ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เชิญนางสาวมลฤดี อภิชยาพงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 จากสำนักงบประมาณ มาร่วมชี้แจงแนวทาง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงบประมาณ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม และ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมต้อนรับประชุมและต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณด้วย ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภารด้วยระบบ Video Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินการงานตามแนวทาง RID.no.1 รอบ 1 ปี การชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติฯ โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย รองอธิบดี ของกรมชลประทาน ณ ห้องธารทิพย์ 01 ห้องดงตาล ชั้น 4 ห้องประชุม SWOC และห้องแถลงข่าว ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา (สำนักงานชลประทานที่ 10-17 และ สำนักกอง ส่วนกลาง สายงาน รธบ.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เดินทางเข้าพบ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขอพรเนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานในสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา (สำนักงานชลประทานที่ 1-9) พร้อมด้วย นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผวน.ผง. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท กษ ณ ห้อง 134-135 กษ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผผง.ผง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงบประมาณเรื่องคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เชิญ นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโนยาย กองแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความสำคัญของการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง RID No.1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และกองแผนงานเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 303 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผวน.ผง.ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผวน.ผง.และทีมงานได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้อง IEC 300
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผผง.ผง. เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลการลงพื้นที่ ครม สัญจร. โดยมี รมช.กษ.(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม STOC กษ.
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผวน.ผง.และ วน.3 ผง. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผผง.ผง. ร่วมกับผู้แทน กพก. ผู้แทน สพญ. และผู้แทน สชป.16 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผวน.ผง.และทีมงานได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 300 อาคาร IEC
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงานพร้อมด้วย นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมชลประทาน มีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เวลา 13.30 น. รองอธิบดีฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน โดยมีระเบียบวาระเกี่ยวกับการพิจารณาโครงร่างของหนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2561 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ผผง.ผง. และทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือ และดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ค.ต.ป.) และสำนักงบประมาณ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวนันทนา เพ็งคำ (ผตป.ผง.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผตป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ด้านการประเมิณผล สำนักงบประมาณ โดยมีนายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ผตป. และเจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี รมว. ช่วย ลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมชี้แจงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 7/2561 และตรวจราชการระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายทวิศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม SWOC อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ผตป.ผง. ได้เข้าประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นและคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รธบ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน เพื่อให้การจัดทำแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งของ นายเฉลิมเกีรยติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในการประชุม โดยกองแผนงานมี นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการและคณะทำงาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนติดตามและประเมินผลเข้าประชุมหารือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบติดตามออนไลน์ในปี 2562
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ผตป.ผง.เข้าร่วมประชุมรับประเด็นข้อซักถามในรายละเอียดเกี่ยวกับผลการใช้จ่ายเงินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134-135)
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ผตป.ผง.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำเกษตรและสหกรณ์ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผทว.บร. พร้อมด้วย ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ (รธว.) นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (รธบ.) นายมนัส กำเนิดมณี (รธร.) และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ (ผอ.ผง.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหน่วยงานในกำกับ รมช.กษ. (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ น.ส.นันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประธาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผตป. เข้าร่วมการประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำฯ ดีเด่น ณ โครงการชลประทานลำปาง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมสรุป ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 รอบ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2561) โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน พร้อมรองอธิบดีกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ผตป.ผง. เข้าร่วมการประเมินคุณภาพฝ่ายส่งน้ำดีเด่น ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 พร้อมลงพื้นที่ดูงาน ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบุรีรัมย์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คตป.กษ.) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 โดยประธานเน้นให้กรมชลประทานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ ณ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่2) จังหวัดจันทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการสัมมนา "การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด" โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติ จาก นายสัญชัย เกตุวรชัย อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมสัมมนาพร้อมด้วยเกษตรกร ส่วนราชการ และเอกชนผู้ใช้น้ำ ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผตป. และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ดูการบริการจัดการน้ำที่ขื่อนน้ำอูน ลงแม่น้ำสงคราม และโขงต่อไป ณ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผผง.ผง. ในฐานะเลขานุการฯ มอบหมายให้ นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานที่ 1 ส่วนแผนงาน กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดุแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561 มี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชการ เป็นประธาน โดยในการประชุมครั้งนี้มีทั้งผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลาง และ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. มีการประชุม การอนุมัติงบประมาณอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการจัดทำคู่มือการบริหารโครงการสร้างงบประมาณตามนโยบาย อธช. โดยมี นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะ CKO กองแผนงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้ฯ กองแผนงาน ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) เพื่อการจัดทำข้อมูลแผน MTEF ของกรมชลประทาน ผ่าน Video Conference กับสำนักงานชลประทานที่ 1-17 โดยมี ผู้อำนวยการส่วนต่างๆที่เกี่ยว ในกองแผนงานเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เข้าประชุมเพื่อเตรียมการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ประตูน้ำ และเข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ สศก.
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผตป.ผง. และเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ณ โครงการชลประทานกระบี่ และลงพิ้นที่ดูงาน โครงการฝายคลองน้ำแดง
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. มีการสัมมนา "การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด" ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ทั้งนี้ยังได้เชิญหน่วยงานจากภายนอกรวมถึงเกษตรผู้ใช้น้ำเข้าร่วมใสการะสัมมนาเพื่อเสนอความคิดเห็นด้วย ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 กองแผนงานได้มีการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมถึงกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ กองแผนงาน ณ โรงแรมThe Grand Pacific Sovereign Resort & Spa อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผตป. เข้าร่วมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ณ โครงการส่งน้ำฯ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ ของโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (รธบ.) นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผตป.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย นายไวฑิต โอชวิช ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ และนางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) และคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมตรียมพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน ในฐานะคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Progress report) โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. กองแผนงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในหัวข้อเรื่อง "การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโครงการของกรมชลประทาน (CEN-PROJECT)" โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และ ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่กองแผนงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถนำไปขยายผลในการนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลของสำนัก/กองต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ต่อไป ณ ห้อง ๔๐๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ผอ.ผง. ผตป.ผง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานจังหวัด ณ ห้องประชุม 300 อาคาร IEC
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ในฐานะเลขานุการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สายงานบริหาร) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาววราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 1 ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน (คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ) เข้าประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สายส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังแผนการลงพื้นที่ (Site Visit) เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในฐานะประธาน ร่วมกับบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (กลุ่มที่ปรึกษา) ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผตป.ผง. พร้อมด้วย ตป.พญ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงานในฐานะคณะผู้จัดการประชุม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ในฐานะ CoO (Cheif of Operation) โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน และมีรองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานและการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน ครั้งที่ 2/2561 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธาน ณ ห้องดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผตป.ผง. เข้าร่วมงาน Kick of โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี รธบ. เป็นประธาน และ เลขา สศก. และทีมงานประเมินผล เข้าร่วมสังเกตการณ์งาน Kick of ดังกล่าว ณ สำนักงานชลประทานที่ 11
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.ผง. และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ หลักสูตร ทบทวนทิศทาง ICT เพื่อมุ่งสู่ RID NO.1 ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผวง.ผง. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบเอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ส่วนกลาง โดยมี สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผตป.ผง. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รธร. เป็นประธาน และ ผตป.ผง. เป็นคณะทำงาน ณ ห้อง 300 ตึกวิศวกรรมฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผตป.ผง. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกสบาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผทว.บร. เป็นประธาน และ ผตป.ผง. เป็นคณะกรรมการฯ ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ และร่วมแสดงความเห็นกับร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของกรมชลประทาน และร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผอ.ผง. พร้อมด้วย ผตป.ผง. เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมของโครงการ ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบติดตามออนไลน์ ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ กิจการร่วมค้าเอ็นบีเค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่อง Big data ของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ตป.3 ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.ผง. นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผตป.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ผตป.ผง. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ น.ส. ชุตินาฏ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย ในฐานะรองประธานคณะทำงานจัดการความรู้ กองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระเพื่อพิจาณาทบทวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง ณ ห้องประชุม KM กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนัก/กอง ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและเลขาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม และ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ยังมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักกองส่วนกลาง หน่วยงานสำนักชลประทาน ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ส่วนวิเคราะห์นโยบาย โดยมีนางนันทพร เกิดสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรการถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สายงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ชั้น 6 อาคารฝ่ายวิชการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม สุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ของโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุด (GDP: Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าพบนายมนัส กำเนิดมณี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องจากได้รับตำแหน่งเป็น รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทานณ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งส่วนกลาง และสำนักงานชลประทานผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อชี้แจงการขออนุมัติขยายอายุสัญญา โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยและส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) สูงสุด โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว รักษาการผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน มีจุดประสงค์เพื่อให้สำนัก กอง จัดส่งแผนงานเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพิเชษฐ์ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. อธช. ผอ.ผง. ผตป.ผง. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการบริการจัดการลุุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ โดยมีนายวิวัฒน์ ศัสยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กษ. เป็นประธาน ณ ตึก SWOC
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว รักษาการผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารฝ่ายวิชการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้ นายไวฑิต โอชวิช ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ของกรมชลประทานที่ใช้งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ทั้งนี้ยังมีผู้แทนจากสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยนำโดย นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นด้านน้ำระดับชุมชน กับผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาที่ดิน ปิดทองหลังพระ และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


ผู้บริหาร

นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

นายวิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ