::ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน กรมชลประทาน::

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
----> โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
----> โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
----> โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561)

กผง 04/262/2561 ด่วนที่สุด ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
----> แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561)

ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
----> รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอแผนงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติม(งบกลางปี) (กรมชลประทาน)
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561)

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
-> ppt นำเสนอ แนวทางขับเคลื่อนไทยนิยม
-> road Map
-> แนวทางดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน-ชป.-18กพ.61
-> ภาพรวม คำขอ งบเพิ่มเติม 61
-> ไทยนิยมยั่งยืน v.9
-> มาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน61
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

ขอส่งแผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560)

ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560)

ขออนุมัติหลักการแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560)

ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001791)
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 0002 เลขที่เอกสาร 1000002074)
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001791)
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 0003 เลขที่เอกสาร 1000002076)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 0005 เลขที่เอกสาร 1000002330)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 0006 เลขที่เอกสาร 1000002488)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม สงป. 301)
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
>> แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
นร 0718/23162 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(ข้อมูล ณ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560)

ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560)

   

>> ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <<

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบส่วนราชการ

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/896 ลว 13 ตุลาคม 2553
แบบ สงป.301
แบบ สงป.302
แบบ สงป.302/1

การจัดการน้ำชลประทาน

File 1
File 2
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
โครงการขนาดใหญ่

กองทุนจัดรูปที่ดิน

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0709/181 ลว 6 ตุลาคม 2553
แบบ วงป.301 302 และ 302/1
ขอโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ กลับส่วนกลาง
รายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณในระบบ GFMIS
Download
โครงการขนาดใหญ่

>> แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายฯ เพิ่มเติม <<

การบริหารงบประมาณ

คู่มือ / รหัส GFMIS
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
แบบ ง.241 (ย้อนหลัง)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ / การเสริมสร้างบรรยาการศในการทำงาน


ผู้บริหาร

นายไวฑิต  โอชวิช

นายไวฑิต โอชวิช
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

บุคคลากรส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
บุคคลากรส่วนวิเคราะห์งบประมาณ

เมนูภายในกรมชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการกรม
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ความรู้กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าสารกรมชลประทาน
วารสารข่าวชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ
วารสารชลสาร
คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ