เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

รหัสงบประมาณ

รายการ

จำนวน
เงินรวม(บาท)

ดาวน์โหลด

แก้ไขครังที่ 1

แก้ไขครังที่ 2

5349 19/08/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.7. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,287,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5333 16/08/62 622600 งบลงทุน (ผคส.11 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,032,286.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
5246 14/08/62 622600 งบลงทุน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 11,250 ดาวน์โหลดเอกสาร
5218 09/08/62 622600 งบลงทุน (ผคส.11 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,695,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5217 09/08/62 622600 งบลงทุน (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5216 09/08/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.17 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,509,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
5160 08/08/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.14 // ผส.ชป.15 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,408,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
5135 08/08/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 279,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
5006 05/08/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ลำแซะ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 10,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
4967 05/08/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ป่าสักใต้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,358,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
4912 31/07/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,369,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
4886 25/07/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.นครปฐม // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,250,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4867 25/07/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,449,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
4719 19/07/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.เริงราง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,260,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4677 18/07/62 622600 งบลงทุน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 37,450 ดาวน์โหลดเอกสาร
4571 11/07/62 622600 งบลงทุน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 846,750 ดาวน์โหลดเอกสาร
4418 05/07/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 15,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
4406 04/07/62 622600 งบลงทุน (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,239,969.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
4283 28/06/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.พลเทพ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 62,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
4276 28/06/62 622600 งบลงทุน (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 65,122 ดาวน์โหลดเอกสาร
4239 27/06/62 622600 งบลงทุน (ผคป.นครพนม // ผคบ. คลองหลวงรัชชโลทร, โก-ลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,640,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
4140 26/06/62 622600 งบดำเนินงาน (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
4138 26/06/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคบ. รังสิตใต้, เพชรบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,530,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
4017 18/06/62 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.มุกดาหาร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 137,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3947 14/06/62 622600 งบลงทุน ฯ (ผส.ชป.7 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 135,2000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3946 14/06/62 622600 งบดำเนินงาน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 40,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3907 12/06/62 622600 ครุภัณฑ์ ฯ (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 310,550 ดาวน์โหลดเอกสาร
3800 10/06/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.17 // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 84,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
3799 10/06/62 622600 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ (ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผคบ.เริงราง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 848,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3781 07/06/62 622600 ค่าครุภัณฑ์ (ผคบ.แม่วัง // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 188,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3711 05/06/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 67,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
3710 05/06/62 622600 งบดำเนินงาน (ผอ.งบ. // ผงช.ผง. // ฝบท.ผง.) 130,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686 05/06/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สระแก้ว // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 170,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3649 30/05/62 622600 งบดำเนินงาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง. // ฝบท.ผง.) 140,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3648 30/05/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 12,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3604 29/05/62 622600 งบลงทุน (ผคป.มุกดาหาร // ผคบ.มโนรมย์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 725,850 ดาวน์โหลดเอกสาร
3604 29/05/62 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 499,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
3603 29/05/62 622600 งบดำเนินงาน (ผอ.กตน. // ฝบท.ผง. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 79,100 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3497 23/05/62 622600 ค่าครุภัณฑ์ (ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 712,299 ดาวน์โหลดเอกสาร
3497 23/05/62 622600 ค่าครุภัณฑ์ (ผคบ.ผาจุก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 369,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3451 22/05/62 622600 ค่าครุภัณฑ์ (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 712,299 ดาวน์โหลดเอกสาร
3451 22/05/62 622600 ค่าครุภัณฑ์ (ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 90,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
3451 17/05/62 622600 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ผคป.กระบี่ // ผอ.ผง. // ผงช.ผง.) 32,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3371 17/05/62 622600 รถผสมคอนกรีต ขนาด 6 คิว (ผสก.4 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,189,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3370 17/05/62 622600 รถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (ผส.คก. // ผบค.4 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,040,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3356 17/05/62 622600 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 20,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3356 17/05/62 622600 ค่าเครื่องพิมพ์แบบระบบมัลติฟังก์ชั่น (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 498,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3356 17/05/62 622600 ค่าครุภัณฑ์ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3279 15/05/62 622600 งบลงทุน (ผคป.บึงกาฬ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 813,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3279 15/05/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,040,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3233 13/05/62 622600 งบบุคลากร (ผคป.ขอนแก่น // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 82,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3232 13/05/62 622600 งบลงทุน (ผคป.กาฬสินธุ์, อำนาจเจริญ // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,116,000.01 ดาวน์โหลดเอกสาร
3152 07/05/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.5 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3138 07/05/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 170,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3088 01/05/62 622600 งบลงทุน (ผคป.ภูเก็ต // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 120,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
3088 01/05/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.5 คก. // ผบค.6 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 16,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3038 01/05/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.2 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 11,180,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3003 26/04/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.แม่แตง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 53,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
2943 24/04/62 622600 งบลงทุน (ผคป.ตราด // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา, โพธิ์พระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 159,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
2864 19/04/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 930,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2864 19/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2863 19/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผบค.6 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 22,572,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
2819 18/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.4 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,960,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2819 18/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผคป.ระนอง // ผคบ.ปากพนังบน // ผบค.4 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 12,538,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2819 18/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 143,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2791 11/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.1 คก. // ผบค.3 คก. // ผคบ.นเรศวร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 22,534,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2791 11/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.1 คก. // ผบค.2 คก. // ผบค.3 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 30,520,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2737 10/04/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.หนองหวาย // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 55,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2737 10/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 8,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2683 05/04/62 622600 งบลงทุน (ผคป.มุกดาหาร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 432,850 ดาวน์โหลดเอกสาร
2678 05/04/62 622600 งบลงทุน (ผคป.บึงกาฬ // ผคบ.ลำนางรอง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 331,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2678 05/04/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,759,080 ดาวน์โหลดเอกสาร
2637 04/04/62 622600 งบลงทุน (ผคป.ลพบุรี // ผคบ.เสียวใหญ่, นครปฐม // ผบค.5 คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 46,159,980 ดาวน์โหลดเอกสาร
2637 04/04/62 622600 งบลงทุน (ผคป.บุรีรัมย์, ภูเก็ต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,720,080 ดาวน์โหลดเอกสาร
2551 01/04/62 622600 งบลงทุน (ผคป.เลย // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 237,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
2551 01/04/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สุราษฎร์ธานี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 444,150 ดาวน์โหลดเอกสาร
2550 01/04/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.แม่ลาว, แม่กลอง, โก-ลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,410,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2549 01/04/62 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.ภูเก็ต, สุราษฏร์ธานี, ตรัง, พัทลุง // ผคบ.เพชรบุรี, ปราณบุรี, ปากพนังบน, ท่าเชียด, โก-ลก, // ผอ.งบ. // ผงช.ผง. // ฝบท.ผง.) 40,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2549 01/04/62 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.ราชบุรี // ผคบ.สามชุก, ชัณสูตร, บรมธาตุ, พลเททพ, ท่าโบสถ์, โพธิ์พระยา, กระเสียว, ผักไห่, ยางมณี, เจ้าพระยา, ดำเนินสะดวก, แม่กลอง, นครปฐม // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.// ฝบท.ผง.) 66,450 ดาวน์โหลดเอกสาร
2549 01/04/62 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.ชลบุรี, สระแก้ว, เพชรบูรณ์ // ผคบ.ประแสร์, มโนรมย์,ภาษีเจริญ, พระองค์ไชยานุชิต, ชลหารพิจิตร, รังสิตเหนือ, รังสิตใต้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง. // ฝบท.ผง.) 42,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2549 01/04/62 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.สุโขทัย, แพร่, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน, ลำตะคอง, ลำพระเพลิง, ลำปลายมาศ, // ผอ.งบ. // ผงช.ผง. // ฝบท.ผง.) 51,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2549 01/04/62 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.5, 6 // ผคป.อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ, นครพนม, มุกดาหาร // ผคบ.แม่กวง, แม่แตง, แม่แฝก-แม่งัด, กิ่วลม-กิ่วคอหมา, แม่วัง, แม่ลาว // ผอ.งบ. // ผงช.ผง. // ฝบท.ผง.) 63,550 ดาวน์โหลดเอกสาร
2461 28/03/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,908,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2449 28/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ลำตะคอง, ผักไห่, มโนรมย์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,921,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
2437 28/03/62 622600 งบดำเนินงาน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 2,514,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2407 27/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.มหาสารคาม,ระนอง // ผคบ.นเรศวร, น้ำอูน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 362,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
2380 26/03/62 622600 งบดำเนินงาน (ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 27,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
2365 26/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สกลนคร, สระแก้ว // ผคบ.ช่องแค // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 734,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2365 26/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.15 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 59,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
2282 22/03/62 622600 งบดำเนินงาน (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง // ผงช.ผง.) 85,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2280 22/03/62 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.ขอนแก่น // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 48,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2279 22/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ผาจุก, ชีบน, เสียวใหญ่, พระยาบรรลือ, เจ้าพระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,650,835 ดาวน์โหลดเอกสาร
2279 22/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.1 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 729,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2243 20/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.อุดรธานี, ชัยภูมิ, ราชบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 168,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
2243 20/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.ราชบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 513,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
2230 20/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.12 // ผคป.ขอนแก่น // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,315,480 ดาวน์โหลดเอกสาร
2230 20/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.ขอนแก่น // ผคป.นครพนม // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคป.ตรัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,637,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
2127 15/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 15,588,402 ดาวน์โหลดเอกสาร
2122 18/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.8, 10 // ผคป.สุโขทัย, อุดรธานี, ศรีสะเกษ // ผคบ.ท่อทองแดง, คลองเพรียว-เสาไห้, ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,760,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
2058 14/03/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.โคกกะเทียม, เจ้าพระยา, สามชุก, กระเสียว // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,105,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
2014 14/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.9 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคป.หนองคาย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ท่าเชียด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 452,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2014 14/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 505,575 ดาวน์โหลดเอกสาร
2002 14/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.เริงราง // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,008,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1950 11/03/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.คลองหลวง รัชชโลทร // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.สตูล // ผคบ.พัทลุง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,279,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
1950 11/03/62 622600 งบลงทุน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 567,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1824 07/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ลำแซะ, ป่าสักใต้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 698,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1764 25/02/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.หนองคาย // ผคบ.มูลบน // ผคป.นครนายก // ผคบ.โคกกะเทียม // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 267,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1764 05/03/62 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 450,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1764 05/03/62 622600 งบลงทุน (ผสญ.8 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 294,892 ดาวน์โหลดเอกสาร
1706 04/03/62 622600 งบลงทุน (ผสก.11 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 20,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
1706 04/03/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.รังสิตเหนือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 998,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1705 04/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.ลำแซะ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,385,580 ดาวน์โหลดเอกสาร
1705 04/03/62 622600 งบลงทุน (ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.คลองหลวงรัชชโลทร // ผคบ.ยางมณี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคป.ตรัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,788,458.30 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1689 28/02/62 622600 งบดำเนินงาน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,288 ดาวน์โหลดเอกสาร
1638 27/02/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.นครราชสีมา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 112,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1638 27/02/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.หนองหวาย // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 688,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1611 25/02/62 622600 งบลงทุน (ผคป.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.พระพิมล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 594,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1611 25/02/62 622600 งบลงทุน (ผคป.ลำปาง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 401,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1509 22/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.3 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 536,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
1433 20/02/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บึงกาฬ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,764,750 ดาวน์โหลดเอกสาร
1394   622600 งบลงทุน (สชป.3 // ผคส.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.แม่กลอง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,633,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253 13/02/62 622600 งบลงทุน (ผอ.กตน. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 412,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253 13/02/62 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 860,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253 13/02/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สกลนคร // ผคบ.กุมภวาปี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 277,950 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201

13/02/62

622600 งบลงทุน (ผส.ชป.9 // ผสญ.6 // ผศร.ภูฟ้า // ผคบ.ชีบน // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคป.สระแก้ว // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,114,630 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201 12/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 95,799,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
1121 07/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,316,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1121 07/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,288,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1047 05/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,491,700 ดาวน์โหลดเอกสาร
1047 05/02/62 622600 งบลงทุน (ผคส.1 // ผคบ.พรม-เชิญ // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,600,030 ดาวน์โหลดเอกสาร
972 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,381,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
972 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,572,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
968 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.9 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,013,740 ดาวน์โหลดเอกสาร
967 04/02/62 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,089,370 ดาวน์โหลดเอกสาร
878 31/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.1 // ผศร.ปากพนัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,768,340 ดาวน์โหลดเอกสาร
878 30/01/62 622600 งบลงทุน (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 898,158 ดาวน์โหลดเอกสาร
805 29/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,624,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
805 29/01/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,089,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
801 29/01/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.ท่องทองแดง // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,255,540 ดาวน์โหลดเอกสาร
645 23/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 45,496,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
645 23/01/62 622600 งบลงทุน (ผสญ.11 // คบ.แม่ลาว // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.พัทลุง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 5,330,919 ดาวน์โหลดเอกสาร
635 23/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,185,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
590 22/01/62 622600 งบลงทุน (ผคบ.มูลบน // ผสก.14 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 997,580 ดาวน์โหลดเอกสาร
433 16/01/62 622600 งบลงทุน (ผสญ.10 // ผสก.8 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 540,940 ดาวน์โหลดเอกสาร
345 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 5,213,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
339 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.2 // ผคป.แพร่ // ผคบ.ชีบน // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,885,650 ดาวน์โหลดเอกสาร
339 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 159,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
287 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.หัวนา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,972,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
282 14/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.นครพนม // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ระยอง // ผคป.สระแก้ว // ผคบ.พระพิมล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,424,130 ดาวน์โหลดเอกสาร
168 09/01/62 622600 งบลงทุน (ผสก.12 // ผคบ.ผาจุก // ผคป.เลย // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.มูลล่าง // ผคบ.บางพลวง // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,595,678 ดาวน์โหลดเอกสาร
136 08/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.5 // ผคบ.สุโขทัย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.นครชุม // ผคบ.สามชุก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,746,006 ดาวน์โหลดเอกสาร
136 08/01/62 622600 งบลงทุน (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 223,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
85 07/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ฝบท.ผง // ผงช.ผง.) 180,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
62 07/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,043,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
62 07/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 709,410 ดาวน์โหลดเอกสาร
9552 03/01/62 622600 งบลงทุน (ผคป.แพร่ // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคส.16 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,599,540 ดาวน์โหลดเอกสาร
9540 03/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.4 17 // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.กระบี่ // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,266,050 ดาวน์โหลดเอกสาร
9534 03/01/62 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.16 // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.สามชุก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 10,092,550 ดาวน์โหลดเอกสาร
9437 27/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.หนองคาย // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคส.13 // ผสญ.5 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 595,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
9437 27/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.บอ. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,637,930 ดาวน์โหลดเอกสาร
9316 25/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผงช.ผง.) 50,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
9350 25/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.6 // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สามชุก // ผคบ.พระพิมล // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ // ผงช.ผง.) 9,781,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
9270 21/12/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.แม่แตง // ผคป.ลำพูน // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,608,639.97 ดาวน์โหลดเอกสาร
9237 21/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.15 // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่วัง // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคป.ยโสธร // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผสก.1 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,383,880 ดาวน์โหลดเอกสาร
9237 21/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,112,646.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
9165 20/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.นครนายก // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,341,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
9164 20/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.10 13 16 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.มูลบน // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคป.สงขลา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,058,690 ดาวน์โหลดเอกสาร
9065 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.11 // ผส.ชป.15 // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,107,411 ดาวน์โหลดเอกสาร
9065 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.พก. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 162,426 ดาวน์โหลดเอกสาร
9049 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.12 // ผคป.ตราด // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.ท่าเชียด // ผศร.ปากพนัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,427,250 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
9049 13/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,191,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8961 11/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.6 // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุบลราชบุรี // ผคป.สระบุรี // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.หัวนา // ผคบ.นครนายก // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 6,427,250 ดาวน์โหลดเอกสาร
8961 11/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 198,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8922 07/12/61 622600 งบลงทุน งานโครงการฯ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,580,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8919 07/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.หนองบัวลำภู // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 634,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
8919 07/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.ปพ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 200,999.50 ดาวน์โหลดเอกสาร
8905 06/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.7 14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 4,449,543 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8905 06/12/61 622600 งบลงทุน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 604,770 ดาวน์โหลดเอกสาร
8778 04/12/61 622600 งบลงทุน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 242,290 ดาวน์โหลดเอกสาร
8778 04/12/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.ห้วยโมง // ผคบ.พลเทพ // ผสญ.13 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 864,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
8773 04/12/61 622600 งบลงทุน งานโครงการฯ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 12,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8795 03/12/61 622600 งบลงทุน (ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.ระนอง // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.น้ำอูน // ผคส.10 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,775,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8795 03/12/61 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 65,450 ดาวน์โหลดเอกสาร
8681 29/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 7,447,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
8683 29/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.10 // ผคป.ชลบุรี // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,886,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
8683 29/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 44,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
8572 27/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.บางเลน ผสญ.4 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,087,650 ดาวน์โหลดเอกสาร
8496 23/11/61 622600

งบลงทุน (ผส.ชป.15 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคส.3 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.)

790,230 ดาวน์โหลดเอกสาร
8496 23/11/61 622600 งบลงทุน (ผอ.กตน. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 41,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
8447 21/11/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 27,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8442 21/11/61 622600 งบลงทุน (ผคป.นราธิวาส // ผคบ.แม่วัง // ผสญ.12 // ผสก.3 // ผสก.13 // ผสก.15 ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 774,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
8403 19/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคป.สุรินทร์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 45,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
8402 19/11/61 622600 งบลงทุน (ผคป.ลพบุรี // ผคส.2 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 205,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
8327 16/11/61 622600 งบลงทุน (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 9,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
8327 16/11/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 346,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
8321 16/11/61 622600 งบลงทุน (ผคบ.อุบลราชธานี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 831,030 ดาวน์โหลดเอกสาร
8279 14/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 48,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8278 14/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.คลองหลวงรัชชโลทร // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,417,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
8123 12/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.แม่กลอง // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 137,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
8001 02/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผคบ.โดมน้อย // ผจจ.30 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 91,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
7987 05/11/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.9 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 192,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
7939 02/11/61 622600 งบดำเนินงาน ( ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,514,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7830 30/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผสญ.11 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่วัง // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.หนองคาย // ผคป.ชัยภูมิ // ผคส.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคส.11 // ผคบ.เพชรบุรี // ผคส.13 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 600,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7830 30/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.อุดรธานี // ผคป.หนองคาย // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.สกลนคร // ผคป.บึงกาฬ // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.ชีบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,523,100 // 126,155 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7830 30/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.สามชุก // ผคบ.ชัญสูตร // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ยรมธาตุ // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ระยอง // ผคบ.เพชรบุรี // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคบ.ปากพนังบน // ผคป.ตรัง // ผคบ.ท่าเซียด // // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,534,600 // 126,730 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7830 30/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำแซะ // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.รัรงสิตใต้ // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 2,357,500 // 117,875 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7869 30/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.มูลบน // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลล่าง // ผคป.ปทุมธานี // ผคส.13 // ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 328,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7829 30/10/61 622600 งบลงทุน (ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,896,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7691 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผจด.1-1 มด. // ผจด.2-1 มด. // ผจด.3-1 มด. // ผจด.4-1 มด. // ผจด.1-2 มด. // ผจด.2-2 มด. // ผจด.3-2 มด. // ผจด.4-2 มด. // ผจด.1-3 มด. // ผจด.3-3 มด. // ผจด.5-3 มด. // ผจด.1-4 มด. // ผจด.2-4 มด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 622,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7691 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.2 // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.หัวนา // ผคป.จันทบุรี // ผคบ.บางปะกง // ผคป.สมุทรสาคร // ผส.ชป.11 // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจงบคีรีขันธ์ // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.ท่าเซียด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 928,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผสญ.1-10 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 463,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7751 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.ผาจุก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคส.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.อุดรธานี // ผคส.5 // ผคส.6 // ผคบ.หนองหวาย // ผส.ชป.7 // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.ระนอง // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคบ.ปากพนังบน // ผคส.15 // ผคป.พัทลุง // ผคป.ปัตตานี // ผคป.ยะลา // ผคบ.บางนรา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,408,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.17 // ผคบ.โก-ลก // ผคส.17 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 240,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคส.16 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 381,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.กระบี่ // ผคป.พังงา // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 393,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ชุมพร // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 96,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคป.สมุทรสงคราม // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคบ.กำแพงแสน // ผคบ.นครชุม // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.พนมทวน // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคบ.บางเลน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 840,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.12 // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.สามชุก // ผคบบรมธาตุ // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.ดอรเจดีย์ // ผคบ.ทับเสลา // ผคส.12 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,053,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.นนทบุรี // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 333,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สระบุรี // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคบ.เริงราง // ผคบ.คลองเพียว-เสาไห้ // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.มหาราช // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.บางบาล // ผคส.10 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 637,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ชลบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.นครนายก // ผคบ.บางพลวง // ผคบ.คลองสียัด // ผคบ.คลองหลวงรัชโลทร // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคส9 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 708,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธ์ ผคส.8 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 508,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ยโสธร // ผคป.นครพนม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 189,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.ชีบน // ผคบ.พรม-เชิญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 372,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.5 //ผคป.บึงกาฬ // ผคป.เลย // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคบ.ห้วยโมง // ผคบ.กุมภวาปี // ผศร.ภูพาน // ผคส.4 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 516,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.แพร่ // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ตาก // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคบ.สุโขทัย // ผคบ.แม่ยม // ผคส.4 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 427,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผคป.ลำปาง // ผคป.น่าน // ผคป.พะเยา // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผศร.ภูฟ้า // ผคส.2 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 374,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.ชป.1 // ผคป.ลำพูน // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 324,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผสก1-16 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 746,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผจจ.1 2 7 8 9 12 15 17 19 20 22 23 27 30 32 33 35 // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 792,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผจด.2-3 มด. // ผจด.4-3 มด. // ผจด.3-4 มด. ผจด.4-4 มด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 184,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผบค.1 คก. // ผบค.2 คก. // ผบค.3คก. // ผบค.4 คก. // ผบค.5 คก. // ผบค.6 คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 330,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7691 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผส.มด. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 326,640 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7751 29/10/61 622600 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 144,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.นครพนม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 163,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.มหาสารคาม // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.หนองหวาย // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคบ.ลำปาว // ผคบ.ชีบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 413,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.5 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.เลย // ผคป.สกลนคร // ผคป.หนองบังลำภู // ผคป.หนองคาย // ผคบ.น้ำอูน // ผคบ.ห้วยหลวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 334,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.11 // ผคบ.พระพิมล // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 368,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.ช่องแค // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.เริงนาง // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.คลองเพียว-เสาไห้ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 602,160 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครนายก // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคป.สระแก้ว // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,129,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.ลำแซะ // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 588,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 97,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.นเรศวร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 192,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.2 // ผคบ.แม่ลาว // ผคบ.แม่วัง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 160,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 25/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 183,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.17 // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 40,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผคป.สตูล // ผคป.ตรัง // ผคบ.ท่าเขียด // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 161,350 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.15 // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 159,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ระนอง // ผคบ.เพชรบุรี // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 231,650 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.แม่กลอง // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 480,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
1963 24/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.12 //ผคบ.พลเทพ // ผคบ.ท่าโบสถ์ // ผคบ.สามชุก // ผคบ.บรมธาตุ // ผคบ.ชัณสูตร // ผคบ.ยางมณี // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 383,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7613 22/10/61 622600 งบลงทุน (ผคป.ชลบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 3,462,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7606 22/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ผส.ชป.17 // ผคบ.โกลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 63,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.17 // ผคบ.โกลก // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 308,200 // 15,410 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.16 //ผคป.พัทลุง // ผคป.สตูล // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.15 //ผคป.ภูเก็ต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 319,700 // 15,985 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.14 // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 319,700 // 15,985 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.13 // ผคบ.นครปฐม // ผคบ.แม่กลอง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.12 // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 650,900 // 32,545 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.11 // ผคบ.รังสิตเหนือ // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.10 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคบ.โคกกะเทียม // ผคบ.เริงราง // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 816,500 // 40,825 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ชลบุรี // ผคป.นครนายก // ผคป.ระยอง // ผคป.ตราด // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผคบ.ประแสร์ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,444,400 // 72,220 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.มูลบน // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 982,100 // 49,105 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.นครพนม // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 924,600 // 46,230 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.5 // ผคป.เลย // ผคบ.ห้วยหลวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ท่อทองแดง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง) 616,400 // 30,620 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.นเรศวร // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 462,300 // 23,115 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.2 // ผคบ.แม่วัง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 319,700 // 15,985 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 19/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.ชป.1 // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.แม่กวง // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 485,300 // 24,265 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7613 19/10/61 622600 งบดำเนินงาน, งบลงทุน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผงช.ผง.) 1,149,942 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7607 19/10/61 622600 งบดำเนินงาน (ลนก. // ผส.บก. // ผส.บค. // ผส.สธ. // ผส.คก. // ผอ.พก. // ผอ.ปพ. // ผอ.กพร. // ผอ.กตน. // ผอ.งบ. // ผบท.ผง. // ผงช.ผง.) 1,901,280 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7581 18/10/61 622600 งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ผส.มด. // ผส.สธ. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ฝบท.ผง. ผงช.ผง.) 22,479,861 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร