งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

930 20/02/62 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 8,539,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2229 13/11/61 ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผผง.ผง. // ผตป.ผง.) 8,539,000 ดาวน์โหลดเอกสาร