แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (สงป. 302/1)
----> โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
นร 0718/20192 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)


เลขโอน [2001-2500] [1501-2000] [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

959 21/02/62 1497

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.บอ. // ผส.ชป.5 6 9 13 // ผคป.เลย // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคส.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
951 21/02/62 1489

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.12 14 // ผอ.พก. // ผอ.กตน. // ผสก.2 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
950 21/02/62 1488

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
949 21/02/62 1487

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
938 20/02/62 1476

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 9 16 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
937 20/02/62 1475

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
936 20/02/62 1474

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 8 15 16 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคส.8 // ผคป.กระบี่ // ผคส.16 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
935 20/02/62 1473

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 6 7 9 12 // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภาปี // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคส.7 // ผคป.นคครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
934 20/02/62 1472

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ลนก. // ผส.วพ. // ผส.มด. // ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผอ.พก. // ผส.ชป.1-6, 8-11 // ผคป.ลำพูน // ผคส.1 // ผคป.เชียงราย // ผคป.พะเยา // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคส.4 // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.มูลบน // ผคป.ตราด // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผสก1-3, 8, 10 // ผสจ.6, 8, 10, 11, 14, 16, 25 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
927 20/02/62 1470

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
926 20/02/62 1469

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 2, 9, 12, 13, 15, 16, 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
925 20/02/62 1468

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10, 12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.สามชุก // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
924 20/02/62 1467

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.4 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
919 20/02/62 1466

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.สามชุก // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
918 20/02/62 1465

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.1-3, 5-9, 12-14, 16 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
912 20/02/62 1459

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.16 // ผส.คก. // ผบค.คก.6 7 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
911 20/02/62 1458

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
906 18/02/62 1454

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
904 18/02/62 1452

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
903 18/02/62 1451

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรปราการ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
902 18/02/62 1450

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
901 18/02/62 1449

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
898 18/02/62 1446

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
896 18/02/62 1444

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
895 18/02/62 1443

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 3 8 10 11 13 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
888 18/02/62 1439

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.1-5, 7-10, 16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
886 18/02/62 1437

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
885 18/02/62 1436

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 8 12 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.นครราชสีมา // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
884 18/02/62 1435

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 8 12 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.นครราชสีมา // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
881 18/02/62 1432

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.1 3 4 8 9 10 12 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.ตราด // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.สระบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
847 14/02/62 1415

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 9 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
824 14/02/62 1405

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผส.ชป.2 3 12 // ผคป.เชียงราย // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.ชัณสูตร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
823 14/02/62 1404

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
822 14/02/62 1403

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
821 14/02/62 1402

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ตาก // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
819 14/02/62 1400

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
818 14/02/62 1399

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
816 14/02/62 1397

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 4 5 // ผคป.พะเยา // ผคป.สุโขทัย // ผคป.อุดรธานี // ผคป.สกลนคร // ผบค.1 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
815 14/02/62 1396

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 5 9 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
814 14/02/62 1395

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
804 13/02/62 1389

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
803 13/02/62 1388

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
795 13/02/62 1380

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
794 13/02/62 1379

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
789 12/02/62 1377

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
788 12/02/62 1376

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
787 12/02/62 1375

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (ผส.พญ. // ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
786 12/02/62 1374

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
785 12/02/62 1373

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
784 12/02/62 1372

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
778 12/02/62 1371

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
777 12/02/62 1370

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
775 12/02/62 1368

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
772 12/02/62 1365

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 12 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
771 12/02/62 1364

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
770 12/02/62 1363

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
769 12/02/62 1362

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
766 11/02/62 1359

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
762 11/02/62 1356

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
761 11/02/62 1355

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
760 11/02/62 1354

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
758 11/02/62 1353 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.กตน.)
แก้ไขครั้งที่ 3
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
751 11/02/62 1346

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
750 11/02/62 1345

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 11 12 13 // ผคป.นครปฐม // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.นนทบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
749 11/02/62 1344

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

14,049,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
748 11/02/62 1343

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.)

2,998,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
747 11/02/62 1342

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผอ.กตน.)

20,578,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
745 11/02/62 1340

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.) โอนกลับ

270,229,087.25 ดาวน์โหลดเอกสาร
739 11/02/62 1334

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผส.ชป.14 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

13,612,005 ดาวน์โหลดเอกสาร
734 08/02/62 1333

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

38,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
733 08/02/62 1332

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคส.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
732 08/02/62 1331

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 17 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
727 08/02/62 1326

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
726 08/02/62 1325

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
725 08/02/62 1324

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

1,550,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
717 07/02/62 1318

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.1 2 6 9 10 12 15 16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
711 07/02/62 1312

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 3 // ผคป.เชียงราย // ผคป.ลำปาง // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิจิตร // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคส.3 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
689 06/02/62 1299

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 13 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
688 06/02/62 1298

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1 11 // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
687 06/02/62 1297

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.ชีบน // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
685 06/02/62 1295

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 4 12 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
684 06/02/62 1294

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
682 06/02/62 1292

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.9 15 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
673 06/02/62 1287

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 15 // ผคป.นครปฐม // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
662 05/02/62 1280

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผส.สธ. // ผส.วพ. // ผส.พญ. // ผส.ชป.3 4 8 12 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
661 05/02/62 1279

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
660 05/02/62 1278

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
659 05/02/62 1277

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
658 05/02/62 1276

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
657 05/02/62 1275

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 6 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
656 05/02/62 1274

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
655 05/02/62 1273

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.6 7 12 16 17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
654 05/02/62 1272

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
651 05/02/62 1269

โครงการบรรเมาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.พก. // ผอ.งบ. ผสก.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
650 05/02/62 1268

โครงการบรรเมาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผส.ชป.4 9 10 11 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.สระแก้ว // ผคป.สระบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผสก.6 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
641 05/02/62 1260

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 6 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
640 05/02/62 1259

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.15 16 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
639 05/02/62 1258

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.อยุธยา // ผอ.พก. // ผสก.5 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
617 04/02/62 1241

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.2 8 9 12 14 15 16 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.พะเยา // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคป.ระนอง // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
606 01/02/62 1234

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 12 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ยโสธร // ผคส.7 // ผคป.ชัยนาท // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
605 01/02/62 1233

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
603 01/02/62 1231

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พก. // ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผสก.5 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
602 01/02/62 1230

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
601 01/02/62 1229

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
600 01/02/62 1228

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
599 01/02/62 1227

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
581 31/01/62 1212

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
571 31/01/62 1202

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 16 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
566 31/01/62 1197

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 12 // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
565 31/01/62 1196

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
564 31/01/62 1195

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 9 12 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.อุทัยธานี // ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
563 31/01/62 1194

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
554 30/01/62 1189

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
546 30/01/62 1182

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้ำ (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
545 30/01/62 1181

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
544 30/01/62 1180

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 14 16 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
543 30/01/62 1179

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
540 30/01/62 1175

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคป.สงขลา // ผคป.พัทลุง // ผคป.ตรัง // ผคบ.ท่าเซียด // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคส.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
539 30/01/62 1174

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคบ.ท่าบัว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
530 29/01/62 1172

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.วพ. // ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
527 29/01/62 1169

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4 6 10 12 // ผอ.พก. // ผอ.กตน. // ผคป.แพร่ // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ลพบุรี // ผคป.อุทัยธานี // ผสก.3 6 7 10 12 14)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
521 29/01/62 1163

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
520 29/01/62 1162

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
519 29/01/62 1161

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6 9 10 11 // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
518 29/01/62 1160

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 9 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
512 28/01/62 1156

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
510 28/01/62 1154

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
507 28/01/62 1152

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
505 28/01/62 1150

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
504 28/01/62 1149

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ระนอง // ผคป.ชุมพร // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
501 28/01/62 1146

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
500 28/01/62 1145

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
499 28/01/62 1144

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 12 16 17 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
498 28/01/62 1143

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 12 17 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคป.นราธิวาส // ผคส.17 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
494 28/01/62 1142

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 8 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
492 28/01/62 1140

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชปง2 12 13 // ผคป.พะเยา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผคส.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
491 28/01/62 1139

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.12 13 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผคส.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
484 28/01/62 1132

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
468 25/01/62 1130

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตดิตถ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
466 25/01/62 1129 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / โครงการ / ศูนย์) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
465 25/01/62 1128

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 4 6 9 12 14 16 // ผคป.เชียงราย // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคป.สุโขทัย // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.ระยอง // ผคป.ชุมพร // ผคป.พัทลุง // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.พก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
445 24/01/62 1112

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 15 16 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคป.พังงา // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
444 24/01/62 1111

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
431 23/01/62 1103

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคส.1 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
427 23/01/62 1099

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
426 23/01/62 1098

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
425 23/01/62 1097

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร

1695

28/03/62 1996

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พก. // ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผสก.1, 4 // ผอ.กตน.)

-1,519,620 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1694

28/03/62 1995

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7, 13, 17 // ผคป.นครพนม // ผคส.7 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.)

17,217,503 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1691

27/03/62 1992

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2, 3, 5, 7, 13 // ผคป.พะเยา // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคบ.นเรศวร // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.อุดรธานี // ผคส.5 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคส.7 // ผอ.กตน.)

-12,202,745.80 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1686

27/03/62 1988

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7, 13 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคป.นครพนม // ผคส.7 // ผอ.กตน.)

2,906,030 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1681

27/03/62 1983

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.พก. // ผสก.2, 7, 16 // ผอ.กตน.)

33,916,469 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1680

27/03/62 1982

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5, 6, 12, 13, 16 // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ชัยนาท // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม //ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.)

8,311,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1679

27/03/62 1981

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

22,949,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1678

27/03/62 1980

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.)

369,194 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1676

27/03/62 1978

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

1,940,322 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1675

27/03/62 1977

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.)

-317,694 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1674

27/03/62 1976

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน.)

10,804,719 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1673

27/03/62 1975

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

810,364,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1672

27/03/62 1974

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-810,364,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1666

27/03/62 1968

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.)

218,700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1665

27/03/62 1967

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.6, 13 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.นครปฐม // ผคบ.กำแพงแสน // ผอ.กตน.)

263,797 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1664

27/03/62 1966

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.)

1,435,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1661

27/03/62 1963

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน.)

73,670,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1637

26/03/62 1945

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6, 8, 13 // ผส.บอ. // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1630

25/03/62 1940

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.4, 6 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.)

2,696,255 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1628

25/03/62 1938

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 5, 6, 14 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

3,438,821 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1625

25/03/62 1937

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผส.สธ. // ผส.คก. // ผส.อส. // ผส.ชป.15 // ผอ.กตน.)

3,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1622

25/03/62 1935

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1610

25/03/62 1931

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 9, 17 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

1,501,386 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1608

25/03/62 1929

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1607

25/03/62 1928

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.1, 8, 17 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1604

25/03/62 1927

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 9 ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน. )

14,216,435 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1603

25/03/62 1926

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 8 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่แตง // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน. )

35,825,441 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1602

25/03/62 1925

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1 // ผสก.2 // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอ.กตน. )

8,783,500 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1601

25/03/62 1924

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

-121,101,194 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1598

25/03/62 1921

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17 // ผคป.เชียงราย // ผคป.พิจิตร // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.แพร่ // ผคป.นครนายก // ผคป.ชัยนาท // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผบค.1-7 คก. // ผอ.กตน.)

105,263,296.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1597

25/03/62 1920

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน.)

10,729,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1596

25/03/62 1919

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผส.สธ. // ผส.วพ. // ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.คลองหลวงรัชโลทร // ผอ.กตน.)

9,831,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1595

25/03/62 1918

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4, 9, 10, 11, 15, 17 // ผอ.กตน.)

2,799,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1627

25/03/62 1903

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

4,785,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1626

22/03/62 1902

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-4,785,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1560

21/03/62 1898

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1558

21/03/62 1896

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1548

21/03/62 1892

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน. ) โอนกลับ

-612,397.23 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1547

21/03/62 1891

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3, 5, 9 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่าน // ผอ.กตน. ) โอนกลับ

-488,274.61 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1545

21/03/62 1889

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน. )

1,692,367 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1544

21/03/62 1888

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผอ.กตน.)

50,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1543

21/03/62 1887

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ชีบน // ผคปซมหาสารคาม // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน. ) โอนกลับ

-13,034,924.21 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1541

21/03/62 1885

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.ท่าบัว // ผอ.กตน. ) โอนกลับ

-502,091.68 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1540

21/03/62 1884

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.บอ. // ทน.5 บอ. // ผอ.พก. // ผสก.11-12 // ผอ.กตน. ) โอนกลับ

-6,469,254.51 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1538

21/03/62 1882

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.งบ.)

417,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1537

21/03/62 1881

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ.)

40,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1535

21/03/62 1879

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.จด. // ลนก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.4, 6, 11, 14-16 // ผคป.เชียงราย // ผคส.2 // ผคป.แพร่ // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.สงขลา // ผส.จจ.2, 4, 13, 19, 21, 27, 28, 33)

3,509,524 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1532

21/03/62 1876

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,605,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1529

21/03/62 1873

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.)

16,487,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1528

21/03/62 1872

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-16,487,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1523

20/03/62 1869

โครงการบริหารจัดหาทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1522

20/03/62 1868

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคส.14 // ผอ.กตน.)

17,128,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1520

20/03/62 1867

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผอ.กตน.)

14,656,412 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1519

20/03/62 1866

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.)

42,642,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1521

20/03/62 1860

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.พก. // ผสก.2, 4, 5, 14-16 // ผอ.กตน.)

73,710,074 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1501

20/03/62 1852

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนผแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ผส.พญ. // ผส.ชป.2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16 // ผคป.พะเยา // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.กำแพงแสน // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังบน // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

-17,904,013.22 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1494

19/03/62 1846

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1, 11, 14 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

3,842,459 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1493

19/03/62 1845

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ผส.ชป.16 // ผคส.16 // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผคป.พัทลุง // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1491

19/03/62 1844

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน.)

18,119,970 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1492

19/03/62 1843

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,268,257.03 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1489

19/03/62 1841

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.พด. // ผปข.บอ. // ผอ.กตน.)

22,530,284.30 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1477

18/03/62 1835

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.เลย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,194,236.20 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1476

18/03/62 1834

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 12 // ผคป.ชลบุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผอ.กตน.)

26,652,925 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1473

18/03/62 1831

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 4 5 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1472

18/03/62 1830

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.2-7, 9-10, 14, 16 // ผอ.กตน.)

20,624,253 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1457

15/03/62 1825

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.)

28,458,462 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1454

15/03/62 1822

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บอ. // ผอท.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1453

15/03/62 1821

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1448

15/03/62 1816

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.มด. // ผส.พญ. // ผส.ชป.2 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 17 // จด.1/2 มด. // จด.1/4 มด. // จด.2/1 มด. // จด.2/2 มด. // จด.2/3 มด. // จด.2/4 มด. // จด.3/2 มด. // จด.4/1 มด. // จด.4/2 มด. // จด.4/3 มด. // จด.4/4 มด. // จด.5/3 มด. // ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1442

14/03/62 1814

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1442

14/03/62 1813

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1441

14/03/62 1812

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1440

14/03/62 1811

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1422

14/03/62 1796

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1418

14/03/62 1792

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1417

14/03/62 1791

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคป.ยะลา // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1412

13/03/62 1788

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 11 15 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคบ.ระโนดกระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1407

13/03/62 1783

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1404

13/03/62 1780

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.กระบี่ // ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1403

13/03/62 1779

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1399

13/03/62 1777

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1398

13/03/62 1776

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1397

13/03/62 1775

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผคส.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.ชุมพร // ผคป.ระนอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1396

13/03/62 1774

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.นครปฐม // ผคบ.กำแพงแสน // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคป.ราชบุรี // ผคส.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1395

13/03/62 1773

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1393

13/03/62 1772

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1392

13/03/62 1771

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1389

13/03/62 1768

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1388

13/03/62 1767

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.5 9 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.คลองหลวง)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1387

13/03/62 1766

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 13 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1386

13/03/62 1765

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 8 13 // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1382

12/03/62 1764

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ผส.ชป.16 // ผคส.16 // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผคป.พัทลุง // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1381

12/03/62 1763

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ชุมพร // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1380

12/03/62 1762

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1379

12/03/62 1761

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1377

12/03/62 1759

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1375

12/03/62 1757

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคส.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1370

12/03/62 1753

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคส.8 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1368

12/03/62 1751

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคบ.โดมน้อย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1365

12/03/62 1748

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1364

12/03/62 1747

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 //ผคป.นราธิวาส // ผคป.ปัตตานี // ผคป.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1363

12/03/62 1746

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 16 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1361

11/03/62 1744

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.11 // ผคป.สมุทรปราการ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1343

11/03/62 1743

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 11 13 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1352

11/03/62 1742

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1350

11/03/62 1740

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 4 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1344

11/03/62 1736

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1341

11/03/62 1735

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1342

11/03/62 1734

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1341

11/03/62 1733

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1340

11/03/62 1732

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1339

11/03/62 1731

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1328

11/03/62 1730

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1327

11/03/62 1729

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1325

11/03/62 1727

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1323

11/03/62 1725

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1321

11/03/62 1723

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.13 14 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคส.13 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1316

11/03/62 1718

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.5 10 12 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1315

11/03/62 1717

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ผส.บอ. // ผส.ชป.4 6 7 9 17 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.นครนายก // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1314

11/03/62 1716

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1313

11/03/62 1715

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1312

11/03/62 1714

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.พก. // ผสก.12 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1311

11/03/62 1713

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 4 12 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.แม่วัง // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1310

11/03/62 1712

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 4 12 14 // ผคบ.ลำปาง // ผคบ.แม่วัง // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผคป.ระยอง // ผคป.ประขวบคีรีขันธ์ // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1303

08/03/62 1711

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผคส.6 // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1267 08/03/62 1694

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1262 08/03/62 1693

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1261 08/03/62 1692

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1260 08/03/62 1691

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1256 07/03/62 1688

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.2 // ผส.ชป.3 12 15 // ผคป.พิจิตร // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังตอนบน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1252 07/03/62 1686

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1251 07/03/62 1685

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1250 07/03/62 1684

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1248 07/03/62 1682

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1243 07/03/62 1677

โครงการปรับปรุงงานชลปนะทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.มูลบน // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1237 06/03/62 1675

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1232 06/03/62 1674

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1231 06/03/62 1673

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผคป.เลย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1230 06/03/62 1672

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.พิจิตร // ผคป.นครสวรรค์ // ผคส.3 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1228 06/03/62 1670

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.ชัยนาท // ผคส.12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1227 06/03/62 1669

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.ชัยนาท // ผคส.12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1225 06/03/62 1667

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.12 15 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1217 06/03/62 1660

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1216 06/03/62 1659

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1215 06/03/62 1658

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.เริงราง // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1209 05/03/62 1654

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 2 11 14 // ผคป.เชียงราย // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1207 05/03/62 1652

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 5 8 9 13 15 17 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.เลย // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังบน // ผคป.ยะลา // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1206 05/03/62 1651

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผคป.ลำปาง // ผคป.เชียงราย // ผคป.พะเยา // ผคส.2 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1182 05/03/62 1645

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.1 2 3 5 8 9 10 11 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1179 05/03/62 1642

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน (ผส.ชป.9 ผคป.ตราด ผคป.จันทบุรี ผคป.ฉะเชิงเทรา ผคบ.ขุนด่านปราการชล ผคส.ชป.9 ผคป.ชลบุรี ผคบ.คลองหลวง รัชชโลทร ผคป.ปราจีนบุรี ผคบ.นครนายก และ ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1178 05/03/62 1641

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  (ผอ.กตน. ผปอ.บอ. และ ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1177 05/03/62 1640

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคป.สระบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคส.ชป.10 ผคบ.นครหลวง และ ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1157 05/03/62 1639

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(ผอ.กตน. ผปอ.บอ. และ ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1170 04/03/62 1636

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1169 04/03/62 1635

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1156 04/03/62 1632

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 ผคป.นครศรีธรรมราช ผคบ.นครศรีธรรมราช  และ ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1165 04/03/62 1631

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน(ผอ.กตน. ผปอ.บอ. และ ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1164 04/03/62 1630

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ( ผส.ชป.5 ผคป.สกลนคร ผคบ.กุมภวาปี ผคป.เลย ผคป.หนองคาย ผศร.ภูพาน ผคบ.น้ำอูน และ ผอ.กตน. )

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1163 04/03/62 1629

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ผอ.กตน. ผปอ.บอ. และ ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1160 04/03/62 1626

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ผส.ชป.1 ผคป.แม่ฮ่องสอน ผคป.ลำพูน ผคป.เชียงใหม่ ผคบ.แม่แตง ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ ผคส.1  และ ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1159 04/03/62 1625

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1157 04/03/62 1623

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.บางบาล // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1156 04/03/62 1622

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.นครพนม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคบ.โดมน้อย // ผคส.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1153 04/03/62 1619

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1182 04/03/62 1618

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 7 8 12 13 15 17 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.ขอนแก่น // ผค.หนองหวาย // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคป.ระนอง // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1133 01/03/62 1613

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคบ.2 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1132 01/03/62 1612

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 6 12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1131 01/03/62 1611

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1129 01/03/62 1609

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.สธ. // ผส.ชป.2 3 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1119 01/03/62 1599

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 4 12 16 17 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.สุโขทัย // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.บรมธาตุ // ผคป.พัทลุง // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1118 01/03/62 1598

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1112 01/03/62 1593

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผอ.พก. // ผสก.12 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1111 01/03/62 1592

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1110 01/03/62 1591

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 8 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1109 01/03/62 1590

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1108 01/03/62 1589

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1102 28/02/62 1587

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน (ครั้งที่2) (ผู้อำนวยการสำนัก // โครงการ)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1088 28/02/62 1573

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1087 28/02/62 1572

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1086 27/02/62 1571

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1085 27/02/62 1570

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1081 27/02/62 1566

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 9 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่มสัมฤทธิ์ // ผคส.9 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1069 27/02/62 1562

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1068 27/02/62 1561

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.6 10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคป.เลย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1067 27/02/62 1560

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1065 27/02/62 1559

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 4 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ตาก // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1064 27/02/62 1558

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 8 13 14 17 // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคป.ราชบุรี // ผคป.ระนอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1061 27/02/62 1555

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โครงการระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผส.พญ // ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1053 26/02/62 1549

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 8 10 11 14 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคป.นครนายก // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สระบุรี // ผคบ.บางบาล // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1037 26/02/62 1537

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1036 26/02/62 1536

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 8 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1031 25/02/62 1535

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1024 25/02/62 1533

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1023 25/02/62 1532

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.2 4 7 8 9 10 15 16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1021 25/02/62 1530

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1014 25/02/62 1523

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1009 22/02/62 1518

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
995 22/02/62 1511

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
994 22/02/62 1510

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.กาฬสินธ์ // ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
993 22/02/62 1509

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.หนองคาย // ผคป.เลย // ผคป.อุดรธานี // ผคป.สกลนคร // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคบ.ห้วยโมง // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.กุมภวาปี // ผคส.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
992 22/02/62 1508

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำพูน // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
983 21/02/62 1503

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 12 15 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร