ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานบริหาร) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิขาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์และรับทราบข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ จากตัวแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ครั้งที่ 2/2562 มีวาระพิจารณาข้อมูลของโครงการชลประทานที่จะจัดพิมพ์ลงในหนังสือ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง กรณีเงินพับและปรับลดงบประมาณ ปี 2562 โดยให้สำนัก กอง เข้าร่วมร่วมชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปรับลดงบประมาณได้ เพื่อให้กองแผนงานรวบรวมเสนอกรมต่อไป ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาหาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. กองแผนงานมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดในแบบฟอร์มตามลักษณะงาน โดยได้เชิญผู้แทนจาก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคลล มาชี้แจง ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เชิญนางสาวมลฤดี อภิชยาพงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 จากสำนักงบประมาณ มาร่วมชี้แจงแนวทาง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงบประมาณ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม และ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมต้อนรับประชุมและต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณด้วย ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภารด้วยระบบ Video Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินการงานตามแนวทาง RID.no.1 รอบ 1 ปี การชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติฯ โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย รองอธิบดี ของกรมชลประทาน ณ ห้องธารทิพย์ 01 ห้องดงตาล ชั้น 4 ห้องประชุม SWOC และห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา (สำนักงานชลประทานที่ 10-17 และ สำนักกอง ส่วนกลาง สายงาน รธบ.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา (สำนักงานชลประทานที่ 1-9) พร้อมด้วย นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท กษ ณ ห้อง 134-135 กษ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผผง.ผง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงบประมาณเรื่องคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เชิญ นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโนยาย กองแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความสำคัญของการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง RID No.1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และกองแผนงานเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 303 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผวน.ผง.ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผวน.ผง.และทีมงานได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้อง IEC 300
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผผง.ผง. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลการลงพื้นที่ ครม สัญจร. โดยมี รมช.กษ.(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม STOC กษ.
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผวน.ผง.และ วน.3 ผง. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผผง.ผง. ร่วมกับผู้แทน กพก. ผู้แทน สพญ. และผู้แทน สชป.16 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผวน.ผง.และทีมงานได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 300 อาคาร IEC
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงานพร้อมด้วย นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมชลประทาน มีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ