ข่าวประชาสัมพันธ์

กผง 04/1174/2562 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562
----> รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562)

----> ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อนุมัติครั้งที่ 4)
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2561
----> รหัสสาขา
ผู้ประสานงาน อารียา จันทรขันตี โทร. 2229
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561)

กผง 04/1738/2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

กผง 04/1745/2561 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
----> รายการข้อมูลประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
ติดต่อ คุณมยุรี 02-243-0772 ภายใน 2229
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)

   

>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 (EXCEL)
ประจำปีงบประมาณ 2562 (PDF)
ประจำปีงบประมาณ 2561

ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบส่วนราชการ

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/896 ลว 13 ตุลาคม 2553
แบบ สงป.301
แบบ สงป.302
แบบ สงป.302/1

การจัดการน้ำชลประทาน

File 1
File 2
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
โครงการขนาดใหญ่

กองทุนจัดรูปที่ดิน

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/181 ลว 6 ตุลาคม 2553
แบบ วงป.301 302 และ 302/1
ขอโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ กลับส่วนกลาง
รายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณในระบบ GFMIS
Download
โครงการขนาดใหญ่

>> แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายฯ เพิ่มเติม <<

การบริหารงบประมาณ

คู่มือ / รหัส GFMIS
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
แบบ ง.241 (ย้อนหลัง)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ / การเสริมสร้างบรรยาการศในการทำงาน


ผู้บริหาร

นายไวฑิต  โอชวิช

นายไวฑิต โอชวิช
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

บุคคลากรส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
บุคคลากรส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ