แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (สงป. 302)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคใต้) (สงป. 302/1)
----> โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคตะวันออก) (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาศักยาภาพการผลิตภาคเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) (สงป. 302/1)
---->>>> ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (ภาคใต้ชายแดน) (สงป. 302/1)
----> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สงป. 302/1)
---->>>> ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ภาคกลาง) (สงป. 302/1)

กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

แก้ไขครั้งที่ 3

4162 20/08/62 3795

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10, 11 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสาคร // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,229,298.87 ดาวน์โหลดเอกสาร
4156 20/08/62 3789

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.1// ผสก.2 // ผอ.กตน.)

11,163,853.44 ดาวน์โหลดเอกสาร
4148 19/08/62 3783

สำนักเครื่องจักรกล (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

-5,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4142 19/08/62 3776

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
4121 16/08/62 3757

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผอ.กตน.)

3,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4114 16/08/62 3750

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

840,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4109 16/08/62 3745

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.เจ้าพระยา // ผอ.กตน.)

500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4104 16/08/62 3741

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าพระยา // ผอ.กตน.)

9,420 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4102 16/08/62 3739

ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D-3 จังหวัดเพชรบุรี (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผบค.เพชรบุรี  // ผอ.กตน.)

3,698,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4099 15/08/62 3736

ค่าซ่อมแซม ฯ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรปราการ // ผอ.กตน.)

8,600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4092 15/08/62 3732

แก้มลิงบ้านคลองน้ำใส, แก้มลิงบ้านยือนัง (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.)

18,911,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4084 15/08/62 3726

อาคารป้องกันตลิ่ง ฯ (ผอ.พก. // ผสก.1 // ผอ.กตน.)

3,071,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4059 14/08/62 3721

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผส.ชป.10 // ผคป.กาฬสินธ์ุ // ผคป.ลพบุรี // ผคส.ชป.10 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-578,719.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
4053 14/08/62 3715

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,155,087.73 ดาวน์โหลดเอกสาร
4052 14/08/62 3714

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.กตน.)

1,695,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4048 14/08/62 3710

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน // โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ // โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.1 // ผสก.2 // ผสก.5 // ผสก.6 // ผสก.10 // ผสก.15 // ผสก.16 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-31,901,453.25 ดาวน์โหลดเอกสาร
4045 14/08/62 3707

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.12 // ผคป.สิงห์บุรี // ผอ.กตน.)

1,179,949 ดาวน์โหลดเอกสาร
4038 13/08/62 3705

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.)

16,976,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
4027 13/08/62 3695

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

35,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4021 09/08/62 3692

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.)

400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4017 09/08/62 3688

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

3,069,601 ดาวน์โหลดเอกสาร
4016 09/08/62 3687

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

868,960 ดาวน์โหลดเอกสาร
4015 09/08/62 3686

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.11 // ผคส.ชป.5 // ผคส.ชป.11 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-7,069,146.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
4010 09/08/62 3682

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคก.ชป.15 // ผอ.กตน.)

8,447,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4006 09/08/62 3678

กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ฯ (ผส.คก. // ผคบ.6 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-213,047 ดาวน์โหลดเอกสาร
4004 09/08/62 3676

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.กตน.)

960,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3992 08/08/62 3666

งานพัฒนาคลองบ้านเกริ่นกระถิน ฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.)

89,390 ดาวน์โหลดเอกสาร
3991 08/08/62 3665

งานพัฒนาคลองบ้านเกริ่นกระถิน ฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-89,390 ดาวน์โหลดเอกสาร
3986 08/08/62 3660

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.คก. // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.13 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ลำนางรอง // ผคส.8 // ผอ.งบ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-93,959.08 ดาวน์โหลดเอกสาร
3978 07/08/62 3654

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.13 // ผคบ.6 คก. // คส.ชป.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-186,562.17 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3972 07/08/62 3648

โครงการชลประทานสุราษฎร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง (ผส.ชป.6 // ผส.ชป.15 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-3,545,082.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3968 06/08/62 3647

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

378,250 ดาวน์โหลดเอกสาร
3957 06/08/62 3639

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.)

375,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3956 06/08/62 3638

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-375,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3954 06/08/62 3636

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.รพ. // ผส.พช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

45,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3947 06/08/62 3630

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3932 05/08/62 3623

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.7 // ผส.ชป.9 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-693,408.93 ดาวน์โหลดเอกสาร
3930 05/08/62 3619

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผอ.กตน.)

1,714,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3928 05/08/62 3618

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.)

96,974,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3927 05/08/62 3617

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-96,974,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3915 05/08/62 3605

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บค. // ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

4,814,610 ดาวน์โหลดเอกสาร
3904 02/08/62 3601

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,853,108.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
3899 02/08/62 3597

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

8,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3599 30/07/62 3486

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3598 30/07/62 3485

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3596 30/07/62 3483

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.)

2,570,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3595 30/07/62 3482

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผอ.กตน.)

3,890,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3590 30/07/62 3477

โครงการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.พก. // ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผสก.8 // ผอ.กตน.)

38,705,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3588 30/07/62 3475

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

-38,705,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3586 30/07/62 3473

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.สระบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.เริงราง // ผคบ.มหาราช // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.บางบาล // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผอ.กตน.)

10,629,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3585 30/07/62 3472

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.14)

9,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3584 30/07/62 3471

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน.)

9,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3582 30/07/62 3469

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3579 30/07/62 3466

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10-13 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.สระบุรี // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.เริงราง // ผคบ.มหาราช // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.บางบาล // ผคบ.นครหลวง // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.มโนรมย์ // ผคส.10 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคส.11 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา //ผคบ.ยางมณี // ผคบ.สามชุก // ผคบ.ดพธิ์พระยา // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.เขื่อนเจ้าพระยา // ผคส.12 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.ราชบุรี ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.แม่กลอง // ผคบ.บางเลน // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.นครชุม // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคส.13 ส่วนกลาง // ผอ.กตน.)

9,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3791 30/07/62 3461

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝบท.ผง. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,022,980 ดาวน์โหลดเอกสาร
3787 30/07/62 3457

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,899,362.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
3519 30/07/62 3447

โครงการบริหารจัดการทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.)

18,030,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3512 26/07/62 3444

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.10, 12, 13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

12,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3499 26/07/62 3436

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฯ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.5-7 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.14-15 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.หนองคาย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.ชลบุรี // ผคส.6 // ผคส.8 // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคบ.ชีกลาง // ผบค.5 คก. // ผบค.6 คก. // ผจก.5 // ฝบท.ผง. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,698.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
3496 26/07/62 3433

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.)

1,225,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3495 26/07/62 3432

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3494 26/07/62 3431

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.)

9,420,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3482 25/07/62 3424

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,228,363 ดาวน์โหลดเอกสาร
3473 24/07/62 3416

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3464 24/07/62 3407

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-131,963 ดาวน์โหลดเอกสาร
3461 23/07/62 3405

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-6,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3452 23/07/62 3397

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผอ.กตน.)

900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3447 23/07/62 3393

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

224,011 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3446 23/07/62 3381

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-218,343 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3430 22/07/62 3380

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3406 19/07/62 3366

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

20,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3371 19/07/62 3040

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-587,687.78 ดาวน์โหลดเอกสาร
3361 18/07/62 3036

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บก. // ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3359 18/07/62 3034

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,440,560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3358 18/07/62 3033

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3350 18/07/62 3025

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผอ.พก. // ผส.คก. // ผส.บค. // ผส.พญ. // ผส.มด. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

495,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3331 15/07/62 3012

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผผง.ผง. // ผอ.กตน.)

-14,680 ดาวน์โหลดเอกสาร
3329 12/07/62 3011

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ผง.)

800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3326 12/07/62 3010

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.ผง.)

300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3296 11/07/62 2986

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.)

5,005,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3295 11/07/62 2985

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

-5,005,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3294 11/07/62 2984

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.)

1,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3291 11/07/62 2981

โครงการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผอ.กตน.)

1,526,700 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3290 12/07/62 2980

โครงการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3267 10/07/62 2961

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.กตน.)

2,190,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3266 10/07/62 2960

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3260 10/07/62 2954

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.หนองหวาย // ผคบ.ชีบน // ผอ.กตน.)

4,951,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3259 10/07/62 2953

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3253 09/07/62 2949

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.)

96,974,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3252 09/07/62 2948

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ผง.)

6,114,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3250 09/07/62 2946

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.)

998,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3238 08/07/62 2939

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง)

6,114,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3234 08/07/62 2936

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.กตน.)

20,698,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3224 08/07/62 2929

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี)

13,933,123 ดาวน์โหลดเอกสาร
3223 08/07/62 2928

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3205 05/07/62 2912

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

570,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3203 05/07/62 2910

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.จด. // ผส.ชป.3, 14-17 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผจจ.4 // ผคป.เพชรบุรี // ผจจ.29 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผจจ.32 // ผคป.พัทลุง // ผจจ.33 // ผคป.ปัตตานี // ผจจ.35 // ผอ.กตน.)

35,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3202 05/07/62 2909

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

1,580,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3200 05/07/62 2907

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

45,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3197 04/07/62 2904

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.นครปฐม // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.นนทบุรี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน. // ผอ.กตน.)

18,680,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3191 04/07/62 2898

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3182 04/07/62 2893

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

2,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3181 04/07/62 2892

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-3,640,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3170 03/07/62 2889

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน.)

125,386,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3160 03/07/62 2886

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11. // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.)

242,360 ดาวน์โหลดเอกสาร
3177 04/07/62 2876

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.7 // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-960,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3137 02/07/62 2875

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3118 01/07/62 2859

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.มด. // ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

717,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3117 01/07/62 2858

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.)

2,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3116 01/07/62 2857

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

-2,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3087 28/06/62 2840

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

-11,255,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3086 28/06/62 2839

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,227,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3082 28/06/62 2835

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-447,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
3064 27/06/62 2824

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,227,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3063 27/06/62 2823

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผอ.กตน.)

10,834,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3058 27/06/62 2820

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ทส. // ผอ.กตน.)

3,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3041 26/06/62 2807

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

195,839 ดาวน์โหลดเอกสาร
3040 25/06/62 2806

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

-33,472,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3027 26/06/62 2799

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

10,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3026 25/06/62 2798

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

-12,781,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
3003 25/06/62 2787

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บอ. // ผอ.พด. // ผองงบ. // ผอ.กตน.)

1,600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3002 25/06/62 2786

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.งบ. // ผส.บค. // ผอ.กตน.)

1,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2994 25/06/62 2778

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.สามชุก // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.ชัณสูตร // ผอ.กตน.)

15,703,500

ดาวน์โหลดเอกสาร
2993 25/06/62 2777

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2992 25/06/62 2776

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

225,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2947 21/06/62 2747

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.7, 8 // ผคป.อำนาจเจริญ, นครราชสีมา // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,157,697.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
2945 21/06/62 2745

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.อส. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

-392,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
2922 20/06/62 2726

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
2916 19/06/62 2723

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2900 19/06/62 2710

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

8,700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2877 18/06/62 2698

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคส.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,450,551.09 ดาวน์โหลดเอกสาร
2875 18/06/62 2696

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.พก. // ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

551,849 ดาวน์โหลดเอกสาร
2874 18/06/62 2695

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลนก.// ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

3,145,110 ดาวน์โหลดเอกสาร
2870 17/06/62 2691

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2826 14/06/62 2651

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-19,770,403.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
2780 12/06/62 2639

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

4,485,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2764 11/06/62 2628

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

170,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
2747 10/06/62 2626

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม // ผอ.กตน.)

1,250,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2745 10/06/62 2624

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผอ.กตน.)

799,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
2744 10/06/62 2623

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2793 12/06/62 2650

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.9 // ผคป.เชียงราย // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,069,207.42 ดาวน์โหลดเอกสาร
2659 05/06/62 2579

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.พญ. // ผตป.ผง.)

-1,940,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2647 04/06/62 2572

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2631 04/06/62 2561

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคส.ชป.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-986.273.76 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2626 04/06/62 2556

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

-3,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2623 04/06/62 2553

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

398,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
2604 31/05/62 2544

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.สระแก้ว // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

-3,986,002.53 ดาวน์โหลดเอกสาร
2547 29/05/62 2518

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

185,153 ดาวน์โหลดเอกสาร
2515 28/05/62 2493

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝบท.ผง. // ผอ.ผง. // ผอ.กตน.)

1,455,580 ดาวน์โหลดเอกสาร
2457 22/05/62 2462

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.จด. // ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2456 22/05/62 2461

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2455 22/05/62 2460

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

953,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
2446 22/05/62 2451

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

91,520 ดาวน์โหลดเอกสาร
2415 21/05/62 2442

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2412 21/05/62 2439

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

265,570.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
2393 21/05/62 2421

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

6,450,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2392 21/05/62 2420

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.กตน.)

-6,450,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2373 17/05/62 2406

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.)

5,535,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
2369 17/05/62 2402

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.1, 16 // ผอ.กตน.)

11,935,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2352 16/05/62 2397

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

900,856 ดาวน์โหลดเอกสาร
2321 14/05/62 2381

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.พก. // ผอ.พด. // ผอ.ทส. // ผส.คก. // ผส.จด. // ผส.บก. // ผส.บค. // ผส.บอ. // ผส.พญ. // ผส.มด. // ลนก. ผส.วพ. // ผส.สธ. // ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

8,562,954 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2288 13/05/62 2367

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

6,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2271 10/05/62 2359

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.9-13 // ผอ.กตน.)

2,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2264 10/05/62 2352

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝบท.ผง. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2253 10/05/62 2341

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

472,680 ดาวน์โหลดเอกสาร
2226 07/05/62 2331

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ // โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.คก. // ผส.ชป.6, 8, // ผคป.ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, นครราชสีมา // ผบค.6 คก. // ผคบ.ชีกลาง // ผคส.6, 8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,989,975.22 ดาวน์โหลดเอกสาร
2214 07/05/62 2322

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

832,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
2189 02/05/62 2310

ระบบส่งน้ำ ฯ // อาคารบังคับน้ำ ฯ // ประตูระบายน้ำ ฯ // สถานีสูบน้ำ ฯ (ผอ.พก. // ผสก.2, 6, 9, 14 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-12,092,487.39 ดาวน์โหลดเอกสาร
2171 02/05/62 2298

ฝายสบสถาน ฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.)

12,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2170 02/05/62 2297

ฝายสบสถาน ฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-12,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2140 01/05/62 2289

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บอ. // ผอท.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

67,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2140 01/05/62 2288

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.บอ. // ผอท.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-67,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2135 01/05/62 2282

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

252,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
2117 30/04/62 2271

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.นครปฐม // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.นครปฐม ผคบ.แม่กลอง // ผอ.กตน.)

7,853,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2114 30/04/62 2269

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.12 // ผคป.อ่างทอง // ผบค.5 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2107 30/04/62 2264

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.นครปฐม // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.)

1,106,479 ดาวน์โหลดเอกสาร
2104 30/04/62 2261

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

-12,575,586 ดาวน์โหลดเอกสาร
2103 30/04/62 2260

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

-53,944,600 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2059 25/04/62 2238

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง // ผอ.กตน.)

6,600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1964 18/04/62 2181

ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฯ // ปรับปรุงคันกั้นน้ำ ฯ (ผส.ชป.9, 11 // ผคป.ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-236,562.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1917 11/04/62 2151 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน, ลำปาง // ผคส.ชป.2 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,286,331.86 ดาวน์โหลดเอกสาร
1917 11/04/62 2147 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10, 11, 13 // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.กตน.) 14,415,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1912 11/04/62 2146 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.) 9,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1911 11/04/62 2145 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 7,140,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1860 09/04/62 2119 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี, ยโสธร // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -6,938,602.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
1857 09/04/62 2116 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1856 09/04/62 2115 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 141,370 ดาวน์โหลดเอกสาร
1853 09/04/62 2114 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.งบ. // ผคง.งบ. // ผอ.กตน.) 85,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
2113 09/04/62 2113 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝบท.ผง. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 18,830,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1853 09/04/62 2112 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 304,667 ดาวน์โหลดเอกสาร
1833 05/04/62 2101 ฝายห้วยคลองปูน, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์, นครราชสีมา // คส.ชป.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,258,182.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1832 04/04/62 2100 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.11 // ผอ.กตน.) 21,532,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1829 04/04/62 2097 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.) 9,480,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1791 03/04/62 2073 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1772 02/04/62 2061 ฝายห้วยหลุงตะเคียน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // คส.ชป.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -79,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1758 01/04/62 2049 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,077,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
1702 28/03/62 2003 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.) 10,857,615 ดาวน์โหลดเอกสาร
1660 27/03/62 1962 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.กตน.) 40,956,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1659 27/03/62 1961 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) -40,956,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1633 26/03/62 1941 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.4, 8 // ผคป.สุโขทัย, สุรินทร์ // ผอ.กตน.) 69,992,856 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1609 25/03/62 1930 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) -61,241,159 ดาวน์โหลดเอกสาร
1599 25/03/62 1922 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.12, 15 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน.) 2,471,690.05 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1559 21/03/62 1897 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1531 21/03/62 1875 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) 51,744,476 ดาวน์โหลดเอกสาร
1530 21/03/62 1874 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) -49,722,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1518 20/03/62 1865 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) 115,755,452 ดาวน์โหลดเอกสาร
1500 20/03/62 1851 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.5, 7 // ผคป.หนองคาย,อุบลราชธานี // ผคบ.ห้วยโมง // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -9,416,547.91 ดาวน์โหลดเอกสาร
1447 15/03/62 1815 ปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) 149,350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1424 14/03/62 1798 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.11 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคส.11 // ผอ.กตน.) -19,423,837.97 ดาวน์โหลดเอกสาร
1376 12/03/62 1758 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป..4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1390 13/03/62 1769 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) 9,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1373 12/03/62 1756 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลกลาง // ผอ.กตน.) 14,764,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1362 12/03/62 1745 ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.) -6,703,000.00 ดาวน์โหลดเอกสาร
1351 11/03/62 1741 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1349 11/03/62 1739 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ (ผอ.พก. // ผสก.5 // ผอ.กตน.) 7,056,730 ดาวน์โหลดเอกสาร
1345 11/03/62 1737 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1324 11/03/62 1726 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1293 08/03/62 1701 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1266 08/03/62 1697 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.12 14 // ผคส.12 14 // ผคป.ระนอง // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1265 08/03/62 1696 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1249 07/03/62 1683 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1247 07/03/62 1681 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1245 07/03/62 1679 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผส.ชป.8 // ผสก.10 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1223 06/03/62 1665 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 15 // ผคป.เลย // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1221 06/03/62 1664 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคส.3 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1208 05/03/62 1653 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1162 04/03/62 1628 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1161 04/03/62 1627 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1167 04/03/62 1633 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 17 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1155 04/03/62 1621 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ยโสธร // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคส.7 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1154 04/03/62 1620 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.2 5 6 7 10 15 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1127 01/03/62 1607 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1098 28/02/62 1583 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1096 28/02/62 1581 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1095 28/02/62 1580 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ระนอง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1094 28/02/62 1579 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1062 27/02/62 1556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1058 27/02/62 1552 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.1 2 4 // ผคส.1 4 // ผคป.น่าน // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1056 27/02/62 1550 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1031 25/02/62 1535

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
985 22/02/62 1505 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
981 22/02/62 1501 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
980 22/02/62 1500 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 6 // ผคป.หนองคาย // ผคป.เลย // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.ขอนแก่น // ผคส.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
945 21/02/62 1483 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 13 // ผคส. 2 13 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
890 18/02/62 1441 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
883 18/02/62 1434 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผส.ชป.8 // ผสก.1 // ผสก.15 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
820 14/02/62 1401 ปรับปรุงห้องรับรองและทางเชื่อมอาคารบริเวณสนามฟุตบอล กรมชลประทานปากเกร็ด (ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
774 12/02/62 1367 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
768 12/02/62 1361 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
764 11/02/62 1358 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
744 11/02/62 1339 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) 993,997 ดาวน์โหลดเอกสาร
718 07/02/62 1319 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.สธ. // ผส.วพ. // ลนก. // ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแผน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
710 07/02/62 1311 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) ตามแผน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
708 07/02/62 1309

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำพระยากาเด็ง (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนาร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
704 07/02/62 1305

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
675 06/02/62 1289

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.มด. // ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
674 06/02/62 1288

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
646 05/02/62 1265

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
642 05/02/62 1261

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 8 9 14 // ผคส.9 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
628 04/02/62 1252

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบลำตะคอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
623 04/02/62 1247

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคส.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
622 04/02/62 1246

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
598 01/02/62 1225

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
597 01/02/62 1224

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคป.อุทัยธานี // ผคส.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
596 01/02/62 1223

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
595 01/02/62 1222

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
503 28/01/62 1148

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
502 28/01/62 1147

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
420 23/01/62 1092

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.16 // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

617,460 ดาวน์โหลดเอกสาร    
407 22/01/62 1085

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.)

66,744,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
405 22/01/62 1083

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.)

19,605,585 ดาวน์โหลดเอกสาร    
386 21/01/62 1071

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.)

25,342,200 ดาวน์โหลดเอกสาร    
370 18/01/62 1053

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

182,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
369 18/01/62 1052

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

-182,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
362 18/01/62 1046

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.)

13,815,435 ดาวน์โหลดเอกสาร    
361 18/01/62 1045

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.)

8,152,400 ดาวน์โหลดเอกสาร    
317 17/01/62 1012

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

24,978,128 ดาวน์โหลดเอกสาร    
309 17/01/62 1009

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

71,961,614      
291 17/01/62 991

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-917,590 ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร    
290 17/01/62 990

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

-9,912,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
282 17/01/62 982

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.)

1,028,250 ดาวน์โหลดเอกสาร    
260 17/01/62 963

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.)

-27,579,615 ดาวน์โหลดเอกสาร    
248 15/01/62 954

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

-744,800 ดาวน์โหลดเอกสาร    
244 15/01/62 950

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

13,127,300 ดาวน์โหลดเอกสาร    
241 15/01/62 947

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.15 // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.)

34,661,936 ดาวน์โหลดเอกสาร    
237 14/01/62 942

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.)

21,512,944 ดาวน์โหลดเอกสาร    
234 14/01/62 939

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

2,914,820 ดาวน์โหลดเอกสาร    
232 14/01/62 937

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

9,789,981 ดาวน์โหลดเอกสาร    
228 14/01/62 933

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

2,537,446 ดาวน์โหลดเอกสาร    
192 14/01/62 903

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

446,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
143 10/01/62 854

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.16 // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

8,790,240 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
139 10/01/62 853

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.กตน.)

18,745,989 ดาวน์โหลดเอกสาร    
138 10/01/62 852

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-25,420,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
136 10/01/62 850

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.)

21,274,490 ดาวน์โหลดเอกสาร    
129 09/01/62 843

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

1,960,356 ดาวน์โหลดเอกสาร    
127 09/01/62 841

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคส.ชป.10 // ผอ.กตน.)

8,471,790 ดาวน์โหลดเอกสาร    
114 08/01/62 829

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ปราณบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

40,075,300 ดาวน์โหลดเอกสาร    
110 08/01/62 825

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.ชป.8 // ผอ.กตน.)

27,579,615 ดาวน์โหลดเอกสาร    
103 08/01/62 818

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

21,008,880 ดาวน์โหลดเอกสาร    
100 08/01/62 815

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

21,008,880 ดาวน์โหลดเอกสาร    
82 07/01/62 803

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
74 07/01/62 797

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.กตน.)

25,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
35 04/01/62 770

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

18,052,058 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2710 03/01/62 730

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

55,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2697 02/01/62 717

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคป.ยะลา // ผคบ.บางนรา // ผคส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

26,577,163 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2690 02/01/62 710

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 15 16 // ผคป.ชุมพร // ผคป.ระนอง // ผคส.ชป.14 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.พังงา // ผคป.พัทลุง // ผคส.ชป.16 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 4

302,955,883 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2689 02/01/62 709

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 13 14 // ผคบ.บางบาล // ผคส.ชป.10 // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคส.ชป.13 14 // ผอ.กตน.)

541,999,368 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2688 02/01/62 708

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

250,052,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
2687 02/01/62 707

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.1 2 3 4 12 // ผคป.น่าน // ผคส.ชป.1 2 // ผอ.สกก.1 // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคส.ชป.3 4 12 // ผอ.กตน.)

265,786,192 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2686 02/01/62 706

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

87,668,050 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2685 02/01/62 705

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.)

242,770,045 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
2684 02/01/62 704

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.หนองคาย // ผคส.ชป.5 // ผอ.กตน.)

100,883,400 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2673 02/01/62 694

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.หนองหวาย // ผคส.ชป.6 // ผอ.กตน.)

240,578,331 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2606 19/12/61 645

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.)

30,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2605 19/12/61 644

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-30,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2576 19/12/61 619

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.8 // ผคส.8 // ผอ.กตน.)

27,115,029 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2548 18/12/61 598

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

5,329,861 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2544 18/12/61 594

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคส.3 // ผอ.กตน.)

534,449 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2543 17/12/61 593

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.15 // ผคป.พังงา // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.)

76,883,126 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2542 17/12/61 592

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.พญ. // ผสญ.3 // ผอ.กตน.)

46,556,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2538 17/12/61 588

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคบ.โคกกระเทียม // ผอ.กตน.)

57,988,990 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2496 12/12/61 569

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.)

12,340,065 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2494 12/12/61 567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผอ.กตน.)

3,190,700 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2491 12/12/61 566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.)

16,404,874 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2490 12/12/61 565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน.)

-7,647,134 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2474 11/12/61 553

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

2,077,323 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2461 07/12/61 542

ค่าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

287,877 ดาวน์โหลดเอกสาร
2378 30/11/61 477

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

8,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2377 30/11/61 476

โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2373 30/11/61 473

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

1,183,264 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2348 27/11/61 459

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.10 // ผอ.กตน.)

1,460,140 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2337 27/11/61 451

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.16 // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

49,970,450 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2309 23/11/61 430 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 124,685,760 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2308 23/11/61 429 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) -295,807,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร  
2272 19/11/61 404 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.) 17,194,552 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2246 16/11/61 389 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) 2,677,984 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2179 09/11/61 335 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 2,472,000 ดาวน์โหลดเอกสาร    
2067 05/11/61 236 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.10 11 13 14 // ผอพก. // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.ปราณบุรี // ผคส.ชป.11 13 // ผอ.กตน.) 781,513,760 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2063 02/11/61 232 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.14 15 // ผอ.พก. // ผคป.กระบี่ // ผสก.15 // ผคส.ชป.14 // ผอ.กตน.) 93,244,580 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2062 05/11/61 231

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.5 7 8 // ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.เลย // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.หนองคาย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคบ.ลำตะคอง // ผคส.ชป.8 // ผสก.5 //ผศร.ภูพาน // ผสญ.3 // ผอ.กตน.)

329,254,237 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2061 02/11/61 230 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผอ.พก. // ผคบ.นครนายก // ผคส.9 // ผอ.กตน.) 100,031,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2060 05/11/61 229 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.2 3 // ผอ.พก. // ผคป.เชียงราย // ผคป.ลำปาง // ผคป.นครสวรรค์ // ผคส.3 10 // ผอ.กตน.) 133,689,677 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2050 02/11/61 224 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.กตน.) 102,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2047 02/11/61 221 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผอ.พก. // ผสก.9 // ผอ.กตน.) 4,600,267.57 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2046 02/11/61 220 โครงการการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก่ (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) -4,600,267.57 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2035 30/10/61 210 ค่าปรับปรุงพนังกั้นน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคบ.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.) 23,539,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2034 30/10/61 209 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.3 // ผคบ.พิจิตร // ผอ.กตน.) 23,813,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1996 25/10/61 187 คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (ผส.ชป.17 // ผคส.17 // ผอ.กตน.) 727,890 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1994 26/10/61 184 อาคารบังคับน้ำบ้านกลลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 19,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1993 25/10/61 183 อาคารบังคับน้ำบ้านกลลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 19,338,140 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1953 24/10/61 153 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ, ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.) 3,341,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1937 23/10/61 145 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1875 19/09/61 117 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผส.ชป.6 7 // ผอ.พก. // ผคป.อุดรธานี // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.หนองคาย // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีกลาง // สพญ.8 // ผสก.6 // ผสก.7 // ผคส.ชป.7 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1863 19/09/61 105 โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ผส.ชป.9 // ผอ.พก. // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผสก.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1835 22/09/61 79 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (ผส.ชป.1 4 // ผอ.พก. // ผสก.2 // ผสก.10 // ผคส.ชป.1 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร