โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

536 10/07/61 2319 ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย (ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.) 200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
471 03/07/61 2276

บรูณาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโครงการป้องกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.9-14 // ผส.ชป.16 // ผคป.ตราด // ผคป.ระยอง // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคบ.คลองสียัด // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.นครนายก // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.เริงราง // ผคบ.ชัณสูตร // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ผักไห่ // ผคบ.บางบาล(อ่างทอง) // ผคบ.มหาราช(อ่างทอง) // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคบ.บรมธาตุ // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระยาบรรลือ(นครปฐม) // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.สงขลา // ผอ.งบ. ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1312/2561 07/05/61 1900 โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.ชป.5,14//ผคป.สกลนคร/ผศร.ภูพาน//ผคป.ประจวบคีรีขันธ์//ผอ.กตน.//ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1228/2561 30/04/61 1815

ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (ผส.คก.//ผอ.กตน.//ผอ.งบ.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
607 06/03/61 1318 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ (ผส.ชป.2//ผส.คก.//ผคป.น่าน//ผอ.กตน.//ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
443 21/02/60 1192 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร (ผส.ชป.5 // ผคป.สกลนคร // ผอ.กตน. // ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
319 12/01/61 1081 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ(ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผอ.คก.. // ผอ.กตน. // ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
256 02/02/60 1038 ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการฯ (ผส.ชป.11 // ผส.คก. // ผคป.ปทุมธานี // ผอ.กตน. // ผอ.งบ.) 7,322,300 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
27 09/01/61 830 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผอ.ปพ. // ผคป.ผง.) 37,294,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
3875 14/12/60 665 ค่าโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ, โครงการบรรเทาอุทกภัยฯ, ฯลฯ (ผส.มด. // ผส.พญ. // ผส.ชป.5-6, 8, 12, 14 // ฯลฯ) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3872 13/12/60 662 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าฯ (ผส.ชป.14 // ผส.คก. // ผคป.เพชบุรี // ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3827 06/12/60 624 ค่าโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกฯ, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ (ผส.สธ. // ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3805 01/12/60 602 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ, ป้องกันฯ(ผส.ชป.9, 17 // ผคป.สระแก้ว // ผคป.ยะลา // ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3608 09/11/60 411 ระบบสารสนเทศข้อมูลฯ (ผส.ชป.8 // ผอ.งบ.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร
3573 08/11/60 378 โครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ, ปรับปรุงฯ, ฯลฯ(ผส.พญ. // ผอ.งบ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร