แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


>> แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สงป. 302)
----> โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สงป. 302/1)
----> โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สงป. 302/1)
----> โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สงป. 302/1)
----> โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (สงป. 302/1)
----> โครงการปรับปรุงชลประทาน (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สงป. 302/1)
----> โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (สงป. 302/1)
----> โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (สงป. 302/1)
----> โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สงป. 302/1)
----> โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (สงป. 302/1)
นร 0718/20192 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กองทุนจัดรูปที่ดิน)


เลขโอน [2001-2500] [1501-2000] [1001-1500] [0501-1000] [0001-0500]

กผง

ลง
วันที่

โอน
ครั้งที่

รายการ

จำนวนเงิน

ดาวน์
โหลด

แก้ไข
ครั้งที่
1

แก้ไข
ครั้งที่
2

4182 21/08/62 3810 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.จด. // ผจจ.6, 18, 20 // ผอ.กตน.) 65,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4171 21/08/62 3799 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.11, 16 // ผอ.กตน.) -263,308,539 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4170 20/08/62 3798 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4160 20/08/62 3793 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.ชป.11 // ผส.คก. // ผบค.6 คก. // ผอ.กตน.) 16,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4159 20/08/62 3792 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 13,432,008 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4149 19/08/62 3784 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.15 // ผส.คก. // ผอ.กตน.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4141 19/08/62 3775 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
4145 19/08/62 3780 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.5, 7, 15 // ผอ.กตน.) 15,543,170 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4139 19/08/62 3773 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.1, 6 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 118,670 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4136 19/08/62 3770 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 3, 7, 9, 11 ,13 //ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่กวง // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.เขื่อนนเรศวร // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผคป.ระยอง // ผคส.9 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังตอนล่าง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -16,013,312.24 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4131 19/08/62 3765 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -58,943 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4120 16/08/62 3756 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.) 8,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4118 19/08/62 3754 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.) 7,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4117 16/08/62 3753 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผอ.กตน.) 11,597,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4116 16/08/62 3752 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคบ.ประแสร์ // ผอ.กตน.) 9,370,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4113 16/08/62 3749 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 2,550,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3747 16/08/62 3747 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3746 16/08/62 3746 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4103 16/08/62 3740 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 80,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4098 15/08/62 3735 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 9,100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4097 15/08/62 3734 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผอ.กตน.) 780,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4085 15/08/62 3727 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.1, 2, 6, 11, 12, 15, 16 // ผอ.กตน.) -27,313,682.03 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4058 14/08/62 3720 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.พก. // ผส.ชป.1, 4, 11 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคป.กำแพงเพชร // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผสก.7 // ผคส.4 // ผอ.กตน.) -3,778,850.99 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4057 14/08/62 3719 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 32,360,859 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4054 14/08/62 3716 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.) 400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4051 14/08/62 3713 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ลนก. // ผส.คก. // ผส.จด. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.1, 8, 11 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลปารพิจิตร // ผบค.1 คก. // ผจจ.2 // ผอ.กตน.) -71,179,27 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4039 14/08/62 3706 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ลนก. // ผอ.พก. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.5, 7, 13 // ผคป.หนองบัวลำภู // ผคป.สกลนคร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.นครพนม // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคป.นครปฐม // ผคบ.นครปฐม // ผบค.6 คก. // ผบค.7 คก. // ผสก. 3, 4, 11, 16 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -13,587,034 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4037 13/08/62 3704 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ชลบุรี // ผอ.กตน.) 1,600,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4036 13/08/62 3703 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 488,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4034 13/08/62 3702 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) -3,634 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4032 13/08/62 3700 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผส.คก. // ผส.ชป.10 // ผอ.กตน.) 1,843,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4031 13/08/62 3699 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,843,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4030 13/08/62 3698 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผอ.กตน.) 450,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4029 13/08/62 3697 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 16,604,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4028 13/08/62 3696 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผอ.กตน.) 13,395,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4025 13/08/62 3693 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผอ.กตน.) 25,907,675 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4019 09/08/62 3690 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) 4,580,212.54 ดาวน์โหลดเอกสาร  
4018 09/08/62 3689 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.จันทบุรี // ผอ.กตน.) 3,670,133.46 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3996 08/08/62 3670 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ลำนางรอง // ผคบ.มูลล่าง // ผคบ.หัวนา // ผคส.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -2,750,686.86 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3994 08/08/62 3668 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.) 86,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3993 08/08/62 3667 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -86,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3990 08/08/62 3664 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -54,383,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3967 06/08/62 3646 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) 3,425,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3976 07/08/62 3652 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ปากพนังบน // ผอ.กตน.) 26,732,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3961 06/08/62 3641 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคป.ชุมพร // ผอ.พก. // ผสก.2, 5, 16 // ผอ.กตน.) 43,596,179 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3960 06/08/62 3640 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.กตน.) 150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3953 06/08/62 3635 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 54,383,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3948 06/08/62 3631 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.หนองหวาย // ผอ.กตน.) 132,680 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3946 06/08/62 3629 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16 // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคตะวันตก // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคใต้ // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผส.บอ. // ผอ.กตน.) 800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3935 05/08/62 3626 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) -365,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3921 05/08/62 3611 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) 13,428,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3917 05/08/62 3607 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน. // ผส.บอ.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3916 05/08/62 3606 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1-2 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.ลำปาง // ผคบ.แม่แตง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผอ.กตน.) 18,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3903 02/08/62 3602 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4, 6, 7, 9, 10, 13, 14 // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.ยโสธร // ผคป.นครพนม // ผคป.อุบลราชธานี // ผคส.7 // ผคบ.โดมน้อย // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.คลองสียัด // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคป.ลพบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคส.10 // ผคป.กาญจนบุรี //ผคป.ราชบุรี // ผคส.13 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -5,477,046.76 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3898 02/08/62 3596 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6, 15 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.ชีบน // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.) โอนกลับ -6,782,336 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3882 01/08/62 3581 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 54,383,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3821 31/07/62 3573 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่กวงอุดมธารา // ผอ.กตน.) 9,958,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3614 30/07/62 3568 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3813 31/07/62 3565 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3564 31/07/62 3564 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 490,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3613 30/07/62 3563 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3618 30/07/62 3500 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) 5,187,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3617 30/07/62 3499 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.) 5,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3601 30/07/62 3488 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3587 30/07/62 3474 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3578 30/07/62 3465 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ // ผอ.กตน.) 20,350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3790 30/07/62 3460 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.) 34,205,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3789 30/07/62 3459 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.อส. // ผส.ชป.2, 6, 9-12 // ผอ.กตน.) 2,526,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3788 30/07/62 3458 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.บอ. // ผอ.กตน.) 15,575,500 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3525 30/07/62 3453

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.ชป.11 // ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

7,374,904 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3524 30/07/62 3452 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5, 14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -6,705,721.30 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3523 30/07/62 3451 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 8,555,937 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3522 30/07/62 3450 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.) 21,140,033 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3521 30/07/62 3449 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.) 3,017,961 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3511 26/07/62 3443 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผคบ.ปราณบุรี // ผคป.เพชรบุรี // ผคบ.เพชรบุรี // ผคป.ชุมพร // ผคป.ระนอง // ผคส.14 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -13,959,805.04 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3510 26/07/62 3442 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.1-9, 14-17 // ผอ.กตน.) 12,100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3509 26/07/62 3441 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผคป.นครปฐม // ผคบ.ภาษีเจริญ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,138,724.91 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3503 26/07/62 3440 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคส.6 // ผอ.กตน.) 25,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3501 26/07/62 3438

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผอ.พก. // ผสก.2, 5, 6, 8, 16 // ผอ.กตน.)

แก้ไขครั้งที่ 3

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3435 26/07/62 3435 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -245,468.99 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3497 26/07/62 3434 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.อส. // ผส.ชป.3, 6, 9, 13 // ผคป.พิษณุโลก // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.ชีบน // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) -1,015,445.77 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3493 26/07/62 3430 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.ศรีษะเกษ // ผอ.กตน.) 9,979 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3486 25/07/62 3428 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผส.สธ. // ผอ.กตน.) 1,449,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3483 25/07/62 3425 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.3, 6 // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.) -86,410.09 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3481 25/07/62 3423 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -1,449,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3477 24/07/62 3419 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.มด. // ผอ.กตน.) 128,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3476 24/07/62 3418 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -128,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3475 24/07/62 3417 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2 // ผคป.เชียงราย // ผคบ.แม่ลาว // ผอ.กตน.) 294,585 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3467 24/07/62 3410 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3465 24/07/62 3408 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.มด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -147,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3460 23/07/62 3403 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผบค.7 คก. // ผอ.กตน.) 7,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3459 23/07/62 3402 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผอ.กตน.) 700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3456 23/07/62 3401 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผอ.กตน.) โอนกลับ 20,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3455 23/07/62 3400 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -20,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3453 23/07/62 3398 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผส.ชป.16 // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.) โอนกลับ -8,467,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3448 23/07/62 3394 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.12, 15 ผคป.อุดรธานี // ผบค.3 คก. // ผบค.6 คก. // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.ผักไห่ // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.บรมธาตุ // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -4,963,726.29 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3445 23/07/62 3392 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9, 12 // ผคป.ระยอง // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคป.อุทัยธานี // ผคป.อ่างทอง // ผคบ.ประแสร์ // ผคบ.พลเทพ // ผคบ.สามชุก // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.) -2,790,724.70 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3442 23/07/62 3389 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.3, 4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -24,157,994 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3441 23/07/62 3388 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) 980,704 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3438 23/07/62 3385 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.) 9,990,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3437 23/07/62 3384 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) 9,999,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3429 22/07/62 3379 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) 7,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3428 22/07/62 3378 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผอ.กตน.) 9,989,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3427 22/07/62 3377 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3419 22/07/62 3373 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.14 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 3,359,200 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3418 22/07/62 3372 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3417 22/07/62 3371 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3416 22/07/62 3370 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3415 22/07/62 3368 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 1,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3375 19/07/62 3044 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.) 20,986,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3374 19/07/62 3043 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางพลวง // ผอ.กตน.) 3,407,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3370 19/07/62 3039 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.) 700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3368 19/07/62 3037 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.3, 8 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.ยมน่าน // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.) 34,601,800 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3352 18/07/62 3027 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.จด. // ผส.พญ. // ผจด.1/3มด. // ผจด.1/4มด. // ผจด.2/1มด. // ผจด.2/2มด. // ผจด.2/4มด. // ผจด.3/2มด. // ผจด.4/2มด. // ผจด.4/3มด. // ผจด.5/3 มด. // ผอ.กตน.) 6,333,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3349 18/07/62 3024 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.1, 3, 4, 5, 14, 16 // ผอ.กตน.) 450,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3345 15/07/62 3022 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.) 34,964,980 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3344 15/07/62 3021 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.) 22,423,761 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3343 15/07/62 3020 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.) 10,800,629 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3336 15/07/62 3017 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคป.นนทบุรี // ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.) โอนกลับ -250,645.03 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3334 15/07/62 3015 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.1, 3, 6 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคบ.แม่แตง // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ขอนแก่น // ผคบ.ชีกลาง // ผอ.กตน.) โอนกลับ -5,797,193.14 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3333 15/07/62 3014 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.2, 11 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -34,964,980 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3332 15/07/62 3013 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.อส. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3321 12/07/62 3006 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.11, 16 // ผอ.กตน.) -32,716,948 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3320 12/07/62 3005 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.) 12,212,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3319 12/07/62 3004 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผอ.กตน.) -12,212,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3293 11/07/62 2983 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.ลำตะคอง // ผอ.กตน.) 4,841,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3292 12/07/62 2982 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) 4,841,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3274 11/07/62 2966 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 20,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3272 11/07/62 2964 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน.) 40,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3262 10/07/62 2956 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย (ผส.พญ. // ผส.วพ. // ผอ.กตน.) 3,213,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3261 10/07/62 2955 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.6 // ผอ.กตน.) 27,571,624 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3257 10/07/62 2951 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 75,333,963 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3256 10/07/62 2950 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.10, 14 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.ลพบุรี // ผคป.ชุมพร // ผอ.พก. // ผสก.4-5, 7, 13 // ผอ.กตน.) 21,734,922 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3251 09/07/62 2947 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผคส.1 // ผอ.กตน.) 1,950,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3244 09/07/62 2944 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผส.วพ. // ผส.ชป.14 // ผคป.ชุมพร // ผอ.กตน.) 1,342,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3243 09/07/62 2943 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.) 150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3243 09/07/62 2943 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.) 150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3242 09/07/62 2942 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.สธ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3229 08/07/62 2934 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16-17 // ผอ.กตน.) 1,453,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3222 08/07/62 2927 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมื่องนครศรีธรรมราช โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.16 // // ผอ.กตน.) โอนกลับ -103,010,035 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2926 08/07/62 2926 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.มด. // ผจด.2/1มด. // ผจด.4/1มด. // ผจด.1/2มด. // ผจด.2/2มด. // ผจด.3/2มด. // ผจด.4/2มด. // ผจด.1/3มด. // ผจด.2/3มด. // ผจด.3/3 มด. // ผจด.4/3มด. // ผจด.5/3มด. // ผจด.1/4มด. // ผจด.2/4มด. // ผจด.3/4มด. // ผจด.4/4มด. // ผอ.กตน.) 12,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3220 08/07/62 2925 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 75,438,411 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3219 08/07/62 2924 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -438,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3218 08/07/62 2923 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคบ.พรม-เชิญ // ผอ.กตน.) 8,189,735 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3214 05/07/62 2919 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1 // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคส.1 // ผอ.กตน.) 2,052,097 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3211 05/07/62 2916 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.5, 13 // ผอ.พก. // ผคป.สกลนคร // ผบค.3 คก. // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.นครปฐม // ผสก.3 // ผอ.กตน.) -40,764,066.75 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3210 05/07/62 2915 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3204 05/07/62 2911 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.) 29,462,634 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3201 05/07/62 2908 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิษณุโลก // ผคบ.เขื่อนแควน้อยฯ // ผอ.กตน.) 650,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3199 04/07/62 2906 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.9 // ผอ.กตน.) 19,595,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3194 04/07/62 2901 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.)
แก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขครั้งที่ 4
19,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3171 03/07/62 2890 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.จด. // ผส.ชป.8 // ผส.ชป.17 // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.ปัตตานี // ผจจ.17 // ผจจ.35 // ผสก.9 // ผอ.กตน.) 5,339,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3161 03/07/62 2887 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน.) 24,339,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3135 02/07/62 2873 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) 324,187.71 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3132 02/07/62 2870 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.13 // ผคป.นครปฐม // ผอ.กตน.) 295,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3129 02/07/62 2867 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผอ.กตน.) -1,766,380 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3126 02/07/62 2865 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผส.พญ.) 16,603,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3125 02/07/62 2864 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) -16,603,100 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3123 02/07/62 2862 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4, 16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) -20,734,963 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3115 01/07/62 2856 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3114 01/07/62 2855 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3113 01/07/62 2854 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2, 11-13, 15 // ผคป.พะเยา // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.เจ้าพระยา // ผคป.กาญจนบุรี // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผอ.กตน.) โอนกลับ -3,295,241.75 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3112 01/07/62 2853 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผอ.กตน.) 1,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3102 01/07/62 2851 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.) 500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3101 01/07/62 2850 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ // ผตป.ผง.) -500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3099 01/07/62 2848 โครงการปรับปรุงงานชลประทานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคป.นครนายก // ผคบ.ขุนด่านปราการชล // ผอ.กตน.) -4,542,252.93 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3096 01/07/62 2845 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 4,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3095 01/07/62 2844 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผอ.กตน.) 84,150,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3089 28/06/62 2841 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 19,824,698 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3075 28/06/62 2834 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ((ผอ.พก. // ผสก.4 // ผอ.กตน.) 34,496,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3062 27/06/62 2822 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ตราด // ผคป.จันทบุรี // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคส.9 // ผอ.กตน.) โอนกลับ -5,972,804.37 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3049 26/06/62 2813 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผอ.กตน.) 1,950,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2048 26/06/62 2812 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  
3025 26/06/62 2797 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) 7,017,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3024 26/06/62 2796 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ -8,667,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3023 26/06/62 2795 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.) 120,741 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3015 25/06/62 2793 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ( ผส.ชป.1-17 // ผอ.กตน.) 32,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3014 25/06/62 2792 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.) ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3011 25/06/62 2789 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) 300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  
3000 25/06/62 2784 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.ชัยนาท // ผคป.สิงห์บุรี // ผคบ.บรมธาตุ // ผคป.อุทัยธานี // ผคบ.ทับเสลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ -86,104.16 ดาวน์โหลดเอกสาร  
2999 25/06/62 2783 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผคบ.นครหลวง // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.มโนรมย์ // ผคป.ลพบุรี // ผคป.สระบุรี // ผคบ.โคกกระเทียม // ผอ.กตน.) โอนกลับ -16,997.63 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2997

25/06/62 2781

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผอ.กตน.)

3,422,700 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2996

25/06/62 2780

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2995

25/06/62 2779

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.1, 3, 7, 9, 11, 15-17 // ผอ.กตน.)

8,372,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2987

24/06/62 2775

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

-19,824,698 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2986

24/06/62 2774

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2985

24/06/62 2773

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ(ผส.คก. // ผส.ชป.10, 11, 15, 16 // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.นครปฐม // ผคบ.พระพิมล // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.สุราษฎ์ธานี // ผคป.สงขลา // ผบค.7 คก. // ผอ.กตน.)

-703,716.18 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2978

24/06/62 2768

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.1, 2, 5, 12 // ผคป.ลำพูน // ผคป.ลำปาง // ผคป.อุดรธานี // ผคบ.ห้วยหลวง // ผคป.ชัยนาท // ผอ.กตน.)

63,846,052 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2969

24/06/62 2762

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.พก. // ผสก.2-3, 5, 7, 10 // ผอ.กตน.)

21,448,953 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2968

24/06/62 2761

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.5, 7, 8, 16 // ผคป.เลย // ผคป.หนองคาย // ผคป.อุบลราชธานี // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคป.นครพนม // ผคป.ยโสธร // ผคส.7 // ผคป.บุรีรัมย์ // ผคป.นครราชสีมา // ผคส. 8 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-27,558,235.91 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2967

24/06/62 2760

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3, 4, 6, 11, // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ดวงเศรษฐี // ผคป.ตาก // ผคป.สุโขทัย // ผคบ.สุโขทัย // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคบ.ชีกลาง // ผคบ.ลำปาว // ผคป.สมุทรปราการ // ผคบ.ชลหารพิจิตร // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-11,184,257.65 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2962

24/06/62 2757

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.)

11,531,431 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2961

24/06/62 2756

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

18,029,948 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2963

24/06/62 2758

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.8 // ผคปซนครราชสีมา // ผอ.กตน.)

23,360,739 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2960

24/06/62 2755

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.9 // ผคป.ฉะเชิงเทรา // ผคบ.บางปะกง // ผอ.กตน.)

19,527,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2951

21/06/62 2751

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคส.6 // ผอ.กตน.)

12,925,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2946

21/06/62 2746

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.ชัยภูมิ // ผคส.6 // ผอ.กตน.)

17,531,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2936

21/06/62 2737

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.คก. // ผอ.บ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,898,303 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2935

21/06/62 2736

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผอช.ภาคกลาง // ผอช.ภาคตะวันตก // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอช.ภาคตอน.ตอนบน // ผอช.ภาคตอน.ตอนล่าง // ผอช.ภาคใต้ // ผอช.ภาคเหนือตอนบน // ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

1,900,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2924

20/06/62 2728

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคป.ปัตตานี // ผคป.ยะลา // ผคบ.ปัตตานี // ผคบ.ลุ่มน้ำโก-ลก // ผคบ.บางนรา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,692,580.30 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2917

19/06/62 2724

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4 // ผคป.สุโขทัย // ผอ.กตน.)

2,237,574 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2915

19/06/62 2722

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินฯ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

3,875,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2910

19/06/62 2718

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-19,720,600 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2905

19/06/62 2714

ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองฯ (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

5,500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2903

19/06/62 2713

ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ (ผส.คก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

943,066 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2902

19/06/62 2712

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.กตน.)

2,214,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2901

19/06/62 2711

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำฯ (ผส.ชป.17 // ผคป.ปัตตานี // ผคบ.ปัตตานี // ผอ.กตน.)

9,989,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2896

18/06/62 2709

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.นราธิวาส // ผคบ.โก-ลก // ผอ.กตน.)

4,502,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2895

18/06/62 2708

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.นครพนม // ผคส.7 // ผอ.กตน.)

9,820,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2894

18/06/62 2707

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผคบ.ระโนด-กระแสสินธ์ุ // ผอ.กตน.)

6,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2883

18/06/62 2705

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.15 // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคบ.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.)

8,769,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2882

18/06/62 2704

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6// ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.มหาสารคาม // ผคบ.เสียวใหญ่ // ผอ.กตน.)

3,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2881

18/06/62 2703

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯ (ผอ.พก. // ผสก.16 // ผอ.กตน.)

9,980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2880

18/06/62 2701

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ฯ (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผอ.กตน.)

313,878.92 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2878

18/06/62 2699

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.สธ. // ผส.อส. // ผส.วพ. // ผส.ชป.2-3 // ผส.ชป.6-7 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.13-14 // ผส.ชป.17 // ผอ.กตน.)

22,374,400 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2876

18/06/62 2697

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4-6 // ผส.ชป.13 // ผส.ชป.15 // ผคป.กำแพงเพชร //ผคป.ตาก // ผบค.2 คก. // ผคป.อุดรธานี // ผบค.3 คก. // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผคป.สงขลา // ผคป.พังงา // ผคบ.7 คก. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,207,740.72 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2871

17/06/62 2692

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯ (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีน // ผอ.กตน.)

34,251,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2849

17/06/62 2685

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.)

400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2848

17/06/62 2684

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ฯ (ผส.ชป.7// ผคป.ยโสธร // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2847

17/06/62 2683

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ฯ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯ โครงการจัดการคุณภาพน้ำ ฯ (ผส.ชป.3 // ผส.ชป.9 // ผส.ชป.10 // ผส.ชป.16 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผคป.ชลบุรี // ผคป.สระบุรี // ผคบ.เริงราง // ผคป.สงขลา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-6,462,798.30 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2846

17/06/62 2682

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ฯ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ฯ (ผส.ชป.9// ผส.ชป.16 // ผคป.ระยอง // ผคป.สตูล // ผอ.กตน.)

1,220,228 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2845

17/06/62 2681

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ฯ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ฯ (ผส.ชป.1// ผคป.เชียงใหม่ // ผคป.แม่ฮ่องสอน // ผคป.ลำพูน // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผคส.1 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-20,154,185 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2844

17/06/62 2680

โครงการเชื่อมทดน้ำผาจุก ฯ โครงการอ่างเก็บน้ำ ฯ(ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

52,374,127 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2843

17/06/62 2679

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก.// ผสก.3 // ผสก.5-6 // ผสก.12// ผสก.14-16 // ผอ.กตน.)

3,400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2840

17/06/62 2676

ค่าศึก สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน ฯ (ผอ.กตน.)

22,374,400 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2824

14/06/62 2669

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4 // ผคป.ตาก // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-36,458 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2814

13/06/62 2668

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.บางบาล // ผอ.กตน.)

100,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2813

13/06/62 2667

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.10, 11 ผคป.สมุทรปราการ // ผคป.พระนครศรีอยุธยา // ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต // ผอ.กตน.)

-473,483.17 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2812

13/06/62 2666

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฒสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน.)

500,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2810

13/06/62 2664

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคีรีขันธ์ // ผอ.กตน.)

45,176,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2809

13/06/62 2663

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.7 // ผคป.มุกดาหาร // ผคป.อำนาจเจริญ // ผคบ.น้ำก่ำ // ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง // ผคบ.โดมน้อย // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-15,171,847.02 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2808

13/06/62 2662

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.4, 8, 10 // ผคป.ตาก // ผคป.สุโขทัย // ผคป.นครราชสีมา // ผคป.สุรินทร์ // ผคบ.ลำปลายมาศ // ผคบ.ลำพระเพลิง // ผคบ.ลำตะคอง // ผคบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ // ผคบซมูลล่าง // ผคบ.เริงราง // ผคส.8 // ผส.ชป.10 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-16,418,502.53 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2806

12/06/62 2660

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.11 // ผอ.กตน.)

8,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2805

12/06/62 2659

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.1-17 // ผอ.งบ.// ผอ.กตน.)

25,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2798

12/06/62 2655

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.16 // ผคป.พัทลุง // ผอ.กตน.)

12,620,119 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2792

12/06/62 2649

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

18,811,830 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2791

12/06/62 2648

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผส.ชป.2, 5, 8-10, 12 // ผคป.เชียงราย // ผคป.หนองคาย // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.เพชรบูรณ์ // ผคป.อยุธยา // ผคป.อุทัยธานี // ผอ.พก. // ผสก.1-5, 7-8, 12, 15-16 // ผอ.กตน.)

373,598,694 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2768

10/06/62 2632

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2766

11/06/62 2630

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผส.ชป.5 // ผอ.พก. // ผสก.4 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-8,664,967.36 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2748

10/06/62 2627

งบลงทุน ครุภัณฑ์ฯ (ฝบท.ผง. // ผผง.ผง. // ผวน.ผง. // ผวง.ผง. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

439,740 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2746

10/06/62 2625

ค่าประตูระบายน้ำฯ (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

150,000 ดาวน์โหลดเอกสาร

2740

10/06/62 2619

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10, 15 // ผคป.ลพบุรี // ผคป.ภูเก็ต // ผคป.นครศรีธรรมราช // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-1,987,772.88 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2737

10/06/62 2617

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินฯ (ผส.บก. // ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

288,576.34 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2736

10/06/62 2616

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินฯ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

288,574.85 ดาวน์โหลดเอกสาร

2735

10/06/62 2615

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินฯ (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

288,576.34 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2733

10/06/62 2613

งบลงทุนฯ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

10,582,900 ดาวน์โหลดเอกสาร

2727

07/06/62 2611

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.17 // ผคป.ยะลา // ผอ.กตน.)

9,938,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2726

07/06/62 2610

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2720

07/06/62 2609

ค่าประตูระบายน้ำฯ (ผส.ชป.2, 11-12 // ผคป.ลำปาง // ผคป.เชียงราย // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

8,862,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2718

07/06/62 2608

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.7 // ผคป.อุบลราชธานี // ผอ.กตน.)

350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2714

07/06/62 2604

ค่าโครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2, 11-12 // ผคป.ลำปาง // ผคป.เชียงราย // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ชัยนาท // ผคบ.พลเทพ // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.โพธิ์พระยา // ผอ.กตน.) โอนกลับ

5,042,852.44 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2709

07/06/62 2600

ค่าซ่อมแซมฯ (ผส.ชป.16 // ผคป.ตรัง // ผอ.กตน.)

10,310,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2708

07/06/62 2599

ค่าโครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

10,310,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2707

07/06/62 2598

ค่าซ่อมแซมประตูระบายน้ำฯ (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผอ.กตน.)

450,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2706

06/06/62 2597

ค่าขุดลอกคลองฯ (ผส.ชป.4 // ผคป.กำแพงเพชร // ผคบ.2 คก. // ผอ.กตน.)

2,597,700 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2690

06/06/62 2595

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.1 // ผคป.เชียงใหม่ // ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ // ผอ.กตน.)

700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2689

06/06/62 2594

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผส.ชป.11 // ผคป.ปทุมธานี // ผคบ.รังสิตใต้ // ผอ.กตน.)

800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2684

06/06/62 2589

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.2, 5, 6 // ผอ.พก. // ผคป.พะเยา // ผคป.สกลนคร // ผคบ.น้ำอูน // ผบค.3 คก. // ผสก.2, 3, 6, 8, 16 // ผอ.กตน.)

-28,811,254.08 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2682

06/06/62 2588

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ผอ.พด. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2683

06/06/62 2587

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ลนก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

980,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2681

06/06/62 2586

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.15 // ผอ.กตน.)

13,648,128 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2680

06/06/62 2585

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.)

26,224,157 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2678

05/06/62 2584

ค่ากำแพงป้องกันตลิ่งคลองฯ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผคส.14 // ผอ.กตน.)

20,305,300 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2661

05/06/62 2581

ค่าประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำฯ (ผส.คก. // ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

8,862,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2660

05/06/62 2580

ค่าสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารีฯ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

6,860,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2654

05/06/62 2578

ค่าใช้จ่ายเรือขุดชนิดหัวขุดฯ (ผอ.พก. // ผสก.14 // ผอ.กตน.)

580,000,000 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2651

04/06/62 2575

ค่าปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรฯ (ผส.ชป.2 // ผคป.ลำปาง // ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา // ผอ.กตน.)

854,528 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2650

05/06/62 2574

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.นครชุม // ผคป.นครปฐม // ผคป.กาญจนบุรี // ผคส.13 // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-2,806,191.17 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2645

04/06/62 2570

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.พนมทวน // ผอ.กตน.)

-3,991.14 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2640

04/06/62 2568

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.พนมทวน // ผอ.กตน.)

3,991.14 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2639

04/06/62 2567

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

24,001,087 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2637

04/06/62 2565

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.ประจวบคัรัขันธ์ // ผอ.กตน.)

22,037,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2635

04/06/62 2564

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.14 // ผคป.เพชรบุรี // ผอ.กตน.)

28,616,200 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2633

04/06/62 2563

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.อุตรดิตถ์ // ผอ.กตน.)

27,497,857 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2628

04/06/62 2558

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.3, 15 // ผอ.กตน.)

-57,902,233 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2629

04/06/62 2559

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.6, 8 // ผคป.ร้อยเอ็ด // ผคป.ศรีษะเกษ // ผคป.สุรินทร์ // ผอ.กตน.)

9,693,873 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2628

04/06/62 2558

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.3, 15 // ผอ.กตน.)

-57,902,233 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2627

04/06/62 2557

โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2625

04/06/62 2555

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.คก. // ผส.ชป.13 // ผคป.กาญจนบุรี // ผคบ.แม่กลอง // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2624

04/06/62 2554

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บค. // ผอ.งบ. // ผส.จด. // ผจจ.21 // ผอ.กตน.)

915,900 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2616

31/05/62 2551

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บก. // ผส.วพ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2609

31/05/62 2548

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.4, 9, 13 // ผคป.แพร่ // ผคป.ตราด // ผคป.ราชบุรี // ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย // ผอ.กตน.)

5,563,919 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2608

31/05/62 2547

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.คก. // ผส.ชป.14 // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2606

31/05/62 2546

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.11 // ผคป.สมุทรสาคร // ผอ.กตน.)

1,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2605

31/05/62 2545

โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผอ.กตน. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2600

31/05/62 2541

ค่าใช้จ่ายโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักฯ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

961,044.89 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2599

31/05/62 2540

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

-961,044.89 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2591

30/05/62 2539

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

-120,781,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2589

30/05/62 2537

โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (ผส.พญ. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2588

30/05/62 2536

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.6 // ผคป.กาฬสินธุ์ // ผคบ.ลำปาว // ผอ.กตน.)

2,300,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2587

30/05/62 2535

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2583

30/05/62 2533

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.)

41,548,602 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2582

30/05/62 2532

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ระยอง // ผคส.9 // ผอ.กตน.)

61,899,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2531

30/05/62 2531

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.พญ. // ผอ.กตน.)

52,814,909 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2580

30/05/62 2530

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.3 // ผคป.พิจิตร // ผคบ.ท่าบัว // ผบค.2 คก. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

2579

30/05/62 2529

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.กตน.)

400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2578

30/05/62 2528

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.บก. // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-400,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2564

29/05/62 2527

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดการคุณภาพน้ำ (ผส.ชป.9, 11, 13 // ผคป.ระยอง // ผคบ.ประแสร์ // ผคป.สมุทรสาคร // ผคบ.ดำเนินสะดวก // ผอ.กตน.)

-855,032.91 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2558

29/05/62 2524

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผอ.พก. // ผสก.7 // ผอ.กตน.)

7,512,288 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2557

29/05/62 2523

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผอ.พก. // ผสก.1 // ผอ.กตน.)

2,261,108 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2556

29/05/62 2522

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผอ.กตน.)

25,610,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2553

29/05/62 2520

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.5 // ผอ.งบ. // ผอ.กตน.)

ตามแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร  

2546

29/05/62 2517

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.บอ. // ผส.ชป.9 // ผอช.ภาคตะวันออก // ผอ.กตน.)

200,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2542

28/05/62 2515

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ผส.ชป.4, 9, 11, 13 // ผคป.ตาก // ผคส.4 // ผคป.นครนายก // ผคบ.นครนายก // ผคป.นนทบุรี // ผคป.ราชบุรี // ผคป.นครปฐม // ผคบ.บางเลน // ผอ.กตน.) โอนกลับ

-4,797,362.27 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2534

28/05/62 2512

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

4,700,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2533

28/05/62 2511

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผคป.นครราชสีมา // ผคบ.มูลบน // ผอ.กตน.)

950,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2532

28/05/62 2510

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.10 // ผคป.นครสวรรค์ // ผคบ.ช่องแค // ผอ.กตน.)

350,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2530

28/05/62 2508

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.9 // ผคป.ปราจีนบุรี // ผคป.จันทบุรี // ผคป.นครนายก // ผอ.กตน.)

3,857,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2529

28/05/62 2507

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผอ.กตน. // ผปบ.บอ. // ผตป.ผง.)

-9,857,500 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2526

28/05/62 2504

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (ผส.ชป.12 // ผคป.สุพรรณบุรี // ผคบ.กระเสียว // ผอ.กตน.)

5,800,000 ดาวน์โหลดเอกสาร  

2525

28/05/62 2503

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผส.ชป.8 // ผอ.พก. // ผคป.นครราชสีมา // ผสก.2 // ผอ.กตน.)

2,732,844 ดาวน์โหลดเอกสาร