แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เลขโอน [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไข ครั้งที่ 1

แก้ไข ครั้งที่ 2

841 14/02/62 1412 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บอ. // ผอช.ภาคกลาง // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 44,470 ดาวน์โหลดเอกสาร
840 14/02/62 1411 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.พะเยา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.) 161,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
817 14/02/62 1398 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน (ผส.วพ. // ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่  // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 9,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
802 13/02/62 1387 ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร (ผส.ชป.13 // ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
801 13/02/62 1386 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง (ผส.ชป.12 // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
800 13/02/62 1385 ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.7 // ผคบ.โดมน้อย // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
798 13/02/62 1383 ค่าตอบแทนใช้าอยและวัสดุ (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคป.อุตรดิตถ์) 1,572,366 ดาวน์โหลดเอกสาร
797 13/02/62 1382 ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ผอ.พช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,298,336 ดาวน์โหลดเอกสาร
793

13/02/62

1378 ค่ากำจัดวัชพืช, บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.3 // ผคบ.พลายชุมพล // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
757 11/02/62 1352 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 20,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
754 11/02/62 1349 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ป่าสักชลสิทิ์) 577,773 ดาวน์โหลดเอกสาร
753 11/02/62 1348 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
714 07/02/62 1315

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา (ผส.ชป.4 // ผส.คก. // ผบึค.4 คก. // ผอ.กตน. // ผปอ.บอ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
713 07/02/62 1314

ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.3 // ผคบ.นเรศวร // ผอ.กตน. // ผปอ.บอ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
699 07/02/62 1300

ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน. // ผปอ.บอ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
686 06/02/62 1296

ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผอ.กตน. // ผปอ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
683 06/02/62 1293

ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
681 06/02/62 1291

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.ราชบุรี // ผคบ.บางปะกง // ผอ.กตน.) โอนกลับ

29,218 ดาวน์โหลดเอกสาร
676 06/02/62 1290

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผคป.ชลบุรี // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.)

94,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
653 05/02/62 1271

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี  // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.กตน.)

10,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
652 05/02/62 1270

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระยาบรรลือ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

10,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
648 05/02/62 1267

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.)

500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
647 05/02/62 1266

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

128,520 ดาวน์โหลดเอกสาร
644 05/02/62 1263

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
632 04/02/62 1256

ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.5 6 8 11 16 // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภวาปี // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
629 04/02/62 1253

ค่าสาธารณูปโภค (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

410,880 ดาวน์โหลดเอกสาร
625 04/02/62 1249

ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
624 04/02/62 1248

ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
621 04/02/62 1245

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคบ.ภาษีเจริญ)

226,338 ดาวน์โหลดเอกสาร
620 04/02/62 1244

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

20,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
616 04/02/62 1240

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ลนก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

36,495 ดาวน์โหลดเอกสาร
611 01/02/62 1239

ค่ากำจัดวัชพืช (ผส.คก. // ผคบ.5 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
610 01/02/62 1238

ค่ากำจัดวัชพืช (ผส.คก. // ผคบ.2 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
609 01/02/62 1237

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา (ผส.ชป.17 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
608 01/02/62 1236

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา (ผส.ชป.17 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
604 01/02/62 1232

ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง (ผส.คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
587 01/02/62 1217

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง.)

878,060 ดาวน์โหลดเอกสาร
586 01/02/62 1216

ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.)

233,440 ดาวน์โหลดเอกสาร
569 31/01/62 1200

ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
568 31/01/62 1199

ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (ผส.บอ. // ผปน.บอ. //ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
567 31/01/62 1198 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
560 31/01/62 1191 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัวงาน, ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
559 31/01/62 1190 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัวงาน, ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
542 30/01/62 1178 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.8 9 // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.มูลล่าง // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
541 30/01/62 1177 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัวงาน (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
517 29/01/62 1159 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บค. // ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,813,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
516 29/01/62 1158 ค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน (ผอ.สช. // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.) 259,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
515 29/01/62 1157 ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 152,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
511 28/01/62 1155 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 112,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
493 28/01/62 1141 ค่าสาธารณูปโภค (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/ศูนย์) 70,981,169 ดาวน์โหลดเอกสาร
486 28/01/62 1134 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 176,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
485 28/01/62 1133

เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ว่าด้วยการชลประทาน
และการระบายน้ำ (ICID) (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

146,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
458 24/01/62 1124 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ.   // ผอ.กตน.) 353,060 ดาวน์โหลดเอกสาร
457 24/01/62 1123 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.บค. // ผอ.สช.  // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 628,822 ดาวน์โหลดเอกสาร
454 24/01/62 1121 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะ (ผส.คก. // ผบค.2 คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -857,583.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
453 24/01/62 1120 ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ (ผส.คก. // ผบค.4 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -424,776 ดาวน์โหลดเอกสาร
452 24/01/62 1119 ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ (ผส.คก. // ผบค.4 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -1,429,875 ดาวน์โหลดเอกสาร
449 24/01/62 1116 ค่าสาธารณูปโภค (ผส.บอ. // ผส.สธ. // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคบ.นครนายก // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์) 1,341,532 ดาวน์โหลดเอกสาร
440 23/01/62 1109 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ, เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -7,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
439 23/01/62 1108 ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ (ผส.ชป.1 // ผบค.1 คก. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) โอนกลับ -12,447 ดาวน์โหลดเอกสาร
438 23/01/62 1107 บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (ผส.บอ. // ผปน.บอ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 6,742,160 ดาวน์โหลดเอกสาร
437 23/01/62 1106 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.2 9 14 16 // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.จันทบุรี // ผคป.สระแก้ว // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 3,795,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
436 23/01/62 1105 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา (ผส.ชป.6 17 // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 3,271,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
435 23/01/62 1104 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.7 9 // ผคป.อุลบลราชธานี // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 1,140,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
430 23/01/62 1102 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ(ผอ.พก. // ผสก.1 // ผสก.2 // ผสก.3  // ผสก.4 // ผสก.5 // ผสก.6 // ผสก.7 // ผสก.8 // ผสก.10 // ผสก.12 // ผสก.13 // ผสก.14  // ผสก.15 // ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 276,445 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
429 23/01/62 1101 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผอ.พก. // ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 276,445 ดาวน์โหลดเอกสาร
428 23/01/62 1100 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 2,867,387 ดาวน์โหลดเอกสาร
423 23/01/62 1095 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.จด. // ผคบ.มโนรมย์ // ผจจ.31 // ผอ.กตน.) 70,583 ดาวน์โหลดเอกสาร
422 23/01/62 1094 ค่าสาธารณูปโภค (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 61,266 ดาวน์โหลดเอกสาร
393 21/01/62 1076 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.กตน.) 2,028,894 ดาวน์โหลดเอกสาร
392 21/01/62 1075 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ลนก. // ผศร.ปากพนัง // ผอ.กตน.) โอนกลับ 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
391 21/01/62 1074 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) 3,890,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
375 18/01/62 1058 ค่าบำรุงรักษา ฯ (ผส.ชป.8 11 13 // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 3,165,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
374 18/01/62 1057 บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ (ผส.ชป.6 8 9 10 // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.ประแสร์ // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 4,710,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
373 18/01/62 1056 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์ในตัวเขื่อน (ผส.ชป.9 // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 15,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
372 18/01/62 1055 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.พช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ทน.9 บอ.) โอนกลับ 59,490 ดาวน์โหลดเอกสาร
367 18/01/62 1051 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.พญ. // ผสญ.1 // ผสญ.3 // ผสญ.4  // ผสญ.5 // ผสญ.6 // ผสญ.7 // ผสญ.8 // ผสญ.10 // ผสญ.11 // ผอ.สช. //ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 276,445 ดาวน์โหลดเอกสาร
366 18/01/62 1050 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.สช. // ผอ.งบ.  // ผอ.กตน.) โอนกลับ 276,445 ดาวน์โหลดเอกสาร
360 18/01/62 1044 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง  // ผคป.สงขลา // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคบ.ท่าเชียด // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์
// ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
663,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
359 18/01/62 1043 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.15  // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคป.กระบี่ // ผคป.พังงา // ผคป.ภูเก็ต  // ผคบ.ปากพนังบน // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 658,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
358 18/01/62 1042 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.14  // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ชุมพร // ผคป.ระนอง // ผคบ.เพชรบุรี  // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 427,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
357 18/01/62 1041 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.13  // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.ราชบุรี // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคป.สุพรรณบุรี
// ผคบ.สองพี่น้อง // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.กำแพงแสน  // ผคบ.นครชุม // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.บางเลน // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
1,405,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
356 18/01/62 1040 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี  // ผคป.ยะลา // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.ปัตตานี // ผคบ.โก-ลก // ผคบ.บางนรา // ผอ.สช.    // ผอ.กตน.) 416,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
355 18/01/62 1039 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท  // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าพระยา 
// ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.สามชุก // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา  // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ทับเสลา  // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
1,199,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
354 18/01/62 1038 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี  // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.ฉะเชิงเทรา
// ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.นครปฐม // ผคบ.เจ้าเจ็ดบางยี่หน // ผคบ.พระยาบรรลือ  // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.ชลหารพิจิตร  // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
1,407,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
353 18/01/62 1037 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี  // ผคป.สระบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.ชัยนาท
// ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.โคกกะเทียม  // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.มหาราช // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.ป่าสักใต้  // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.บางบาล // ผอ.สช. // ผอ.กตน. )
1,043,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
352 18/01/62 1036 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ(ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำนางรอง  // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.มูลล่าง // ผคบ.หัวนา // ผคบ.ลำแชะ // ผอ.สช.  // ผอ.กตน.) 1,910,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
351 18/01/62 1035 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.7  // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.นครพนม // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อำนาจเจริญ
// ผคบ.โดมน้อย // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
1,520,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
350 18/01/62 1034 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น  // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.หนองหวาย // ผคบ.ลำปาว 
// ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคบ.ชีบน // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
1,310,680 ดาวน์โหลดเอกสาร
349 18/01/62 1033 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี  // ผคป.หนองคาย // ผคป.เลย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.สกลนคร // ผคป.บึงกาฬ
// ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ห้วยโมง // ผคบ.ฝายกุมภวาปี // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
1,095,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
348 18/01/62 1032 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.4  // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.สุโขทัย // ผคป.แพร่ // ผคบ.แม่ยม // ผคบ.สุโขทัย // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.สช. // ผอ.กตน. ) 525,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
347 18/01/62 1031 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.3  // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.อุตรดิตภ์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.พิจิตร // ผคบ.นเรศวร
// ผคบ.พลายชุมพล // ผคบ.แควน้อย // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคบ.ท่าบัว // ผคบ.ยมน่าน  // ผคบ.ผาจุก // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
653,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
346 18/01/62 1030 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง  // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคป.น่าน // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคบ.แม่วัง
// ผคบ.แม่ลาว // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
360,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
344 18/01/62 1029 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำพูน // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด
// ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.สช. // ผอ.กตน.)
388,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
343 18/01/62 1028 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.บอ. // ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,323,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
342 18/01/62 1027 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 4,246,080 ดาวน์โหลดเอกสาร
331 18/01/62 1024 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ผส.จด. // ผจจ.1 // ผจจ.2 // ผจจ.5 // ผจจ.8-13 // ผจจ.15 // ผจจ.17-20 // ผจจ.22-24 // ผจจ.26-27 // ผจจ.29-35 // ผอ.สช.  // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 3,343,160 ดาวน์โหลดเอกสาร
330 18/01/62 1023 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ผอ.สช. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 156,840 ดาวน์โหลดเอกสาร
329 17/01/62 1022 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.บก. // ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผคบ.มโนรมย์) 507,885 ดาวน์โหลดเอกสาร
325 17/01/62 1018 บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (ผส.บอ. // ผปน.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผปบ.บอ.) 156,260 ดาวน์โหลดเอกสาร
323 17/01/62 1016 ค่าสาธารณูปโภค (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 410,880 ดาวน์โหลดเอกสาร
320 17/01/62 1015 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 295,786 ดาวน์โหลดเอกสาร
319 17/01/62 1014 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง.) โอนกลับ 350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
308 17/01/62 1008 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ(ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด  // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) ) โอนกลับ 28,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
307 17/01/62 1007

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี  // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ระยอง
// ผคป.ตราด // ผคป.สระแก้ว // ผคบ.นครนายก // ผคบ.บางพลวง // ผคบ.บางปะกง  // ผคบ.คลองสียัด // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.สช.  // ผอ.กตน. )

1,332,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
306 17/01/62 1006 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช //  ผคป.กระบี่ //  ผคป.พังงา //  ผคป.สุราษฎร์ธานี  // ผคบ.นครศรีธรรมราช //ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 320,600 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
305 17/01/62 1005 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผคป.ระนอง // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคส.14 // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 33,100 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
304 17/01/62 1004 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคส.12  // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 59,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
303 17/01/62 1003 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคส.10  // ผอ.สช. // ผอ.กตน. ) 6,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
302 17/01/62 1002 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา  // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ชลบุรี // ผคส.9 // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 2,783,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
301 17/01/62 1001 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ผส.ชป.8 //ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.มูลกลาง // ผคบ.มูลล่าง // ผอ.สช. // ผอ.กตน.) 99,800 ดาวน์โหลดเอกสาร