แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (สงป. 302/1)
----> โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
นร 0718/20192 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)


เลขโอน [2001-2500] [1501-2000] [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

959 21/02/62 1497

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.บอ. // ผส.ชป.5 6 9 13 // ผคป.เลย // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคส.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
951 21/02/62 1489

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.12 14 // ผอ.พก. // ผอ.กตน. // ผสก.2 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
950 21/02/62 1488

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
949 21/02/62 1487

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
938 20/02/62 1476

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 9 16 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
937 20/02/62 1475

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
936 20/02/62 1474

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 8 15 16 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคส.8 // ผคป.กระบี่ // ผคส.16 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
935 20/02/62 1473

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 6 7 9 12 // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภาปี // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคส.7 // ผคป.นคครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
934 20/02/62 1472

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ลนก. // ผส.วพ. // ผส.มด. // ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผอ.พก. // ผส.ชป.1-6, 8-11 // ผคป.ลำพูน // ผคส.1 // ผคป.เชียงราย // ผคป.พะเยา // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคส.4 // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.มูลบน // ผคป.ตราด // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผสก1-3, 8, 10 // ผสจ.6, 8, 10, 11, 14, 16, 25 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
927 20/02/62 1470

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
926 20/02/62 1469

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 2, 9, 12, 13, 15, 16, 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
925 20/02/62 1468

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10, 12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.สามชุก // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
924 20/02/62 1467

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.4 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
919 20/02/62 1466

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.สามชุก // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
918 20/02/62 1465

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.1-3, 5-9, 12-14, 16 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
912 20/02/62 1459

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.16 // ผส.คก. // ผบค.คก.6 7 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
911 20/02/62 1458

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
906 18/02/62 1454

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
904 18/02/62 1452

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
903 18/02/62 1451

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรปราการ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
902 18/02/62 1450

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
901 18/02/62 1449

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
898 18/02/62 1446

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
896 18/02/62 1444

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
895 18/02/62 1443

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 3 8 10 11 13 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
888 18/02/62 1439

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.1-5, 7-10, 16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
886 18/02/62 1437

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
885 18/02/62 1436

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 8 12 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.นครราชสีมา // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
884 18/02/62 1435

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 8 12 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.นครราชสีมา // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
881 18/02/62 1432

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.1 3 4 8 9 10 12 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.ตราด // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.สระบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
847 14/02/62 1415

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 9 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
824 14/02/62 1405

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผส.ชป.2 3 12 // ผคป.เชียงราย // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
823 14/02/62 1404

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
822 14/02/62 1403

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
821 14/02/62 1402

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ตาก // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
819 14/02/62 1400

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
818 14/02/62 1399

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
816 14/02/62 1397

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 4 5 // ผคป.พะเยา // ผคป.สุโขทัย // ผคป.อุดรธานี // ผคป.สกลนคร // ผบค.1 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
815 14/02/62 1396

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 5 9 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
814 14/02/62 1395

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
804 13/02/62 1389

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
803 13/02/62 1388

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
795 13/02/62 1380

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
794 13/02/62 1379

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
789 12/02/62 1377

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
788 12/02/62 1376

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
787 12/02/62 1375

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (ผส.พญ. // ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
786 12/02/62 1374

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
785 12/02/62 1373

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
784 12/02/62 1372

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
778 12/02/62 1371

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
777 12/02/62 1370

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
775 12/02/62 1368

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
772 12/02/62 1365

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 12 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
771 12/02/62 1364

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
770 12/02/62 1363

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
769 12/02/62 1362

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
766 11/02/62 1359

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
762 11/02/62 1356

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
761 11/02/62 1355

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
760 11/02/62 1354

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
758 11/02/62 1353 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.กตน.)
แก้ไขครั้งที่ 3
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
751 11/02/62 1346

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
750 11/02/62 1345

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 11 12 13 // ผคป.นครปฐม // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.นนทบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
749 11/02/62 1344

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

14,049,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
748 11/02/62 1343

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.)

2,998,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
747 11/02/62 1342

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผอ.กตน.)

20,578,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
745 11/02/62 1340

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ

270,229,087.25 ดาวน์โหลดเอกสาร
739 11/02/62 1334

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผส.ชป.14 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

13,612,005 ดาวน์โหลดเอกสาร
734 08/02/62 1333

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

38,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
733 08/02/62 1332

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคส.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
732 08/02/62 1331

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 17 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
727 08/02/62 1326

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
726 08/02/62 1325

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
725 08/02/62 1324

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

1,550,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
717 07/02/62 1318

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.1 2 6 9 10 12 15 16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
711 07/02/62 1312

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 3 // ผคป.เชียงราย // ผคป.ลำปาง // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิจิตร // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคส.3 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
689 06/02/62 1299

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 13 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
688 06/02/62 1298

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1 11 // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
687 06/02/62 1297

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.ชีบน // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
685 06/02/62 1295

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 4 12 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
684 06/02/62 1294

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
682 06/02/62 1292

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.9 15 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
673 06/02/62 1287

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 15 // ผคป.นครปฐม // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
662 05/02/62 1280

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผส.สธ. // ผส.วพ. // ผส.พญ. // ผส.ชป.3 4 8 12 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
661 05/02/62 1279

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
660 05/02/62 1278

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
659 05/02/62 1277

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
658 05/02/62 1276

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
657 05/02/62 1275

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 6 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
656 05/02/62 1274

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
655 05/02/62 1273

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.6 7 12 16 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
654 05/02/62 1272

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
651 05/02/62 1269

โครงการบรรเมาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.พก. // ผอ.งบ. ผสก.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
650 05/02/62 1268

โครงการบรรเมาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผส.ชป.4 9 10 11 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.สระแก้ว // ผคป.สระบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผสก.6 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
641 05/02/62 1260

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 6 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
640 05/02/62 1259

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.15 16 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
639 05/02/62 1258

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.อยุธยา // ผอ.พก. // ผสก.5 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
617 04/02/62 1241

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.2 8 9 12 14 15 16 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.พะเยา // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคป.ระนอง // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
606 01/02/62 1234

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 12 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ยโสธร // ผคส.7 // ผคป.ชัยนาท // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
605 01/02/62 1233

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
603 01/02/62 1231

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พก. // ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผสก.5 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
602 01/02/62 1230

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
601 01/02/62 1229

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
600 01/02/62 1228

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
599 01/02/62 1227

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
581 31/01/62 1212

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
571 31/01/62 1202

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 16 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
566 31/01/62 1197

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 12 // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
565 31/01/62 1196

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
564 31/01/62 1195

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 9 12 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.อุทัยธานี // ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
563 31/01/62 1194

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
554 30/01/62 1189

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
546 30/01/62 1182

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้ำ (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
545 30/01/62 1181

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
544 30/01/62 1180

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 14 16 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
543 30/01/62 1179

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
540 30/01/62 1175

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคป.สงขลา // ผคป.พัทลุง // ผคป.ตรัง // ผคบ.ท่าเซียด // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคส.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
539 30/01/62 1174

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคบ.ท่าบัว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
530 29/01/62 1172

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.วพ. // ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
527 29/01/62 1169

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4 6 10 12 // ผอ.พก. // ผอ.กตน. // ผคป.แพร่ // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ลพบุรี // ผคป.อุทัยธานี // ผสก.3 6 7 10 12 14)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
521 29/01/62 1163

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
520 29/01/62 1162

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
519 29/01/62 1161

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6 9 10 11 // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
518 29/01/62 1160

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 9 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
512 28/01/62 1156

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
510 28/01/62 1154

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
507 28/01/62 1152

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
505 28/01/62 1150

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
504 28/01/62 1149

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ระนอง // ผคป.ชุมพร // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
501 28/01/62 1146

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
500 28/01/62 1145

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
499 28/01/62 1144

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 12 16 17 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
498 28/01/62 1143

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 12 17 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคป.นราธิวาส // ผคส.17 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
494 28/01/62 1142

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 8 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
492 28/01/62 1140

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชปง2 12 13 // ผคป.พะเยา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผคส.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
491 28/01/62 1139

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.12 13 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผคส.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
484 28/01/62 1132

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
468 25/01/62 1130

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตดิตถ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
466 25/01/62 1129 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / โครงการ / ศูนย์) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
465 25/01/62 1128

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 4 6 9 12 14 16 // ผคป.เชียงราย // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคป.สุโขทัย // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.ระยอง // ผคป.ชุมพร // ผคป.พัทลุง // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.พก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
445 24/01/62 1112

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 15 16 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคป.พังงา // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
444 24/01/62 1111

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
431 23/01/62 1103

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคส.1 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
427 23/01/62 1099

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
426 23/01/62 1098

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
425 23/01/62 1097

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
424 23/01/62 1096

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
412 22/01/62 1090

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
411 22/01/62 1089

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
410 22/01/62 1088

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 12 // ผคป.พะเยา // ผคป.ชัยนาท // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
409 22/01/62 1087

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.พะเยา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
408 22/01/62 1086

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
406 22/01/62 1084

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.1 2 3 6 10 11 15 17 // ผส.คก. // ผส.บอ. // ผอ.พก. // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ระนอง // ผคป.ชุมพร // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.ปราณบุรี // คส.ชป.14 // บค.1-7คก. // ผสก.1 3 5 7 9 10 11 12 13 14 // ผจจ.1 2 4 6 10 13 15 16 18 21 23 25 29 34 // ทน.1บอ. // ทน.4บอ. // ทน.6บอ. // ผน.7บอ. // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
404 22/01/62 1082

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 16 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคป.พัทลุง // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
403 21/01/62 1081

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 8 9 16 // ผคป.เชียงราย // ผคป.ชลบุรี // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
402 21/01/62 1080

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.5 7 13 14 17 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ระนอง // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.ปราณบุรี // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
401 21/01/62 1079

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
387 21/01/62 1072

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.นเรศวร // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
385 21/01/62 1070

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2 ) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผส.ชป.11 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
384 21/01/62 1069

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา //ผคบ.บางพลวงท // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
390 21/01/62 1068

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 9 10 11 12 // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ภุมภวาปี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคป.สระบุรี // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.ช่องแค // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.สามชุก // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.พลเทพ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
389 21/01/62 1067

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 11 12 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
378 18/01/62 1061

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.15 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
341 17/01/62 1026

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 4 9 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
332 17/01/62 1025

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผคป.ปัตตานี // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
328 17/01/62 1021

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผคป.สงขลา // ผคป.พัทลุง // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
324 17/01/62 1017

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 12 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
316 17/01/62 1011

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
310 17/01/62 1010

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร