แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สงป. 302)
----> โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (สงป. 302/1)
----> โครงการขนาดใหญ่การบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (สงป. 302/1)
----> โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว (สงป. 302/1)
----> โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้ชายแดน (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (สงป. 302/1)


กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

แก้ไขครั้งที่ 3

1696 28/09/61 3124 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผอ.งบ. // ผส.คก. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1663 28/09/61 3088 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคส.ชป.11 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1646 28/09/61 3078 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.บางพลวง // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1613 26/09/61 3051 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผอ.อส. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1612 26/09/61 3050 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.อส. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1610 26/19/61 3048 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1598 27/09/61 3037 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1623 28/09/61 3061 จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1577 24/09/61 3022 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคส.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1570 25/19/61 3016

โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผส.ชป.10-13 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.สระบุรี // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.เริงราง // ผคบ.มหาราช // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.บางบาล // ผคบ.นครหลวง // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.มโนรย์ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคส.ชป.10 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคส.ชป.11 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.สามชุก // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.เขื่อนเจ้าพระยา // ผคส.ชป.12 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.ราชบุรี // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.แม่กลอง // ผคบ.บางเลน // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.นครชุม // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1561 26/09/61 3007 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1550 26/09/61 3002 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.8 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ยมน่าน // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1526 24/09/61 2984 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1511 21/19/61 2971 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผส.ชป.12-13 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ท่ามะกา // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1491 21/09/61 2958 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคป.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1480 20/19/61 2949 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12 // ผคปสระบุรี // ผคส.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1471 19/19/61 2941 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1462 19/09/61 2933 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคส.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1451 18/19/61 2922 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ผักไห่ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1444 18/09/61 2916 โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.15 // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1442 18/09/61 2914 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาเกษตรภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.16 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.สงขลา // ผคป.ตรัง // ผสก.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1433 18/09/61 2907 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.8 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1419 17/09/61 2896 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12-13 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1410 17/09/61 2887 ค่าสาธารณูปโภค (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1404 17/09/61 2881 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผคป.ลำพูน // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1390 31/08/61 2872 ค่าสาธารณูปโภค (ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ผักไห่ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1384 30/08/61 2871 ค่าสาธารณูปโภค (ผส.ชป.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1344 12/09/61 2852 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12 // ผคบ.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.เริงราง // ผคบ.พลเทพ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1316 10/08/61 2830 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1307 10/09/61 2822

โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1304 10/09/61 2819 โครงการพัฒนาเกษตรภาคเหนือฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิษณุโลก // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1303 10/09/61 2818 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.จด. // ผสญ.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1259 06/09/61 2785 โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผอ.พก. // สสก.6 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1249 06/09/61 2776 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1220 04/09/61 2761 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1218 04/09/61 2759 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1198 04/09/61 2746 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -851,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1169 31/08/61 2722 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1168 31/08/61 2721 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1151 31/08/61 2710 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 14,604,746 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1039 30/08/61 2700 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -3,287.07 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1066 23/08/61 2561 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.4 // ผคส.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -17,598 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1036 21/08/61 2638 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,301,238.19 ดาวน์โหลดเอกสาร  
940 16/08/61 2578 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -749,040 ดาวน์โหลดเอกสาร  
867 10/08/61 2523 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.) โอนกลับ -546,260 ดาวน์โหลดเอกสาร  
822 07/08/61 2506 โครงการบริหารจัดการฯ, โครงการเพิ่มผลผลิตฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผคป.ตรัง // ผคส.16 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
806 06/08/61 2496 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล // ผอ.กตน.) โอนกลับ -314,600 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
805 06/08/61 2495 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-367,092

ดาวน์โหลดเอกสาร
804 06/08/61 2494 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผอ.กตน.) โอนกลับ -3,311,282 ดาวน์โหลดเอกสาร
663 20/07/61 2411 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.)

1,846,097.82

ดาวน์โหลดเอกสาร
620 19/07/61 2381 โครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่(พิเศษขนาดใหญ่) (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) 128,132,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
599 17/07/61 2368 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-238,499.09

ดาวน์โหลดเอกสาร
596 17/07/61 2367 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,342,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
566 13/07/61 2347 โครงเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ, โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร
535 10/07/61 2318 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.) 1,149,480 ดาวน์โหลดเอกสาร
527 10/07/61 2310 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-580,475

ดาวน์โหลดเอกสาร
502 06/07/61 2292 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.) 1,524,402 ดาวน์โหลดเอกสาร
441 29/06/61 2256 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคบ.ห้วยโมง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,595,260

ดาวน์โหลดเอกสาร
428 29/06/61 2248 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -127,568.49 ดาวน์โหลดเอกสาร
354 19/06/61 2197 โครงการพัฒนาเกตรแปลงใหญ่ฯ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคส.10 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-10,751,998.03

ดาวน์โหลดเอกสาร
352 19/06/61 2195 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -6,024,822.20 ดาวน์โหลดเอกสาร
1590 11/06/61 2165 โครงเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.)

7,566,095

ดาวน์โหลดเอกสาร
1587 11/06/61 2162 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -22,155,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1528 06/06/61 2103 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

3,645,974

ดาวน์โหลดเอกสาร
1505 04/06/61 2081 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผอ.กตน.) 15,965,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1500 01/06/61 2076 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-302,824.41

ดาวน์โหลดเอกสาร
1493 31/05/61 2071 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.) 31,826,737 ดาวน์โหลดเอกสาร
1491 31/05/61 2069 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.)

11,834,700

ดาวน์โหลดเอกสาร
1480 31/05/61 2058 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.จด. // ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผจจ.17 // ผอ.กตน.) 13,166,007 ดาวน์โหลดเอกสาร
1470 31/05/61 2048 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-6,293,614

ดาวน์โหลดเอกสาร
1468 28/05/61 2046 โครงการพัฒนาผลผลิตข้าว (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) 16,168,346 ดาวน์โหลดเอกสาร
1464 28/04/61 2042 โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) 41,303,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1451 25/05/61 2029 โครงการพัฒนาสังคมฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 127,720,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1450 25/05/61 2028 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-3,672,725

ดาวน์โหลดเอกสาร
1449 25/05/61 2027 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 11,500,613 ดาวน์โหลดเอกสาร
1427 24/05/61 2005 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,000,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
1426 24/05/61 2004 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ, โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1415 23/04/61 1995 โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) 13,183,884 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1410 23/05/61 1990 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) 4,627,830 ดาวน์โหลดเอกสาร
1402 22/05/61 1984 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-9,828,205.22

ดาวน์โหลดเอกสาร
1395 22/05/61 1977 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -14,296,608 ดาวน์โหลดเอกสาร
1394 22/05/61 1976 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.)

7,400,120

ดาวน์โหลดเอกสาร
1391 21/05/61 1973 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.) 513,929 ดาวน์โหลดเอกสาร
1389 21/05/61 1971 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผอ.กตน.)

4,593,300

ดาวน์โหลดเอกสาร
1373 18/05/61 1957 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผอ.กตน.) 5,901,450 ดาวน์โหลดเอกสาร
1364 16/05/61 1948 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.)

70,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
1316 08/05/61 1904 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-3,137,800

ดาวน์โหลดเอกสาร
1306 07/05/61 1894 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผคส.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,995,016.84 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1305 07/05/61 1893 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.)

16,367,400

ดาวน์โหลดเอกสาร
1294 04/05/61 1882 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพิ้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) 1,968,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1282 04/05/61 1870 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-242,621.86

ดาวน์โหลดเอกสาร
1259 03/05/61 1846 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผอ.กตน.) 260,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1258 03/05/61 1845 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-260,100

ดาวน์โหลดเอกสาร
1254 03/05/61 1841 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ, โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผอ.พก. // ผสก.4 // ผสก.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -19,529,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1239 03/05/61 1826 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.)

7,653,900

ดาวน์โหลดเอกสาร
1209 07/05/61 1801 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่, โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตฯ (ผส.ชป.10 // ผส.ชป.15 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.) 4,584,324.56 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1205 30/04/61 1797 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.จด. // ผจจ.11 // ผจจ.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-9,537,724

ดาวน์โหลดเอกสาร
1160 24/04/61 1759 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) 13,265,451 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1117 23/04/61 1728 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

590,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
1116 23/04/61 1727 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -3,507,831.23 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1083 11/04/61 1701 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.)

1,000,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
1036 05/04/61 1666 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 2,475,465 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
985 02/04/61 1621 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

3,948,300

ดาวน์โหลดเอกสาร
984 03/04/61 1620 โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ำมันฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,073,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
975 30/03/61 1611 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.)

18,828,400

ดาวน์โหลดเอกสาร
971 30/03/61 1607 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.จด. // ผจจ.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-4,542,004

ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
954 29/03/61 1595 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.พญ. // ผสญ.8 // ผอ.กตน.) 133,280,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
947 29/03/61 1588 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผอ.กตน.) 29,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
907 28/03/61 1558 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

1,333,940

ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
901 28/03/61 1552 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -14,792,183.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
900 28/03/61 1551 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,219,877.30

ดาวน์โหลดเอกสาร
894 27/03/61 1545 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผอ.กตน.)

30,589,996

ดาวน์โหลดเอกสาร
851 23/03/61 1507 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.) 15,171,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
850 23/03/61 1506 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-347,545

ดาวน์โหลดเอกสาร
837 22/03/61 1493 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผอ.กตน.) 5,757,912.46 ดาวน์โหลดเอกสาร
835 22/03/61 1491 โครงการพัฒนาเกตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

54,873,965

ดาวน์โหลดเอกสาร
834 22/03/61 1490 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.)

34,300,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
829 22/03/61 1485 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,456,152 ดาวน์โหลดเอกสาร
818 21/03/61 1474 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคส.10 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,422,078.20

ดาวน์โหลดเอกสาร
817 21/03/61 1473 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,853,747.16 ดาวน์โหลดเอกสาร
779 20/03/61 1454 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.เลย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,160,064.61

ดาวน์โหลดเอกสาร
773 20/03/61 1448 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -9,138,671 ดาวน์โหลดเอกสาร
747 16/03/61 1423 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.) 18,313,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
740 16/03/61 1419 โครงการพัฒาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ -3,674,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
715 14/03/61 1396 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคส.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -615,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
698 12/03/61 1382 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 7,039,710 ดาวน์โหลดเอกสาร
694 12/03/61 1378 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ / โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
680 09/03/61 1369 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) 1,389,470 ดาวน์โหลดเอกสาร
670 09/03/61 1359 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.) 629,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
622 06/03/61 1333 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.สุโขทัย / /ผคบ.ยมน่าน / /ผคส.3 // ผอ.กตน.) 34,194,905 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
621 06/03/61 1332 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -28,390,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
594 05/03/61 1307 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.) 82,400,850 ดาวน์โหลดเอกสาร
587 05/03/61 1305 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคส.3 // ผอ.กตน.) 16,043,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
586 05/03/61 1304 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ (ผส.คก. // ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 5,525,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
585 05/03/61 1303 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -5,525,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
583 05/03/61 1301 โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.กตน.) 556,659,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
571 02/03/61 1293 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผอ.กตน.) 56,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
570 02/03/61 1292 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -56,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
565 02/03/61 1287 โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) 631,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
561 02/03/61 1283 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผคส.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,351,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
540 28/02/61 1262 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -797,962.76 ดาวน์โหลดเอกสาร
527 26/02/61 1248 โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่, โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
526 26/02/61 1248 โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่, โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
525 26/02/61 1247 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,627,510

ดาวน์โหลดเอกสาร
493 23/02/61 1237 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุดรธานี // ผคส.5 // ผคบ.กุมภวาปี // ผอ.กตน.) 105,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
492 23/02/61 1236 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -105,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
491 23/02/61 1235 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // คป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,709,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
483 23/02/61 1228 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผอ.กตน.) 25,521,855 ดาวน์โหลดเอกสาร
482 23/02/61 1227 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคส.10 // ผอ.กตน.) 3,290,720 ดาวน์โหลดเอกสาร
481 23/02/61 1226 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // คป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผอ.กตน.) 525,250 ดาวน์โหลดเอกสาร
480 23/02/61 1225 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.) 217,005 ดาวน์โหลดเอกสาร
479 23/02/61 1224 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -217,005 ดาวน์โหลดเอกสาร
472 23/02/61 1218 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.4 // ผคส.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -4,962,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
465 22/02/61 1211 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผอ.กตน.) 8,243,672 ดาวน์โหลดเอกสาร
440 19/02/61 1189 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) 75,562 ดาวน์โหลดเอกสาร
439 19/02/61 1188 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,254,572 ดาวน์โหลดเอกสาร
437 19/02/61 1186 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผอ.กตน.) 251,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
436 19/02/61 1185 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -251,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
432 19/02/61 1181 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) 2,115,532 ดาวน์โหลดเอกสาร
430 20/02/61 1179 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -8,497,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
417 19/02/61 1170 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 4,109,717 ดาวน์โหลดเอกสาร
416 19/02/61 1169 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.จด. // ผจจ.12 // ผอ.กตน.) 28,910,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
415 19/02/61 1168 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.จด. // ผจจ.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -28,910,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
414 19/02/61 1167 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผอ.กตน.) 8,137,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
413 19/02/61 1166 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 5,241,526 ดาวน์โหลดเอกสาร
410 19/02/61 1163 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผอ.กตน.) 25,884,245 ดาวน์โหลดเอกสาร
400 20/02/61 1153 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) 711,865 ดาวน์โหลดเอกสาร
397 20/02/61 1150 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-4,500,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
390 16/02/61 1143 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

22,351,470

ดาวน์โหลดเอกสาร
369 16/02/61 1124 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.จด. // ผจจ.13 // ผอ.กตน.)

10,287,099

ดาวน์โหลดเอกสาร
363 14/02/61 1122 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.)

2,470,988

ดาวน์โหลดเอกสาร
362 14/02/61 1121 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.4 // ผคส.4 // ผอ.กตน.)

3,723,814

ดาวน์โหลดเอกสาร
339 12/02/61 1100 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน.)

2,013,865

ดาวน์โหลดเอกสาร
331 12/02/61 1092 โครงการบริหารจัดการน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

37,605,300

ดาวน์โหลดเอกสาร
330 12/02/61 1091 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.)

3,713,436

ดาวน์โหลดเอกสาร
293 06/02/61 1066 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,500,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
264 02/02/61 1046 โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าฯ (ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

17,000,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
261 02/02/61 1043 โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-6,494,150

ดาวน์โหลดเอกสาร
254 02/02/61 1036 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน.)

134,200

ดาวน์โหลดเอกสาร
253 02/02/61 1035 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-134,200

ดาวน์โหลดเอกสาร
246 01/02/61 1030 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

569,680

ดาวน์โหลดเอกสาร
221 29/01/61 1007 โครงการพัฒนาและส่งเสริมฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.)

35,251,200

ดาวน์โหลดเอกสาร
195 26/01/61 988 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.)

17,365,023

ดาวน์โหลดเอกสาร
186 25/01/61 980 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน.)

3,193,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
185 26/01/61 979 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผอ.กตน.)

34,861,160

ดาวน์โหลดเอกสาร
183 25/01/61 977 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.) 11,896,500 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
182 24/01/61 976 โครงการพัฒนาและส่งเสริมฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.)

32,496,500

ดาวน์โหลดเอกสาร
169 23/01/61 964 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) 921,952 ดาวน์โหลดเอกสาร
150 19/01/61 946 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.)

813,603

ดาวน์โหลดเอกสาร
140 18/01/61 936 โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) 9,614,150 ดาวน์โหลดเอกสาร
139 18/01/61 935 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

17,036,935

ดาวน์โหลดเอกสาร
138 18/01/61 934 โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ฯ (ผส.ชป.9 // ผคส.9 // ผอ.กตน.) 124,282,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
134 17/01/61 930 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.)

5,076,885

ดาวน์โหลดเอกสาร
133 17/01/61 929 โครงการพัฒนาและส่งเสริมฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.) 24,439,677 ดาวน์โหลดเอกสาร
129 17/01/61 927 โครงการพัฒนาและส่งเสริมฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.ระนอง // ผอ.กตน.)

1,267,497

ดาวน์โหลดเอกสาร
128 17/01/61 926 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.กตน.) 5,002,889 ดาวน์โหลดเอกสาร
127 17/01/61 925 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผอ.กตน.)

2,329,500

ดาวน์โหลดเอกสาร
107 16/01/61 907 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผอ.กตน.) 11,825,365 ดาวน์โหลดเอกสาร
106 16/01/61 906 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.)

1,021,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
105 16/01/61 905 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,021,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
94 15/01/61 894 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.)

781,851

ดาวน์โหลดเอกสาร
91 15/01/61 891 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองคาย // ผอ.กตน.) 8,021,193 ดาวน์โหลดเอกสาร
88 15/01/61 888 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.)

19,598,718

ดาวน์โหลดเอกสาร
87 15/01/61 887 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผอ.กตน.) 69,578,916 ดาวน์โหลดเอกสาร
86 15/01/61 886 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.จด. // ผจจ.6 // ผอ.กตน.)

7,099,198

ดาวน์โหลดเอกสาร
85 15/01/61 885 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.กตน.) 627,116 ดาวน์โหลดเอกสาร
84 15/01/61 884 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผอ.กตน.)

25,434,532

ดาวน์โหลดเอกสาร
58 10/01/61 860 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคส.9 // ผอ.กตน.) 30,190,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
57 10/01/61 859 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคส.9 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-34,300,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
18 04/01/61 821 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.10 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.กตน.) 17,363,740 ดาวน์โหลดเอกสาร
12 03/01/61 815 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-6,630,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
10 03/01/61 813 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) 26,872,579 ดาวน์โหลดเอกสาร
9 03/01/61 812 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.)

25,823,100

ดาวน์โหลดเอกสาร
8 03/01/61 811 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.) 4,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
7 03/01/61 810 โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.) 31,949,620 ดาวน์โหลดเอกสาร
6 03/01/61 809 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 14,662,943 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 03/01/61 808 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฯ (ผส.ชป.16 // ผคส.16 // ผอ.กตน.) 5,273,601 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 03/01/61 807 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.สระบุรี // ผคส.10 // ผอ.กตน.) 68,600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3 03/01/61 806 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.มหาสารคาม // ผอ.กตน.) 23,355,734 ดาวน์โหลดเอกสาร
4015 28/12/60 795 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯลฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.กุมภวาปี // ผอ.กตน.) 835,997 ดาวน์โหลดเอกสาร
4014 28/12/60 794 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) 42,343,886 ดาวน์โหลดเอกสาร
4011 28/12/60 791 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 8,414,070 ดาวน์โหลดเอกสาร
4002 27/12/60 782 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.) 3,920,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4001 27/12/60 781 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชฯ (ผส.ชป.15 // ผอ.กตน.) 136,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
4000 27/12/60 780 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -860,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3980 26/12/60 760 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) 3,539,490 ดาวน์โหลดเอกสาร
3969 25/12/60 751 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5//ผคป.หนองบัวลำภู// ผอ.กตน.) 15,383,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3946 25/12/60 734 โครงการพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผศร.ห้วยฮ่องไค้ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -4,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3945 25/12/60 733 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) 68,268,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
3936 25/12/60 726 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -26,215,650 ดาวน์โหลดเอกสาร
3935 22/12/60 725 โครงการพัฒนาและส่งเสริมฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 27,013,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
3934 22/12/60 724 โครงการพัฒนาและส่งเสริมฯ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -26,124,190 ดาวน์โหลดเอกสาร
3931 21/12/60 721 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ ( ผคส.9 // ผอ.กตน.) 34,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3908 20/12/60 698 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) 1,575,980 ดาวน์โหลดเอกสาร
3907 20/12/60 697 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.เลย // ผอ.กตน.) 3,027,265 ดาวน์โหลดเอกสาร
3900 19/12/60 690 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ ( ผคส.9 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -34,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3890 15/12/60 680 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา / /ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) 3,680,843 ดาวน์โหลดเอกสาร
3889 15/12/60 679 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.) 6,058,651 ดาวน์โหลดเอกสาร
3868 13/12/60 658 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.หนองบัวลำภู // ผคส.5 // ผอ.กตน.) 807,455 ดาวน์โหลดเอกสาร
3841 08/12/60 638 ค่าโครงการพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ (ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผอ.กตน.) โอนกลับ -29,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3840 04/12/60 637 ค่าโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.) 3,995,270 ดาวน์โหลดเอกสาร
3840 04/12/60 624 ค่าโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.กตน.) 3,995,270 ดาวน์โหลดเอกสาร
3826 06/12/60 623 ค่าโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) 1,192,406 ดาวน์โหลดเอกสาร
3816 04/12/60 613 ค่าโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 39,178,185 ดาวน์โหลดเอกสาร
3815 04/12/60 612 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) 3,264,965 ดาวน์โหลดเอกสาร
3812 04/12/60 609 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 26,503,814 ดาวน์โหลดเอกสาร
3812 04/12/60 606 ค่าโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) 13,870,740 ดาวน์โหลดเอกสาร
3796 30/11/60 595 ค่าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคใต้ชายแดน (ผส.ชป.17 // ผคส.17 // ผอ.กตน.) 20,958,795 ดาวน์โหลดเอกสาร
3790 29/11/60 589 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.) 5,188,182 ดาวน์โหลดเอกสาร
3789 29/11/60 588 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) 2,016,199 ดาวน์โหลดเอกสาร
3772 28/11/60 571 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผคส.5 // ผอ.กตน.) 4,553,860 ดาวน์โหลดเอกสาร
3756 25/11/60 555 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) 15,760,160 ดาวน์โหลดเอกสาร
3755 25/11/60 554 ค่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 15,071,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3750 24/11/60 549 ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.) 20,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3749 24/11/60 548 ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -20,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3747 24/11/60 546 ค่าปรับปรุงทำนบดินฯ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ 7,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3730 22/11/60 530 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.จด. // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผจจ.13 // ผอ.กตน.) 14,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3729 22/11/60 529 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคส.5 // ผอ.กตน.) 32,373,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3725 22/11/60 525 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผอ.กตน.) 4,466,142 ดาวน์โหลดเอกสาร
3721 21/11/60 521 ค่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (ผส.ชป.15 // ผคส.15 // ผอ.กตน.) 26,697,190 ดาวน์โหลดเอกสาร
3700 17/11/60 500 ค่าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.) 1,648,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3697 17/11/60 497 ค่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) 111,937,030 ดาวน์โหลดเอกสาร
3696 17/11/60 496 ค่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -139,013,461 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685 16/11/60 485 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 17,956,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3684 16/11/60 484 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 17,606,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676 15/11/60 476 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.) 29,011,690 ดาวน์โหลดเอกสาร
3675 15/11/60 475 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผอ.กตน.) 31,825,033 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674 15/11/60 474 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -32,740,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
3671 15/11/60 471 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.) 17,294,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3659 14/11/60 459 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.นครราชสีมา // ผจจ.17 // ผอ.กตน.) 24,213,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
3639 13/11/60 440 ค่าโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.) 35,328,580 ดาวน์โหลดเอกสาร
3629 13/11/60 430 ค่าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ (ผส.จด. // ผจจ.12 // ผอ.กตน.) 15,075,126 ดาวน์โหลดเอกสาร
3625 13/11/60 428 ค่าโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.12 // ผคส.12 // ผอ.กตน.) 2,210,179 ดาวน์โหลดเอกสาร
3619 10/11/60 422 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.จด. // ผจจ.12 // ผอ.กตน.) 13,720,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3618 10/11/60 421 ค่าโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผคป.ลำพูน // ผอ.กตน.) 18,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3617 10/11/60 420 ค่าโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผคป.ลำพูน // ผอ.กตน.) โอนกลับ -18,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3544 06/11/60 349 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) 1,610,250 ดาวน์โหลดเอกสาร
3543 06/11/60 348 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,610,250 ดาวน์โหลดเอกสาร
3533 06/11/60 338 ค่าโครงการพัฒนาฯ (ผส.ชป.10, 15 // ผคป.สระบุรี // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผอ.กตน.) ตารมแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3518 03/11/60 326 ค่าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ, ฯลฯ (ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3517 03/11/60 325 ค่าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -ตารมแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3514 03/11/60 322 ค่าโครงการพัฒนาฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ, ฯลฯ (ผส.ชป.2, 5, 9 // ผคป.เลย // ผคป.บึงกาฬ // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคส.4, 5, 9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3501 03/11/60 309 ค่าโครงการพัฒนาฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ, ฯลฯ (ผส.ชป.5, 10, 12, 14-15, 17 // ผคป.หนองคาย // ผคป.ระนอง // ฯลฯ) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3487 02/11/60 300 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน.) 29,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3486 02/11/60 299 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) โอนกลับ -29,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3482 02/11/60 295 ค่าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.) 9,374,190 ดาวน์โหลดเอกสาร
3477 01/11/60 290 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 122,854,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3476 01/11/60 289 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผจจ.12 // ผอ.กตน.) 28,910,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3475 01/11/60 288 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผจจ.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -28,910,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3474 01/11/60 287 ค่าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ชีบน // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3471 01/11/60 285 ค่าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ, จัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3456 31/10/60 270 ค่าจัดหาแหล่งน้ำฯ, พัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผอ.พก. // ผสก.4 // ผสก.7 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3408 30/10/60 229 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน.) 9,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3406 30/10/60 227 ค่าโครงจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.) 88,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3405 30/10/60 226 ค่าโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ, จัดหาแหล่งน้ำฯ, พัฒนาภาคตะวันออกฯ (ผส.ชป.5 // ผคส.9 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน.) 10,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3404 30/10/60 225 ค่าโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผคป.ลำปาง // ผอ.กตน.) 51,940,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3403 30/10/60 224 ค่าโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคป.ลำพูน // ผสร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล // ผอ.กตน.) 94,620,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3243 16/10/60 72 ค่าประตูระบายน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผอ.กตน.) 861,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3242 16/10/60 71 ค่าประตูระบายน้ำฯ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -861,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3218 11/10/60 48 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มผลผลิตฯ, โครงการพัฒนาและส่งเสริมฯ, โครงการบริหารจัดการน้ำ, โครงการเพิ่มศักยภาพฯ, โครงการจัดหาหล่น้ำฯ, โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ, โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (ผส.ชป.2, 5-8, 10, 15 // ผคป.น่าน // ผคป.เลย // ฯลฯ) 1,130,121,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3185 10/10/60 15 ค่าใช้จ่ายฝายคลองปลักโหนดฯ (ผคส.16) 26,460,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร