งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นร 0718/11250 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายกาเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือเงินจำเป็นสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

04/2932 20/06/62 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล (ผส.คก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.13 // ผส.ชป.16 // ผบค.1-7 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 987,440,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
04/2892 18/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สันฯ, แม่น้ำวังฯ (ผส.ชป.7 // ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 136,288,818.40 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2702 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยฯ, ห้วยมะหาดฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 14,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2701 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สันฯ, แม่น้ำวังฯ (ผส.คก. // ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.แม่วัง // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 13,009,700 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2674 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงฯ, ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสักฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 7,904,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2673 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยายฯ, บางพระฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 10,480,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2671 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกกฯ (ผส.คก. // ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 10,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2668 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชีคำฯ, หนองไฮฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 6,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2666 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนฯ, ห้วยบุ่งฯ, ฝายบ้านเดิ่นฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.เลย // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 14,998,200 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2664 05/06/62 ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ฯ, ห้วยใหญ่ฯ (ผส.คก. // ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 162,621,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04/2329 15/05/62 กผง 04/2329/2562 แนวทางการบริหารงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
930 01/03/62 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 22,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2229 13/11/61 ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 8,539,000 ดาวน์โหลดเอกสาร