน้ำตาล ในเลือด รวมมูลค่า 143,900 บาทโดยมี นพ. วิเชียร พานิชชอบ แพทย์ประจำอาคารผู้ป่วยนอก กรมชลประทาน สามเสน เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลกองแพทย์ในกรมชลประทาน ถนนสามเสน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ผง. พร้อมทั้ง ตป.2 ผง. นางสาวกาญจนา นิยมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายภควันต์ เสรีรักษ์ วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมการพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระยะครึ่งยุทธศาสตร์) โดยมีนายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง.เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562" โดยมีท่านประธาน ปปช. เป็นประธานในงานสัมมนา
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รธร. และ ผทว.บร. พร้อมด้วย ผอ.ผง. เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบฯ 63 และประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติ ครม. เมื่อ 30 กค 62 โดยมี รองนายก (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง.เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2561-2564 ตามที่ได้รับมอบหมาย
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผอ.ผง. ผวน.ผง.และ ตป.3 ผง. ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตามที่ ผอ.ผง.มอบหมาย ณ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.ผง. ส่วนวิเคราะห์นโยบาย และส่วนติดตามได้เข้าร่วมฟังบรรยายการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกองพัสดุ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 44 (After Action Review: AAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสัมมนา ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง. พร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมวิพากษ์(ร่าง)แผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 แทน ผอ.ผง. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จ.บุรีรัมย์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ. ผง. เข้าร่วมประชุมหารือซ้กซ้อมความเข้าใจการเงินกันเหลื่อมปี ณ กรมบัญชีกลาง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผอ.ผง. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีบัญชี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม รับฟังความก้าวหน้าของงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน โดยมี รศ.กุลภัทรา สิโรดม เป็นประธาน อ.ค.ต.ป. ในการนี้ ผสชป.9 และจนท.ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูล พร้อมทั้งตอบประเด็นข้อสักถาม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 ครั้งที่ 5/2562 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ก.ค. 2562 พร้อมทั้งร่วมประชุมณ โรงแรมโกลเด้นชิตี้ ห้องประชุม แสงเพชร 2 จังหวัดระยอง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องโถง อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผวน.ผง. และ ตป.3ผง. ลงพื้นที่เพื่อประเมิน ฝสบ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยมีท่าน รธบ.เป็นประธาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ผง. เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย นยปส รุ่นที่ 10 และให้การต้อนรับท่านประธาน ป.ป.ช. ท่านเลขาธิการ ป.ป.ช. และท่านรองเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.ผง. เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กษ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนงานโครงการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กษ และติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณร่วมดูงานประตูระบายน้ำห้วยกำแพง จ.บึงกาฬ และงานในเขตพื้นที่ สชป.5 ร่วมกับ ผส.ชป.5 ผชช.พก. ผคป.บึงกาฬ ผผง.ผง. และผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานชลประทานที่ 5
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผวน.ผง. บรรยายเรื่องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการจัดทำแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องธารทิพย์ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติกำภู
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมคลินิกชลประทาน และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้ประจำบูธ RID NO.1 ต่อมาได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 4/2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 12
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝายดงเกรนหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ ก่อสร้างเสร็จปี 2561 มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ 248 ครัวเรือน (การประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2562) ณ สำนักงานชลประทานที่ 12
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งเขต จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี ณ เขื่อนวังร่มเกล้า (การประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2562) ณ สำนักงานชลประทานที่ 12
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ผวง.ผง. และ ผผง.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ กผง. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ณ ห้องประชุม 701 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 ชั้น 7 สำนักงบประมาณ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 300 ตึก IEC
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 มีผู้เข้าร่วมได้แก่รองอธิบดีทั้ง 4 ฝ่าย และผูอำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 - 135
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัด ระดับสํานัก/กอง ประจําประงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จัดการการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ เป็นประธาน ประชุมผ่านระบบ VDO conference จาก สชป.1 ณ ห้องประชุม swoc ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. รธว. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สบก. สพญ. สชป.9 และ กผง. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง ณ สำนักงบประมาณ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ผผง.ผง. และ ผวน.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านการเกษตร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรรยายผลการดำเนินงาน RID No.1 เนื่องในงานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ภายใต้ Concept “ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562” (RID CREATIVITY & INNOVATION 2019) โดยมี นายกฤษฎา บุญราช (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานเปิดงาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ (อธิบดีกรมชลประทาน) และรองอธิบดีกรมชลประทานทั้ง 4 ด้าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกองแผนงาน ณ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ขอแสดงความยินดีแด่ นายธนะศักดิ์ โยเซฟ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ที่ได้รับโล่ห์รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธาน ณ งานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ภายใต้ Concept “ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562” (RID CREATIVITY & INNOVATION 2019) กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ผผง.ผง. และ ผวง.ผง. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ท่าน รธว. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กผง. และ สบก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตร ครั้ง 6/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134)
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงาน 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม KM ชั้น 3 กองแผนงาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้แทนจากสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรฯ นำโดย นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) และติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ RID No.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการกองแผนงาน เนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้อง KM กองแผนงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์นโยบายเป็นผู้บรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดรูปแบบการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (135) โดยมี ผส.บอ. เป็นผู้แทนกรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามสำนัก/กอง ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานบริหาร) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิขาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์และรับทราบข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ จากตัวแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ครั้งที่ 2/2562 มีวาระพิจารณาข้อมูลของโครงการชลประทานที่จะจัดพิมพ์ลงในหนังสือ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง กรณีเงินพับและปรับลดงบประมาณ ปี 2562 โดยให้สำนัก กอง เข้าร่วมร่วมชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปรับลดงบประมาณได้ เพื่อให้กองแผนงานรวบรวมเสนอกรมต่อไป ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาหาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. กองแผนงานมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดในแบบฟอร์มตามลักษณะงาน โดยได้เชิญผู้แทนจาก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคลล มาชี้แจง ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เชิญนางสาวมลฤดี อภิชยาพงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 จากสำนักงบประมาณ มาร่วมชี้แจงแนวทาง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงบประมาณ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม และ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมต้อนรับประชุมและต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณด้วย ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภารด้วยระบบ Video Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินการงานตามแนวทาง RID.no.1 รอบ 1 ปี การชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติฯ โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย รองอธิบดี ของกรมชลประทาน ณ ห้องธารทิพย์ 01 ห้องดงตาล ชั้น 4 ห้องประชุม SWOC และห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ