โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กผง

ลงวันที่

โอนครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์โหลด

แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขครั้งที่ 2

04/1987 25/10/61 180 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.// ผอ.ปพ. // ผตป.ผง.) 46,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร