แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ใบจัดสรรงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 0005 เลขที่เอกสาร 1000002330)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 0006 เลขที่เอกสาร 1000002488)

นร 0718/23123 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
นร 0718/23162 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในลักษณะบูรณาการ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน) (สงป. 301)
>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน) (สงป. 302)
----> กองทุนจัดรูปที่ดิน (สงป. 302/3)


เลขโอน [2001-2500] [1501-2000] [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รหัสบัญชี
ผลผลิต/
โครงการ

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

1693 28/09/61 3121 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1691 28/09/61 3119 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1688 28/09/61 3116 45043

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1685 28/09/61 3113 45062

โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1682 28/09/61 3110 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1680 28/09/61 3108 45043

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1678 28/09/61 3107 45026

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1674 28/09/61 3103 45052, 45054, 45036

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจัดคุณภาพน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผส.ชป.2 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13-14 // ผคป.พะเยา // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.คลองสียัด // ผคบ.บางพลวง // ผคส.9 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1670 28/09/61 3100 45053, 45028

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี (ผส.พญ. // ผส.ชป.4-6 // ผส.ชป.8-9 // ผอ.พก. // ผคป.หนองคาย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ชลบุรี // ผสก.1, 2, 4, 5 , 6, 7, 8, 15 // // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1665 28/09/61 3095 45043

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1664 28/09/61 3094 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผอ.พก. // ผสก.4 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1652 28/09/61 3084 45048

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่งมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1643 28/09/61 3075 45052, 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.พก. // ผส.ชป.3-4 // ผส.ชป.10-13 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ยมน่าน // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.ราชบุรี // ผคส.ชป.12 // ผคป.สมุทรสงคราม // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1640 27/09/61 3072 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1636 27/09/61 3069 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผคส.ชป.11 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1624 27/09/61 3062 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.5 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1614 26/09/61 3052 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1608 26/09/61 3046 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1595 26/09/61 3034 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1594 26/09/61 3033 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1587 26/09/61 3029 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1585 26/09/61 3027 45052, 45053, 45054, 45056, 45028

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี (ผส.พญ. // ผส.อส. // ผส.ชป.2 // ผส.ชป.3 // ผอ.พก. // ผส.ชป.4-5 // ผส.ชป.7-8 // ผส.ชป.13 // ผคป.ลำปาง // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ยมน่าน // ผคป.แพร่ // ผคป.นครราชสีมี // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.มูลกลาง // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผคป.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผสก.6 // ผคส.16 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1578 25/09/61 3023 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1572 25/09/61 3018 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1569 25/09/61 3015 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1547 25/09/61 2999 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคส.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1540 24/09/61 2995 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1539 24/09/61 2994 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.3-4 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1538 24/09/61 2993 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1535 24/09/61 2992 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1528 24/09/61 2986 45052, 45053, 45054, 45056, 45028

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี (ผส.พญ. // ผส.บอ. // ผส.ชป.1-3 // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.8-9 // ผส.ชป.11-12 // ผส.ชป.14 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.พิษณูโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.อุดรธานี // ผคป. บุรีรัมย์ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคป.นครนายก // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคป.สุพรรณบุรี ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.สามชุก // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1520 24/09/61 2979 45052

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุทธยา // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1519 24/09/61 2978 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1518 24/09/61 2977 45053, 45033, 45054, 45032, 45036

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1517 24/09/61 2976 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1505 21/09/61 2970 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1504 21/09/61 2969 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1503 21/09/61 2968 45052

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13 // ผคป.สมุทราสาคร // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1500 21/09/61 2965 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.บอ. // ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1490 20/09/61 2957 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1488 20/09/61 2955 45036, 45048

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1483 20/09/61 2952 45053, 45052, 45054, 45036

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.5-7 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13-14 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.หนองคาย // ผคป.ประจงบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1482 20/09/61 2951 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1469 19/09/61 2939 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1468 19/09/61 2938 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.ลำพูน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1466 19/09/61 2936 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1465 19/09/61 2935 45042, 45054

โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1464 19/09/61 2934 45052, 45054

โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1458 19/09/61 2929 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1446 18/09/61 2918 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.จด. // ผส.ชป.2 // ผส.ชป.5-6 // ผส.ชป.9-11 // ผส.ชป.13-15 // ผส.ชป.17 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน // ผคป.ชัยนาท // ผคป.ชลบุรี // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.นฤบดินทรจินดา // ผคป.ตราด // ผคป.สระแก้ว // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคป.ลพบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคป.ชุมพร // ผคป.กระบี่ // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.ลุ่มน้ำโก-ลก // ผจจ.20 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1448 18/09/61 2919 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1445 18/09/61 2917 45046

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1417 17/09/61 2894 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.6 // ผอ.พก. // ผคป..หนองคาย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผสก.3 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1416 17/09/61 2893 45052, 45053, 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.บอ. // ผส.ชป.3-4 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12-15 // ผส.ชป.17 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.พิจิตร // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.สระบุรี // ผคป.ลพบุรี // ผคป.สิงห์บุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.พังงา // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.ปัตตานี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1408 17/09/61 2885 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1383 14/09/61 2870 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1382 14/09/61 2869 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1381 14/09/61 2868 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผอ.พก. // ผคป.เชียงใหม่ // ผคส.ชป.1 // ผสก.5 // ผสก.12 // ผสก.14-15 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1371 13/09/61 2865 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.9 //ผสก.15 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1352 12/09/61 2860 45036

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1345 12/09/61 2853 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผส.ชป.14 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1335 11/09/61 2846 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคส.ชป.9 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1333 11/09/61 2844 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.16 // ผคป.พิษณุโลก // ผคปอุตรดิตถ์ // ผคบ.ยมน่าน // ผคป.ลพบุรี // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1331 11/09/61 2843 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1330 11/09/61 2842 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.นครปฐม // ผคบ.นครปฐม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1326 11/09/61 2838 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1319 10/09/61 2833 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1310 10/09/61 2825 45052, 45053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาแแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.จด. // ผส.สธ. // ผอ.พก. // ผส.ชป.3-4 // ผส.ชป.8-9 // ผส.ชป.13 // ผสก.3 // ผสก.12 // ผสก.16 // ผสจ.9 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผคป.สุโขทัย // ผคป.สระแก้ว // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1309 10/09/61 2824 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1306 10/09/61 2821 45056

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1305 10/09/61 2820 45036, 45046, 45048

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1298 10/09/61 2814 45053, 45056

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // พอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.10 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1297 10/09/61 2813 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผส.ชป.11-12 // ผอ.พก. // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผสก.8 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1296 10/09/61 2812 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1295 10/09/61 2811 45048

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1294 10/09/61 2810 45032, 45043

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1299 10/09/61 2809 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1277 07/09/61 2797 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11-12 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.อ่างทอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1271 07/09/61 2792 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1270 07/09/61 2791 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1269 07/09/61 2790 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1254 06/09/61 2784 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.1-2 // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.11 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคส.ชป.2 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1257 06/09/61 2783 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1254 06/09/61 2780 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.งบ. // ผส.ชป.15 // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1253 06/09/61 2779 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.นครนายก // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1232 04/09/61 2771 45052, 45053, 45055

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.บอ. // ผส.อส. // ผส.ชป.4-5 // ผส.ชป.8-9 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.15 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.ท่อทองแดง // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผคป.อ่างทอง // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1229 04/09/61 2768 45052, 45053, 45054, 45055

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.คก. // ผส.ชป.2-5 // ผส.ชป.7-8 // ผส.ชป.11-13 // ผส.ชป.15-16 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.แม่วัง // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผคป.น่าน // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.บึงกาฬ // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.กุมภาปี // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ตรัง // ผคป.สงชลา // ผคส.ชป.11 // ผคส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1228 04/09/61 2767 45052, 45053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.12 // ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1227 04/09/61 2766 45052, 45053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.12 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1216 04/09/61 2757 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1213 03/09/61 2755 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผส.ชป.1-2 // ผส.ชป.7-16 // ผป.พก. // ผสก.1 //ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.เชียงราย // ผคป.ลำปาง // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.สระแก้ว // ผคป.นครนายก // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ชลบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ลพบุรี // ผคป.นนทบุรี // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.สมุทรสงครม // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.ปากพนังล่าง // ผคป.สงขลา // ผศ.ภูพาน // ผศ.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1212 03/09/61 2754 45026, 45032, 45036, 45046, 45054

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.11 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1211 03/09/61 2753 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1204 03/09/61 2752 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ลนก. // ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1200 03/09/61 2748 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.8 // คป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1197 03/09/61 2745 45026

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1196 03/09/61 2744 45043

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1195 03/09/61 2743 45046

โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1194 03/09/61 2742 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1167 31/08/61 2720 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1158 30/08/61 2714 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1157 30/08/61 2713 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1156 30/08/61 2712 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1147 29/08/61 2706 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผอ.พก. // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผสก.15 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1145 29/08/61 2704 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1144 29/08/61 2703 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.บอ. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11-12 // ผส.ชป.13 // ผส.ชป.16 // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคใต้ // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคตะวันตก // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1126 28/08/61 2694 45052, 45053, 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.14 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.สุโขทัย // ผคป.อุดรธานี // ผคป.ระยอง // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคส.ชป.1 // สกก.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1125 28/08/61 2693 45052, 45053, 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.17 // ผอ.พก. // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผคป.นครนายก // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.มโนรมย์ // ผสก.10 // ผคป.ผทุมธานี // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผคส.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1124 28/08/61 2692 45056

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1123 28/08/61 2691 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1120 27/08/61 2690 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.อบ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1119 27/08/61 2689 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1118 27/08/61 2688 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1105 27/08/61 2681 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1104 27/08/61 2680 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคบ.ขุ่นด่านปราการชล // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.มหาราช // ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ // ผคบ.โคกกระเทียม // ผคบ.ช่องแค // ผคป.นครศรีอยุทธยา // ผคบ.ป่าสักใต้ // ผคบ.บางบาล // ผคบ.นครหลวง // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.มหาราช // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผคบ.บรมธาตุ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1103 27/08/61 2679 45054, 45055

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1100 24/08/61 2678 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1093 24/08/61 2673 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1089 24/08/61 2669 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.แพร่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1086 24/08/61 2668 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1085 24/08/61 2667 45032

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1084 24/08/61 2666 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1082 24/08/61 2664 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1074 23/08/61 2659 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.ดอนเจดีย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1070 23/08/61 2655 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1069 23/08/61 2654 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1064 23/08/61 2649 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1053 22/08/61 2648 45052, 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.12 // ผคส.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.แพร่ // ผคป.นครราชสีมี // ผคบ.มูลบน-ลำแซะ // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.มโนรมย์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1040 21/08/61 2642 45026, 45056

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผส.วพ. // ผส.บก. // ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1038 21/08/61 2640 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผส.ชป.13 // ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1032 20/08/61 2634 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1029 20/08/61 2633 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1028 20/08/61 2632 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1021 20/08/61 2627 45052, 45054, 45055

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผส.ชป.14 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.มูลล่าง // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1020 20/08/61 2626 45052

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1013 20/08/61 2620 45036

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
997 17/08/61 2612 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
994 17/08/61 2609 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
993 17/08/61 2608 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
1017 20/08/61 2607 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.กระเสียว // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
971 16/08/61 2592 45033, 45056

โครงการโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
968 16/08/61 2590 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร    
967 16/08/61 2589 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.17 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
966 16/08/61 2588 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
965 16/08/61 2587 45052, 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากจากพระราชดำริ (ผส.พญ. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.10-13 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.นครสวรรค์ //ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ท่ามะกา // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.บางเลน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
935 15/08/61 2573 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
932 15/08/61 2570 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
931 15/08/61 2569 45052, 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.อส. // ผอ.พก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด // ผคป.พิจิตร // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ยมน่าน // ผคบ.นเรศวร // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ลพบุรี // ผคป.กาญจนบุรี // ผสก.1 // ผสก.6 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
930 15/08/61 2568 45052

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
923 14/08/61 2565 45026, 45052, 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.อส. // ผส.บก. // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.13 // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.15 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.กาญจนบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
917 14/08/61 2559 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.คก // ผอ.ปพ. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.13-14 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
905 14/08/61 2553 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
904 14/08/61 2552 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
901 14/08/61 2549 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.13 // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
896 10/08/61 2544 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.สธ. // ผส.คก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.3-7 // ผส.ชป.9-10 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.14 // ผส.ชป.16-17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
895 10/08/61 2543 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.ทส. //ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.หัวนา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
892 10/08/61 2541 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.ลุ่มน้ำโก-ลก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
891 10/08/61 2540 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
890 10/08/61 2539 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
888 10/08/61 2537 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
887 10/08/61 2536 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
884 10/08/61 2533 45036, 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีน (ผส.พญ. // ผส.มด. // ผส.ชป.2 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
883 10/08/61 2532 45048, 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
873 09/08/61 2529 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
872 09/08/61 2528 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
871 09/08/61 2527 45052, 45053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคป.นครนายก // ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุนี // ผคบ.แม่กลอง // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
862 08/08/61 2521 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.11 // ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
857 08/08/61 2516 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.ทส. // ผอ.งบ. // ลนก. // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.13 // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคบ.มูลล่าง // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
835 07/08/61 2509 45052, 45053, 45054 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.พก. // ผส.ชป.1-2 // ผส.ชป.6-8 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.14-17 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.เชียงราย // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.ชุมพร // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคป.สงขลา // ผคป.นราธิวาส // ผคส.ชป.8 // ผคส.10 // ผคส.12 // ผสก.9 // ผบค.5 คก. // ผบค.7 คก. // ผอ.กตน.)
แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
แก้ไขครั้งที่ 5
แก้ไขครั้งที่ 6
ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
834 07/08/61 2508 45028, 45036, 45052, 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
817 06/08/61 2501 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.11 // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.หนองหวาย // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
813 06/08/61 2497 45052, 45053, 45054, 45055

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผคป.พัทลุง // ผคป.สตูล // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธุ์ // ผคบ.ท่าเซียด ผคส.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
802 03/08/61 2493 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
801 03/08/61 2492 45054

โครงการป้องกันและจัดหาแหล่งน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครรราชสีมา // ผคบ.ลำแซะ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
774 01/08/61 2475 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
771 01/08/61 2472 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
769 01/08/61 2470 45052, 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผส.บอ. // ผส.ชป.8 // ผอช.ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
768 01/08/61 2469 45052, 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.พก. // ผสก.12 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
766 31/07/61 2467 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.10-13 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.อ่างทอง // ผคป.สมุทรสงคราม // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
746 31/07/61 2466 45052, 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
745 31/07/61 2465 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
744 31/07/61 2464 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
738 31/07/61 2458 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป4 // ผคป.แพร่ // ผคส.4 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
718 25/07/61 2454 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.7 // ผคป.อำนาจเจริญ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
717 26/07/61 2453 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.บค.// ผส.บอ. //ผอ.งบ.// ผส.ชป.7// ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผอ.กตน.)โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
716 25/07/61 2452 45052,45053,45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน,โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน,โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ.//ผส.บอ.//ผส.ชป.8-9,12-13//ผอ.พก.//ผสก.14//ผคปนครราชสีมา,ราชบุรี,นครปฐม,ประจวบคีรีขันธ์// ผคบ.ทุ่งสัใฤทธิ์,มูกกลาง,ขุนด่าน,บางเลน,ปราณบุรี // ผอ.กตน.)โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
713 25/07/61 2449 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก.//ผส.ชป.1,9,12,17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
708 24/07/61 2444 45052, 45055

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8-9 // ผส.ชป.13 // ผส.ชป.16 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
705 24/07/61 2443 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผส.บอ. // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
702 24/07/61 2440 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 -2 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
701 24/07/61 2439 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
699 23/07/61 2437 45046

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.12 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
691 23/07/61 2431 45053, 45028, 45026

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.4-6 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.14 // ผอ.พก. // ผสก.1-5 // ผสก.7 // ผสก.9-10 // ผสก.13-16 // ผคป.แพร่ // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
689 23/07/61 2429 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.บอ. // ผส.จด. // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.16 // ผอ.งบ. // ผสจ.25 // ผสจ.28 // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคใต้ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
684 23/07/61 2424 45043, 45053

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.6 // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
679 23/07/61 2422 45052

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บก. // ผส.วพ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
636 23/07/61 2421 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
670 20/07/61 2417 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.12 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
666 20/07/61 2414 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.มด. // ผอ.ทส. // ผส.ชป.8-9 // ผส.ชป.13 // ผอ.งบ. // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคป.จันทบุรี // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
665 20/07/61 2413 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
664 20/07/61 2412 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
638 19/07/61 2398 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.ยมน่าน // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.พระองค์ไชยานุชิต // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
634 19/07/61 2394 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน,โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน,โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ,โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.4,9,11//ผอ.พก.//ผสก.3,5,10,11 // ผคส.ชป.4 //ผคป.ฉะเชิงเทรา,สมุทรสาคร//ผคบ.ดำเนินสะดวก// ผอ.กตน.)โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
631 18/07/61 2391 45053, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.17 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
629 18/07/61 2390 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.11-13 // ผส.ชป.15 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.พนมทวน // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระพิมล // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
625 18/07/61 2386 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6-9 // ผส.ชป.15 // ผอ.งบ // ผอ.กตน.) โอน

กลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
624 18/07/61 2385 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8-9 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
623 18/07/61 2384 45033, 45036, 45032

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
614 17/07/61 2379 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผส.ชป.11 // ผคป.นนทบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
613 17/07/61 2378 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
612 17/07/61 2377 45043, 45052, 45053

โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผส.ชป.2 // ผส.ชป.3 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป11 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.13 // ผส.ชป.15 // ผคป.พะเยา // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.พลายชุมพล // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.คลองสียัด // ผคป.นนทบุรี // ผคส.12 // ผคป.สมุทรวงคราม // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
610 17/07/61 2375 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.5 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
609 17/07/61 2374 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
607 17/07/61 2372 45056

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (ผส.พญ. // ผคป.พะเยา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
595 16/07/61 2366 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.10 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
594 16/07/61 2365 45033

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
590 16/07/61 2361 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.นนทบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
564 12/07/61 2345 45052, 45053, 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.4 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.12-13 // ผส.ชป.16-17 // ผอ.พก. // ผสก.4 // ผสก.8 // ผสก.13 // ผสก.15 // ผคป.สุโขทัย // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคป.นครราชสีมา // ผจก.8 // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.ศรีสะเกษ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผคป.นนทบุรี // ผคบ.พระยาบรรลือ // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.สองพี่น้อง // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม // ผคป.พัทลุง // ผคส.16 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
539 10/07/61 2322 45052, 45053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13 ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
556 12/07/61 2337 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.5 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
538 10/07/61 2321 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.จด. // ผส.จจ.33 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
532 9/07/61 2315 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
531 9/07/61 2314 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคส.ชป.12 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
526 6/07/61 2309 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.จด. // ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผส.จจ.26 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
522 6/07/61 2307 45052, 45054, 45055

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.6 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.11 // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.บางปะกง // ผคป.ขัยนาท // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคบ.มโนรมย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
518 5/07/61 2304 45053, 45052, 45054, 45055

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการจัดหาคุณภาพน้ำ (ผอ.พก. // ผส.ชป.2-3 // ผส.ชป.5-6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.12-13 // ผคป.พะเยา // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.นเรศวร // ผคป.หนองคาย // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สุรินทร์ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผสก.2-3,16 // ผคส.8 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
517 5/07/61 2303 45062

โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.ชป.15 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
515 5/07/61 2301 45052, 45043

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผส.บก. // ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
511 5/07/61 2297 45052

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.สุโขทัย // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน // ผคบ.ยมน่าน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
508 5/07/61 2294 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.14 // ผคป.ลำปาง // ผคป.หนองคาย // ผคป.ชุมพร // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.10 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
501 4/07/61 2291 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
499 4/07/61 2289 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.สธ. // ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผคป.พะเยา // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
498 4/07/61 2288 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5-6 // ผส.ชป.8-10 // ผส.ชป.12-16 // ผคป.เลย // ผคป.ราชบุรี // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผคป.ระนอง // ผคป.สงขลา // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังล่าง // ผคป.สตูล // ผคป.พัทลุง // ผคบ.ท่าเซียด //ผอช.ภาคตะวันตก // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคใต้ // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอ.กตน.)
แก้ไขครั้งที่ 3

แก้ไขครั้งที่ 4

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
497 4/07/61 2287 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
492 4/07/61 2283 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
479 3/07/61 2279 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
470 3/07/61 2275 45052, 45053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผส.ชป.14 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคป.ชุมพร // ผคส.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
469 3/07/61 2274 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
460 2/07/61 2270 45052

โครงการปรับปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.นครหลวง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
452 2/07/61 2264 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
451 2/07/61 2263 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ.// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
450 2/07/61 2262 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
446 01/07/61 2259 45052

โครงการปรับปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
426 27/06/61 2246 45033

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี(ผส.พญ.// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
424 28/06/61 2245 45052

โครงการปรับปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
421 25/06/61 2244 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ(ผส.ชป.10//ผคป.พระนครศรีอยุธยา//ผคบ.นครหลวง// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
418 25/06/61 2241 45052, 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.13 // ผอ.พก. // ผคป.ตาก // ผคป.ชัยนาท // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.นครปฐม // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.กำแพงแสน // ผสก.2 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
417 25/06/61 2240 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน(ผส.จด.//ผอ.พก.//ผสก.5//ผคป.หนองบัวลำภู//ผสจ.9(หนองบัวลำภู)// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
415 25/06/61 2238 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน(ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังตอนบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
410 22/06/61 2235 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผคป.อุดรธานี // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
407 22/06/61 2232 45052,45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ,โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ(ผส.พญ. // ผส.ชป.4//ผส.ชป.6//ผส.ชป.9//ผส.ชป.13//ผคป.ระยอง//ผคป.สระแก้ว//ผคป.ชลบุรี//ผคป.สุพรรณบุรี//ผคบ.สองพี่น้อง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
404 22/06/61 2229 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
403 22/06/61 2228 45052, 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11 // ผคป.ชลบุรี // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผคป.อุทัยธานี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
396 21/06/61 2223 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.5 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
387 20/06/61 2222 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.7 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
386 20/06/61 2221 45032

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
383 20/06/61 2218 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.13// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
376 19/06/61 2217 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์//ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
374 19/06/61 2214 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก.//ผส.ชป.1-17// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
369 19/06/61 2209 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
368 19/06/61 2208 15052, 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.12 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
366 19/06/61 2206 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
357 18/06/61 2200 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.10 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
356 18/06/61 2199 45052

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.10 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
355 18/06/61 2198 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
353 18/06/61 2196 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.อส. // ผอ.งบ. // ฝบท.ผง. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
347 15/06/61 2193 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
346 15/06/61 2192 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
344 15/06/61 2190 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.13)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
334 14/06/61 2187 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
332 14/06/61 2185 45052, 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13 //ผส.ชป.15 // ผคป.อุดรธานี // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.นครปฐม // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคป.สุราษฏร์ธานี // ผคส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
328 13/06/61 2181 45052, 45053

โครงการประับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.10-11 // ผสชป.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
312 12/06/61 2174 45033, 45043, 45048

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง (ผส.พญ. // ผส.บก. // ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.คลองหลวงรัชโลธร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
311 12/06/61 2173 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
308 12/06/61 2170 45052

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผสก.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1589 11/06/61 2164 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคบ.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1586 11/06/61 2161 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1584 11/06/61 2159 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ(ผส.พญ.// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1583 11/06/61 2158 45054 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1578 8/05/61 2153 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ(ผส.พญ.// ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1577 8/06/61 2152 45052, 45043

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.13 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1576 8/05/61 2151 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผส.ชป.13 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคป.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1559 7/06/61 2144 45052, 45054

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.5 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.12 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดงเศรษฐี // ผคป.สกลนคร // ผศร.ภูพาน // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.ลำนางรอง // ผคปนครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.สิงห์บุรี // ผคส.ชป.3 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1561 7/06/61 2136 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.ทส. // ผอ.พด. // ผอ.พก. // ผอ.ผง. ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1559 7/06/61 2134 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.สำนัก/กอง/โครงการ)
แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
แก้ไขครั้งที่ 5

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1556 7/06/61 2131 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1551 6/06/61 2126 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1543 6/06/61 2118 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผส.พญ. // ผส.ชป.9 // ผอ.พก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1541 6/06/61 2116 45052, 45053

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.1 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1529 4/06/61 2104 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1527 5/05/61 2102 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.เขื่อนเจ้าพระยา // ผคบ.ผักไห่ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1526 5/05/61 2101 45033, 45055, 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผคบ.คลองหลวงรัชโรธร // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1516 4/05/61 2092 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.10 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1512 4/05/61 2088 45052, 45054

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1511 4/05/61 2087 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.ลพบุรี // ผคบ.มโนรมย์ // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1508 1/05/61 2084 45054

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผส.สธ. // ผส.วพ. // ผส.อส. // ผส.บก. // ผอ.ทส. // ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผส.บค. // ผอ.พด. // ผส.คก. // ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1507 1/05/61 2083 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.มด. // ผส.ชป.1-10 // ผอ.พก. // ผสก.3 // ผสก.15 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1503 1/05/61 2079 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.4 // ผส.วพ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1502 1/05/61 2078 45052

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.4 // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1496 31/05/61 2074 45054, 45052

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1494 1/05/61 2072 45053

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1490 31/05/61 2068 45052 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1489 30/05/61 2067 45052 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.11 // ผส.ชป.13 // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.นครปฐม ผคบพระพิมล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1484 30/05/61 2062 45052, 45053 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผส.จด. // ผจจ.17 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1483 30/05/61 2061 45054 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1482 31/05/61 2060 45052 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1481 31/05/61 2059 45052 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.ชป.2 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1474 30/05/61 2052 45054 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1473 30/05/61 2051 45054 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1472 30/05/61 2050 45052 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผส.ชป.13 // ผคป.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1471 30/05/61 2049 45052 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.นครสวรรค์ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1465 28/05/61 2043 45053 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1463 28/05/61 2041 45052, 45053, 45054 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป7 // ผคส.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.ยโสธร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคป.มุกดาหาร // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1458 28/05/61 2036 45052 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.5 // ผศ.ชป.6 // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.12 // ผส.ชป.15 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคบ.ผาจุก // ผคป.หนองคาย // ผคบ.ห้วยโมง // ผคป.ขอนแก่น // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคป.กระบี่ // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1456 25/05/61 2034 45053 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.พญ. // ผส.ชป.4 // ผส.ชป.6 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1453 25/05/61 2031 45053 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.สธ. // ผส.ชป.6 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1452 25/05/61 2030 45053 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผส.สธ. // ผส.ชป.6 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1457 28/05/61 2035 45033, 45036 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง (ผส.พญ. // ผส.ชป.9 // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1455 25/05/61 2033 45054 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.12 // ผคบ.อ่างทอง // ผคบ.ยางมณี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1447 25/05/61 2025 45053, 45054 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8// ผส.ชป.12 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.อุทัยธานี // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1424 24/05/61 2002 45052, 45054 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.11// ผส.ชป.13 // ผคป.นนทบุรี // ผคส.11 // ผคป.ราชบุรี //ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร