แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) (สงป. 302)

นร 0718/20413 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในลักษณะบูรณาการ


กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

3184 04/07/62 2895 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 13,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3183 04/07/62 2894 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2931 20/06/62 2735 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) 6,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2930 20/06/62 2734 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) 7,500 ดาวน์โหลดเอกสาร
2929 20/06/62 2733 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) 28,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2928 20/06/62 2732 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พก. // ผอ.กตน.) 41,420.01 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2508 24/05/62 2491 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.กตน.) 3,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2507 24/05/62 2490 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พก. // ผอ.กตน.) 73,366.33 ดาวน์โหลดเอกสาร
2000 22/04/62 2202 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 34,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
1893 10/04/62 2134 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.) 54,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1892 10/04/62 2133 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 57,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1891 10/04/62 2132 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) 63,652.84 ดาวน์โหลดเอกสาร
1890 10/04/62 2131 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 330,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1640 26/03/62 1948 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.กตน.) 5,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1639 26/03/62 1947 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.คก. // ผอ.กตน.) 21,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
1638 26/03/62 1946 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.) 45,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
952 21/02/62 1490 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) 46,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
700 07/02/62 1301 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 302,866.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
525 29/01/62 1167 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) 222,866.68 ดาวน์โหลดเอกสาร
524 29/01/62 1166 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บอ. // ผอ.กตน.) 55,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
523 29/01/62 1165 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) 45,466.67 ดาวน์โหลดเอกสาร
522 29/01/62 1164 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.) 9,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
364 18/01/62 1048 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) 35,933.32 ดาวน์โหลดเอกสาร
363 18/01/62 1047 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 14,580,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
168 11/01/62 886 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 330,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
167 11/01/62 885 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.พด. // ผอ.กตน.) 42,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
166 11/01/62 884 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) 10,266.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2714 28/12/61 734 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.7 // ผอ.กตน.) 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2713 28/12/61 733 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) 67,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2533 14/12/61 583 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บค. // ผอ.กตน.) 42,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2532 14/12/61 582 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.พก. // ผอ.กตน.) 2,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2531 14/12/61 581 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.มด. // ผอ.กตน.) 2,833.33 ดาวน์โหลดเอกสาร
2396 03/12/61 492 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 2,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2225 13/11/61 373 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.คก. // ผอ.กตน.) 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2224 13/11/61 372 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.จด. // ผอ.กตน.) 427,200 ดาวน์โหลดเอกสาร
2111 05/11/61 266 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 1,402,300 ดาวน์โหลดเอกสาร
2006 26/10/61 190 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.6 // ผอ.กตน.) 510,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2005 26/10/61 189 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.) 810,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
2004 26/10/61 188 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.) 126,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1870 18/10/61 112 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) 196,800 ดาวน์โหลดเอกสาร
1869 18/10/61 111 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.ผง.) 84,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1868 18/10/61 110 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.) 564,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1819 16/10/61 66 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผอ.ผง.) 92,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1795 12/10/61 47 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.บอ. // ผอ.กตน.) 214,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1794 12/10/61 46 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 352,549,320 ดาวน์โหลดเอกสาร
1766 10/10/61 19 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.15 // ผอ.กตน.) 114,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1765 10/10/61 18 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.) 378,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1764 10/10/61 17 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.) 36,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1763 10/10/61 16 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 741,600 ดาวน์โหลดเอกสาร
1762 10/10/61 15 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 126,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
1761 10/10/61 14 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) 195,600 ดาวน์โหลดเอกสาร