ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 รธบ. และ ผผง.ผง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สทนช.
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
ผตป.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานจัดทำตัวขี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยาบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมห้อง 7 กรมส่งเสริมการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ผอ.ผง. และ ผตป.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ผชช.ผค.3 ผวน.ผง. ผผง.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์ ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ผผง.ผง. และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงเกษตรฯ(ต่อ) ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการประกวดนวัตกรรม กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างกรอบแนวทาง เกณฑ์ แผนการจัดประกวดนวัตกรรม กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ผวน.ผง. ผผง.ผง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงเกษตรฯ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองแผนงาน จัดประชุมแนวทางการดำเนินการด้านงบประมาณ และหารือแนวทางการดำเนินงาน การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กองแผนงานจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการ กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อจัดรายได้สนับสนุนสวัสดิการ กองแผนงาน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกกองแผนงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจ ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ผวน.ผง.และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์นโยบาย เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมายและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทานณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รธว. พร้อมด้วย ผวน.ผง. และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจ ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างส่วนราชการกรมชลประทาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระยะ 20 ปี โดยมี นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผอ.กพร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 10 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ส่วนติดตามและประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รธบ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประมาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผผง.ผง. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ร่วมกับผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร และทีมงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. นายวิทยา แก้วมี ผอ.ผง. ทำพิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่อนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลพ่อปู่แม่ย่า ศาลต้นโพธิ์ และศาลแม่ย่าทิพย์มงคลชัยวารีศรีไพศาล ภายในบริเวณกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนแผนงานประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการชี้แจ้งอภิปรายไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Thailand Competitiveness : How to turn challenges into success? รับมือความท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี " ณ ห้อง Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รธส. ผชช.พก. ผผง.ผง. ผวศ.พก. ผวศ.พญ. เจ้าหน้าที่ สศช. สบน. สทนช. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาแหล่งเงินกู้และข้อมูลโครงการเงินกู้เพื่อกระตุ้นการลงทุน ระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ขั้น 3 สศช.
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผวน.ผง. และนายธนะศักดิ์ โยเซฟ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผผง.ผง. และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ร่วมกับผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และมติที่ประชุมขอนัดหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าวครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผตป.ผง. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ผง และ ผผง.ผง เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผวน.ผง. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผส.ชป.15 ผผง.ผง. เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ผู้แทนกองพัสดุ ผู้แทนสำนักกฎหมายและที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยมีรองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานชลประทาน 15 จ.นครศรีธรรมราช
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30-12.00 ผอ.ผง. ผวน.ผง. ผตป.ผง. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผผง.ผง. และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานรายด้านภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยมีนายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผตป.ผง และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ ในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134-135 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อธช. ผทว.บร. ผชช. ผส.คก. ผอ.ผง. และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 2 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ณ จุดดูงานหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผวน.ผง. เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ “เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผวง.ผง. เข้าร่วมประชุมหารือการตอบกระทู้ 033 เรื่อง การวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน้ำปลูกข้าวในอีก 2 เดือนข้างหน้า ของ ส.ส.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ต่อ รมช.กษ. ณ ที่ทำการประตูระบายน้ำพระยาบรรลือ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 อธช. รธร. ผทว.บร. ผชช. และผอ.ผง. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5 ภายใต้โครงการ Green City by MOAC” โดยมี รมว.กษ. เป็นประธาน ณ Siam Paragon
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา แก้วมี ผอ. ผง. และนายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผผง. ผง. ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 และนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ ทีมงานสำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผังแม่บทโครงการออกแบบปรับปรุงกรมชลประทาน ปากเกร็ด ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องจักรกล
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ผง. ผอ.งบ. ผคง.งบ.และ ผวง.ผง. ร่วมหารือแนวทางบริหารเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กับ ท่าน ผชช. กรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร ผตป. ผง. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการศึกษา "การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดีรังสิต 64
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย ผวง.ผง. ผผง.ผง. ผวศ.พก. และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงบประมาณ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วย ผส.บอ., ผอ.ผง., ผผง.ผง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ และเลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยผลผลิตในคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 2309 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ท่าน อธช. พร้อมด้วย รธร. ผอ.ผง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณบูรณาการปี 64 คณะที่ 1.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ผวน.ผง.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่ออังคารที่ 21 มกราคม 2563 นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมให้ข้อมูลการประชุม กรอ. และการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานประชุมการกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการ กองแผนงาน ปี พ.ศ.2563 เพื่อจัดรายได้สนันสนุนสวัสดิการ กองแผนงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 3
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 นายธนะศักดิ์ โยเซฟ ส่วนวิเคราะห์นโยบาย เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อให้ข้อคิดเห็น (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ห้อง 305
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ผวน.ผง.เข้าร่วมประชุม โครงการ "The Phase 2 Study of Efficient Water Management System Based on the Advance Telemetry Technology ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และการประชุม ค.ร.ม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 4 ห้อง 1403
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุม หมายเลข 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ในฐานะผู้จัดการประชุมร่วมกับสำนักเลขานุการกรมฯ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองแผนงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมแจ้งแผนการลงพื้นที่ (Site Visit) ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอการจัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอการจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง จากที่ปรึกษา ณ ห้อง KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผปบ.และ ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมติดตามทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 501 กรมโยธาธิการและผังเมือง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการบริจาคอุปกรณ์ของกองแผนงาน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ผง. พร้อมทั้ง ตป.2 ผง. นางสาวกาญจนา นิยมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายภควันต์ เสรีรักษ์ วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมการพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง.เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562"
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รธร. และ ผทว.บร. พร้อมด้วย ผอ.ผง. เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบฯ 63 และประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติ ครม. ณ ทำเนียบรัฐบาล
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง.เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2561-2564 ตามที่ได้รับมอบหมาย
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผอ.ผง. ผวน.ผง.และ ตป.3 ผง. ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตามที่ ผอ.ผง.มอบหมาย ณ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.ผง. ส่วนวิเคราะห์นโยบาย และส่วนติดตามได้เข้าร่วมฟังบรรยายการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกองพัสดุ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 44 (After Action Review: AAR) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง. พร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมวิพากษ์(ร่าง)แผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 แทน ผอ.ผง. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จ.บุรีรัมย์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ. ผง. เข้าร่วมประชุมหารือซ้กซ้อมความเข้าใจการเงินกันเหลื่อมปี ณ กรมบัญชีกลาง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผอ.ผง. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนฯ ปีบัญชี 2561 ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม รับฟังความก้าวหน้าของงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงแรมโกลเด้นชิตี้ ห้องประชุม แสงเพชร 2 จังหวัดระยอง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผวน.ผง. และ ตป.3ผง. ลงพื้นที่เพื่อประเมิน ฝสบ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยมีท่าน รธบ.เป็นประธาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผอ.ผง. เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.ผง. เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กษ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนงานโครงการ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณร่วมดูงานประตูระบายน้ำห้วยกำแพง จ.บึงกาฬ และงานในเขตพื้นที่ สชป.5 ร่วมกับ ผส.ชป.5 ผชช.พก. ผคป.บึงกาฬ ผผง.ผง. และผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานชลประทานที่ 5
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผวน.ผง. บรรยายเรื่องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับการจัดทำแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องธารทิพย์ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติกำภู
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้อง ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมคลินิกชลประทาน และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้ประจำบูธ RID NO.1 ณ สำนักงานชลประทานที่ 12
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝายดงเกรนหลวง ณ สำนักงานชลประทานที่ 12
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งเขต จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี ณ เขื่อนวังร่มเกล้า (การประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2562) ณ สำนักงานชลประทานที่ 12
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ผวง.ผง. และ ผผง.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ กผง. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ณ ห้องประชุม 701 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 ชั้น 7 สำนักงบประมาณ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 300 ตึก IEC
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 - 135
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัด ระดับสํานัก/กอง ประจําประงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จัดการการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม swoc ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. รธว. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สบก. สพญ. สชป.9 และ กผง. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง ณ สำนักงบประมาณ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ผผง.ผง. และ ผวน.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านการเกษตร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรรยายผลการดำเนินงาน RID No.1 เนื่องในงานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ขอแสดงความยินดีแด่ นายธนะศักดิ์ โยเซฟ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ที่ได้รับโล่ห์รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561 ณ งานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ผผง.ผง. และ ผวง.ผง. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ท่าน รธว. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กผง. และ สบก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตร ครั้ง 6/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134)
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงาน 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม KM ชั้น 3 กองแผนงาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการกองแผนงาน เนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้อง KM กองแผนงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์นโยบายบรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดรูปแบบการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (135) โดยมี ผส.บอ. เป็นผู้แทนกรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานบริหาร) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิขาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์และรับทราบข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง กรณีเงินพับและปรับลดงบประมาณ ปี 2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาหาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. กองแผนงานมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องธารทิพย์ 01 ห้องดงตาล ชั้น 4 ห้องประชุม SWOC และห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ผู้บริหาร

นายวิทยา แก้วมี

นายวิทยา แก้วมี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ