แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) (สงป. 302)


กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รหัสบัญชีผลผลิต/โครงการ

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

1523 24/09/61 2982 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 11,936 ดาวน์โหลดเอกสาร
1481 20/09/61 2950 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 3,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1429 18/09/61 2903 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.อส. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 8,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1413 17/09/61 2890 48005 ค่าเช่าอาคารที่พักและสำนักงานที่ทำการชั่วคราว (ผส.พญ. // ผสญ.12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 132,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1324 11/09/61 2836 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 33,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
1184 01/09/61 2732 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 146,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
1183 01/09/61 2731 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 40,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1174 31/08/61 2727 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.) 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1155 30/08/61 2711 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
860 08/08/61 2519 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.) 2,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
779 02/08/61 2476 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 12,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/715 26/07/61 2451 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 17,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
693 23/07/61 2433 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 397,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/585 17/07/61 2356 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 6,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
457 03/07/61 2267 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 33,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/375 20/06/61 2215 48005 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 322,865,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1585 11/06/61 2160 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.) 12,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1264 03/05/61 1851 48005 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 144,780 ดาวน์โหลดเอกสาร
1223 01/05/61 1810 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ผอ.พก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 27,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1216 01/05/61 1808 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 40,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1154 24/04/61 1753 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 60,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1153 24/04/61 1752 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ผอ.พก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ 18,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1109 23/04/61 1720 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 12,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
991 03/04/61 1627 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) 32,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
990 03/04/61 1626 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 9,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
977 03/04/61 1613 48005 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 152,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
891 27/03/61 1542 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.15 // ผอ.กตน.) 75,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
890 27/03/61 1541 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.) 261,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
889 27/03/61 1540 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.) 24,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
888 27/03/61 1539 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) 98,400 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
887 28/03/61 1538 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) 346,200 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
886 27/03/61 1537 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 465,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
885 27/03/61 1536 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.) 201,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
884 27/03/61 1535 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) 97,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
883 27/03/61 1534 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) 81,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
882 27/03/61 1533 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 105,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
881 27/03/61 1532 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 225,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
880 27/03/61 1531 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 156,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
879 27/03/61 1530 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 21,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
878 27/03/61 1529 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 66,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
877 27/03/61 1528 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 358,800 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
876 27/03/61 1527 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 66,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
875 27/03/61 1526 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 39,690 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
874 27/03/61 1525 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 528,600 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
873 28/03/61 1524 48005 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 322,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
819 21/03/61 1475 48005 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 17,087,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
708 14/02/61 1392 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผสญ.8 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 105,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
522 26/02/61 1244 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 2,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
338 12/02/61 1099 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 2,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
151 19/01/61 947 48005 ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 108,373 ดาวน์โหลดเอกสาร
268 02/02/61 1050 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 3,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
116 16/01/61 914 48005 ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 108,373 ดาวน์โหลดเอกสาร
3867 12/12/60 657 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 86,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3647 08/12/60 644 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.15 // ผอ.กตน.) 57,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3817 05/12/60 614 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 21,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3693 17/11/60 493 48005 ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 190,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
3688 16/11/60 488 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 197,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
3648 13/11/60 449 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 21,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3647 13/11/60 448 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3601 09/11/60 405 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) 98,400 ดาวน์โหลดเอกสาร
3600 09/11/60 404 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 57,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3556 07/11/60 360 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.15 // ผอ.กตน.) 18,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3535 06/11/60 340 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.) 24,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3411 30/10/60 302 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) 346,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
3412 30/10/60 232 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.) 201,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3411 30/10/60 231 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 586,100 ดาวน์โหลดเอกสาร
3351 24/10/60 176 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 112,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3350 24/10/60 175 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.คก // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 18,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3349 24/10/60 174 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.) 267,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3311 18/10/60 138 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 63,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3205 18/10/60 134 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) 81,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3989 17/10/60 118 48005 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 658,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3284 17/10/60 113 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.) 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3283 17/10/60 112 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3211 11/10/60 41 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 459,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3210 11/10/60 40 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) 107,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3209 11/10/60 39 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 112,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3208 11/10/60 38 48005 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 358,000 ดาวน์โหลดเอกสาร