แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (สงป. 302)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคใต้) (สงป. 302/1)
----> โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคตะวันออก) (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาศักยาภาพการผลิตภาคเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) (สงป. 302/1)
---->>>> ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (ภาคใต้ชายแดน) (สงป. 302/1)
----> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สงป. 302/1)
---->>>> ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ภาคกลาง) (สงป. 302/1)

กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

แก้ไขครั้งที่ 3

1964 18/04/62 2181

ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฯ // ปรับปรุงคันกั้นน้ำ ฯ (ผส.ชป.9, 11 // ผคป.ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-236,562.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1917 11/04/62 2151 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน, ลำปาง // ผคส.ชป.2 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,286,331.86 ดาวน์โหลดเอกสาร
1917 11/04/62 2147 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10, 11, 13 // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.กตน.) 14,415,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1912 11/04/62 2146 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.) 9,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1911 11/04/62 2145 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 7,140,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1860 09/04/62 2119 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี, ยโสธร // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -6,938,602.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
1857 09/04/62 2116 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1856 09/04/62 2115 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 141,370 ดาวน์โหลดเอกสาร
1853 09/04/62 2114 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.งบ. // ผคง.งบ. // ผอ.กตน.) 85,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
2113 09/04/62 2113 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝบท.ผง. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 18,830,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1853 09/04/62 2112 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 304,667 ดาวน์โหลดเอกสาร
1833 05/04/62 2101 ฝายห้วยคลองปูน, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์, นครราชสีมา // คส.ชป.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,258,182.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1832 04/04/62 2100 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.11 // ผอ.กตน.) 21,532,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1829 04/04/62 2097 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.) 9,480,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1791 03/04/62 2073 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1772 02/04/62 2061 ฝายห้วยหลุงตะเคียน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // คส.ชป.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -79,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1758 01/04/62 2049 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,077,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
1702 28/03/62 2003 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.) 10,857,615 ดาวน์โหลดเอกสาร
1660 27/03/62 1962 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.กตน.) 40,956,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1659 27/03/62 1961 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) -40,956,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1633 26/03/62 1941 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.4, 8 // ผคป.สุโขทัย, สุรินทร์ // ผอ.กตน.) 69,992,856 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1599 25/03/62 1922 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.12, 15 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน.) 2,471,690.05 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1559 21/03/62 1897 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1531 21/03/62 1875 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) 51,744,476 ดาวน์โหลดเอกสาร
1530 21/03/62 1874 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) -49,722,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1518 20/03/62 1865 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) 115,755,452 ดาวน์โหลดเอกสาร
1500 20/03/62 1851 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.5, 7 // ผคป.หนองคาย,อุบลราชธานี // ผคบ.ห้วยโมง // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -9,416,547.91 ดาวน์โหลดเอกสาร
1447 15/03/62 1815 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) 149,350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1424 14/03/62 1798 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.11 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคส.11 // ผอ.กตน.) -19,423,837.97 ดาวน์โหลดเอกสาร
1376 12/03/62 1758 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป..4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1390 13/03/62 1769 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) 9,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1373 12/03/62 1756 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลกลาง // ผอ.กตน.) 14,764,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1362 12/03/62 1745 ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.) -6,703,000.00 ดาวน์โหลดเอกสาร
1351 11/03/62 1741 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1349 11/03/62 1739 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (ผอ.พก. // ผสก.5 // ผอ.กตน.) 7,056,730 ดาวน์โหลดเอกสาร
1345 11/03/62 1737 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1324 11/03/62 1726 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1293 08/03/62 1701 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1266 08/03/62 1697 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.12 14 // ผคส.12 14 // ผคป.ระนอง // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1265 08/03/62 1696 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1249 07/03/62 1683 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1247 07/03/62 1681 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1245 07/03/62 1679 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผส.ชป.8 // ผสก.10 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1223 06/03/62 1665 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 15 // ผคป.เลย // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1221 06/03/62 1664 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคส.3 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1208 05/03/62 1653 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1162 04/03/62 1628 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1161 04/03/62 1627 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1167 04/03/62 1633 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 17 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1155 04/03/62 1621 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ยโสธร // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคส.7 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1154 04/03/62 1620 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.2 5 6 7 10 15 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1127 01/03/62 1607 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1098 28/02/62 1583 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1096 28/02/62 1581 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1095 28/02/62 1580 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ระนอง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1094 28/02/62 1579 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1062 27/02/62 1556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1058 27/02/62 1552 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.1 2 4 // ผคส.1 4 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1056 27/02/62 1550 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1031 25/02/62 1535

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
985 22/02/62 1505 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
981 22/02/62 1501 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
980 22/02/62 1500 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 6 // ผคป.หนองคาย // ผคป.เลย // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.ขอนแก่น // ผคส.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
945 21/02/62 1483 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 13 // ผคส. 2 13 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
890 18/02/62 1441 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
883 18/02/62 1434 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผส.ชป.8 // ผสก.1 // ผสก.15 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
820 14/02/62 1401 ปรับปรุงห้องรับรองและทางเชื่อมอาคารบริเวณสนามฟุตบอล กรมชลประทานปากเกร็ด (ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
774 12/02/62 1367 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
768 12/02/62 1361 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
764 11/02/62 1358 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
744 11/02/62 1339 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) 993,997 ดาวน์โหลดเอกสาร
718 07/02/62 1319 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.สธ. // ผส.วพ. // ลนก. // ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแผน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
710 07/02/62 1311 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) ตามแผน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
708 07/02/62 1309

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำพระยากาเด็ง (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนาร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
704 07/02/62 1305

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
675 06/02/62 1289

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.มด. // ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
674 06/02/62 1288

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
646 05/02/62 1265

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
642 05/02/62 1261

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 8 9 14 // ผคส.9 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
628 04/02/62 1252

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบลำตะคอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
623 04/02/62 1247

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคส.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
622 04/02/62 1246

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
598 01/02/62 1225

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
597 01/02/62 1224

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคป.อุทัยธานี // ผคส.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
596 01/02/62 1223

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
595 01/02/62 1222

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
503 28/01/62 1148

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
502 28/01/62 1147

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
420 23/01/62 1092

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.16 // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

617,460 ดาวน์โหลดเอกสาร    
407 22/01/62 1085

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.)

66,744,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
405 22/01/62 1083

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.)

19,605,585 ดาวน์โหลดเอกสาร    
386 21/01/62 1071

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.)

25,342,200 ดาวน์โหลดเอกสาร    
370 18/01/62 1053

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

182,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
369 18/01/62 1052

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

-182,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
362 18/01/62 1046

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.)

13,815,435 ดาวน์โหลดเอกสาร    
361 18/01/62 1045

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.)

8,152,400 ดาวน์โหลดเอกสาร    
317 17/01/62 1012

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

24,978,128 ดาวน์โหลดเอกสาร    
309 17/01/62 1009

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

71,961,614      
291 17/01/62 991

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-917,590 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร    
290 17/01/62 990

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

-9,912,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
282 17/01/62 982

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.)

1,028,250 ดาวน์โหลดเอกสาร    
260 17/01/62 963

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.)

-27,579,615 ดาวน์โหลดเอกสาร    
248 15/01/62 954

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

-744,800 ดาวน์โหลดเอกสาร    
244 15/01/62 950

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

13,127,300 ดาวน์โหลดเอกสาร    
241 15/01/62 947

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.15 // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.)

34,661,936 ดาวน์โหลดเอกสาร    
237 14/01/62 942

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.)

21,512,944 ดาวน์โหลดเอกสาร    
234 14/01/62 939

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

2,914,820 ดาวน์โหลดเอกสาร    
232 14/01/62 937

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

9,789,981 ดาวน์โหลดเอกสาร    
228 14/01/62 933

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

2,537,446 ดาวน์โหลดเอกสาร    
192 14/01/62 903

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

446,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
143 10/01/62 854

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.16 // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

8,790,240 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
139 10/01/62 853

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.กตน.)

18,745,989 ดาวน์โหลดเอกสาร    
138 10/01/62 852

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-25,420,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
136 10/01/62 850

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.)

21,274,490 ดาวน์โหลดเอกสาร    
129 09/01/62 843

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

1,960,356 ดาวน์โหลดเอกสาร    
127 09/01/62 841

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคส.ชป.10 // ผอ.กตน.)

8,471,790 ดาวน์โหลดเอกสาร    
114 08/01/62 829

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ปราณบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

40,075,300 ดาวน์โหลดเอกสาร    
110 08/01/62 825

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

27,579,615 ดาวน์โหลดเอกสาร    
103 08/01/62 818

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

21,008,880 ดาวน์โหลดเอกสาร    
100 08/01/62 815

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

21,008,880 ดาวน์โหลดเอกสาร    
82 07/01/62 803

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
74 07/01/62 797

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.กตน.)

25,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
35 04/01/62 770

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

18,052,058 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2710 03/01/62 730

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

55,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2697 02/01/62 717

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคป.ยะลา // ผคบ.บางนรา // ผคส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

26,577,163 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2690 02/01/62 710

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 15 16 // ผคป.ชุมพร // ผคป.ระนอง // ผคส.ชป.14 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.พังงา // ผคป.พัทลุง // ผคส.ชป.16 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 4

302,955,883 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2689 02/01/62 709

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 13 14 // ผคบ.บางบาล // ผคส.ชป.10 // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคส.ชป.13 14 // ผอ.กตน.)

541,999,368 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2688 02/01/62 708

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

250,052,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2687 02/01/62 707

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.1 2 3 4 12 // ผคป.น่าน // ผคส.ชป.1 2 // ผอ.สกก.1 // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคส.ชป.3 4 12 // ผอ.กตน.)

265,786,192 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2686 02/01/62 706

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

87,668,050 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2685 02/01/62 705

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.)

242,770,045 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
2684 02/01/62 704

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.หนองคาย // ผคส.ชป.5 // ผอ.กตน.)

100,883,400 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2673 02/01/62 694

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.หนองหวาย // ผคส.ชป.6 // ผอ.กตน.)

240,578,331 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2606 19/12/61 645

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.)

30,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2605 19/12/61 644

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-30,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2576 19/12/61 619

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.8 // ผอ.กตน.)

27,115,029 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2548 18/12/61 598

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

5,329,861 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2544 18/12/61 594

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคส.3 // ผอ.กตน.)

534,449 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2543 17/12/61 593

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.15 // ผคป.พังงา // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.)

76,883,126 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2542 17/12/61 592

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.พญ. // ผสญ.3 // ผอ.กตน.)

46,556,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2538 17/12/61 588

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคบ.โคกกระเทียม // ผอ.กตน.)

57,988,990 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2496 12/12/61 569

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.)

12,340,065 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2494 12/12/61 567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผอ.กตน.)

3,190,700 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2491 12/12/61 566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.)

16,404,874 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2490 12/12/61 565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.)

-7,647,134 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2474 11/12/61 553

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

2,077,323 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2461 07/12/61 542

ค่าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

287,877 ดาวน์โหลดเอกสาร
2378 30/11/61 477

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

8,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2377 30/11/61 476

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2373 30/11/61 473

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

1,183,264 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2348 27/11/61 459

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.10 // ผอ.กตน.)

1,460,140 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2337 27/11/61 451

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.16 // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

49,970,450 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2309 23/11/61 430 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 124,685,760 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2308 23/11/61 429 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) -295,807,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
2272 19/11/61 404 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.) 17,194,552 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2246 16/11/61 389 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) 2,677,984 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2179 09/11/61 335 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 2,472,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2067 05/11/61 236 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 11 13 14 // ผอพก. // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.ปราณบุรี // ผคส.ชป.11 13 // ผอ.กตน.) 781,513,760 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2063 02/11/61 232 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 15 // ผอ.พก. // ผคป.กระบี่ // ผสก.15 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.) 93,244,580 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2062 05/11/61 231

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 7 8 // ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.เลย // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.หนองคาย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคบ.ลำตะคอง // ผคส.ชป.8 // ผสก.5 //ผศร.ภูพาน // ผสญ.3 // ผอ.กตน.)

329,254,237 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2061 02/11/61 230 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผอ.พก. // ผคบ.นครนายก // ผคส.9 // ผอ.กตน.) 100,031,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2060 05/11/61 229 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 3 // ผอ.พก. // ผคป.เชียงราย // ผคป.ลำปาง // ผคป.นครสวรรค์ // ผคส.3 10 // ผอ.กตน.) 133,689,677 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2050 02/11/61 224 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.กตน.) 102,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2047 02/11/61 221 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผอ.พก. // ผสก.9 // ผอ.กตน.) 4,600,267.57 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2046 02/11/61 220 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก่ (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) -4,600,267.57 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2035 30/10/61 210 ค่าปรับปรุงพนังกั้นน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคบ.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.) 23,539,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2034 30/10/61 209 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.3 // ผคบ.พิจิตร // ผอ.กตน.) 23,813,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1996 25/10/61 187 คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (ผส.ชป.17 // ผคส.17 // ผอ.กตน.) 727,890 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1994 26/10/61 184 อาคารบังคับน้ำบ้านกลลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 19,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1993 25/10/61 183 อาคารบังคับน้ำบ้านกลลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 19,338,140 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1953 24/10/61 153 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ, ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.) 3,341,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1937 23/10/61 145 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1875 19/09/61 117 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 7 // ผอ.พก. // ผคป.อุดรธานี // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.หนองคาย // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีกลาง // สพญ.8 // ผสก.6 // ผสก.7 // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1863 19/09/61 105 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผอ.พก. // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผสก.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1835 22/09/61 79 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.1 4 // ผอ.พก. // ผสก.2 // ผสก.10 // ผคส.ชป.1 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร