แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (สงป. 302/1)
----> โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
นร 0718/20192 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)


เลขโอน [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

288 17/01/62 988

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
287 17/01/62 987

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.2 7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
283 17/01/62 986

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.บก. // ผส.บอ. // ผส.ชป.4 6 10 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอช.ภาคตอนตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
285 17/01/62 985

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.อส. // ผส.ชป.9 12 14 15 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
283 17/01/62 983

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
250 15/01/62 955

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
284 17/01/62 984

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 4 6 7 8 10 // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคป.สุโขทัย // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผคส.ชป.7 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
273 16/01/62 973

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.10 14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
261 16/01/62 964

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.วพ. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1 3 8 11 12 17 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.เขื่อนเจ้าพระยา // ผคป.ยะลา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
246 15/01/62 952

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผส.ชป.10 13 15 // ผสก.12 // ผคป.ลพบุรี // ผคส.ชป.1 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคส.ชป.13 // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
245 15/01/62 951

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 10 14 15 17 // ผคป.จันทบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.เพชรบุรี // ผคส.ชป.14 // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
243 15/01/62 949

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 12 17 // ผคป.เชียงราย // ผคป.สุพรรณ // ผคบ.กระเสียว // ผคป.ยะลา // ผคป.นราธิวาส // ผคส.ชป.17 // ผบค.คก.1 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
242 15/01/62 948

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 12 17 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.กระเสียว // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผบค.5 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
249 15/01/62 946

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคป.ยะลา // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
231 14/01/62 936

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผส.สธ. // ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
216 14/01/62 921

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 6 7 8 9 12 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ยโสธร // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผคป.จันทบุรี // ผคป.จันทบุรี // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผคส.12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
215 14/01/62 920

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 6 12 15 17 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.สามชุก // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ชัณสูตร // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.นราธิวาส // ผคส.ชป.15 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
214 14/01/62 919

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.2 4 9 // ผคป.ลำพูน // ผคป.จันทบุรี // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
211 14/01/62 916

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.พญ. //ผส.ชป.1 2 7 14 // ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผคป.ลำพูน // ผคป.พะเยา // ผคส.14 // ผสก.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
210 14/01/62 915

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.บอ. // ผอ.พก. // ผสก.4 // ผส๙ป.8 9 11 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ปราจีน // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
209 11/01/62 914

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
178 11/01/62 893

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
169 11/01/62 887

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 9 // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.ชีบน // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
164 11/01/62 882

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.4 12 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.ชัยนาท // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
159 10/01/62 879

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.5 14 16 // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.ชุมพร // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
158 10/01/62 878

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผบค.3 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
152 10/01/62 873

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
150 10/01/62 871

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
145 10/01/62 856

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
144 10/01/62 855

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผส.ชป.4 9 15 // ผคป.จันทบุรี // ผสก.2 15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
125 09/01/62 839

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
134 09/01/62 848

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 14 // ผคป.พิจิตร // ผคป.นครสวรรค์ // ผคส.ชป.3 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
131 09/01/62 845

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
126 09/01/62 840

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
118 08/01/62 833

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 9 // ผคป.ตาก // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
117 08/01/62 832

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผส.ชป.4 9 14 // ผคป.ตาก // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผสก.12 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
116 08/01/62 831

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
115 08/01/62 830

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
102 08/01/62 817

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
101 08/01/62 816

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.3 4 11 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.นเรศวร // ผคป.วุโขทัย // ผคป.นนทบุรี // ผคส.ชป.11 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
99 08/01/62 814

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.บก. // ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.มหาราช // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
97 08/01/62 812

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.9 12 13 // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.อุทัยธานี // ผคส.12 // ผคป.สมุทรสงคราม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
96 08/01/62 811

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6 7 9 10 12 15 17 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ยโสธร // ผคป.นครพนม // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคส.10 12 16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
95 08/01/62 810 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.3 8 12 16 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.นเรศวร // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคส.ชป.8 // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
94 08/01/62 809 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 12 // ผอ.พก. // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // สกก.14 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
83 07/01/62 804 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.พก. // ผสก.8 15 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
81 07/01/62 802

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.อส. // ผส.ชป.3 12 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
80 07/01/62 801 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 8 12 13 // ผคป.ลำปาง // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคส.ชป.2 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.สระบุรี // ผคป.ชัณสูตร // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผคป.นครปฐม // ผคบ.นครปฐม // ผปบ.บอ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
79 07/01/62 800 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผคป.สุพรรบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
78 07/01/62 799 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
75 07/01/62 798 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.4 // ผส.พญ. // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.พก. // ผสก.2 14 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
73 07/01/62 796 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.โคกกระเทียม // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
69 07/01/62 792 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
68 07/01/62 791 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.บางพลวง // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
41 04/01/62 776 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.สธ. // ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
39 04/01/62 774 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.13 // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
37 04/01/62 772 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคส.8 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
28 03/01/62 765 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.อบ. // ผส.ชป.4 5 7 9 14 16 17 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.เลย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.จันทบุรี // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.เพชรบุรี // ผคส.ชป.14 // ผคป.สงขลา // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.พก. // ผสก.8 16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
27 03/01/62 764 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
20 02/01/62 759 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคป.ปัตตานี // ผคป.ยะลา // ผคบ.โก-ลก // ผคส.17 // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
19 02/01/62 758 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.8 12 // ผอ.พก. // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคส.16 // ผสก.2 16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
18 02/01/62 757 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
17 02/01/62 756 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
16 02/01/62 755 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.2 3 4 10 12 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
12 02/01/62 754 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
11 02/01/62 753 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 8 14 // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
6 02/01/62 748 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2 02/01/62 744 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 17 // ผคป.พิจิตร // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1 02/01/62 743 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.14 17 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ปัตตานี // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2721 28/12/61 740 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.7 // ผคส.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2719 28/12/61 738 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2718 28/12/61 737 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.1 // ผคส.1 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2715 28/12/61 736 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 17 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคส.17 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2715 28/12/61 735 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.บก. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2709 27/12/61 729 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2708 27/12/61 728 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2707 27/12/61 727 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.1 4 6 7 11 15 16 // ผส.ชป. 1 6 9 17 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ตราด // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ปัตตานี // ผบค.1 คก. // ผคส.ชป.9 // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2706 27/12/61 726 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2705 27/12/61 725 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2704 27/12/61 724 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2701 27/12/61 721 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคส.ชป.15 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2700 27/12/61 720 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 9 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2699 26/12/61 719 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ.//ผอ.พก.//ผส.บก.//ผสก.4//ผสก.6//ผสก.9//ผสก.15-16//ผอ.งบ.//ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2678 26/12/61 699

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ผส.ชป.1-17 ( ผส.พญ. ผอ.พก. ผคป.ลำปาง ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ผคป.อุตรดิตถ์ ผคบ.ผาจุก ผคป.กำแพงเพชร
ผคป.หนองคาย ผคบ.ห้วยโมง ผคป.สุโขทัย ผคป.นครราชสีมา ผคป.สุรินทร์ผคป.นครพนม ผคป.ยโสธร
ผคบ.ลำตะคอง ผคป.นครนายก ผคบ.นครนายก ผคป.บุรีรัมย์ ผคป.ชัยภูมิ ผคบ.ชีบน ผคบ.พรม-เชิญ
ผคป.ขอนแก่น ผคบ.หนองหวาย ผคป.มุกดาหาร ผคป.อุบลราชธานี ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง
ผคป.ศรีสะเกษ ผคป.สุพรรณบุรี ผคป.จันทบุรี ผคป.ตราด ผคป.ฉะเชิงเทรา ผคบ.นฤบดินทรจินดา
ผคป.ราชบุรี ผคป.กาญจนบุรี ผคป.อุทัยธานี ผคบ.ทับเสลา ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.บางบาล  ผคป.สงขลา ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ ผคป.นครศรีธรรมราช  ผคป.ตรัง ผคป.ระนอง
ผคป.ปัตตานี ผคบ.ปัตตานี ผคป.นราธิวาส ผคป.พะเยา ผคบ.โก-ลก ผสก.4 8 12 15 16 ผคส.ชป.1–3
ผคส.ชป.8 ผคส.ชป.10 ผคส.ชป.12-14 ผคส.ชป.16-17 ผปบ.บอ. และ ผอ.กตน. )

แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2677 26/12/61 698 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผู้อำนวยการสำนัก/โครงการ/ บค.1-7คก. ผปบ.บอ. และ ผอ.กตน.)
แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
แก้ไขครั้งที่ 5
แก้ไขครั้งที่ 6
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2676 26/12/61 697  โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.พญ. ผส.ชป.2 ผส.ชป.3 ผส.ชป.9 ผคป.น่าน ผคป.พิษณุโลก ผคป.อุตรดิตถ์ ผคป.นครนายก ผคบ.นครนายก ผคส.2 ผคส.3 ผคส.5 และ ผอ.กตน). ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2675 26/12/61 696

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผอ.พก. // ผส.ชป.1 2 4 5 6 7 8 9 14 15 16 // ผคป.น่าน // ผคป.พะเยา // ผคป.สุโขทัย // ผคป.แพร่ // ผคบ.แม่ยม // ผคป.เลย // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.บุริรัมย์ // ผคป.ชลบุรี // ผคป.จันทบุรี // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.ตรัง // ผสก.1 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 // ผคส.1 2 4 6 7 8 9 13 // บค.7 คก. // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2674 26/12/61 695

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. ผส.ชป.1 ผส.ชป.2 ผส.ชป.3 ผส.ชป.6 ผส.ชป.7 ผส.ชป.8 ผส.ชป.9 ผส.ชป.10 ผส.ชป.11 ผส.ชป.12 ผส.ชป.14 ผส.ชป.15 ผส.ชป.16 ผส.ชป.17 ผศร.ภูพาน ผคป.เชียงใหม่ ผคป.เชียงราย
ผคป.พิษณุโลก ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน ผคป.อุตรดิตถ์ ผคป.แพร่ ผคป.กาฬสินธุ์ ผคป.ร้อยเอ็ด
ผคป.มหาสารคาม ผคบ.หนองหวาย ผคบ.เสียวใหญ่ ผคป.ชัยภูมิ ผคป.อุบลราชธานี ผคป.มุกดาหาร ผคป.นครราชสีมา ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง ผคป.บุรีรัมย์ ผคบ.ลำนางรอง
ผคป.ฉะเชิงเทรา ผคบ.คลองสียัด ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.บางบาล ผคป.ลพบุรี
ผคป.สมุทรสาคร ผคบ.ดำเนินสะดวก ผคป.อ่างทอง ผคป.อุทัยธานี ผคบ.ทับเสลา ผคป.เพชรบุรี
ผคป.นครศรีธรรมราช ผคป.สุราฎร์ธานี ผคป.พัทลุง ผคป.ตรัง ผคป.สตูล ผคป.สงขลา ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ ผคป.นราธิวาส ผคบ.โก-ลก ผคป.ปัตตานี และ ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2672 26/12/61 693 กองทุนจัดรูปที่ดิน (ผส.จด.// ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2671 26/12/61 692 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2669 26/12/61 690 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.บก. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2670 26/12/61 691 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 16 // ผคป.เชียงราย // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2661 25/12/61 687 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก.//ผส.ชป.1,5,8-9,17 ผอ.งบ// ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2658 24/12/61 686 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิถต์ (ผส.พญ. //ผส.ชป.3// ผคป.พิษณุโลก//ผคป.พิจิตร//ผคบ.ท่าบัว//ผคบ.เนศวร//ผอ.งบ.// ผอ.กตน.) โอนกลับส่วนกลาง ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2657 24/12/61 685 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 13 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระพิมล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2656 24/12/61 684 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2655 24/12/61 683 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2652 24/12/61 682 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.ชป.11 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2649 24/12/61 679 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2648 24/12/61 678 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2635 21/12/61 672 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2633 21/12/61 670 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2625 20/12/61 663 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2621 20/12/61 659 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 15 // ผคป.เพชบูรณ์ // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังตอนบน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2619 20/12/61 657 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผสก.2 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2611 19/12/61 650 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 6 10 12 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.สระบุรี // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2610 19/12/61 649 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 6 7 10 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.ยโสธร // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มหาราช // ผคป.ยโสธร // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2609 19/12/61 648 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ.6 // ผส.บอ. // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.ชีกลาง // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2608 19/12/61 647 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.3 // ผอ.พก // ผสก.11 // ผสก.16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2607 19/12/61 646 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2587 19/12/61 630 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 8 16 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2578 19/12/61 621 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2575 18/12/61 618 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 5 8 // ผคป.พะเยา // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2574 18/12/61 617 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 10 11 16 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคป.นนทบุรี // ผคป.สงขลา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2573 18/12/61 616 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 10 11 16 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคป.นนทบุรี // ผคป.สงขลา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2568 17/12/61 613 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2567 17/12/61 612 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2565 17/12/61 611 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.5 8 9 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2559 17/12/61 605 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.บอ. // ผส.ชป.7 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2558 17/12/61 604 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 6 9 11 // ผคป.น่าน // ผคปชัยภูมิ // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคป.ปทุมธานี // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2557 17/12/61 603 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2556 17/12/61 602 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2555 17/12/61 601 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.2 16 // ผคป.เชียงราย // ผคป.พัทลุง // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2554 17/12/61 600 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2549 14/12/61 599 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 5 17 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.นารธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2547 14/12/61 597 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 9 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2539 14/12/61 589 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.2 // ผส.ชป.9 15 // ผคป.ระยอง // ผคบ.ประแสร์ // ผคป.พังงา // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังตอนบน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2537 14/12/61 587 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2536 14/12/61 586 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.12 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2512 13/12/61 579 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6-7 13 17 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.นครพนม // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระพิมล // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2509 13/12/61 576 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.บก. // ผส.อส. // ผส.ชป.9 10 14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2508 13/12/61 575 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.บก. // ผส.ชป.9 10 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2505 13/12/61 573 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.) 25,325,164 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2504 13/12/61 572

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4 8 10 12 16 17 // ผอ.พก. // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.พัทลุง // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนาร // ผสก.3 // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2503 13/12/61 571 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.3 4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.พิษณุโลก // ผคบพลายชุมพล // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2502 13/12/61 570 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ // โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ // จังหวัดปราจีนบุรี // โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผส.สธ. // ผส.อส. // ผส.ชป.3 5 9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2495 12/12/61 568 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 //ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2489 12/12/61 564 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 16 //ผคป.ลำปาง //ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคิหมา //ผคป.สตูล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2487 12/12/61 562 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผส.สธ. // ผส.บก. // ผส.วพ. // ผส.ชป.1 2 // ผคป.พะเยา // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2485 12/12/61 560 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 9 13 16 // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.นครนายก // ผคบ. นครนายก // ผคป.นครปฐม // ผคป.พัทลุง // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2484 12/12/61 559 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 12 16 // ผคป.น่าน // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.พัทลุง // ผส.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2483 12/12/61 558 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.2-4 8 10-11 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2475 11/12/61 554 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.1-4 6-12 14 16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2472 11/12/61 551 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2471 11/12/61 550 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 17 // ผคป.พิษณูโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2468 11/12/61 547 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบรรเทาอุกทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (พส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2464 07/12/61 545 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 8 9 12 13 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.คลองหลวง // ผคป.ชัยนาท // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2467 11/12/61 546

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.บก. // ผส.วพ. // ผส.บอ. // ผส.สธ. // ผอ.พก. // ผส.ชป.1 4 10 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ตาก // ผคป.สระบุรี // ผสก.1 // ผสก.4 // ผสก.14 // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคใต้ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2455 07/12/61 539 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.2 3 4 6 14 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2453 06/12/61 537 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2451 06/12/61 536 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผส.พญ. //ผส.บก. // ผส.วพ. // ผส.บอ. // ผส.สธ. // ผส.ชป.3 5 9 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.เลย // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.คลองหลวงรัชโลทร // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคใต้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2449 06/12/61 534 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.12 // ผคป.อุทัยธานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2447 06/12/61 531 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2446 06/12/61 530 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2441 06/12/61 527 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 9 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2440 06/12/61 526 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 7 // ผคป.น่าน // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2436 06/12/61 522 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2459 07/12/61 519 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.2 9 // ผคป.น่าน // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2458 07/12/61 518 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2423 04/12/61 515 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.วพ. // ผส.ชป.1 2 4 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.น่าน // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2416 03/12/61 510 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.บก. // ผส.ชป.1 2 4 // ผคป.น่าน // ผคป.สุโขทัย // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
2407 03/12/61 501 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร