แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302)
----> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302/1)

นร 0718/20413 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในลักษณะบูรณาการ


เลขโอน [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไข ครั้งที่ 1

แก้ไข ครั้งที่ 2

2018 23/04/62 2214 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฯ (ผส.ชป.8 // ผคบ.มูลบน // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -25.80 ดาวน์โหลดเอกสาร
2017 23/04/62 2213 ปรับปรุงสะพานคอนกรีต ฯ (ผส.ชป.2 // ผคบ.กิ่งลม-กิ่วคอหมา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -152,570 ดาวน์โหลดเอกสาร
1998 22/04/62 2200 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.8 // ผคบ.มูลบน // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 31,780 ดาวน์โหลดเอกสาร
1982 19/04/62 2193 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บอ. // ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 8,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1976 19/04/62 2187 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.ปทุมธานี  // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.อยุธยา// ผคป.นครปฐม // ผคป.ฉะเชิงเทรา  // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระพิมล
// ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.พระยาบรรลือ  // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.กตน.)
84,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1975 19/04/62 2186 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 84,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1960 23/04/62 2179 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 84,600 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1921 11/04/62 2155 ค่าสาธารณูปโภค (ผคป.ราชบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.มูลกลาง // ผคส.8 // ผสก.6 // ผส.บอ. // ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา // ทน.3 บอ.) 656,405 ดาวน์โหลดเอกสาร
1920 11/04/62 2154 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1867 09/04/62 2126 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,119,177 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1866 09/04/62 2125 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 494,590 ดาวน์โหลดเอกสาร
1863 09/04/62 2122 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บอ. // ผอ.งบ.  // ผอ.กตน.) โอนกลับ 57,164.47 ดาวน์โหลดเอกสาร
1850 09/04/62 2109 ค่าสาธารณูปโภค (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์) 50,113,943 ดาวน์โหลดเอกสาร
1849 09/04/62 2108 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.พก. // ผส.บก. // ผส.บอ. // ผอ.กตน. // ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา // ผคป.พังงา // ผสก.2 // ทน.3 บอ.) 635,421 ดาวน์โหลดเอกสาร
1823 09/04/62 2093 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 1,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1806 04/04/62 2083 ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ผส.พญ. // ผสญ.2 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 228,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1771 02/04/62 2072 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.) โอนกลับ 58,199 ดาวน์โหลดเอกสาร
1789 03/04/62 2071 ค่าสาธารณูปโภค (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 205,440 ดาวน์โหลดเอกสาร
1771 02/04/62 2060 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฯ (ผส.ชป.8 // ผคบ.มูลบน // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -2.20 ดาวน์โหลดเอกสาร
1766 02/04/62 2055 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 158,140 ดาวน์โหลดเอกสาร
1762 01/04/62 2051 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 201,480 ดาวน์โหลดเอกสาร
1723 29/03/62 2016 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร // ผอ.กตน. // ฝปบ.บอ.) 498,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
1716 29/03/62 2011 บำรุงรักษา (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -40 ดาวน์โหลดเอกสาร
1715 29/03/62 2010 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง.) โอนกลับ 836,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
1713 29/03/62 2008 บำรุงรักษา (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -4,226,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1688 28/03/62 1989 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,206,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1685 27/03/62 1987 บริหารการส่งน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1682 27/03/62 1984 ค่าจ้างเหมาบริการงานบริการอื่นๆ (ผส.จด. // ผอ.กตน. // ผจจ.12) 58,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1677 27/03/62 1979 ซ่อมแซมใหญ่รถแทรกเตอร์, ยานพาหนะ (ผส.ชป.6 // ผส.คก. // ผบค.3 คก. // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -386,781 ดาวน์โหลดเอกสาร
1653 26/03/62 1958 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผส.ผญ. // ผส.ชป.1 // ผสญ.12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 712,674 ดาวน์โหลดเอกสาร
1652 26/03/62 1957 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (ผอ.พช. // ผส.วพ. // ผคป.นนทบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 894,492 ดาวน์โหลดเอกสาร
1647 26/03/62 1955 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บก. // ผอ.งบ.  // ผอ.กตน.) โอนกลับ 5,967.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
1642 26/03/62 1950 ปรับปรุงระบบปะปา (ผส.ชป.15 // ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.กตน. //ผปบ.บอ.) 1,378,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1624 25/03/62 1936 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 124,450 ดาวน์โหลดเอกสาร
1621 25/03/62 1934 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคป.ชลบุรี // ผบค.4 บค. // ฝบท.ผง.) โอนกลับ 34,500 ดาวน์โหลดเอกสาร

1593

25/03/62 1916

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ (ผส.ชป.6 // ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

-1,475.98 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1619 25/03/62 1906 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.9 // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -2,020,727.50 ดาวน์โหลดเอกสาร

1618

25/03/62 1905 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค, ไฟฟ้า, ปะปา ฯ

(ผส.ชป.3, 8, 13 // ผคป.พิษณุโลก, สุรินทร์ // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.)

3,391,831 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1533 21/03/62 1890 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.สช. // ผส.บค. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.9 // ผคบ.นเรศวร // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.โก-ลก // ผคป.ตรัง // ผสก.4 // ผสก.16 // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง) 1,322,241 ดาวน์โหลดเอกสาร
1534 21/03/62 1878 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.6 // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -276.003 ดาวน์โหลดเอกสาร
1533 21/03/62 1877 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.สช. // ผส.บค. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.9 // ผคบ.นเรศวร // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.โก-ลก // ผคป.ตรัง // ผสก.4 // ผสก.16 // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง) 1,322,241 ดาวน์โหลดเอกสาร
1517 20/03/62 1864

กำจัดวัชพืชคลองไผ่ (ผส.คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

-149.90 ดาวน์โหลดเอกสาร
1511 20/03/62 1862

ระบบไฟฟ้าและประปาภายในหัวงานประตูระบายน้ำปากจาบ (ผส.ชป.6 // ผคบ.ชีบน // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

-9,624 ดาวน์โหลดเอกสาร
1510 20/03/62 1861

บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ (ผส.ชป.3 // ผคบ.ท่าบัว // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

-162.70 ดาวน์โหลดเอกสาร
1506 20/03/62 1857 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ
(ผส.ชป.1 – 17 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำปาง // ผคป.พิจิตร // ผคป.สุโขทัย  // ผคป.สกลนคร // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.อำนาจเจริญ  // ผคป.บุรีรัมย์  // ผคป.ระยอง // ผคป.ลพบุรี  // ผคป.ฉะเชิงเทรา  // ผคป.อ่างทอง  // ผคป.พัทลุง // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.นครศรีธรรมราช  // ผคป.ยะลา // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.ท่าบัว // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ลำปาว  // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ปากพนังบน // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
380,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1505 20/03/62 1856 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 380,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1504 20/03/62 1855 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 279,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
1478 18/03/62 1836 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ.  // ผอ.กตน.) โอนกลับ 56,584.23 ดาวน์โหลดเอกสาร
1482 18/03/62 1838 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.7 // ผคบ.น้ำก่ำ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 1,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1474 18/03/62 1832 ปรับปรุงอาคารสะพานรถยนต์ // บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -9,193.99 ดาวน์โหลดเอกสาร
1450 15/03/62 1818 กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม (ผส.ชป.2 // ผบค.1 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -2,434.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
1428 14/03/62 1801 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ผส.ชป.5 // ผคป.บึงกาฬ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ 461,922 ดาวน์โหลดเอกสาร
1427 14/03/62 1800 บำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.16, 17 // ผส.บอ. // ผคป.สงขลา, ตรัง, พัทลุง, สตูล, นราธิวาส,ยะลา, ปัตตานี // ผคบ.ท่าเชียด, ระโนด-กระแสสินธุ์, บางนรา, โก-ลก,ปัตตานี // ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง // ทน.1 บอ. ทน.2 บอ. ทน.3 บอ. ทน.4 บอ. ทน.5 บอ. ทน.6 บอ. ทน.7 บอ. ทน.8 บอ. ทน.9 บอ. ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 8,251,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
1425 14/03/62 1799 บำรุงรักษาหัวงาน ฯ (ผส.ชป.13, 14, 15 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 22,781,890 ดาวน์โหลดเอกสาร
1421 14/03/62 1795 โครงการการจัดการน้ำชลประทาน (ผส.ชป.9, 10, 11, 12 // ผคป.ชลบุรี, ตราด, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, จันทบุรี, นครนายก, ลพบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบูรณ์, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี // ผคบ.นครนายก, ประแสร์, บางพลวง, คลองสียัด, ขุนด่านปราการชล, บางปะกง, นฤบดินทรจินดา, คลองหลวงรัชชโลทร, มโนรมย์, ช่องแค, โคกกะเทียม, เริงราง, มหาราช, ป่าสักใต้, คลองเพรียว-เสาไห้, นครหลวง, บางบาล, ป่าสักชลสิทธิ์, รังสิตเหนือ, รังสิตใต้, ชลหารพิจิตร, พระองค์ไชยานุชิต, เจ้าเจ็ด-บางยี่หน, พระยาบรรลือ, พระพิมล, ภาษีเจริญ, พลเทพ, ท่าโบสถ์, สามชุก, ดอนเจดีย์, โพธิ์พระยา, บรมธาตุ, ชัณสูตร, ยางมณี, ผักไห่, กระเสียว, เจ้าพระยา, ทับเสลา, // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 37,602,050 ดาวน์โหลดเอกสาร
1420 14/03/62 1794 โครงการการจัดการน้ำชลประทาน (ผส.ชป.5, 6, 7, 8 // ผคป.เลย, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ชัยภูมิ, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร, นครพนม // ผคบ.กุมภวาปี, น้ำอูน, ห้วยโมง, ห้วยหลวง, ลำปาว, เสียวใหญ่, พรม-เชิญ, ชีบน, ชีกลาง, โดมน้อย, ชีล่างและเซบายล่าง, น้ำก่ำ // ผศร.ภูพาน // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 35,455,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
1419 14/03/62 1793 โครงการการจัดการน้ำชลประทาน (ผส.ชป.1, 2, 3, 4 // ผคป.เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์, แพร่, กำแพงเพชร, ตาก // ผคบ.แม่แตง, แม่กวงอุดมธารา, แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล, แม่วัง, แม่ลาว, กิ่วลม-กิ่วคอหมา, นเรศวร, พลายชุมพล, ดงเศรษฐี, ท่าบัว, แควน้อยบำรุงแดน, แม่ยม, สุโขทัย, ท่อทองแดง // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 33,876,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1411 13/03/62 1787 ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.15 // ผคบ.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ 2,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1410 13/03/62 1786 ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) 3,204,663 ดาวน์โหลดเอกสาร
1405 13/03/62 1781 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 56,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1346 11/03/62 1738 ค่าสาธารณูปโภค (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์) 64,293,258 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1298 08/03/62 1706 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ (ผส.ชป.3 // ผคบ.พลายชุมพล // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1268 08/03/62 1699 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคส.1 // ฝบท.ผง.) 510,516 ดาวน์โหลดเอกสาร
1267 08/03/62 1698 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคบ.มโนรมย์) โอนกลับ 632,175 ดาวน์โหลดเอกสาร
1244 07/03/62 1678 ค่าจ้างเหมาฯ (ผส.พญ. // ผสญ.13 // ผอ.กตน.) 274,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
1242 07/03/62 1676 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.4 // ผคบ.สุโขทัย // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1229 06/03/62 1671 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผคบ.4 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1226 06/03/62 1668 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า, บำรุงรักษาหัวงานและทางลำเลียงใหญ่ ฯ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.มูลบน // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1219 06/03/62 1662 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน(ผส.ชป.3  // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 30,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1218 06/03/62 1661 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ผอ.สช.  // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 30,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1214 06/03/62 1657 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.6 // ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 506,030 ดาวน์โหลดเอกสาร
1213 06/03/62 1656 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 120,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1212 06/03/62 1655 ค่าจ้างเหมาฯ (ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.พรม-เชิญ // ผอ.กตน.) 1,412,019 ดาวน์โหลดเอกสาร
1186 05/03/62 1649 ปรับปรุงสะพานรถยนต์คลองระบายน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1181 05/03/62 1644 ค่าจ้างเหมาฯ (ผส.บค. // ผอ.ปพ. // ผส.วพ. // ลนก. // ผอ.พด. // ผอ.ทส. // ผอ.สช. // ผส.อส. // ผส.บก. // ผส.จด. // ผส.บอ. // ผส.พญ. // ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง.) 5,708,719 ดาวน์โหลดเอกสาร
1180 05/03/62 1643 ค่าจ้างเหมาฯ (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์) 129,561,830 ดาวน์โหลดเอกสาร
1172 07/03/62 1638 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.13  // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา. // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 212,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
1171 07/03/62 1637 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช.  // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 212,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
1151 04/03/62 1617 ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะ, รถแทรกเตอร์ (ผส.คก. // ผบค.5 คก. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1136 01/03/62 1616 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง.) 432,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
1100 28/02/62 1585 ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร (ไตรมาสที่ 3-4) (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.พด. // ผอ.ทส. // ผส.คก. // ผส.จด. // ผส.บอ. // ผส.สธ. // ผส.บค. // ผส.ชป.12 // ผอ.กตน.) 5,471,985 ดาวน์โหลดเอกสาร
1099 28/02/62 1584 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,223,120 ดาวน์โหลดเอกสาร
1097 28/02/62 1582 ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.8 // ผคบ.หัวนา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1082 27/02/62 1567 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.1 // ผคป.พิจิตร // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ 217,772 ดาวน์โหลดเอกสาร
1080 27/02/62 1565 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1071 27/02/62 1564 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.12 // ผคป.ระยอง // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) 1,209,830 ดาวน์โหลดเอกสาร
1051 26/02/62 1547 ค่ากำจัดวัชพืช (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1041 26/02/62 1541 ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผอ.กตน.) 492,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1042 26/02/62 1516 ค่ากำจัดวัชพืช, ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.1 5 6 16 // ผส.คก. // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.กุมภวาปี // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.หนองคาย // ผคบ.6 คก. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
982 22/02/62 1502 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 144,400 ดาวน์โหลดเอกสาร