แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (สงป. 302/1)
----> โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
นร 0718/20192 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)


เลขโอน [2001-2500] [1501-2000] [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

2518

28/05/62 2496

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-89,303,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2517

28/05/62 2495

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2516

28/05/62 2494

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผส.มด. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอ.กตน.)

4,518,064 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2506

24/05/62 2489

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.)

22,854,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2505

24/05/62 2488

โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.)

3,328,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2503

24/05/62 2486

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.)

1,569,768 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2496

24/05/62 2484

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9, 12 // ผอ.พก. // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผสก.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-48,918,370 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2493

24/05/62 2481

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

-29,590 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2478

23/05/62 2478

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.3, 16 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-9,773,396 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2470

23/05/62 2473

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.3, 5, 8 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผคป.อุดรธานี // ผบค.3 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,085,401.21 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2469

23/05/62 2472

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.9 // ผอ.กตน.)

29,263,281 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2467

23/05/62 2470

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.กตน.)

2,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2466

23/05/62 2469

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2461

22/05/62 2466

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2460

22/05/62 2465

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

495,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2459

22/05/62 2464

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.)

118,052,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2458

22/05/62 2463

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2452

22/05/62 2457

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.)

21,140,612 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2451

22/05/62 2456

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2, 8-9, 15 // ผอ.พก. // ผคป.ลำปาง // ผคป.พะเยา // ผสก.2 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผคป.นครนายก // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.)

-40,844,342.77 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2431

21/05/62 2445

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.4-5, 7, 9-11, 16-17 // ผอ.กตน.)

8,678,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2430

21/05/62 2444

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.สธ. // ผส.ชป.16, 17 // ผอ.กตน.)

200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2413

21/05/62 2440

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.4, 9, 13 // ผคป.ตาก // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.ชลบุรี // ผคส.9 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน.)

-25,495,909.49 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2405

21/05/62 2433

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1, 9 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคส.1 // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.)

18,557,983 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2404

21/05/62 2432

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อัเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

14,702,109 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2396

21/05/62 2424

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.6, 14 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ชุมพร // ผอ.พก. // ผสก.2, 4, 16 // ผอ.กตน.)

21,425,373 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2394

21/05/62 2422

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1, 6 // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2383

17/05/62 2415

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

21,752,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2381

17/05/62 2413

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ.)

8,667,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2380

17/05/62 2412

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

8,667,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2377

17/05/62 2409

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.5, 10 // ผอ.กตน.)

3,622,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2372

17/05/62 2405

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

7,626,738 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2368

17/05/62 2401

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.15 // ผอ.พก. // ผสก.1, 4, 15-16 // ผอ.กตน.)

39,602,168 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2367 17/05/62 2400

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

39,652,168 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2366

17/05/62 2399

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.2, 4, 9 // ผคป.พะเยา // ผคป.แพร่ // ผคป.ตราด // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,399,692 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2351

16/05/62 2396

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.16 // ผอช.ภาคใต้ // ผอ.กตน.)

50,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2339

15/05/62 2393

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอช.ภาคเหนือตอนบนฯ // ผคป.พิจิตร // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.สระบุรี // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.ระนอง // ผคส.ชป.14 // ผคบ.เพชรบุรี // ผศร.ปากพนัง // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

21,633,998 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2337

15/05/62 2391

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.)

2,012,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2336

15/05/62 2390

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.4, 15 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.กตน.)

-38,200.45 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2332

15/05/62 2386

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1-17 // ผอ.สช. // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำพูน // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผคป.เชียงราย // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.เขื่อนนเรศวร // ผคบ.ท่าบัว // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ฝายกุมภวาปี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคปซสุรินทร์ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคป.ชลบุรี // ผคป.ตราด // ผคป.สระแก้ว // ผคบ.บางบาล // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.มหาราช // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ยางมณี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.สุพรรณบุรี // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคป.กระบี่ // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังตอนล่าง // ผคป.พัทลุง // ผคป.สตูล // ผคบ.ท่าเซียด // ผคป.นราธิวาส // ผคป.ยะลา // ผคบ.ลุ่มน้ำปัตตานี // ผคบ.ลุ่มน้ำโก-ลก // ผอ.กตน.)

726,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2331

15/05/62 2385

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.สช. // ผอ.กตน. // ผู้อำนวยการสำนัก/โครงการ)

15,585,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2330

15/05/62 2384

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9, 14 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

824,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2319

14/05/62 2379

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2-4, 6-17 // ลนก. // ผอ.กตน.)

1,216,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2315

14/05/62 2375

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผส.อส. // ผส.วพ. // ผส.ชป.1-3, 5-6, 12-13, 15 // ผอ.กตน.)

19,134,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2293

13/05/62 2372

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.9, 11, 13, 15 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคป.นครปฐม // ผคบ.กำแพงแสน // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.)

-828,336.28 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2269

10/05/62 2357

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.)

4,116,989 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2265

10/05/62 2353

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผจจ.33 // ผอ.กตน.)

4,700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2263

10/05/62 2351

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.บก. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอ.กตน.)

740,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2256

10/05/62 2344

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผอ.พก. // ผคป.นครสวรรค์ // ผคส.3 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

37,663,531 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2255

10/05/62 2343

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.)

20,321,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2254

10/05/62 2342

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผอ.กตน.)

235,788 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2252

10/05/62 2340

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ศอช.ภาคตะวันออก // ผอ.กตน.)

204,905 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2224

07/05/62 2329

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.5, 8, 12 // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคส.8 // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.อ่างทอง // ผบค.6 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-807,919.97 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2220

07/05/62 2328

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.หนองหวาย // ผคส.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.มหาสารคาม // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-9,031,715.51 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2218

07/05/62 2326

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

946,756 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2216

07/05/62 2324

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8, 9 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.)

946,756 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2215

07/05/62 2323

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.กตน.)

300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2213

07/05/62 2321

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

29,590 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2212

07/05/62 2320

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

95,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2211

07/05/62 2319

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.บก. // ผส.วพ. // ผส.พญ. // ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.)

14,933,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2196

03/05/62 2317

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.1-4, 6, 8-12, 16 // ผอ.กตน.)

-54,272,459 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2194

03/05/62 2316

โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.ผง.)

173,170,900 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2193

03/05/62 2315

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8, 9, 15 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผอ.กตน.)

13,242,412 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2191

02/05/62 2312

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผอ.กตน.)

1,560,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2190

02/05/62 2311

โครงการป้องกันและบรรเทรภัยจากน้ำ (ผส.บอ. // ผส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2188

02/05/62 2309

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.บก. // ผส.สธ. // ผส.คก. // ผส.อส. // ผส.วพ. // ผส.ช.1-17 // ผอ.กตน.)

77,023,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2187

02/05/62 2308

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

28,511,311 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2186

02/05/62 2307

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

11,345,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2175

02/05/62 2301

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

18,495,410 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2173

02/05/62 2300

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6, 8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.)

2,067,856 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2172

02/05/62 2299

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2167

02/05/62 2296

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

2,776,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2166

02/05/62 2295

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,776,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2163

02/05/62 2292

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.บอ. // ผปน.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-18,525,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2138

01/05/62 2286

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3-4 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,469,805.25 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2132

01/05/62 2280

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.ผง.)

26,157,583 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2127

30/04/62 2279

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.กตน.)

800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2126

30/04/62 2278

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผอ.กตน.)

2,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2125

30/04/62 2277

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน.)

7,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2120

30/04/62 2274

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-322,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2118

30/04/62 2272

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

5,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2116

30/04/62 2270

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

5,149,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2110

30/04/62 2266

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2, 3, 8, 12 // ผคป.ลำปาง // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.)

9,043,794 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2106

30/04/62 2263

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผอ.กตน.)

1,229,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2105

30/04/62 2262

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,938,607 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2081

26/04/62 2247

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.)

760,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1708

28/04/62 2245

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2077

26/04/62 2243

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผอ.กตน.)

102,975 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2058

25/04/62 2237

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผู้อำนวยการสำนัก // กอง // โครงการ // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

52,100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2057

25/04/62 2236

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.จด. // ผส.พญ. // ผส.ชป.1, 3, 11, 16 // ผจด.1/3มด. // ผจด.1/1มด. // ผจด.2/3มด. // ผจด.2/4มด. // ผจด.3/1 มด. // ผจด.3/3มด. // ผจด.3/4 มด. // ผอ.กตน.)

13,842,400 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2056

25/04/62 2235

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.กระบี่ // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคส.15 // ผอ.กตน.)

-3,391,046.57 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2050

25/04/62 2232

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

19,921,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2049

25/04/62 2231

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8, 9, 11, 13 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคป.สระแก้ว // ผคป.นครนายก // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-719,502.50 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2047

25/04/62 2229

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พก. // ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผสก.7 // ผอ.กตน.)

700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2046

25/04/62 2228

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผอ.กตน.)

99,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2045

25/04/62 2227

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.)

400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2044

25/04/62 2226

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10, 17 // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.)

5,504,943 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2043

25/04/62 2225

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2, 12 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.)

505,785 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2032

24/04/62 2221

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14-15 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-3,230,387 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2031

24/04/62 2220

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.พนมทวน // ผคส.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-5,212,222.32 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2030

24/04/62 2219

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-115,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2029

24/04/62 2218

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

1,100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2028

24/04/62 2217

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.)

5,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2020

23/04/62 2216

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผบค.1 คก. // ผอ.กตน.)

49,250,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2019

23/04/62 2215

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผปน.บอ. // ผอ.กตน.)

17,955,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2015

23/04/62 2211

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7, 11 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ./ชีล่างและเซบายล่าง // ผคป.สมุทรสาคร / ผอ.กตน.)

167,070 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2013

23/04/62 2210

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลมกิ่วคอหมา // ผอ.กตน.)

-17,187,061.56 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2012

23/04/62 2209

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.)

-8,104.90 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2007

22/04/62 2208

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.9 // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2006

22/04/62 2207

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1-2 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคส.1 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผอ.กตน.)

3,988,073 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2005

22/04/62 2206

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2004

22/04/62 2205

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.งบ. // ผส.คก. // ผอ.กตน.)

25,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2002

22/04/62 2204

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.)

24,454,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2001

22/04/62 2203

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.)

390,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1999

22/04/62 2201

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผอ.กตน.)

42,288,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1991

19/04/62 2197

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.)

2,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1989

19/04/62 2195

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

3,681,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1981

19/04/62 2192

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.4 // ผอ.กตน.)

-3,681,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1980

19/04/62 2191

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

5,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1979

19/04/62 2190

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน.)

13,250,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1978

19/04/62 2189

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน.)

13,381,355 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1977

19/04/62 2188

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1974

19/04/62 2185

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

5,627,492 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1973

19/04/62 2184

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

-6,268 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1959

18/04/62 2178

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคส.6 // ผอ.กตน.)

25,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1958

17/04/62 2177

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1957

18/04/62 2176

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.)

2,722,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1956

18/04/62 2175

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

180,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1951

18/04/62 2170

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ.// ผอ.กตน.)

31,329,245 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1939

17/04/62 2169

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ.// ผอ.กตน.)

24,717,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1938

17/04/62 2168

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

33,097,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1936

17/04/62 2167

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16-17 // ผอ.กตน.)

1,124,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1935

17/04/62 2166

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

6,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1933

17/04/62 2165

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

27,266,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1932

17/04/62 2164

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.10, 12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.อุทัยธานี // ผอ.พก. // ผสก.2, 4, 7, 12, 15 // ผอ.กตน.)

201,061,044 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1931

17/04/62 2163

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4, 10-13 // ผคป.แพร่ // ผคบ.แม่ยม // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-816,013.34 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1929

17/04/62 2161

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผอ.พก. // ผสก.11 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-302,987 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1927

17/04/62 2159

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-7,233,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1926

17/04/62 2158

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.นครปฐม // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.กำแพงแสน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-17,763.47 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1925

17/04/62 2157

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1924

17/04/62 2156

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1916

11/04/62 2150

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคป.สระบุรี // ผคส.10 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-96,978.32 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1915

11/04/62 2149

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผคป.ลำปาง // ผคป.เชียงราย // ผคป.พะเยา // ผคส.2 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-6,855,481.93 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1910

11/04/62 2144

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.)

500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1902

10/04/62 2143

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12, 13 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-942,720 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1900

10/04/62 2141

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3, 5, 10, 12 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.หนองคาย // ผคป.ชัยนาท // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-247,376.09 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1899

10/04/62 2140

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.มูลบน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-885,115.06 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1898

10/04/62 2139

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

-346,305.83 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1897

10/04/62 2138

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 2 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผอ.กตน.)

1,511,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1896

10/04/62 2137

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคส.6 // ผอ.กตน.)

15,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1895

10/04/62 2136

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

80,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1888

10/04/62 2129

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1887

10/04/62 2128

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.กตน.)

-2,587.43 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1868

09/04/62 2127

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.)

11,403,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1864

09/04/62 2123

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1-3, 15 // ผส.บอ. // ผปข.บอ. // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผอ.กตน.)

2,073,990 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1862

09/04/62 2121

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3, 4, 12, 16 // ผส.บอ. // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผคป.ตาก // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

5,468,584 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1816

09/04/62 2120

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผส.บอ. // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน.)

-205,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1836

05/04/62 2104

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.) โอนกลับ

1,364,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1835

05/04/62 2103

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่าน // ผอ.กตน.)

-14,521,810 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1831

04/04/62 2099

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.พญ. // ผส.ชป.8, 16 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

39,525,172.55 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1822

04/04/62 2092

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.12, 15, 16 // ผส.คก. // ผบค.5 คก. - ผบค. 7 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1829

04/04/62 2097

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผคบ.แม่ยม // ผอ.กตน.)

-5,524,479.05 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1828

04/04/62 2096

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1826

04/04/62 2094

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

1816

04/04/62 2090

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผคบ.แม่ยม // ผอ.กตน.)

-5,524,479.05 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1814

04/04/62 2088

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.)

-2,677,290 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1812

04/04/62 2086

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผอ.กตน.)

40,464,048 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1800

03/04/62 2082

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-688,053.89 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1799

03/04/62 2081

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8-9 // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

11,483,840 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1798

03/04/62 2080

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

710,578 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1797

03/04/62 2079

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.8, 10 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.มหาราช // ผอ.กตน.)

12,881,308 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1795

03/04/62 2077

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.12, 15, 16 // ผส.คก. // ผบค.5 คก. - ผบค. 7 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-9,005744 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1794

03/04/62 2076

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3, 8, 9, 10, 12 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคส.8 // ผคป.ตราด // ผคป.ลพบุรี // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.อ่างทอง // ผคป.ชัยนาท // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-14,911,239 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1788

03/04/62 2070

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-80,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1787

03/04/62 2069

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผส.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,730,868 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1786

03/04/62 2068

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2, 6, 17 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

5,854,830 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1767

02/04/62 2056

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-173,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1765

02/04/62 2054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.5, 12 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผคป.ชัยนาท // ผบค.5 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,938,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1764

02/04/62 2053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.)

-26,012,193.53 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1763

02/04/62 2052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9, 17 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผคป.ตราด // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

5,568,668 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1755

01/04/62 2046

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป14. // ผอ.กตน.)

15,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1754

01/04/62 2045

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1752

01/04/62 2043

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,187,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1747

01/04/62 2038

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8-9, 13 // ผส.บอ. // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สระแก้ว // ผคส.9 // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระพิมล // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-12,941,102 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1746

01/04/62 2037

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผส.พญ. // ผส.ชป.3, 5, 8, 11, 15 // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.)

48,490,669 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1745

01/04/62 2036

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.)

3,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1744

01/04/62 2035

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.)

800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1742

01/04/62 2033

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.6, 9, 12 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.4 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-55,784,302 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1726

29/03/62 2019

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

2,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1722

29/03/62 2015

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.)

1,093,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1718

28/03/62 2013

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6, 8 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผอ.กตน.)

2,082,172 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1707

28/03/62 2007

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.)

1,066,853 ดาวน์โหลดเอกสาร  

1706

28/03/62 2006

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคป.พิจิตร // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.ท่าบัว // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,066,853 ดาวน์โหลดเอกสาร