ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) และติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ RID No.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการกองแผนงาน เนื่องในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้อง KM กองแผนงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์นโยบายเป็นผู้บรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดรูปแบบการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (135) โดยมี ผส.บอ. เป็นผู้แทนกรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามสำนัก/กอง ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานบริหาร) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สายงานวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิขาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์และรับทราบข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ จากตัวแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ครั้งที่ 2/2562 มีวาระพิจารณาข้อมูลของโครงการชลประทานที่จะจัดพิมพ์ลงในหนังสือ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง กรณีเงินพับและปรับลดงบประมาณ ปี 2562 โดยให้สำนัก กอง เข้าร่วมร่วมชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปรับลดงบประมาณได้ เพื่อให้กองแผนงานรวบรวมเสนอกรมต่อไป ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาหาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. กองแผนงานมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดในแบบฟอร์มตามลักษณะงาน โดยได้เชิญผู้แทนจาก ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคลล มาชี้แจง ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เชิญนางสาวมลฤดี อภิชยาพงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 จากสำนักงบประมาณ มาร่วมชี้แจงแนวทาง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงบประมาณ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม และ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมต้อนรับประชุมและต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณด้วย ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภารด้วยระบบ Video Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินการงานตามแนวทาง RID.no.1 รอบ 1 ปี การชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติฯ โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย รองอธิบดี ของกรมชลประทาน ณ ห้องธารทิพย์ 01 ห้องดงตาล ชั้น 4 ห้องประชุม SWOC และห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ