แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302)
----> แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สงป. 302/1)

นร 0718/20413 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในลักษณะบูรณาการ


เลขโอน [2001-2500] [1501-2000] [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]
/ /

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

4181 21/08/62 3809 บำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.15 // ผปน.บอ. // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) 4,481,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4180 21/08/62 3808 บำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.15 // ผปน.บอ. // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -4,481,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4176 21/08/62 3804 บำรุงรักษา ฯ กำจัดวัชพืช ฯ บริหารการส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผคบ.นเรศวร // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,412.66 ดาวน์โหลดเอกสาร
4175 21/08/62 3803 บริหารการส่งน้ำ ฯ บำรุงรักษา ฯ กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.11 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.อุดรธานี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผบค.3 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,949.47 ดาวน์โหลดเอกสาร
4153 20/08/62 3786 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -93.95 ดาวน์โหลดเอกสาร
4152 20/08/62 3785 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ลนก. // ผอ.กตน.) 143,771 ดาวน์โหลดเอกสาร
4147 19/08/62 3782 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก  // ผคบ.พลายชุมพล // ผอ.กตน.) โอนกลับ -0.85 ดาวน์โหลดเอกสาร
4146 19/08/62 3781 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.) 4,815 ดาวน์โหลดเอกสาร
4144 19/08/62 3779 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 66,820 ดาวน์โหลดเอกสาร
4143 19/08/62 3778 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.1 // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.กตน.) 43,392 ดาวน์โหลดเอกสาร
4140 19/08/62 3774 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -89,513.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
4135 19/08/62 3772 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.15 // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -57,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
4137 19/08/62 3771 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.6 // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 240,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4135 19/08/62 3769 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.พญ. // ผสญ.7 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -47,025 ดาวน์โหลดเอกสาร
4134 19/08/62 3768 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ลนก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -3,430 ดาวน์โหลดเอกสาร
4133 19/08/62 3767 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.9 // ผคบ.บางปะกง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -145 ดาวน์โหลดเอกสาร
4132 19/08/62 3766 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.) 311,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4119 16/08/62 3755 ซ่อมแซมที่ทำการและห้องประชุม (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผอ.กตน.) 3,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4115 16/08/62 3751 ค่าซ่อมแซม ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.) 4,307,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4107 16/08/62 3744

ปรับปรุง ฯ บำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.12 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-19,273.01

ดาวน์โหลดเอกสาร
4106 16/08/62 3743 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ผส.จด. // ผจจ.6 // ผอ.สช. // ผอ.งบ.  // ผอ.กตน.) 56,583 ดาวน์โหลดเอกสาร
4105 16/08/62 3742 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ผส.จด. // ผจจ.1 // ผจจ.3 // ผจจ.24  // ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -56,583 ดาวน์โหลดเอกสาร
4100 15/08/62 3737 ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 2,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4082 15/08/62 3724 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผบค.7 คก // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,626.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
4061 14/08/62 3723 ค่าซ่อมแซม ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.)

2,800,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
4050 14/08/62 3712 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 20,973 ดาวน์โหลดเอกสาร
4047 14/08/62 3709 บำรงรักษา ฯ (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.9 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,590.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
4033 13/08/62 3701 ค่าซ่อมแซม (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.) 4,924,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4026 13/08/62 3694 โครงการพัฒนาข้อมูลโครงการ (ผอ.ทส. // ผอ.กตน.) 3,991,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
4009 09/08/62 3681 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (ผส.พญ. // ผสญ.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -52,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
4008 09/08/62 3680 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.พญ. // ผสญ.10 // ผอ.กตน.) 144,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4000 08/08/62 3674 ค่าซ่อมแซม ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3999 08/08/62 3673 ค่าซ่อมแซม ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 3,250,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3998 08/08/62 3672 ค่าซ่อมแซม ฯ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.กตน.) 29,909,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3997 08/08/62 3671 ค่าซ่อมแซม ฯ (ผส.ชป.9, 12 // ผคป.ระยอง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผสจ.26 // ผอ.กตน.) 4,489,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3995 08/08/62 3669 บำรุงรักษา ฯ // บริหารการส่งน้ำ ฯ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

89,600

ดาวน์โหลดเอกสาร
3988 08/08/62 3662 ค่าซ่อมแซม, โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ผส.ชป.9 // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.) 3,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3987 08/08/62 3661 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 69,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3984 07/08/62 3658 บำรุงรักษา ฯ // บริหารการส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.8, 13 // ผคป.กาญจนบุรี, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ // ผคบ.มูลบน, หัวนา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-555,617.51

ดาวน์โหลดเอกสาร
3980 07/08/62 3656 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -78,112 ดาวน์โหลดเอกสาร
3979 07/08/62 3655 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

41,800

ดาวน์โหลดเอกสาร
3977 07/08/62 3653 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรปราการ  ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) โอนกล ับ

-400

ดาวน์โหลดเอกสาร
3975 07/08/62 3651 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -13,762.80 ดาวน์โหลดเอกสาร
3974 07/08/62 3650 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน(ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)

160,000

ดาวน์โหลดเอกสาร
3973 07/08/62 3649 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -160,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3962 06/08/62 3642 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

312,500

ดาวน์โหลดเอกสาร
3952 06/08/62 3634 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -7,547.05 ดาวน์โหลดเอกสาร
3949 06/08/62 3632 บำรุงรักษา ฯ บริหารการส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.4 // ผส.ชป.10 // ผคป.สุโชทัย // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.สุโขทัย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-6,647.67

ดาวน์โหลดเอกสาร
3937 05/08/62 3628 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผบค.3 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,319.80 ดาวน์โหลดเอกสาร
3934 05/08/62 3625 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-62,848.67

ดาวน์โหลดเอกสาร
3933 05/08/62 3624 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3926 05/08/62 3616 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.จด. // ผจจ.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

166,900

ดาวน์โหลดเอกสาร
3922 05/08/62 3612 ค่าสาธารณูปโภค (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์)

49,875,335

ดาวน์โหลดเอกสาร
3919 05/08/62 3609 สะพานข้ามคลอง ฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-89,556.48

ดาวน์โหลดเอกสาร
3909 02/08/62 3604 บำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.17 // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 3,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3900 02/08/62 3598 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว  ผอ.สช. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-10,910

ดาวน์โหลดเอกสาร
3897 02/08/62 3595 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว  // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,302 ดาวน์โหลดเอกสาร
3896 02/08/62 3594 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคส.4 // ผอ.สช.  // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,300

ดาวน์โหลดเอกสาร
3819 31/07/62 3571 ระบบกล้องวงจรปิด ฯ ปรับปรุงระบบ ฯ ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือ ฯ (ผส.ชป.6. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -1,644,372 ดาวน์โหลดเอกสาร
3818 31/07/62 3570 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 128,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3817 31/07/62 3569 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 253,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3594 30/07/62 3481 อาคารระบายน้ำ ฯ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3593 30/07/62 3480 ค่าซ่อมแซม ฯ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3592 30/07/62 3479 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายจัดสรรน้ำ, ซ่อมแซมโรงจอดรถ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3591 30/07/62 3478

ค่าซ่อมแซมฯ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3786 30/07/62 3456 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.12  // ผคป.สุโขทัย // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 2,800,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
3527 30/07/62 3455 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,800,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
3526 30/07/62 3454 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 487,050 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3492 26/07/62 3429 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ๆ (ผส.ชป.10 // ผคบ.มโนรมย์. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -1,849 ดาวน์โหลดเอกสาร
3485 25/07/62 3427 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.1 // ผบค.1 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -632,123 ดาวน์โหลดเอกสาร
3484 25/07/62 3426 บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ (ผส.ชป.15 // ผปน.บอ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 4,481,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3472 24/07/62 3415 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 320,650 ดาวน์โหลดเอกสาร
3470 24/07/62 3413 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.13 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -242,780 ดาวน์โหลดเอกสาร
3458 24/07/62 3404 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 23,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3440 23/07/62 3387 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -17,599 ดาวน์โหลดเอกสาร
3420 22/07/62 3374 บริหารการส่งน้ำ ฯ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฯ (ผส.ชป.9 // ผส.ชป.12 // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.สามชุก // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) -32,393.31 ดาวน์โหลดเอกสาร
3372 19/07/62 3041 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 433,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3318 18/07/62 3026 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.ลำพูน // ผอ.กตน.) 21,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3342 15/07/62 3019 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.11 // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -194,175 ดาวน์โหลดเอกสาร
3341 15/07/62 3018 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.สช.  // ผอ.กตน.) โอนกลับ -600 ดาวน์โหลดเอกสาร
3325 12/07/62 3009 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผบค.6 คก.// ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -3,459.35 ดาวน์โหลดเอกสาร
3318 12/07/62 3003 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานชลประทาน ระยะที่ 2 (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -23,496 ดาวน์โหลดเอกสาร
3317 12/07/62 3002 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -8,992 ดาวน์โหลดเอกสาร
3310 12/07/62 2995 กำจัดวัชพืช ฯ บำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.16 // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -37,442 ดาวน์โหลดเอกสาร
3309 12/07/62 2994 บำรุงรักษา ฯ บริหารการส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ชุมพร // ผคบ.ปราณบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -179,082.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
3308 12/07/62 2993 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก // ผบค.1 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -55,986.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
3307 12/07/62 2992 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก // ผอ.งบ // ผบค.6 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -18,041.80 ดาวน์โหลดเอกสาร
3306 12/07/62 2991 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก // ผบค.3 คก // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -18,356.38 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3305 12/07/62 2990 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา (ผส.ชป.9 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -2,653 ดาวน์โหลดเอกสาร
3289 11/07/62 2979 ค่าสาธารณูปโภค (ผคบ.มโนรมย์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -233,624 ดาวน์โหลดเอกสาร
3282 11/07/62 2973 ค่าสาธารณูปโภค (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -177,451 ดาวน์โหลดเอกสาร
3281 11/07/62 2972 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 157,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3265 19/07/62 2959 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 711,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3226 05/07/62 2931 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.พช. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.) 600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3225 08/07/62 2930 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผสญ.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -447,788 ดาวน์โหลดเอกสาร
3213 05/07/62 2918 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว( ผส.บค. // ผอ.พก.  // ผสก.15 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3212 05/07/62 2917 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ.  // ผอ.กตน.) โอนกลับ -15,725.92 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3209 05/07/62 2914 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -128,671 ดาวน์โหลดเอกสาร
3192 04/07/62 2899 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 247,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3180 04/07/62 2883 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(ผส.สธ.// ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 158,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
3148 02/07/62 2880 บำรุงรักษา ฯ กำจัดวัชพืช (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -1,874.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
3147 02/07/62 2879 ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -2,459.83 ดาวน์โหลดเอกสาร
3146 02/07/62 2878 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.11 // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -983,330 ดาวน์โหลดเอกสาร
3145 02/07/62 2877 กำจัดวัชพืชในเขตฝายส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.3. // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -43,019.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
3136 02/07/62 2874 ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.6 // ผคป.เลย // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -1,498,114.47 ดาวน์โหลดเอกสาร
3131 02/07/62 2869 ค่าสาธารณูปโภค (ผศร.ภูพาน // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน.) 222,899.16 ดาวน์โหลดเอกสาร
3130 02/07/62 2868 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.พญ.  // ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผสญ.11 // ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,017,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3100 02/07/62 2861 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.อุดรธานี // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) 52,802 ดาวน์โหลดเอกสาร
3121 02/07/62 2860 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บอ. // ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3100 01/07/62 2849 ค่าสาธารณูปโภค (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์) 43,200,459 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3098 01/07/62 2847 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -6,406.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
3073 28/06/62 2832 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 191,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
3066 28/06/62 2826 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 120,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3057 27/06/62 2819 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -97,956 ดาวน์โหลดเอกสาร
3056 27/06/62 2818 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 526,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3055 27/06/62 2817 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฯ (ผส.ชป.10 // ผคบ.เพชรบูรณ์ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -415,942.00 ดาวน์โหลดเอกสาร
3054 27/06/62 2816 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผคบ.7 คก. // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -12,220.80 ดาวน์โหลดเอกสาร
3052 27/06/62 2814 บริหารการส่งน้ำ ฯ // บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฯ (ผส.ชป.12 // ผคบ.ทับเสลา, บรมธาตุ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -567,338.06 ดาวน์โหลดเอกสาร
3060 28/06/62 2811 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.7 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.17 // ผคป.เชียงราย  // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ชัยนาท  // ผคป.ยะลา  // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 46,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3059 28/06/62 2810 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 46,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3034 27/06/62 2805 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3033 27/06/62 2804 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 660 ดาวน์โหลดเอกสาร
3022 26/06/62 2794 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคป.ยะลา // ทน.7 บอ.) โอนกลับ -327,257 ดาวน์โหลดเอกสาร
3010 25/06/62 2788 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผศร.ปากพนัง // ผอ.กตน.) 2,910,212 ดาวน์โหลดเอกสาร
2914 19/06/62 2721 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 51,720 ดาวน์โหลดเอกสาร
2911 19/06/62 2719 บำรุงรักษา ฯ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผคป.นราธิวาส // ผบค.โก-ลก // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -216,842.24 ดาวน์โหลดเอกสาร
2909 19/06/62 2717 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ลนก. // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 619,190 ดาวน์โหลดเอกสาร
2894 18/06/62 2700 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน.) 410,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2873 18/06/62 2694 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.นครปฐม // ผคป.พังงา // ผอ.กตน.) โอนกลับ -27,358 ดาวน์โหลดเอกสาร
2872 18/06/62 2693 ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (ผศร.ปากพนัง // ผอ.กตน.) 369,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2869 17/06/62 2690 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.คก. // ผบค.2 คก. // ผบค.3 บค.// ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,361.26 ดาวน์โหลดเอกสาร
2842 17/06/62 2678 ซ่อมแซมระบบประปา ฯ (ผส.จด. // ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผจจ.33 // ผอ.กตน.) 800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2834 14/06/62 2675 งบลงทุน ฯ (ผส.จด. // ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผจจ.32 // ผอ.กตน.) 533,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2825 14/06/62 2670 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.) 189,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
2807 13/06/62 2661 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -25,538.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2796 12/06/62 2653 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฯ (ผส.ชป.15 // ผคป.ภูเก็ต // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -362,603.41 ดาวน์โหลดเอกสาร
2786 12/06/62 2645 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 44,029 ดาวน์โหลดเอกสาร
2785 12/06/62 2644 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 33,396 ดาวน์โหลดเอกสาร
2782 12/06/62 2641 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.พะเยา // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -23,255 ดาวน์โหลดเอกสาร
2781 12/06/62 2640 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) 69,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2779 12/06/62 2638 ก่อสร้างอาคารละหมาด, ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ฯ (ผส.จด. // ผส.ชป.6, 15, 17 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคป.นราธิวาส // ผจจ.13, 31, 32, 35 // ผอ.กตน.) 4,128,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2773 11/06/62 2635 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญุ่ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน. // ผปน.บอ. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -3,975.45 ดาวน์โหลดเอกสาร
2772 11/06/62 2634 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผปน.บอ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -502,497.47 ดาวน์โหลดเอกสาร
2741 10/06/62 2620 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผปน.บอ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -3,572.98 ดาวน์โหลดเอกสาร
2738 10/06/62 2618 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (ผคบ.พรม-เชิญ // ผอ.กตน.) 293,581 ดาวน์โหลดเอกสาร
2716 7/06/62 2606 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 120,200 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2715 7/06/62 2605 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 94,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2719 07/06/62 2596 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ฯ (ผส.ชป.11 // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผปน.บอ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -3,217,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2652 05/06/62 2576 บำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.10 // ผคบ.เริงราง // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -469.85 ดาวน์โหลดเอกสาร
2646 04/06/62 2571 บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ ฯ // บำรุงรักษาหัวงาน ฯ // บริหารการส่งน้ำ ฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -577.55 ดาวน์โหลดเอกสาร
2632 04/06/62 2562 ค่าสาธารณูปโภค (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์) 45,505,761 ดาวน์โหลดเอกสาร
2602 31/05/62 2543 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ32,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
2601 31/05/62 2542 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.ทส. // ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 102,710 ดาวน์โหลดเอกสาร
2554 29/05/62 2521 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ผส.จด. // ผจจ.19  // ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 3,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2545 29/05/62 2516 กำจัดวัชพืช ฯ (ผส.ชป.13 // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ-4,225.80 ดาวน์โหลดเอกสาร
2528 28/05/62 2506 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/สาธารณูปโภค ฯ (ผส.ชป.7 // ผคป.ยโสธร, มุกดาหาร // ผปบ.บอ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,500,143 ดาวน์โหลดเอกสาร
2527 28/05/62 2505 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ยมน่าน // ผคบ.นเรศวร // ผอ.กตน.) โอนกลับ 22,650 ดาวน์โหลดเอกสาร