ข่าวประชาสัมพันธ์

กผง 04/1738/2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1745/2561 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
----> รายการข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
ติดต่อ คุณมยุรี 02-243-0772 ภายใน 2229
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1339/2561 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561)

   

>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2561

ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562


ผู้บริหาร

นายไวฑิต  โอชวิช

นายไวฑิต โอชวิช
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

บุคคลากรส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
บุคคลากรส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ