แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (สงป. 302/1)
----> โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
นร 0718/20192 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)


เลขโอน [2001-2500] [1501-2000] [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

2402 03/12/61 498

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 4 6 15 //ผคป.เชียงราย //ผคบ.แม่ลาว//ผคป.น่าน ผคป.กำแพงเพชร//ผคป.มหาสารคาม//ผคบ.เสียงใหญ่ //ผคป.พังงา. //ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2401 03/12/61 497

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.3 8 11 16 17 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิจิตร // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.พัทลุง // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนาร // ผปบ.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2400 03/12/61 496

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ผส.ชป.2 4-6 13 16-17// ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา// ผคป.สุโขทัย // ผคป.กาฬสินธ์ุ // ผคป.ราชบุรีี // ผคบนครชุม//ผคป.พัทลุง//ผคป.นราธิวาส//ผคบ.โก-ลก // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2398 03/12/61 494

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผส.ชป.7 12 16 // ผคป.ยโสธร // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.พัทลุง // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2382 30/11/61 480

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 3 5 11 16 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2380 30/11/61 479

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.3 4 9 10 16 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.มหาสารคาม // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2376 30/11/61 475

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.3-5 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.13-14 // ผส.ชป.16 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.ระนอง // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ //ผอ.กตน.

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2357 27/11/61 466

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.6 13 15 // ผอ.พก. // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผสก.2 5 6 15 16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2354 27/11/61 465

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2353 27/11/61 464

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2332 26/11/61 446

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 11 14 16 // ผคป.เลย // ผคป.สกลนคร // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.สงขลา // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2331 26/11/61 445

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 12 16 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.สงขลา // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2322 23/11/61 442

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 9 // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2321 23/11/61 441

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 9 16 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครนายก // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2320 23/11/61 440

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.คก. // ผส.สธ. // ผส.ชป.1 2 5 11 12 14 16 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2315 23/11/61 435

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2314 23/11/61 434

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2313 23/11/61 433

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2306 22/11/61 428

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2304 22/11/61 426

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 5 6 9 10 16 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.สระบุรี // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2303 22/11/61 425

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระองค?ไชยานุชิต // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2302 22/11/61 424

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2301 22/11/61 423

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2295 21/11/61 419

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2294 21/11/61 418

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2290 20/11/61 417

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2289 20/11/61 416

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 5 8 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุดรธานี // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2288 20/11/61 415

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2286 20/11/61 413

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 5 7 12 13 15 16 17 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.แม่วัง // ผคป.สกลนคร // ผคป.นครพนม // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สตูล // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2278 19/11/61 410

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.2 5 7 9 16 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.นครพนม // ผคป.ระยอง // ผคบ.ประแสร์ // ผคป.สงขลา // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2275 19/11/61 407

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 2 7 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // คป.ยโสธร // ผคบ.โดมน้อย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2262 16/11/61 401

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2260 16/11/61 399

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.8 13 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ราชบุรี // ผคส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2259 16/11/61 398

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.1-4 6-13 15-16 // ผคป.ลำพูน // ผคป.พะเยา // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.นครพนม // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผคป.สระบุรี // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ. ทับเสลา // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคป.นครปฐม // ผคบ.นครปฐม // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2253 15/11/61 395

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2252 15/11/61 394 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 10 11 14 16 17 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.มหาราช // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคป.ชุมพร // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2249 14/11/61 393 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2241 14/11/61 392 โครงการปรัปบรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.สธ. // ผส.ชป.2 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2242 14/11/61 385 โครงการปรัปบรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.วพ. // ผส.สธ. // ผส.ชป.2 7 10 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2231 13/11/61 378 โครงการปรัปบรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2-3 10 16 // ผคป.เชียงราย // ผคป.พะเยา // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2230 13/11/61 377 โครงการปรัปบรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2-3 10-11 16 // ผคป.น่าน // ผคป.เชียงราย // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2204 09/11/61 359 โครงการปรัปบรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 10 16 // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.นครพนม // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2198 09/11/61 353 โครงการปรัปบรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่าน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2197 09/11/61 352 โครงการปรัปบรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.9 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่าน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2188 08/11/61 343 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 10 12 14 16 17 // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.สงขลา // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2187 08/11/61 342 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผสชป.4-9 // ผส.ชป.11-12 // ผส.ชป.14-15 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.นครพนม // ผคป.ยโสธร // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผคป.ชุมพร // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2186 08/11/61 341 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.4-9 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.14-16 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผคป.แพร่ // ผคบ.แม่ยม // ผคป.สกลนคร // ผคป.อุดรธานี // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.นครพนม // ผคป.ยโสธร // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรรีรัมย์ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ตราด // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ชัณสูตร // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคป.ชุมพร // ผคป.นครศรีธรรมราช / ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคป.พังงา // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2182 08/11/61

337

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2181 08/11/61

336

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2178 08/11/61 334 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2173 07/11/61 330 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.13 // ผอ.พก. // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ลพบุรี // ผคป.อุทัยธานี // ผสก.1 // ผสก.4-6 // ผสก.9-10 // ผสก.13-16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2168 07/11/61 325 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2167 07/11/61 324 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ , โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.16 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2153 06/11/61 314 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี (ผส.อส. // ผอ.งบ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2093 02/11/61 253 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2092 02/11/61 252 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2091 02/11/61 251 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2090 02/11/61 250 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัสุราษฎ์ธานี โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2073 01/11/61 242 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2071 01/11/61 240 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 3 8 16 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2052 30/10/61 226 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2041 30/10/61 216 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.เลย // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2040 30/10/61 215 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2039 30/10/61 214 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 13 // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.พนมทวน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2022 30/10/61 202 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 7 10 14 16 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.พิจิตร // ผคป.นครพนม // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2010 26/10/61 201 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผส.มด. // ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2020 29/10/61 200 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน // ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง // ทน.3 บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2013 26/10/61 196 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2012 26/10/61 195 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.1 3 6 8 9 12 13 16 // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผอช.ภาคใต้ // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคตะวันตก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2011 26/10/61 194 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2010 26/10/61 193 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2002 25/10/61 185 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.อส. // ผส.คก. // ผส.ชป.1 3 4 10 12 14 16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1982 25/10/61 175 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1978 22/10/61 171 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการประตูน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.สธ. // ผส.ชป.3 5 9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1977 25/10/61 170 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ( ผส.บอ. // ผส.ชป.1 3 6 8 9 11 12 13 16 // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคเหรือตอนล่าง //ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคตะวันตก // ผอช.ภาคใต้ // ทน.5บอ. // ทน.7บอ. // ทน. 8 บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1976 25/10/61 169 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ( ผส.บอ. // ผส.ชป.1 3 6 8 9 12 13 16 // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคเหรือตอนล่าง //ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคตะวันตก // ผอช.ภาคใต้ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1975 25/10/61 168 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ( ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1961 24/10/61 161 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1944 22/10/61 149 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.เลย // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1942 22/10/61 147 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.อส. // ผส.คก. // ผส.ชป.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17// ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1931 19/10/61 139 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1-16 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคบ.แม่วัง // ผคป.เชียงราย // ผคบ.เเม่ลาว // ผคป.พะเยา // ผคป.น่าน // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.นเรศวร // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่า // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.ลำแชะ // ผคบ.มูลบน // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคบ.ขุนด่าน // ผคป.ตราด // ผคป.ชลบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.สระบุรี // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.นนทบุรี // ผคส.11 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ขัณสูตร // ผคป.ขัยนาท // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคป.ชุมพร // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.ระนอง // ผคป.กระบี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผคป.กระบี // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคป.พัทลุง // ผคป.ตรัง // ผคป สตูล // ผอ.กตน. )
แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
แก้ไขครั้งที่ 5
แก้ไขครั้งที่ 6
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1891 19/10/61 129 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.4 // ผส.ชป.4 6 11 14 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1885 18/10/61 125

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 16 // ผอ.พก. // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำพูน // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.ห้วยฮ่องไคร้ // ผคป.เชียงราย // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.แพร่ // ผคป.ตาก // ผคป.เลย // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.หนองคาย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคส.ชป.4 // ผคส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ตราด // ผคป.จันทบุรี // ผคป.เพชรบุรี // ผคส.ชป.14 // ผคป.ระนอง // ผคป.ชุมพร // ผสก.2-3 // ผสก.2 3 5 7 12 14 16 // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1879 18/10/61 121 โครงการปรับปรุงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.สธ. // ผส.คก. // ผส.วพ. // ผส.บก. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 // ผคป.น่าน // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครพนม // ผคป.ระยอง // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.)
แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1876 18/10/61 118

โครงการปรับปรุงานชลประทาน (ผส.ชป.6 11 12 14 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.หนองหวาย // ผคบ.ชีกลาง // ผคบชีบน // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคป.สมุทราปราการ // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคส.ชป.11 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.อ่างทอง // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.ยางมณี // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
แก้ไขครั้งที่ 5
แก้ไขครั้งที่ 6
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1861 17/10/61 103 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1850 17/10/61 93 กองทุนจัดรูปที่ดิน (ผส.จด // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1844 17/10/61 87

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.1 2 6 7 9 11 13 14 15 // ผอ.พก. // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคป.ลำพูน // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคป.ยโสธร // ผคส.7 // ผคส.9 // ผคป.สมุทราสงคราม // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคส.13 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผคป.ชุมพร // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผสก.1 2 3 5 11 13 16 // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

แก้ไขครั้งที่ 5

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1834 17/10/61 78 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1833 17/10/61 77 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1832 17/10/61 76 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1825 16/10/61 70 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1822 16/10/61 69

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ระนอง // ผคป.ชุมพร // ผคบ.ปราณบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1821 16/10/61 68

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.นครชุม // ผคบ.บางเลน // ผคบ.แม่กลอง // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1820 16/10/61 67 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.กระบี่ // ผคป.พังงา // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังบน // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1818 16/10/61 65 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1816 16/10/61 63 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.12 // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ทับเสลา // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.สามชุก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1815 16/10/61 62

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ลพบุรี // ผคป.สระบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.บางบาล // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบมโนรมย์ // ผคบ.มหาราช // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1813 16/10/61 60

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 2 3 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำพูน // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคป.ลำปาง // ผคป.น่าน // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.แม่วัง // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1812 16/10/61 59 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคบ.โดมน้อย // ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1800 12/10/61 51 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.อส. // ผส.บก. // ผอ.พก. // ผส.ชป.2 3 4 9 12 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคส.9 // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผสก.1 6 7 9 14 15 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1775 11/10/61 28

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8-9 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.มูลล่าง // ผคบ.หัวนา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคป.ชลบุรี // ผคป.ระยอง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ตราด // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผคบ.ขุนด่าน // ผคบ.คลองสียัด // ผคบ.นครนายก // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคบ.บางปะกง // ผคบ.บางพลวง // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.คลองหลวง // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1774 11/10/61 27

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ตราด // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.บางปะกง // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

แก้ไขครั้งที่ 5

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1773 11/10/61 26 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3-5 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.พิจิตร // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคบ.ท่าบัว // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.พลายชุมพล // ผคบ.ผาจุก // ผคป.แพร่ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ตาก // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.แม่ยม // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคบ.สุโขทัย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.อุดรธานี // ผคป.เลย // ผคป.หนองคาย // ผคป.สกลนคร // ผคป.บึงกาฬ // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.กุมภวาปี // ผคบ.ห้วยโมง) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1772 11/10/61 25 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร